Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/7 - đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
đề thi: 132
KỲ THI HỌC 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI N: SINH HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm 04 trang.
———————
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện đại nào sau
đây?
A. Đại Cổ sinh. B. Đại Nguyên sinh. C. Đại Trung sinh. D. Đại Tân sinh.
Câu 2: Khoảng giá trị c định của một nhân tố sinh thái trong khoảng đó sinh vật thể tồn tại
phát triển ổn định theo thời gian được gọi
A. giới hạn sinh thái. B. nơi của sinh vật. C. sinh thái. D. khoảng chống chịu.
Câu 3: Trong c nhân tố tiến hóa sau, bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể?
(1) Đột biến; (2) Giao phối không ngẫu nhiên; (3) Di - nhập gen;
(4) Các yếu t ngẫu nhiên; (5) Chọn lọc tự nhiên.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đặc trưng bản của quần th sinh vật?
I. Kích thước của quần thể không ph thuộc vào điều kiện môi trường.
II. Sự phân bố th ảnh ởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.
III. Mật độ thể của mỗi quần thể số ợng thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích.
IV. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 5: một thể kiểu gen
AB DE
ab dE
(cho biết khoảng cách ơng đối giữa A B 20cM,
giữa D E là 40cM). Theo thuyết, trong các loại giao tử thể này sinh ra, loại giao tử
Ab DE chiếm tỉ lệ
A. 5%. B. 15%. C. 10%. D. 3%.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/7 - đề thi 132
Câu 6: Xét chuỗi thức ăn 5 mắt xích dinh dưỡng: Cỏ u nhái rắn Diều hâu. Gi sử
trong môi trường chất độc DDT nồng độ thấp. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. 5 loài thuộc sinh vật tiêu thụ.
B. Tổng sinh khối của sâu, nhái, rắn, diều hâu luôn lớn hơn tổng sinh khối của cỏ.
C. Diều hâu sẽ bị nhiễm độ DDT với nồng độ cao nhất.
D. Nếu loài u bị giảm số lượng thì loài rắn sẽ tăng số lượng.
Câu 7: Khi nói về quần sinh vật, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Trong quần sinh vật, một loài sinh vật thể tham gia đồng thời o nhiều chuỗi thức ăn
khác nhau.
(2) Các sinh vật trong quần luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.
(3)
Mức độ đa dạng của quần được thể hiện qua số lượng các loài số lượng thể của mỗi loài.
(4) Phân bố thể trong không gian của quần y thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
A. 4. B. 3. C. 3. D. 1.
Câu 8: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo thuyết, số loại giao tử tối đa
thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của thể kiểu gen AaBbDD
A. 4. B. 2. C. 6. D. 8.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng của quần thể giao phối?
A. Độ đa dạng về loài. B. Tỉ lệ giới tính. C. Mật độ thể. D. Tỉ lệ các nhóm tuổi.
Câu 10: một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong q trình giảm phân đã
xảy ra hoán vị gen cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P:
AB AB
Dd Dd
ab ab
thu được F
1
tỉ lệ kiểu nh trội ít nhất về 1 tính trạng chiếm 96%. Phát biểu nào sau đây không đúng với kết
quả F
1
?
A. 30 loại kiểu gen 8 loại kiểu hình.
B. Tỉ l kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.
C. Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.
D. Trong số c thể kiểu hình mang 3 tính trạng trội, thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.
Câu 11: Quan t số lượng y trong một qun th thực vật, người ta đếm được 1000cây/m
2
. Số
liệu trên cho ta biết đưc đặc tng nào của quần th?
A. Mật độ thể. B. T lệ đực/cái.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/7 - đề thi 132
C. Sự phân bố thể. D. Thành phần nhóm tuổi.
Câu 12: Sự di truyền một bệnh người do một trong hai alen của gen quy định được thể hiện
qua đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ng của mỗi người. Biết rằng
sự di truyền bệnh trên độc lập với sự di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường
không đột biến xảy ra.
Xác suất để cặp vợ chồng thế hệ thứ II trong gia đình sinh người con nhóm máu O không bị
bệnh trên
A.
1
24
. B.
. C.
. D.
.
Câu 13: Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn
không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu được F1. Theo thuyết, bao
nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) F
1
36 loại kiểu gen.
(2) F
1
, loại th kiểu gen đồng hợp lặn về c 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.
(3) F
1
, loại kiểu hình 1 tính trạng trội 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/8.
(4) F
1
, loại kiểu hình 3 tính trạng trội 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 14: Một quần thể thực vật thế hệ xuất phát tần số kiểu gen dị hợp tử Aa 0,4. Sau 3 thế
hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử Aa trong quần thể
A. 0,1. B. 0,2. C. 0,05. D. 0,4.
Câu 15: người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không alen
tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ o sau đây thể sinh con trai bị bệnh máu
khó đông với c suất 25%?
A. X
M
X
M
x X
M
Y. B. X
m
X
m
x X
M
Y. C. X
M
X
m
x X
m
Y. D. X
M
X
M
x X
M
Y.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai về chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 78
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm