Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/4 - đề thi 132
SỞ GD&ĐT NH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI HỌC 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: Hóa học
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm 03 trang.
———————
đề thi 132
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: ...............................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 30; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;
Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Thể tích các chất khí được đo điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 1: Dung dịch FeCl
2
tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)
2
?
A. HNO
3
. B. KNO
3
. C. K
2
SO
4
. D. KOH.
Câu 2: Sắt s oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe(OH)
3
. B. FeCl
3
. C. FeSO
4
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 3: Chất X công thức phân tử H
2
N-CH(CH
3
)-COOH, tên gọi của X là
A. Valin. B. Anilin. C. Alanin. D. Glyxin.
Câu 4: Chất nào sau đây chất điện li yếu?
A. NH
4
Cl. B. K
2
SO
4
. C. HCOOH. D. NaNO
3
.
Câu 5: Thủy phân tripanmitin công thức (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
trong dung dịch NaOH, thu được
glixerol muối X. Công thức của muối X
A. CH
3
COONa. B. C
17
H
35
COONa. C. C
15
H
31
COONa. D. C
17
H
33
COONa.
Câu 6: Chất nào sau đây hai liên kết đôi trong phân tử?
A. Buta–1,3–đien. B. Etilen. C. Axetilen. D. Benzen.
Câu 7: Thạch cao sống công thức
A. CaSO
4
.2H
2
O. B. CaSO
4
. C. CaSO
4
.H
2
O. D. CaCO
3
.
Câu 8: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch FeCl
2
?
A. Zn. B. Al. C. Cu. D. Na.
Câu 9: Thủy phân este HCOOCH
2
CH
3
, thu được ancol công thức
A. C
3
H
7
OH. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
OH. D. C
3
H
5
OH.
Câu 10: Phản ứng o sau đây thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Fe
2
O
3
+ 2Al 2Fe + Al
2
O
3
. B. Al + 3AgNO
3
Al(NO
3
)
3
+ 3Ag.
C. 2Al + 3H
2
SO
4 (loãng)
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
. D. 2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
.
Câu 11: nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không tan được trong nước?
A. K. B. Na. C. Ca. D. Mg.
Câu 12: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Ca. B. Li. C. Ba. D. Mg.
Câu 13: Khí X nguyên nhân gây n hiệu ng nhà kính khiến cho nhiệt độ trái đất tăng lên, khí X
A. CO. B. O
2
. C. CO
2
. D. N
2
.
Câu 14: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?
A. Etylamin. B. Axit axetic. C. Metanol. D. Etanol.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/4 - đề thi 132
Câu 15: nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch o sau đây?
A. CuSO
4
. B. NaNO
3
. C. H
2
SO
4
loãng. D. AgNO
3
.
Câu 16: Trong y học, người ta sử dụng natri hiđrocacbonat để làm thuốc chữa đau dạ y, công thức
của natri hiđrocacbonat
A. NaHCO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. NaHSO
4
. D. Na
2
SO
4
.
Câu 17: S nguyên tử hiđro trong phân tử saccarozơ
A. 6. B. 12. C. 11. D. 22.
Câu 18: Chất nào sau đây tính lưỡng nh?
A. Cr(OH)
3
. B. Na
2
CO
3
. C. NaOH. D. Fe(OH)
2
.
Câu 19: Chất nào sau đây thể làm mềm tính cứng của nước cứng nh cửu?
A. CaCO
3
. B. K
2
CO
3
. C. MgCl
2
. D. CaSO
4
.
Câu 20: Chất nào sau đây phản ứng trùng ngưng?
A. Axit axetic. B. Glyxin. C. Etilen. D. Etanol.
Câu 21: Cho các tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, olon. Số nhân tạo
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 22: Cho 9 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% thu được V lít khí CO
2
. Giá trị của V
A. 0,896. B. 1,792. C. 2,240. D. 1,120.
Câu 23: Cho 0,15 mol Ala-Gly c dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng
A. 0,3. B. 0,4. C. 0,1. D. 0,2.
Câu 24: X chất rắn định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội; trong nước nóng (từ
65
o
C trở lên) chuyển thành dung dịch keo nhớt. Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất Y vào dung dịch
keo nhớt trên thấy xuất hiện màu xanh tím. Chất X Y lần lượt
A. glucozơ I
2
. B. tinh bột Br
2
. C. tinh bột I
2
. D. glucozơ Br
2
.
Câu 25: Cho m gam bột Fe tác dụng với dung dịch CuSO
4
dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy thu
được 6,4 gam kim loại Cu. Giá trị của m
A. 8,4. B. 2,8. C. 11,2. D. 5,6.
Câu 26: Phát biểu o sau đây sai?
A. Nhúng dây thép vào dung dịch NaCl xảy ra ăn mòn điện hóa học.
B. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong cồn 96
o
.
C. Nhôm bền trong không khí nhiệt độ thường do lớp màng oxit bảo vệ.
D. Thạch cao sống công thức CaSO
4
.2H
2
O.
Câu 27: Nghiền nhỏ 1 gam CH
3
COONa cùng 2 gam vôi tôi xút (CaO NaOH) rồi cho vào đáy ống
nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ng.
Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên
A. etilen. B. axetilen. C. etan. D. metan.
Câu 28: Cho Fe tác dụng với lượng c chất: khí Cl
2
; dung dịch HNO
3
đặc nóng; dung dịch HCl;
dung dịch CuSO
4
. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt (II)
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 0,12 mol Al bằng dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được V lít khí H
2
. Giá trị
của V
A. 2,688. B. 4,032. C. 1,344. D. 2,240.
Câu 30: Phát biểu o sau đây không đúng?
A. Etylamin chất khí tan nhiều trong nước.
B. Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
C. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/4 - đề thi 132
D. Dung dịch glyxin m quỳ tím chuyển sang màu xanh.
Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch
NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng 34,4 gam hỗn hợp muối Z.
Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 3,584 lít khí CO
2
4,68 gam H
2
O. Giá trị của m
A. 25,14. B. 24,24. C. 21,10. D. 22,44.
Câu 32: Dẫn a mol hỗn hợp X gồm hơi nước CO
2
đi qua cacbon nung đỏ, sau khi kết thúc phản
ứng thu được 1,73 mol hỗn hợp Y gồm CO, H
2
CO
2
. Dẫn toàn bộ Y qua ống sứ đựng 13,6 gam
hỗn hợp gồm CuO Fe
2
O
3
dư, nung nóng. Sau phản ứng thu được 11,264 gam chất rắn. Giá tr của
a là
A. 0,20. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,25.
Câu 33: Cho các phát biểu sau:
(a) Sục khí NH
3
vào dung dịch AlCl
3
thấy xuất hiện kết tủa.
(b) Thạch cao khan thành phần chính CaCO
3
.
(c) Hỗn hợp gồm Na Al (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước dư.
(d) Trong công nghiệp, Na
2
CO
3
nguyên liệu dùng để sản xuất thủy tinh.
(e) Kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch FeCl
3
thu được Fe.
Số phát biểu đúng
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O
2
, thu được 2,28 mol CO
2
39,6 gam H
2
O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được dung dịch
chứa x gam muối. Giá trị của x
A. 36,72. B. 31,92. C. 35,60. D. 40,40.
Câu 35: Cho từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch HCl aM vào 100 ml dung dịch Na
2
CO
3
1M,
thấy thoát ra 1,344 lít khí CO
2
. Giá trị của a
A. 1,2. B. 0,6. C. 1,6. D. 0,8.
Câu 36: Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất béo thường không tan trong nước nhẹ hơn nước.
(b) Nước ép quả nho chín khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
(c) nilon-6 kém bền trong môi trường axit trong môi trường kiềm.
(d) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong do amin gây ra.
(e) Cao su buna-S, cao su buna-N đều thuộc loại cao su thiên nhiên.
Số phát biểu đúng
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 37: Chất X (C
n
H
2n+4
O
4
N
2
) muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (C
m
H
2m-4
O
7
N
6
)
hexapeptit tạo bởi một α-aminoaxit. Biết 0,1 mol E gồm X Y tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH
trong dung dịch, đun nóng, thu được metylamin dung dịch chỉ chứa 31,32 gam hỗn hợp muối.
Phần trăm khối lượng của X trong E giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 49. B. 22. C. 77. D. 52.
Câu 38: Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este X Y (đều tạo bởi axit cacboxylic ancol; M
X
<
M
Y
< 150) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z 6,74 gam hỗn hợp muối T.
Cho toàn bộ lượng Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H
2
. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được
H
2
O, Na
2
CO
3
0,05 mol CO
2
. Phần trăm khối lượng của X trong E
A. 35,97%. B. 81,74%. C. 30,25%. D. 40,33%.
Câu 39: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho 1 ml C
2
H
5
OH, 1 ml CH
3
COOH vài giọt dung dịch H
2
SO
4
đặc o ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 6 phút 65 70
o
C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 638
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm