Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh

1
Họ
và tên học sinh: ……………………………………………………… Số báo danh:……………………………
Câu 1: Hàm số
3 2
5
4 7 120
F
x x x x
nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A.
2
15 8 7
f x x x
. B.
2
5 4 7
f x x x
.
C.
2
5
4 7
f
x x x
. D
.
2
3 2
5 4 7
4
3 2
x x x
f
x
.
Đ
áp án: A.
Hướn
g dẫn:
/
/ 3 2 2
5
4 7 120 15 8 7
F
x x x x x x
C
âu 2: Biết một nguyên hàm của hàm số
1
1
1
3
f
x
x
hàm số
F
x
thỏa
mãn
1
F
.
K
hi đó
F
x
l
à hàm số nào sau đây ?
A.
 
2
1 3 3.
3
F x x x
B
.
 
2
1 3 3.
3
F x x x
C
.
 
2
1 3 1.
3
F x x x
D
.
 
2
4 1 3 .
3
F x x
Đ
áp án: A.
Hướn
g dẫn:
2
1
3
3
F
x x x C
.
Từ gt
2
1
3
F
tín
h được C = 3
.
C
âu 3: Kết quả của tích phân
2
0
c
os d
I
x x
bằ
ng bao nhiêu?
A. 2. B. 1. C. 0. D. 1.
Đ
áp án: B.
Hướn
g dẫn:
2
0
s
in 1
I
x
C
âu 4: Cho hai hàm số
f
,
g
li
ên tục trên đoạn
;a
b
v
à số thực
k
tùy
ý. Trong các khẳng định sau
,
khẳng
định nào sai ?
A
.
d
d
b
b
a
a
x
f x x x f x x
. B.
d
d
b
a
a
b
f
x x f x x
.
SỞ
GIÁO DỤC V
À
ĐÀO T
O TP. HCM
TRƯỜNG
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

(Đề gồm có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2018 – 2019
Môn TOÁN – Khối: 12
Phần Trắc nghiệm (6 điểm)
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)
M
ã đề 632
2
C.
d
d
b
b
a a
k
f x x k f x x
. D
.
d
d d
b
b b
a a a
x
f x x g x xf x g x
.
Đáp
án: A.
Hướng dẫn:
Câu
5: Cho
f
x
hàm số liên tục trên
v
à
1
2
1
8f
x dx
.
Giá trị của
4
8
4
4
x
f
dx
bằng
A. 16 B. 2 C
. 8 D. 32.
Đáp
án: D.
Hướng dẫn: Đặt t =
4
x
48
12
4 1
4
. 32
4
x
f dx f t dt
Câu
6: Biết rằng
3
2
d
ln5 ln 2
1 2
x
I x a b
x x
với
a
,
b
các số hữu tỉ. Giá trị của tổng
a
b
A.
1
3
. B.
1
3
. C.
2
3
. D
.
1
.
Đáp
án: B.
Hướng dẫn:
3
2
2
d
ln5 ln 2
1 2 3
x
I x
x x
2
1
1
3 3
a b
Câu
7: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
4
2
3
4y x x , trục hoành hai đường
thẳng
0
; 2x x
A.
4
6
5
.
B.
4
7
5
. C.
4
8
.
5
D.
4
9
.
5
Đáp án: C.
Hướ
ng dẫn:
2
5
2
4
2 3
0
0
48
3 4 d 4 .
5 5
x
S x x x x x
Câu
8: Trong không gian
Ox
yz
,
cho vật thể
 
H
g
iới hạn bởi hai mặt phẳng phương trình
x
a
v
à
x
b
a
b
.
Gọi
S
x
l
à diện tích thiết diện của
H
bị c
ắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục
O
x
t
i
điểm có hoành độ
x
, với
a
x b
. Giả sử hàm số
y
S x
liên tục trên đoạn
;a
b
. Khi đó, thể tích
V
của
vật thể
 
H
được
cho bởi công thức:
A.
b
a
V
S x dx
. B.
b
a
V
S x dx
.
3
C.
2
b
a
V S x dx
. D
.
2
b
a
V S x dx
.
Đáp
án: A.
Hướ
ng dẫn: Dùng định nghĩa.
Câu
9: Hình vuông OABC cạnh bằng 4 được chia 2 phần bởi đường cong (C) phương trình
2
1
4
y
x
.
Gọi
1
2
,S
S lần lượt là diện tích của 2 phần như hình vẽ. Tính tỉ số
1
2
S
S
.
A.
1
2
3
2
S
S
. B.
1
2
1
S
S
. C.
1
2
1
2
S
S
. D.
1
2
2
S
S
.
Đáp
án: D.
Hướng dẫn:
4
4
2
3
2
0
0
1
1 16
4 12 3
S x dx x
;
1
2
32
16
3
S
S
Câu
10: Một sân chơi dành cho trẻ em dạng hình chữ nhật với chiều dài 50m chiều rộng
30
.m
Ng
ười ta làm một con đường nằm trong sân (như hình vẽ). Biết viền ngoài và viền trong của con đường là
hai đường elip. Kinh phí để làm mỗi
2
m
đường 500.000 đồng. Tính tổng số tiền làm con đường đó
(Số tiền làm tròn đến hàng nghìn).
A.
1
18.000.000
đồng
.
B.
1
52.000.000
đồng
.
C.
119.380.000
đồng
.
D.
1
25.520.000
đồng.
Đáp án: C.
Hướ
ng dẫn:
D
iện tích con đường = dt(elip lớn) dt (elip nhỏ
)
=
.15.
25
.13.23
= 76
(m
2
).
K
inh phí tổng cộng là 500.000đ x 76
119.380
.000 đồng.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm