Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Tây Ninh

Trang 1/16
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán – Lp 12
Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho bốn số phức có điểm biểu diễn lần lượt là
,,,MNPQ
như hình vẽ bên. Số phức có mô đun lớn
nhất là số phức có điểm biểu diễn là
A.
N
. B.
P
. C.
Q
. D.
M
.
Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
()
2ye x=+
()
2
x
yex=+
A.
2
4
e-
. B.
2
4
e +
. C.
2
2
e-
. D.
2
2
e +
.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm

1; 3; 2 , 3; 2; 4AB
. Vectơ
AB

có tọa độ là:
A.

2;5;6
. B.

2;5;6
. C.

4;1; 2
. D.

2; 5;6
.
Câu 4.
2
1
4
32
dx
x
bằng
A.
411
ln
35
. B.
4
ln55
3
. C.
11
4ln
5
. D.
111
ln
35
.
Câu 5. Thể tích của một khối trụ có bán kính đáy
4r
và chiều cao
42h
bằng
A.
32 2
. B.
128 2
. C.
16 2
. D.
64 2
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ

2;2; 1a 

3; 2;6b 
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

3
cos ,
7
ab

. B.

3
cos ,
7
ab 

. C.

4
cos ,
21
ab 

. D.

4
cos ,
21
ab

.
Câu 7. Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên dưới được tính bởi công thức nào dưới đây?
A.

1
2
2
224dSxxx
 
. B.

1
2
46dSxx

.
C.

1
2
46dSxx

. D.

1
2
2
224dSxxx

.
Câu 8. Nguyên hàm của hàm số

2
1
2fx x
x

Trang 2/16
A.
2
1
x
C
x

. B.
2
ln
x
xC
. C.
1
2 C
x

. D.
22ln
x
xC
.
Câu 9. Cho số phức
zabi
,
,ab
thỏa mãn
53ziz
. Giá trị của
5ab
bằng
A.
3
. B.
13
. C.
8
. D.
11
.
Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
3
1
x
ye , 0y ,
1
x
2x
A.
26
3
3
ee
. B.
26
2
3
ee
. C.
62
3
3
ee
. D.
62
2
3
ee
.
Câu 11. Cho số phức
z
thỏa mãn

2
12 1zii
. Môđun của số phức đã cho bằng
A.
13
. B.
13
. C. 1. D.
5
.
Câu 12. Cho số phức
z thỏa mãn
25 1zizi
. Phần ảo của số phức đã cho là
A.
5i
. B.
8
. C.
5
. D.
8i
.
Câu 13: Nguyên hàm của hàm số

32
xxx
A.
43
11
.
43
x
xC
B.
43
.
x
xC
C.
2
32 .
x
xC
D.
43
11
.
34
x
xC
Câu 14: Cho hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
2
5, 0, 0, 3.yx y x x Gọi
V
thể tích khối
tròn xoay được tạo thành khi quay
H
xung quanh trục
.Ox
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

3
2
2
0
5d.Vx x
B.

3
2
0
5d.Vxx
C.

3
2
2
0
5d.Vx x
D.

3
2
0
5d.Vx x
Câu 15. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng
23a
, góc giữa đường sinh và mặt đáy bằng
o
30 . Thể
tích của khối nón đã cho bằng
A.
3
3 a
. B.
3
3a
. C.
3
33a
. D.
3
33a
.
Câu 16. Cho tích phân

1
0
dx 3fx

1
0
dx 6gx
, khi đó
 
1
0
3dxfx gx


bằng
A.
3
. B.
15
. C. 21. D.
3
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
cho tam giác ABC với
(1; 3; 2)A
,
(3;4;5)B
,
(1; 2; 3)C
. Độ dài đường
trung tuyến

A
MM BC
của tam giác
A
BC
bằng
A.
25
. B. 44 . C.
6
. D.
211
.
Câu 18: Gọi
S
là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
3, 0, 1,
x
yyxxe
. Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A.
1
3d
e
x
Sx
. B.
1
3d
e
x
Sx
. C.
2
1
3d
e
x
Sx
. D.
2
1
3d
e
x
Sx
.
Câu 19. Biết
Fx
là một nguyên hàm của hàm số

1
fx
x
21F
. Tính
4F
.
A.
45 2F  . B.

45 2F  . C.

4422F  . D.

4522F  .
Câu 20. Cho số phức
z
thỏa mãn
263zz i
. Tổng phần thực và phần ảo số phức
z
bằng
A.
5
. B.
3
. C. 1 . D. 2 .
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
cho hai điểm

5; 3; 2A 
1; 1; 4B
. Mặt phẳng đi qua
A
và vuông
góc với đường thẳng
A
B có phương trình là
A.
32 190xyz
. B.
23190xy z
. C.
2370xy z 
. D.
32 230xyz
.
Trang 3/16
Câu 22. Nguyên hàm của hàm số
54e3
xx
fx
A.
5
4e 3
ln 5
x
x
x
C
. B.
5
4e 3
log5
x
x
x
C
. C.
5ln5 4e
xx
C
. D.
54e3
xx
C
.
Câu 23. Số phức liên hợp với số phức
78i
A.
78i
. B.
87i
. C.
87i
. D.
78i
.
Câu 24. Nguyên hàm của hàm số

2
34sin5cos
f
xx x x
A.
3
4cos 5sin
x
xxC. B.
3
4cos 5sin
x
xxC.
C.
3
4cos 5sin
x
xxC. D.
64cos5sin
x
xxC
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách giữa hai mặt phẳng
: 2 2 10 0Pxyz
: 4 2 4 7 0Qxyz
bằng
A.
9
2
. B.
13
6
. C.
17
3
. D.
13
3
.
Câu 26. Số phức có phần thực bằng
5
và phần ảo bằng
6
A.
56i
. B.
56i
. C.
56i
. D.
56i
.
Câu 27. Cho

2
1
21d20fx x
. Tính

5
3
d.I
f
xx
A.
10I
. B.
20I
. C.
30I
. D.
40I
.
Câu 28. Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn số phức
13?zi
A.
M
. B.
P
. C.
Q
. D.
N
.
Câu 29. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng
50
và có thiết diện qua trục hình trụ là một hình
vuông. Đường kính của đường tròn đáy của hình trụ đã cho bằng
A.
52
. B.
52
2
. C.
52
. D.
52
2
.
Câu 30. Cho hình nón có đường sinh bằng
3a
và bán kính đường tròn đáy bằng
2a
. Diện tích xung quanh
của hình nón đã cho bằng
A.
2
3 a
. B.
2
6 a
. C.
2
45
3
a
. D.
2
12 a
.
Câu 31. Nguyên hàm của hàm số

42ln
f
xx x
A.
22
2ln 3
x
xxC. B.
22
2ln
x
xx C. C.
22
2ln
x
xx C. D.
22
2ln 3
x
xxC.
Câu 32. Thể tích khối cầu ngoại tiếp lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
23a
A.
3
28 a
. B.
3
28 7
3
a
. C.
3
28
3
a
. D.
3
28 7
7
a
.
Câu 33. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng

:20Pxyz
và hai điểm
6;4; 7A
,
2;2; 1B
. Điểm
;;
M
abc P
và thỏa
22
3TMA MB
đạt giá trị lớn nhất. Mệnh đề nào sau
đây là đúng?
A.
0ac
. B.
2372019abc
.C.
0abc
. D.
4ab
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Tây Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Tây Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.158
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm