Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên

1/6 - Mã đề 126
SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi có 06 trang)
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN Toán Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh: ........................................................ Số báo danh: ..............
Câu 1. Din tích
S
hình phng gii hn bi đ th hàm s
( )
2
2
1
y
x
=
+
, trục hoành, đường thng
0x =
đường thng
4x =
A.
8
5
S =
. B.
8
5
S =
. C.
. D.
1S =
.
Câu 2. Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho mt cầu có phương trình
( ) ( )
22
2
139x yz ++ +=
. Tìm
ta đ tâm
I
và bán kính
R
ca mt cầu đó.
A.
( )
1; 3; 0I
;
3R =
. B.
( )
1; 3; 0I
;
3R =
. C.
( )
1; 3; 0I
;
9R =
. D.
( )
1; 3; 0I
;
9R =
.
Câu 3. Khi t diện đều có tính cht nào?
A. Mỗi mặt của nó là một tứ giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.
B. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.
C. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của của 4 mặt.
D. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.
Câu 4. Tng phn thc và phn o ca s phc
( ) ( )
2
1 33zi i=+ −+
A.
3 i−−
. B.
10
. C.
4
. D.
4
.
Câu 5. Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào dưới đây phương trình mt phẳng đi qua
( )
1; 1; 2M
và vuông góc với đường thng
12
:
2 13
xyz+−
∆==
.
A.
2 3 90xy z+ −=
. B.
2 3 60xy z+ −=
. C.
2 3 90xy z++ −=
. D.
2 3 90xy z+ +=
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 1; 2A
( )
2; 1; 1B
. Độ dài đoạn
AB
bng
A.
6
. B.
2
. C.
2
. D.
6
.
Câu 7. Để tính
( )
ln 2 dx xx+
theo phương pháp nguyên hàm từng phần, ta đặt:
A.
( )
ln 2
dd
ux
vx
= +
=
. B.
( )
ln 2
dd
ux
v xx
= +
=
. C.
( )
d ln 2 d
ux
v xx
=
= +
. D.
( )
ln 2
dd
ux x
vx
= +
=
.
Câu 8. Cho s phc
12zi=
. Tìm phn o ca s phc
1
P
z
=
.
A.
2
3
. B.
2
. C.
2
. D.
2
3
.
Câu 9. Gi
l
,
h
,
r
lần lượt là đ dài đường sinh, chiu cao và bán kính mt đáy ca hình nón. Din tích
xung quanh
xq
S
ca hình nón là
Mã đề 126
2/6 - Mã đề 126
A.
2
1
3
=
xq
S rh
π
. B.
=
xq
S rl
π
. C.
=
xq
S rh
π
. D.
2=
xq
S rl
π
.
Câu 10. Trong không gian
Oxy
, phương trình nào dưới đây phương trình mặt cu tâm
( )
1; 0; 2I
, bán
kính
4r =
?
A.
(
)
( )
22
2
1 2 16
x yz+ + +− =
. B.
(
)
( )
22
2
1 24
x yz
+++ =
.
C.
( ) (
)
22
2
1 2 16x yz +++ =
. D.
( ) ( )
22
2
1 24x yz+ + +− =
.
Câu 11.
Tìm nguyên hàm ca hàm s
2
3
2dx xx
x

+−


.
A.
3
3
4
3ln
33
x
x xC+++
. B.
3
3
4
3ln
33
x
x xC−−+
.
C.
3
3
4
3ln
33
x
x xC+−+
. D.
3
3
4
3ln
33
x
xx+−
.
Câu 12. Cho hai s thc
x
,
y
tho mãn phương trình
2 34x i yi+=+
. Khi đó giá trị ca
x
y
là:
A.
3
x =
,
1
2
y =
. B.
3
x =
,
1
2
y =
. C.
3xi=
,
1
2
y =
. D.
3
x =
,
2y
=
.
Câu 13. Nghim phc có phn ảo dương của phương trình
2
10zz+=
là:
A.
13
22
i−−
. B.
13
22
i−+
. C.
13
22
i
+
. D.
13
22
i
.
Câu 14. Cho s phc
25= +zi
. S phc
w iz z= +
.
A.
33=−−
wi
. B.
77=−−wi
. C.
73=
wi
. D.
37= +wi
.
Câu 15. Cho
( )
fx
,
( )
gx
là các hàm s xác đnh và liên tc trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
( )
( ) ( ) ( )
d d. dfxgxx fxxgxx=
∫∫
. B.
( ) (
) ( )
( )
dddfx gx x fx x gx x
−=−


∫∫
.
C.
( ) (
) ( ) ( )
dddfx gx x fx x gx x+=+


∫∫
. D.
( ) ( )
2 d2 dfx x fx x=
∫∫
.
Câu 16. Cho hàm s
( )
fx
liên tc trên
( )
( )
2
0
2d 5fx x x+=
. Tính
2
0
( )dfx x
.
A.
9
. B.
9
. C.
1
. D.
1
.
Câu 17. Trong không gian vi h trc ta đ
Oxyz
, cho ba điểm
( )
3; 2;3A
,
( )
1; 2; 5B
,
( )
1; 0;1C
. Tìm to
độ trng tâm
G
ca tam giác
ABC
?
A.
( )
1; 0; 3G
. B.
( )
1; 0; 3G
. C.
( )
0;0; 1G
. D.
( )
3;0;1G
.
3/6 - Mã đề 126
Câu 18. Cho hàm s
y fx
có bng biến thiên như hình vẽ sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
;2

. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
1; 3
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2;1
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1; 2
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho ba đim
(
)
2;0;0M
,
( )
0;1; 0N
( )
0;0;2P
. Mt phng
( )
MNP
phương trình là
A.
1
212
xyz
++=
. B.
1
2 12
xyz
+ +=
. C.
0
2 12
xyz
+ +=
. D.
1
2 12
xyz
+ +=
.
Câu 20. Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho mt cu
( )
222
: 2 2 4 20Sx y z x y z
+ + + − −=
. Tính
bán kính
r
ca mt cu.
A.
4r =
. B.
2
r =
. C.
26r =
. D.
22r =
.
Câu 21. Mt người đàn ông muốn chèo thuyn v trí
A
tới điểm
B
v phía h
lưu b đối din, càng nhanh càng tt, trên mt b sông thng rng
3 km
(như hình
v). Anh có th chèo thuyn ca mình trc tiếp qua sông để đến
C
sau đó chạy
đến
B
, hay có th chèo trc tiếp đến
B
, hoc anh ta có th chèo thuyền đến mt
điểm
D
gia
C
B
sau đó chạy đến
B
. Biết anh y có th chèo thuyn
6 km/ h
, chy
8 km/ h
quãng đường
8 kmBC =
. Biết tc đ của dòng nước là
không đáng kể so vi tốc độ chèo thuyn ca nời đàn ông. Tính khoảng thi gian
ngn nhất (đơn vị: gi) đ người đàn ông đến
B
.
A.
7
1
8
+
. B.
7
8
. C.
9
7
. D.
3
2
.
Câu 22. S phc
z
tha mãn
58zi=
có phn o là
A.
5
. B.
8
. C.
8i
. D.
8
.
Câu 23. Trong không gian vi h ta đ
Oxyz
, cho đường thng
đi qua điểm
( )
2;0; 1M
và có vectơ ch
phương
( )
4; 6;2a =
. Phương trình tham số ca
A.
42
63
2
xt
yt
zt
= +
=−−
= +
. B.
22
3
1
xt
yt
zt
=−+
=
= +
. C.
22
3
1
xt
yt
zt
= +
=
=−+
. D.
24
6
12
xt
yt
zt
=−+
=
= +
.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
11
:
2 13
x yz
d
−−
= =
−−
. Mt vectơ ch phương ca đưng
thng
d

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 81
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm