Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh

1/6 - Mã đề 734 - https://toanmath.com/
TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ
TỔ TOÁN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 90 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :.......................................................Lớp 12A…. Số báo danh : .......................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
(Học sinh trả lời bằng cách điền vào bảng sau)
1
2
3
4
5
6
8
9
11
13
15
16
17
18
19
21
23
25
26
27
28
29
30
31
33
34
36
38
40
41
42
43
44
46
48
50
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng (P):
2 30xyz++−=
điểm
( )
1; 2; 3A
.
Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A song song với mặt phẳng (P) phương trình
A.
2 0.xyz++=
B.
2 7 0.xyz++−=
C.
2 3 7 0.xyz+ + −=
D.
2 7 0.xyz
+++=
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 2; 3A
. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A
chứa trục Ox
A.
3 2 0.yz−=
B.
3 2 0.yz+=
C.
5 0.yz+−=
D.
1 0.
x
−=
Câu 3. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong
2 cosyx= +
, trục hoành các đường
thẳng
0,
2
xx
π
= =
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành th tích V bằng
bao nhiêu?
A.
1.V
π
= +
B.
( 1) .V
ππ
= +
C.
( 1) .V
ππ
=
D.
1.V
π
=
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, Điểm H hình chiếu vuông góc của điểm
( )
1; 1; 2A
trên đường
thẳng d:
12
2 11
xy z−−
= =
A.
875
;; .
366



B.
857
;; .
366



C.
785
;; .
636



D.
758
;; .
663



Câu 5. Cho hàm số
( )
fx
y =
liên tục trên
[ ]
;ab
( )
,,ab Ra b∈<
. Gọi S là diện tích hình phẳng
giới hạn bởi các đường
( )
, 0, ,yfx y x ax b= = = =
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
( )
b
a
S f x dx .=
B.
( )
a
b
S f x dx.=
C.
( )
a
b
S f x dx.=
D.
( )
b
a
S f x dx.=
Mã đề 734
2/6 - Mã đề 734 - https://toanmath.com/
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
11
1
x xx
0
00
xe dx xe e dx.= +
∫∫
B.
11
1
x xx
0
00
xe dx xe e dx.=
∫∫
C.
11
x xx
00
xe dx xe e dx.=
∫∫
D.
11
x xx
00
xe dx xe e dx.= +
∫∫
Câu 7. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
y x 2x=−+
và trục Ox có diện tích là
A.
( )
20
.
3
đvdt
B.
( )
4
.
3
đvdt
C.
( )
2
.
3
đvdt
D.
( )
8
.
3
đvdt
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng (P):
2 3 40xyz− + +=
. Phát biểu nào sau đây
đúng?
A.
( )
1; 2; 3n =
một véc pháp tuyến của mặt phẳng (P).
B.
( )
1; 3; 4n =
một véc pháp tuyến của mặt phẳng (P).
C.
( )
2; 3; 4n =
một véc pháp tuyến của mặt phẳng (P).
D.
(
)
1; 2; 3n =
một véc pháp tuyến của mặt phẳng (P).
Câu 9. Tìm nguyên hàm
()Fx
của hàm số
( ) sin cos
fx x x= +
thỏa mãn
2
2
F
π

=


.
A.
( ) cos sin 1.Fx x x=+−
B.
( ) cos sin 3.Fx x x
=++
C.
( ) cos sin 1.Fx x x=++
D.
( ) cos sin 3.Fx x x= −+
Câu 10. Cho i là đơn vị ảo.Số phức liên hợp của số phức
61 9zi=−−
A.
1.
61 9 .i−−
B.
9 61 .i
C.
61 9 .i−+
D.
61 9 .i+
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng (P):
2 10 0xyz+−+ =
điểm
( )
1; 2; 4A
.
Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bẳng
A.
8.
B.
3 6.
C.
46
.
3
D.
18.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
2
1
dx cotx C.
cos x
=−+
B.
2
1
dx cotx C.
cos x
= +
C.
2
1
dx tan x C.
cos x
= +
D.
2
1
dx t anx C.
cos x
=−+
Câu 13. Cho các số phức z thỏa mãn
4z =
. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
( )
34w iz i=++
một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.
A.
4.r =
B.
20.r =
C.
22.
r
=
D.
5.r =
Câu 14. Trong không gian
Ox
yz
, cho điểm
( )
1; 2; 3A
đường thẳng d:
2 23
2 11
xyz+−
= =
.
Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A vuông góc với đường thẳng d
A.
2 3 7 0.xyz+ + −=
B.
2 3 0.xyz+−=
C.
2 0.xyz−+=
D.
2 3 1 0.xyz+ + −=
3/6 - Mã đề 734 - https://toanmath.com/
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( ) ( )
7; 0; 3 , 1; 2;5PQ−−
. Tọa độ trung điểm của
đoạn thẳng
PQ
A.
( )
6; 2;2 .
B.
( )
3; 2;1 .
C.
( )
3;1; 2 .
D.
( )
3;1;1 .
Câu 16. bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
2
24= ++z zz
1 33
−− = +
z iz i
?
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số
( )
2
x x1
fx
x1
−−
=
A.
2
ln 1 .x xC −+
B.
ln 1 .xx C −+
C.
2
ln 1 .
2
x
xC+ −+
D.
2
ln 1 .
2
x
xC −+
Câu 18. Cho hàm số
(
)
fx
y =
liên tục trên R thỏa mãn
(
)
8
4
10f x dx =
. Giá trị của tích phân
( )
2
1
4f x dx
bằng
A.
5.
B.
20.
C.
5
.
2
D.
5
.
4
Câu 19. Cho i là đơn vị ảo. Các số thực x,y thỏa mãn
( ) ( )
23 2 1x yix yi+ =−+ + +
A.
1, 4.xy
=−=
B.
1, 4.xy= =
C.
1, 4.xy= =
D.
4, 1.xy= =
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( ) ( )
1; 2; 3 , 2;1; 5AB
. Phương trình mặt cầu tâm
A bán kính AB
A.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 14.xy z+−+−=
B.
( )
( )
( )
2 22
1 2 3 30.xy z+++++=
C.
( )
( ) ( )
2 22
1 2 3 14.
xy z
+++++=
D.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 30.xy z+−+−=
Câu 21. Cho hàm số
( )
fx
y =
liên tục trên R thỏa mãn
( ) ( )
33
12
8, 5f x dx f x dx= =
∫∫
.
Giá trị của tích phân
( )
2
1
f x dx
bằng
A.
3.
B.
40.
C.
3.
D.
13.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng d:
13
32
2
xt
yt
zt
= +
=−+
=
. Phát biểu nào sau đâylà đúng?
A. Đường thẳng duy nhất một vectơ chỉ phương , vectơ đó
( )
'
3;2;1.u = −−

B. Đường thẳng số vectơ chỉ phương ,
( )
3; 2; 1u =
một vectơ chỉ phương của đường
thẳng.
C. Đường thẳng số vectơ chỉ phương ,
( )
'
3;2;1u = −−

một vectơ chỉ phương của đường
thẳng.
D. Đường thẳng duy nhất một vectơ chỉ phương , vectơ đó
( )
3; 2; 1 .u =

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 107
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm