Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Số phách
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Họ & tên học sinh:
____________________________________
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Năm học 2018 - 2019
Môn: HÓA HỌC - Khối: 12 KHTN
Thời gian làm bài: 50 phút
Số thứ tự
Số BD: ___________Lớp: ______ Phòng thi số: ______ Mã số giám thị: __________
Mã đề thi
132
Trang 1 Mã đề thi
132
Mã số giám khảo: Điểm Số thứ tự
Mã đề:
132
Số phách
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; Cl = 35,5; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108
(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác trong giờ làm bài)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu – 6 điểm)
Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 1: Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HCl thì cần dùng ít nhất bao nhiêu mol HCl?
A. 0,6. B. 0,3. C. 0,15. D. 0,2.
Câu 2: Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 3: Tính chất hóa học nào sau đây của Al
2
O
3
là đúng nhất?
A. Oxit lưỡng tính. B. Oxit axit. C. Oxit trung tính. D. Oxit bazơ.
Câu 4: Tính khử của Al được đánh giá như thế nào?
A. Yếu. B. Trung bình. C. Mạnh. D. m.
Câu 5:
Hòa tan 5,6 gam mẫu gang trong dung dịch HCl thu được 2,1728 lít khí H
2
(đktc). Hàm lượng Fe
trong mẫu gang là
A.
95%.
B.
96%.
C.
97%.
D.
98
Câu 6: Cho các dung dịch: HCl, NaOH, CuSO
4
, NaCl, Ba(OH)
2
, HNO
3
loãng, HNO
3
đặc nóng, H
2
SO
4
loãng,
NaHSO
4
loãng. Al
2
O
3
tan được trong bao nhiêu dung dịch?
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 7: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3
0,1 mol H
2
SO
4
. Khi phản ứng
hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05.
Câu 8: Gang hợp kim của sắt với cacbon một số nguyên tố khác. Phần trăm khối ợng của cacbon trong
gang là bao nhiêu?
A. 6 - 10%. B. 2 - 5%. C. 1% - 3%. D. 2 - 6%.
Câu 9: Ở điều kiện thích hợp Fe phản ứng với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt(II)?
A. HNO
3
dư. B. S. C. Cl
2
. D. O
2
.
Câu 10: Công thức hóa học nào sau đây là của oxit sắt từ?
A. Fe
2
O
3
. B. FeO. C. Fe
x
O
y
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học nào sau đây của Al(OH)
3
là đúng nhất?
A. Không bị phân hủy ở nhiệt độ cao. B. Không có tính axit.
C. Tính khử. D. Hiđroxit lưỡng tính.
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT
đề thi
132
Trang 2
Câu 12: Cho ít bột sắt vào dd HNO
3
loãng dư, hiện tượng quan sát được nào sau đây là đúng?
A. Sắt tan, tạo khí nâu và dung dịch màu lục nhạt.
B. Sắt tan, tạo khí không màu dễ hóa nâu và dung dịch màu vàng.
C. Sắt tan, tạo khí không màu dễ hóa nâu và dung dịch không màu.
D. Sắt tan, tạo khí không màu và dung dịch không màu.
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO
3
loãng. Nếu sản phẩm khử duy nhất khí NO thì sẽ
thu được bao nhiêu lít NO ở điều kiện chuẩn?
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.
Câu 14: Phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt(III) có tính oxi hóa?
A. Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O. B. Fe
2
O
3
+ 3CO
o
t

2Fe + 3CO
2
.
C. FeCl
3
+ 3AgNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ 3AgCl. D. 2Fe(OH)
3
o
t

Fe
2
O
3
+ 3H
2
O.
Câu 15: Nhôm được dùng làm giấy gói thực phẩm là do có đặc tính nào sau đây?
A. Nhôm không độc. B. Nhôm là kim loại bền.
C. Nhôm có tính dẻo cao và không độc. D. Nhôm có tính dẻo cao.
Câu 16: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
. Hiện tượng quan sát được nào sau đây đúng?
A. Có kết tủa trắng rồi tan, sau đó kết tủa trở lại. B. Có kết tủa trắng, không thấy kết tủa tan.
C.
Không có kết tủa.
D. Có kết tủa trắng rồi tan dần đến hết.
Câu 17: Khẳng định nào sau đây về tính khử của Fe là đúng?
A. Mạnh hơn Zn. B. Xếp loại trung bình. C. Mạnh hơn Al. D. Yếu hơn Sn.
Câu 18: Trong các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây, có bao nhiêu trường hợp liệt kê sai sản phẩm?
(1) Fe
3
O
4
+ HCl FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O
(2) Fe(OH)
3
+ H
2
SO
4
đặc, nóng Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
(3) FeO + HNO
3
loãng Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
(4) Al + HNO
3
loãng, nguội Al(NO
3
)
3
+ H
2
(5) Cu + HCl CuCl
2
+ H
2
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 19: Cho 100 ml dung dịch AlCl
3
1M tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng hoàn toàn, khối
lượng kết tủa thu được
A. 7,8 gam. B. 3,12 gam. C. 3,90 gam. D. 4,68 gam.
Câu 20: Cho dung dịch FeCl
2
vào dung dịch NaOH. Hiện tượng quan sát được nào sau đây là đúng?
A. Kết tủa trắng xanh rồi tan. B. Kết tủa vàng nâu.
C. Kết tủa nâu đỏ rồi dần chuyển trắng xanh. D. Kết tủa trắng xanh rồi dần chuyển đỏ nâu.
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT
đề thi
132
Trang 3
Câu 21:
Thể tích dung dịch HNO
3
2M (loãng) cần để hòa tan vừa đủ 10,8 gam FeO (chỉ tạo khí NO)
A. 250 ml. B. 0,25 ml. C. 200 ml. D. 0,2 ml.
Câu 22: Trong sản xuất Al tquặng boxit, người ta hòa tan Al
2
O
3
vào criolit nóng chảy thu được hỗn hợp lỏng ở
900C rồi tiến hành điện phân. Dưới đây là một số nhận xét về lợi ích của việc dùng criolit:
1/ Tạo hỗn hợp lỏng dẫn điện tốt hơn. 2/ Hạ nhiệt độ nóng chảy của Al
2
O
3
.
3/ Hỗn hợp lỏng bảo vệ được nhôm. Có bao nhiêu nhận xét đúng?
A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.
Câu 23: Thể tích khí hiđro (đkc) thu được khi cho 8,1 gam Al tan hết trong dung dịch NaOH có dư là
A. 6,72 lít. B. 10,08 lít. C. 8,96 lít. D. 4,48 lít.
Câu 24: Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
loãng. Khối lượng muối (khan) thu được
A. 80 gam. B. 40 gam. C. 30,4 gam. D. 50,4 gam.
PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Học sinh làm bài trực tiếp vào chỗ trống chừa sẵn trên giấy này
Caâu 25. (0,5đ) Nhôm tác dụng với phi kim.
a) Cho Al tác dụng với O
2
, Cl
2
. Viết công thức hóa học của các sản phẩm. (0,25đ)
......................................................................................................................................................................
b) Vì sao nhôm tác dụng dễ dàng với oxi mà lại bền trong không khí? (0,25đ)
......................................................................................................................................................................
Caâu 26. (0,5đ) Nung nóng hỗn hợp gồm Al
2
O
3
, Al và Al(OH)
3
trong không khí cho đến khi phản ứng hoàn toàn.
Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Caâu 27. (0,5đ) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dd Al
2
(SO
4
)
3
. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí
nghiệm.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Caâu 28. (0,5đ) Cho dãy các oxit sắt: FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
.
a) Oxit nào không có trong tự nhiên?
......................................................................................................................................................................

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 7 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm