Đề thi chuyên đề lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 3
MÔN: HÓA HỌC - LỚP : 12
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề)
đề thi
132
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Rb =
85,5; K = 39; Li = 7; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; F = 19; Mg = 24; P = 31; Ca = 40; Cr = 52; Mn =
55; Br = 80; I = 127; Au = 197; Pb = 207; Ni = 59; Si = 28; Sn = 119.
Họ tên:……………………………………………..Lớp:………………………………………………...
( Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn )
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
1, Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu kim loại tính dẫn điện tốt nhất.
2, So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử lớn hơn.
3, Tất cả các nguyên tố trong các phân nhóm phụ của bảng tuần hoàn đều các
kim loại.
4, Để tinh chế vàng từ vàng thô (lẫn tạp chất) bằng phương pháp điện phân, người ta dùng ng thô
làm catot.
5, Tôn vật liệu gồm sắt được mạ một lớp thiếc mỏng để bảo vệ khỏi ăn mòn.
6, Vai trò chính của criolit trong quá trình sản xuất Al làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al
2
O
3
.
7, Một số kim loại kiềm thổ như Ba, Ca được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân.
Số phát biểu đúng là:
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 2: Cho 4 chất hữu X, Y, Z, T đều công thức phân tử dạng C
2
H
2
O
n
(n 0). Biết rằng:
- X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
- Z, T đều tác dụng được với NaOH
- X tác dụng được với nước.
Giá trị n của X, Y, Z, T lần lượt :
A. 3, 4, 0, 2. B. 0, 2, 3, 4. C. 0, 4, 2, 3. D. 3, 2, 0, 4.
Câu 3: Cho các dung dịch: CH
3
COOH, C
2
H
4
(OH)
2
, C
3
H
5
(OH)
3
, glucozơ, saccarozơ, C
2
H
5
OH, anbumin
(có trong lòng trắng trứng). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)
2
là?
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 4: Thực hiện phản ứng lên men rượu t 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại tạp chất trơ),
thu được C
2
H
5
OH CO
2
. Cho toàn bộ lượng CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
được 450 gam kết
tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thấy có 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng lên men là?
A. 18,0%. B. 85,0%. C. 37,5%. D. 30,0%.
Câu 5: Photpho (P) thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng với chất nào dưới đây?
A. Ca. B. H
2
. C. O
2
. D. Cl
2
.
Câu 6: Nhúng sắt vào 150 ml dung dịch chứa CuCl
2
1M HCl 2M. Sau một thời gian, thu được dung
dịch X; 2,24 t H
2
(ở đktc) sắt lấy ra khối lượng thay đổi 5,2 gam so với ban đầu. Thêm tiếp
2,125 gam NaNO
3
vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất)
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với:
A. 36,5. B. 37,0. C. 32,5 gam. D. 17,0 gam.
Câu 7: X là amino axit công thức H
2
NC
n
H
2n
COOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho
hỗn hợp E gồm peptit Ala–X–X Y tác dụng vừa đủ với 450 mL dung dịch NaOH 1M, thu được m gam
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O
2
(đktc), thu được N
2
, Na
2
CO
3
50,75 gam hỗn hợp gồm
CO
2
H
2
O. Khối lượng của muối phân tử khối nhỏ nhất trong Z là?
A. 29,10 gam. B. 14,55 gam. C. 26,10 gam. D. 12,30 gam.
Câu 8: Chất béo :
A. trieste của axit béo glixerol. B. este của axit béo ancol đa chức.
C. hợp chất hữu chứa C, H, N, O. D. trieste của axit hữu glixerol.
Câu 9: Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure.
(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
(c) điều kiện thường, metylamin đimetylamin những chất khí.
(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly 4 nguyên tử oxi.
(e) điều kiện thường, amino axit những chất lỏng.
Số phát biểu đúng là:
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 10: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là?
A. đường kính. B. đường phèn. C. đường mía. D. mật ong.
Câu 11: Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30%)
hai ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp (M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí
O
2
(đktc), thu được 15,4 gam CO
2
8,1 gam H
2
O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu được m
gam các hợp chất chức este. Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hóa của X Y tương ứng
bằng 30% 20%. Giá trị lớn nhất của m là?
A. 6,18. B. 6,32. C. 4,86. D. 2,78.
Câu 12: Nhận t nào sau không đúng?
A. Glucozơ tan tốt trong H
2
O vị ngọt.
B. Fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Đường glucozơ không ngọt bằng đường saccarozơ.
D. Xenlulozơ bị thủy phân bởi dung dịch NaOH tạo glucozơ.
Câu 13: điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
A. Ba. B. Be. C. Na. D. K.
Câu 14: Dung dịch muối nào dưới đây pH > 7?
A. NaHCO
3
. B. Fe
2
(SO
4
)
3
. C. (NH
4
)
2
SO
4
. D. AlCl
3
.
Câu 15: Công thức nào sau đây thể công thức của chất béo?
A. C
15
H
31
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
. C. (C
17
H
33
COO)
2
C
2
H
4
. D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 16: Một hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon mạch hở (A) hai liên kết π trong phân tử H
2
tỉ
khối so với H
2
bằng 4,8. Nung nóng X với xúc tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được hỗn hợp
Y t khối so với H
2
bằng 8. Công thức thành phần % theo thể tích của (A) trong X là:
A. C
2
H
2
; 80%. B. C
3
H
4
; 80%. C. C
3
H
4
; 20%. D. C
2
H
2
; 20%.
Câu 17: Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu đơn chức X ancol đơn chức Y bằng dung dịch
NaOH vừa đủ. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau thủy phân. Phần i được dẫn qua bình đựng CaCl
2
khan dư. Sau khi làm khô, phần hơi còn lại cho qua bình đựng K thấy khí Z bay ra khối lượng
bình đựng K tăng 6,2 gam. Dẫn khí Z qua CuO nung nóng sinh ra 6,4 gam Cu. Lượng este ban đầu tác
dụng vừa đủ với 32 gam brom thu được sản phẩm chứa 65,04% brom về khối lượng. Tên gọi của A là?
A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. vinyl axetat. D. vinyl fomat.
Câu 18: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng
những phân tử nhỏ khác (thí dụ H
2
O) được gọi phản ứng?
A. phòng hóa. B. thủy phân. C. trùng ngưng. D. trùng hợp.
Câu 19: Hỗn hợp X gồm Mg Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ V lít dung
dịch HNO
3
1M, thu được 0,672 lít N
2
đktc (là khí duy nhất thoát ra) dung dịch chứa 54,9 gam muối.
Giá trị của V là:
A. 0,72. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,86.
Câu 20: Chất hữu nào dưới đây không bị thủy phân trong dung dịch kiềm?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Tristearin. B. Nilon-6. C. Saccarozơ. D. Anbumin.
Câu 21: Cho 0,15 mol H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
(axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung
dịch X. Cho NaOH o dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản
ứng là?
A. 0,65. B. 0,50. C. 0,70. D. 0,55.
Câu 22: Cho 45 gam CH
3
COOH tác dụng với 69 gam C
2
H
5
OH thu được 41,25 gam este. Hiệu suất phản
ứng este hoá ?
A. 31,25%. B. 75%. C. 62,5%. D. 62%.
Câu 23: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp hữu dựa trên nguyên liệu chính là axetilen.
Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, etilen trở thành
nguyên liệu rẻ tiền tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân t của etilen là?
A. C
2
H
4
. B. CH
4
. C. C
2
H
6
. D. C
2
H
2
.
Câu 24: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
A. Phenol. B. Glyxin. C. Anilin. D. Lysin.
Câu 25: Etylaxetat công thức hoá học :
A. C
2
H
3
COOCH
3
B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. CH
3
COOC
2
H
3
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 26: Cho các nhận định sau:
(1): Phản ứng phòng hoá luôn sinh ra phòng.
(2): Khi thuỷ phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn thu được muối ancol.
(3): Este đơn chức luôn tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(4): Chất o là trieste của glixerol axit cacboxylic.
Số nhận định không chính xác là:
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 27: Hỗn hợp M gồm một peptit X một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit,
tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X Y 5) với tỉ lệ số mol n
X
: n
Y
= 1:3. Khi thủy phân hoàn
toàn m gam M thu được 81 gam glyxin 42,72 gam alanin. m giá tr là:
A. 104,28. B. 109,5. C. 116,28. D. 110,28.
Câu 28: Chất hữu X mạch hở, đồng phân hình học. Công thức phân tử nào sau đây thỏa mãn X ?
A. C
4
H
10
. B. C
4
H
8
. C. C
3
H
6
. D. C
4
H
6
.
Câu 29: Dung dịch Y chứa các ion:
2
4 3 4
NH , NO ,SO
. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung
dịch Ba(OH)
2
, đun nóng thu được 11,65 gam kết tủa 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dung dịch Y
cho tác dụng với một lượng bột Cu H
2
SO
4
loãng sinh ra V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đo
đktc). Giá trị của V là:
A. 1,87. B. 2,24. C. 1,49. D. 3,36.
Câu 30: Cho X, Y, Z, T một trong các chất sau: etyl fomat, anilin (C
6
H
5
NH
2
), fructozơ saccarozơ.
Tiến nh c thí nghiệm với chúng ghi nhận lại kết quả, người ta bảng tổng kết sau:
X
Y
T
Chú thích
Nước Br
2
Nhạt
màu
(-)
↓: kết tủa
(-): không phản
ứng
dd AgNO
3
/NH
3
, t
0
(-)
Cu(OH)
2
/OH
-
ở nhiệt
độ phòng
(-)
(-)
Dung
dịch màu
xanh
Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự lần lượt là:
A. saccarozơ, etyl fomat, anilin, fructozơ. B. anilin, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ.
C. anilin, etyl fomat, fructozơ, saccarozơ. D. anilin, etyl fomat, saccarozơ, fructozơ.
Câu 31: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
A. Đồng. B. Vàng. C. Bạc. D. Nhôm.
Câu 32: Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe
3
O
4
, FeCO
3
vào dung dịch hỗn hợp chứa
H
2
SO
4
KNO
3
. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO
2
, NO, NO
2
, H
2
) tỷ
khối hơi so với H
2
14,6 dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng m gam. Cho

Đề thi chuyên đề môn Hóa học 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chuyên đề lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chuyên đề lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm