Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án

TRANG1
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG
ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 (Lần 1)
Môn: TOÁN LỚP 12
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
Đề gm 5 trang
Họ, tên thí sinh:............................................................SBD: .............................
I. Trắc nghiệm (8,0 điểm)
Mã đề thi 496
Câu 1: Hàm số
32
9 0,3 0,12 0,123yx x x=− + + có đạo hàm bằng:
A.
2
27 0,6 0,12xx−+ B.
2
12 0,6 0,12xx−+ C.
2
27 0,6 0,123−++xx D.
2
27 0,6 0,12xx−−
Câu 2: Hàm số
3
y
xx=+ có đạo hàm bằng:
A.
2
3
31
2
x
x
x
+
+
B.
2
3
31x
x
x
+
+
C.
2
3
3
2
x
x
x
x
+
+
D.
3
3
2
x
x
x
x
+
+
Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số
6
9
x
y
x
+
=
+
A.
()
2
3
9x +
B.
()
2
3
9x
+
C.
()
2
15
9x +
D.
()
2
15
9x
+
Câu 4: Với hàm số
()
()()
()
2
2123
;'2
1
xx
gx g
x
+−
=
bằng:
A.
72
B.
152
C.
232
D.
75
Câu 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
5
x
y
x
+
=
tại điểm A( - 1 ; 0) có hệ số góc bằng
A. 1/6 B. -1/6 C. 6/25 D. -6/25
Câu 6: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình
32
235St t t=++
, trong đó t được tính bằng giây và
S được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi
2ts=
là:
A.
36 / .ms
B.
41 / .ms
C.
24 / .ms
D.
20 / .ms
Câu 7 : Cho hàm số
1
1
y
x
=
+
có đồ thị ( C ) . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại điểm M(-2 ;3) là
A.
270.xy−+=
B.
270.xy−−=
C.
270.xy−+=
D.
270.xy−−=
Câu 8: Đồ thị hàm số
2
2
23
x
y
x
x
=
−−
có bao nhiêu đường tiệm cận ?
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 9: Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x
3
– 3x + 2 là :
A. (-1 ; 0). B. (-1 ; 4). C. (1 ; 0). D. (1 ; 4).
Câu 10 : Bảng biến thiên sau là của hàm số nào ?
1
x
y
/
y
+-
_
2
1
-
+
_
TRANG2
A.
21
3
x
y
x
=
+
B.
46
2
x
y
x
=
C.
3
2
x
y
x
=
D.
5
2
x
y
x
+
=
Câu 11: Cho hàm số
(
)
yfx=
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
()
;1−∞
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
()
1; 3
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
()
1; +∞
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
()
1;1
.
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
4yx x=+
A.
22
B. 2 C. -2 D.
22
Câu 13: Cho (C):
22
1
+
=
x
y
x
. (C) có tiệm cận đứng là
A.
2y =
B.
2x =
C.
1y =
D.
1
x
=
Câu 14: Các khoảng đồng biến của hàm số
32
31yx x=− + + là:
A.
()()
;0 ; 2;−∞ +∞
B.
(
)
;−∞ +∞
C.
()
0; 2
D.
[]
2; 2
Câu 15 : Tìm giá trị cực tiểu y
CT
của hàm số
32
22yx x x=+ ++.
A. 2
CT
y = B. 1
CT
y =− C.
50
27
CT
y =
D.
1
3
CT
y =−
Câu 16: Cho hàm số
(
)
f
x
có đạo hàm
() ( )( )( )
23
'1223fx x x x=+ − +
. Tìm số điểm cực trị của
(
)
f
x
.
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 17 : Hàm số
3
2
352
3
x
yxx=− + nghịch biến trên khoảng nào?
A.
(5; )+∞
B.
()
2;3
C.
()
;1−∞
D.
(
)
1; 5
Câu 18: Hàm số 
có đạo hàm trên khoảng 

  . Nếu f’(
= 0 và
f’’(
> 0 thì
A. Điểm cực đại của hàm số. B. Điểm cực tiểu của hàm số.
C. Giá trị cực đại của hàm số. D. Giá trị cực tiểu của hàm số.
Câu 19: Cho hàm số
()
y
fx=
lim ( ) 3
x
fx
→+
=−
lim ( ) 3
x
fx
→−
=
. Chọn mệnh đề đúng.
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = 3.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = 3.
Câu 20 : Tìm điểm cực đại của hàm số
42
1
23
2
yxx=−
.
A.
0
CĐ
x =
B.
2
CĐ
x
C.
2
CĐ
x =
D.
2
CĐ
x =−
TRANG3
Câu 21: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
42
23yx x=− + trên đoạn
[0; 3]
A.
9M =
B.
83M = C. 1
M
= D.
6M =
Câu 22: Đồ thị hàm số
32
691
y
xxx=− + có tọa độ điểm cực đại là:
A.
(3;0).
B.
(1; 3).
C.
(1; 4).
D.
(3;1).
Câu 23 : Cho hàm số
32
647yx x x=− +. Gọi hoành độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là
12
,
x
x . Khi đó,
giá trị của tổng
12
x
x+ là:
A.
6.
B.
4.
C.
6.
D.
4.
Câu 24 : Hàm số
3
1
2
1
3
1
23
+++= bxaxxy
đạt cực đại tại x = 1 và giá trị cực đại tại điểm đó bằng 2
khi đó
ab+
bằng :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 25: Cho hàm số
()
32
1
() 2 1 5
3
f
xxxmx=++++
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m
để hàm số đồng biến trên
R
.
A.
3m
B.
3m <−
C.
3m <
D.
3m >
Câu 26 : Hàm số 52
224
+= xmxy đạt cực đại tại x = - 2 khi :
A.
2m =
,
2m =−
B.
2m =
C.
2m =−
D. Không có giá trị m
Câu 27: Cho hàm số
32
23
y
xxm=−. Trên
[]
1;1
hàm số có giá trị nhỏ nhất là -1. Tính m?
A. m = -3 B. m=-4 C. m = -5 D. m = - 6
Câu 28: Hàm số
2x
y
x
m
=
nghịch biến trên khoảng
()
;3−∞
khi .
A.m>2 B. m 3 C. m < 2 D. m < -3
Câu 29 : Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị hàm số
()
32 2
22
23 1
33
yxmx m x=− +
hai
điểm cực trị có hoành độ
1
x
,
2
x
sao cho
()
12 1 2
21xx x x++=
.
A.
0.m =
B.
2
.
3
m =−
C.
2
.
3
m =
D.
1
.
2
m =−
Câu 30 : Một hộp không nắp làm từ một mảnh tôn diện tích
(
)
Sx
theo hình
dưới. Hộp có đáy một hình vuông cạnh
()
x
cm
, chiều cao
()
hcm
thể tích
3
500 cm
. Tìm
x
sao cho
(
)
S
x
nhỏ nhất.
A.
()
50
x
cm=
B.
(
)
10
x
cm=
C.
(
)
100
x
cm=
D.
()
20
x
cm=
Câu 31: Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây sai ? Hai đường thẳng vuông góc nếu
A. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là
0
90 .
B. góc giữa hai đường thẳng đó là
0
90 .
C. tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.
D. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là
0
0 .
Câu 32: Cho tứ diện ABCD có hai mặt (ABC) và (ABD) là hai tam giác đều. Gọi M là trung điểm của
h
h
h
h
x
x

Bộ đề thi thử Toán 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án. Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 688
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm