Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán

14 giờ 30 phút chiều ngày 25/6 các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi trong thời gian làm bài là 90 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2019 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo: Lời giải chi tiết đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019 (Ctrl + F5 để cập nhật đáp án nhanh nhất)

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 120

1 - A 2 - C 3 - C 4 - C 5 - A
6 - C 7 - C 8 - B 9 - A 10 - A
11 - D 12 - A 13 - B 14 - C 15 - C
16 - C 17 - C 18 - A 19 - D 20 - C
21 - B 22 - B 23 - B 24 - C 25 - A
26 - B 27 - B 28 - A 29 - D 30 - A
31 - B 32 - D 33 - A 34 - B 35 - C
36 - D 37 - D 38 - D 39 - B 40 - A
41 - A 42 - D 43 - A 44 - D 45 - C
46 - D 47 - A 48 - C 49 - B 50 - D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 101

1 B 2 A 3 C 4 C 5 D 6 A 7 C 8 A 9 C 10 B
11 A 12 B 13 C 14 C 15 A 16 C 17 B 18 A 19 A 20 B
21 C 22 A 23 D 24 A 25 A 26 D 27 D 28 D 29 B 30 B
31 B 32 C 33 C 34 C 35 B 36 B 37 D 38 C 39 A 40 B
41 C 42 C 43 B 44 A 45 C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 102

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 D 31 A 41 B
2 C 12 B 22 A 32 C 42 D
3 C 13 B 23 C 33 C 43 C
4 D 14 C 24 C 34 A 44 D
5 D 15 C 25 A 35 B 45 D
6 C 16 C 26 D 36 D 46 A
7 C 17 D 27 B 37 C 47 A
8 C 18 A 28 C 38 C 48 D
9 B 19 B 29 B 39 D 49 A
10 B 20 B 30 D 40 A 50 C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 103

1 - C 2 - B 3 - B 4 - D 5 - B
6 - D 7 - B 8 - D 9 - D 10 - C
11 - D 12 - B 13 - A 14 - A 15 - A
16 - C 17 - D 18 - D 19 - A 20 - C
21 - C 22 - A 23 - C 24 - A 25 - D
26 - D 27 - A 28 - C 29 - C 30 - A
31 - C 32 - C 33 - A 34 - D 35 - C
36 - A 37 - A 38 - C 39 - D 40 - C
41 - A 42 - A 43 - D 44 - D 45 - A
46 - A 47 - D 48 - C 49 - A 50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 104

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 B 31 D 41 B
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 A 13 C 23 C 33 A 43 B
4 D 14 C 24 A 34 B 44 C
5 B 15 C 25 D 35 D 45 D
6 A 16 A 26 A 36 B 46 A
7 D 17 B 27 A 37 A 47 D
8 B 18 B 28 D 38 A 48 B
9 B 19 D 29 A 39 D 49 B
10 A 20 D 30 B 40 D 50 A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 105

1 - D 2 - D 3 - C 4 - A 5 - B
6 - D 7 - C 8 - A 9 - A 10 - A
11 - C 12 - D 13 - D 14 - C 15 - C
16 - A 17 - B 18 - A 19 - B 20 - A
21 - C 22 - A 23 - C 24 - A 25 - D
26 - D 27 - C 28 - D 29 - A 30 - B
31 - D 32 - D 33 - B 34 - C 35 - D
36 - D 37 - C 38 - D 39 - B 40 - A
41 - A 42 - C 43 - A 44 - C 45 - D
46 - A 47 - D 48 - D 49 - B 50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 106

1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.C 18.C 19.D 20.B
21.B 22.D 23.D 24.B 25.D 26.B 27.D 28.C 29.D 30.C
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.B 38.C 39.B 40.B
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.A 48.B 49.D 50.D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 107

1 - C 2 - A 3 - D 4 - A 5 - D
6 - D 7 - B 8 - A 9 - B 10 - C
11 - A 12 - C 13 - C 14 - A 15 - D
16 - A 17 - C 18 - D 19 - B 20 - C
21 - C 22 - D 23 - B 24 - A 25 - C
26 - C 27 - D 28 - C 29 - C 30 - B
31 - B 32 - D 33 - D 34 - C 35 - A
36 - B 37 - D 38 - D 39 - B 40 - D
41 - C 42 - A 43 - D 44 - A 45 - A
46 - B 47 - A 48 - A 49 - C 50 - A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 108

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.B 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.B 26.C 27.D 28.D 29C 30.A
31.C 32.D 33.B 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.C
41.A 42.C 43 44.B 45.D 46.A 47.C 48. 49.A 50.B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 109

1 - D 2 - C 3 - C 4 - C 5 - A
6 - B 7 - B 8 - B 9 - A 10 - D
11 - A 12 - A 13 - D 14 - A 15 - B
16 - C 17 - D 18 - C 19 - A 20 - B
21 - D 22 - D 23 - A 24 - A 25 - A
26 - C 27 - B 28 - C 29 - A 30 - A
31 - D 32 - D 33 - B 34 - D 35 - A
36 - D 37 - B 38 - A 39 - D 40 - B
41 - C 42 - A 43 - C 44 - A 45 - C
46 47 - D 48 - A 49 - A 50 - C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 110

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 C 31 D 41 B
2 A 12 A 22 D 32 C 42 D
3 B 13 D 23 C 33 C 43 B
4 A 14 A 24 D 34 B 44 C
5 A 15 D 25 B 35 B 45 B
6 B 16 A 26 D 36 A 46 C
7 B 17 A 27 B 37 B 47 C
8 B 18 B 28 D 38 A 48 D
9 C 19 B 29 A 39 A 49 D
10 C 20 C 30 A 40 D 50 C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 111

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 D 31 D 41 B
2 B 12 B 22 A 32 C 42 B
3 C 13 A 23 B 33 D 43 A
4 A 14 A 24 D 34 C 44 A
5 D 15 C 25 A 35 C 45 D
6 D 16 C 26 C 36 B 46 C
7 A 17 B 27 B 37 D 47 B
8 B 18 B 28 B 38 B 48 B
9 B 19 B 29 D 39 B 49 D
10 A 20 C 30 C 40 B 50 C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 112

1. C

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. D

8. A

9. C

10. D

11. A

12. A

13. D

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. C

20. B

21. C

22. D

23. D

24. B

25. A

26. C

27. A

28. B

29. C

30. A

31. D

32. C

33. C

34. A

35. B

36. B

37. D

38. D

39. D

40. B

41. D

42. D

43. D

44. D

45. B

46. B

47. A

48. A

49. B

50. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 113

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 D 31 D 41 D
2 B 12 D 22 C 32 A 42 A
3 C 13 A 23 B 33 A 43 C
4 C 14 C 24 A 34 B 44 C
5 C 15 D 25 B 35 A 45 B
6 A 16 C 26 A 36 B 46 C
7 B 17 D 27 B 37 B 47 C
8 B 18 B 28 D 38 C 48 A
9 A 19 C 29 C 39 D 49 C
10 C 20 D 30 B 40 B 50 D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 114

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 D 31 C 41 D
2 A 12 D 22 A 32 A 42 D
3 B 13 C 23 D 33 C 43 B
4 B 14 A 24 C 34 B 44 A
5 B 15 A 25 D 35 A 45 B
6 D 16 B 26 D 36 D 46 C
7 C 17 A 27 B 37 B 47 C
8 B 18 A 28 D 38 A 48 D
9 B 19 D 29 C 39 C 49 C
10 B 20 A 30 B 40 D 50 D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 115

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 B 41 D
2 C 12 B 22 B 32 D 42 A
3 C 13 B 23 B 33 B 43 B
4 C 14 D 24 A 34 B 44 B
5 D 15 C 25 D 35 A 45 D
6 A 16 D 26 B 36 C 46 C
7 D 17 D 27 A 37 C 47 A
8 C 18 A 28 C 38 D 48 B
9 D 19 C 29 A 39 A 49 B
10 A 20 B 30 A 40 D 50 A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 116

1 - A 2 - B 3 - C 4 - B 5 - D
6 - A 7 - B 8 - A 9 - D 10 - C
11 - B 12 - C 13 - B 14 - D 15 - B
16 - C 17 - B 18 - B 19 - A 20 - D
21 - D 22 - D 23 - C 24 - B 25 - A
26 - A 27 - C 28 - A 29 - C 30 - D
31 - B 32 - C 33 - D 34 - D 35 - A
36 - D 37 - A 38 - D 39 - C 40 - A
41 - C 42 - D 43 - A 44 - C 45 - D
46 - B 47 - B 48 - B 49 - B 50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 117

1 - D 2 - C 3 - D 4 - D 5 - C
6 - D 7 - B 8 - D 9 - D 10 - C
11 - B 12 - B 13 - C 14 - A 15 - D
16 - D 17 - C 18 - B 19 - B 20 - D
21 - C 22 - C 23 - B 24 - A 25 - A
26 - A 27 - D 28 - D 29 - A 30 - D
31 - B 32 - A 33 - A 34 - B 35 - C
36 - D 37 - A 38 - B 39 - B 40 - A
41 - A 42 - A 43 - C 44 - C 45 - B
46 - B 47 - A 48 - A 49 - B 50 - B

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 118

1 C 2 A 3 D 4 B 5 B 6 B 7 B 8 A 9 D 10 C
11 A 12 B 13 C 14 A 15 C 16 C 17 B 18 B 19 A 20 D
21 A 22 B 23 C 24 D 25 A 26 A 27 B 28 A 29 D 30 D
31 B 32 A 33 C 34 B 35 A 36 A 37 A 38 A 39 C 40 D
41 A 42 D 43 D 44 C 45 D 46 D 47 C 48 B 49 B 50 A

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 119

1. D

2. A

3. B

4. A

5. A

6. B

7. B

8. B

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. D

16. A

17. A

18. B

19. C

20. C

21. C

22. D

23. C

24. D

25. B

26. D

27. B

28. D

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. B

35. B

36. A

37. B

38. A

39. A

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. B

46. C

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 121

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - D
6 - D 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D
11 - C 12 - B 13 - C 14 - C 15 - B
16 - A 17 - B 18 - C 19 - A 20 - C
21 - A 22 - A 23 - A 24 - C 25 - D
26 - C 27 - D 28 - C 29 - A 30 - D
31 - C 32 - A 33 - B 34 - A 35 - A
36 - C 37 - D 38 - B 39 - A 40 - D
41 - A 42 - B 43 - C 44 - A 45 - B
46 - B 47 - D 48 - B 49 - D 50 - D

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 122

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 C 31 A 41 B
2 D 12 A 22 A 32 B 42 C
3 D 13 D 23 A 33 D 43 A
4 A 14 C 24 D 34 A 44 A
5 C 15 B 25 B 35 A 45 B
6 D 16 B 26 D 36 C 46 C
7 C 17 B 27 A 37 C 47 D
8 C 18 A 28 C 38 B 48 D
9 D 19 B 29 B 39 B 49 B
10 B 20 C 30 B 40 D 50 C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 123

1 - A 2 - C 3 - B 4 - A 5 - B
6 - A 7 - C 8 - C 9 - B 10 - D
11 - D 12 - C 13 - C 14 - D 15 - A
16 - A 17 - B 18 - A 19 - B 20 - B
21 - D 22 - A 23 - C 24 - A 25 - C
26 - B 27 - C 28 - B 29 - D 30 - A
31 - C 32 - A 33 - B 34 - A 35 - B
36 - B 37 - A 38 - C 39 - D 40 - B
41 - B 42 - C 43 - C 44 - A 45 - C
46 - B 47 - C 48 - A 49 - A 50 - C

Đáp án đề thi THPTQG môn Toán 2019 - Mã đề 124

1 - C 2 - B 3 - D 4 - B 5 - C
6 - A 7 - C 8 - B 9 - D 10 - D
11 - B 12 - D 13 - B 14 - B 15 - B
16 - B 17 - D 18 - A 19 - C 20 - D
21 - A 22 - C 23 - A 24 - B 25 - D
26 - D 27 - D 28 - C 29 - B 30 - A
31 - B 32 - B 33 - B 34 - C 35 - C
36 - D 37 - C 38 - A 39 - A 40 - D
41 - D 42 - B 43 - A 44 - C 45 - D
46 - A 47 - D 48 - A 49 - D 50 - B

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 mã đề 120

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 mã đề 112

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Đáp án, Đề thi THPT Quốc gia 2019 các môn

Mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn:

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2019 các môn ngay sau khi thi

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
25 77.414
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm