Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 061
TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
Mã đề thi 061
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THEO KHỐI THI ĐẠI HỌC
MÔN: TOÁN - LỚP 12 - Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày thi 13/01/2019
Câu 1: Cho tứ diện
ABCD
, trên các cạnh
BC
,
BD
,
AC
lần lượt lấy các điểm
M
,
N
,
P
sao cho
,
3
2
BD BN
,
2AC AP
. Mặt phẳng
MNP
chia khối tứ diện
ABCD
thành hai phần
thể tích là
1
V
,
2
V
. Tính tỉ số
1
2
V
V
?
A.
1
2
26
19
V
V
B.
1
2
3
19
V
V
C.
1
2
15
19
V
V
D.
1
2
26
13
V
V
Câu 2: Số nghiệm của phương trình
2
31
3
log 4 log 2 3 0x x x
A.
2
B.
3
C.
0
D.
1
Câu 3: bao nhiêu gtrị nguyên của tham số
m Î -10;10
é
ë
ù
û
để bất phương trình sau nghiệm đúng
với
Rx
:
6 2 7 2 3 7 1 2 0
xx
x
mm
A. 10 B. 9 C. 12 D. 11
Câu 4: Cho lăng trụ đứng
/ / /
.ABC A B C
diện tích tam giác
ABC
bằng
2 3
. Gọi
,,M N P
lần lượt
thuộc các cạnh
/ / /
,,AA BB CC
, diện tích tam giác
MNP
bằng 4. Tính góc giữa hai mặt phẳng
ABC
MNP
A.
0
120
B.
0
45
C.
30
0
D.
0
90
Câu 5: Cho hàm số
fx
,
fx
liên tục trên và thỏa mãn
2
1
23
4
f x f x
x
.
Tính
2
2
d.I f x x
A.
.
20
I
B.
.
10
I
C.
.
20
I
D.
.
10
I
Câu 6: Cho
2
1
d2f x x
. Tính
4
1
d
fx
Ix
x
bằng
A.
4I
B.
1I
C.
I =
1
2
D.
2I
Câu 7: Cho các số thực dương
a
,
b
với
1a
log 0
a
b
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
0 , 1
01
ab
ab

B.
0 , 1
1,
ab
ab

C.
0 , 1
01
ab
ba

D.
01
1,
ba
ab
Câu 8: Cho hàm số
 
xfy
đạo hàm
¢
f x
( )
= x
2
x -1
( )
x
2
-1
( )
3
,
Rx
. Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là
A. 2 B. 1 C. 8 D. 3
Câu 9: Cho hai tích phân
5
2
d8f x x
2
5
d3g x x
. Tính
5
2
4 1 dI f x g x x


?
A.
13I
B.
27I
C.
11I 
D.
3I
Câu 10: Cho hàm số
y = f (x) = x
4
+ ax
3
+ bx
2
+ cx + 4 (C)
. Biết đồ thị hàm số (C) cắt trục hoành tại ít
nhất một điểm . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
T = 20a
2
+ 20b
2
+5c
2
Trang 2/6 - Mã đề thi 061
A. 32 B. 64 C. 16 D. 8
Câu 11: Cho hình chóp đều
.S ABCD
có đáy là hình vuông
ABCD
tâm
O
cạnh
2a
, cạnh bên
5SA a
.Khoảng cách giữa
BD
SC
A.
15
5
a
B.
30
5
a
C.
15
6
a
D.
30
6
a
Câu 12: Cho hàm số
y f x
liên tục trên R và đồ thị như hình . Tập hợp tất cả các giá trị thực của
tham số
m
để phương trình
f cosx
( )
= m
có nghiệm 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng
0;
3
p
2
æ
è
ç
ù
û
ú
A.
-2;2
é
ë
ù
û
B.
0;2
( )
C.
-2;2
( )
D.
0;2
é
ë
)
Câu 13: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
2x
B. Hàm số đạt cực đại tại
4x
C. Hàm số có
3
cực tiểu. D. Hàm số có giá trị cực tiểu là
0
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm
A 1;0;0 ,B 0;2;0 ,C 0;0;3
. Thể tích tứ
diện OABC bằng
A.
3
1
B.
6
1
C. 1 D.
2
Câu 15: Gọi
m
M
lần lượt giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số
2
4y x x
. Khi đó
Mm
bằng
A.
4
B.
2 2 1
C.
22
D.
2 2 1
Câu 16: Cho mặt phẳng
P
đi qua các điểm
2; 0; 0A
,
0;3; 0B
,
0; 0; 3C
. Mặt phẳng
P
vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
A.
3 2 2 6 0x y z
B.
2 2 1 0x y z
C.
10x y z
D.
2 3 0x y z
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho bốn điểm
1;0;2A
,
2;1;3B
3;2;4C
,
6;9; 5D
. Tọa độ trọng tâm của tứ diện
ABCD
là ?
A.
2;3;1
B.
2;3; 1
C.
2;3;1
D.
2; 3;1
x

2
0
2

y
0
0
0
y

2
1
4

Trang 3/6 - Mã đề thi 061
Câu 18: Tập xác định của hàm số
2
32xx

A.
2;1\R
B.
1;2
C.
;1 2; 
D.
;1 2; 
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cu phương trình
2 2 2
2 4 6 9 0x y z x y z
.
Tọa độ tâm
I
và n kính
R
ca mt cầu là
A.
1; 2;3I
5R
B.
1;2; 3I 
5R
C.
1; 2;3I
5R
D.
1;2; 3I 
5R
Câu 20: Tích phân
2
2
0
d
3
x
x
x
bằng
A.
17
log
23
B.
7
ln
3
C.
13
ln
27
D.
17
ln
23
Câu 21: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A.
2e d 2 e
xx
xC
B.
4
3
d
4
xC
xx
C.
1
d ln
x x C
x
D.
sinxdx
ò
= -cosx +C
Câu 22: Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng
3
triệu đồng với lãi suất kép
0,6%
mỗi tháng. Hỏi
sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A được số tiền cả lãi gốc nhiều hơn
100
triệu biết lãi suất không đổi trong quá trình gửi.
A.
30
tháng B.
40
tháng C.
35
tháng D.
31
tháng
Câu 23: Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
1f x m
có đúng hai nghiệm
A.
21m
B.
0, m
1m
C.
2,m 
1m
D.
2, m 
1m
Câu 24: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
5
x
fx
?
A.
2
5d
x
x
2
2.5 ln5
x
C
B.
2
5d
x
x
2
5
2.
ln5
x
C
C.
2
5d
x
x
25
2ln5
x
C
D.
2
5d
x
x
1
25
1
x
C
x

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho
kjia 32
. Tọa độ của vectơ
a
là:
A.
3;2; 1 .
B.
2; 1; 3 .
C.
1;2; 3 .
D.
2; 3; 1 .
Câu 26: Cho hàm số
fx
f 2
( )
= f (-2) = 0
và bảng xét dấu của đạo hàm như sau
x

2
1
2

fx
+
0
-
0
0
Hàm s
y = f 3- x
( )
( )
2
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
2;5
( )
B.
1;
( )
C.
-2;-1
( )
D.
1;2
( )
x

1
0
1

y
0
0
0
y

1
0
1


Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 789
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm