Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa lần 2

TRƯNG THPT QUNG XƯƠNG 1
(Đ gm có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HC 2018 - 2019
MÔN : TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đ)
H tên thí sinh
…….
SBD
……
Phòng thi
Câu 1: Thể tích khối chóp có chiều cao bằng
a
, đáy là hình vuông cạnh
2a
bằng :
A.
3
2a
B.
3
4a
C.
3
4
3
a
D.
3
1
3
a
Câu 2: Cho hàm số
( )y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên sau:
+∞
-∞
-3
2
-
+
+
0
-∞ 1
0 +∞
y
x
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số có một cực tiểu và không có cực đại.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
2
và giá trị nhỏ nhất bằng
-3
.
D. Hàm số đạt cực đại tại
0 x
và đạt cực tiểu tại
1x
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(2; 1;0)
A
(4;5; 2)
B
. Trung điểm của đoạn thẳng
AB
có tọa độ là :
A.
(1;3; 1)
B.
(3;2; 1)
C.
(6;4; 2)
D.
(2;6; 2)
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ . Hàm
số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây :
A.
( ; 2)
B.
( 2;2)
C.
(0; )
D.
( 2;0)
Câu 5: Cho
, 0; , 1
a b a b
,x y
là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào
sai?
A.
log log log
a a a
xy x y
. B.
log .log log
b a b
a x x
.
C.
1 1
log
log
a
a
x x
. D.
log log log
a a a
x
x y
y
.
Câu 6: Cho
2
0
( ) 4
f x dx
2
0
( ) 3
g x dx
, khi đó
2
0
3 ( ) 2 ( )f x g x dx
bằng :
A.
6
B.
8
C.
17
D.
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÃ ĐỀ 132
23111321132….
Câu 7: Diện tích toàn phần của hình tròn xoay sinh bởi hình vuông cạnh
a
khi quay quanh trục chứa
một cạnh của nó bằng :
A.
2
a
B.
2
4
a
C.
2
8
a
D.
2
2
a
Câu 8: Tích các nghiệm của phương trình
2
3 1
3 81
x x
bằng:
A.
3
B.
4
C.
3
D.
5
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, tìm số thực
a
để vectơ
( ;0;1)
u a
vuông góc với vectơ
(2; 1;4)
v
.
A.
2
B.
2
C.
4
D.
4
Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai:
A.
x x
e dx e C
B.
sin cos
xdx x C
C.
cos sin
xdx x C
D.
1
ln
xdx C
x
Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
độ dài cạnh bên bằng
2a
, đáy tam giác vuông
AB AC a
. Tính thể tích khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
A.
3
1
3
a
B.
3
2a
C.
3
a
D.
3
2
3
a
Câu 12: Số tập con gồm hai phần tử của tập hợp
A
có 10 phần tử là :
A.
90
B.
20
C.
10
D.
45
Câu 13: Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
3
u
và công sai
2
q
. Giá trị của
5
u
bằng :
A.
48
B.
96
C.
162
D.
486
Câu 14: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
:
A.
2
logy x
B.
1
1
x
y
x
C.
3
x
y
D.
4 2
2 4
y x x
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào :
A.
4 2
2 3
y x x
B.
3
3 1y x x
C.
3
3 1y x x
D.
3
3 1y x x
x
y
O
-1
-1
3
1
Câu 16: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên đoạn
3;3
và có đồ thị như hình vẽ. Gọi
M
m
là giá trị lớn nhất ,
giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
3;3
. Giá trị
M m
bằng:
A.
0
B.
2
C.
4
D.
4
Câu 17: Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm
2 2 2019
'( ) ( 1) ( 2)
f x x x x với
x
. Sđiểm cực trị của
hàm số đã cho là :
A.
4
B.
3
C.
2
D.
1
Câu 18: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số
3 2
3 2
y x x
vuông góc với đường thẳng
3 1 0
x y
phương trình là :
A.
3 3 0
x y
B.
3 3 0
x y
C.
3 3 0
x y
D.
3 1 0
x y
Câu 19: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho vectơ
(2;3)
v
. Ảnh của điểm
(1; 3)
A
qua phép tịnh tiến theo
vectơ
v
có tọa độ là :
A.
(1;0)
B.
(1;6)
C.
( 1; 6)
D.
(3;0)
Câu 20: Đặt
2
log 5
a
, khi đó
25
log 16
bằng :
A.
2
a
B.
2a
C.
1
2a
D.
1
2
a
Câu 21: Cho số thực
a
thỏa mãn
0
(2 1) 5
a
x dx
. Tổng các giá trị thực của
a
bằng :
A.
2
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( 2;1;0)
A
( 4;3;2)
B
, tọa độ điểm
M
thuộc trục
Oy
sao cho
M
cách đều hai điểm
A
B
là :
A.
(6;0;0)
B.
(0;6;0)
C.
(0; 6;0)
D.
(0;0;7)
Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình
1
2
log ( 2) 0
x
là :
A.
3;

B.
( ;3)
C.
2;3
D.
2;3
Câu 24: Cho đồ thị hàm s
y f x
như hình vẽ bên. Diện
tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
(x)y f
với
trục
Ox
nằm phía trên phía dưới trục
Ox
lần lượt 3 1.
Khi đó
3
2
(x)dx
f
bằng :
y=f(x)
y
x
O
3
-2
A.
2
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 25: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy tam giác
ABC
đều cạnh
a
, hình chiếu vuông góc của
S
lên
mặt phẳng
ABC
trung điểm của cạnh
AB
, góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng đáy bằng
0
60
.
Tính thể tích khối chóp
.
S ABC
:
A.
3
3
8
a
B.
3
3 3
8
a
C.
3
3 3
4
a
D.
3
3 3
2
a
Câu 26: Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2
1
3 2
x
y
x x
là :
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 27: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật;
; 2AB a AD a
. Các cạnh bên
độ dài bằng nhau và bằng
2a
. Thể tích của khối chóp đã cho là :
A.
3
3
2
a
B.
3
3
8
a
C.
3
3
6
a
D.
3
3
3
a
Câu 28: Hàm số
2
4
2
x x
y
có đạo hàm :
A.
2
4
2 ln 2
x x
B.
2
4
2
ln 2
x x
C.
2
4
(2 4)2 ln 2
x x
x
D.
2
4
(2 4)2
ln 2
x x
x

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm