Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1
Năm học 2018 - 2019
Bài thi môn VẬT LÝ LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 132
Câu 1: Một con lắc đơn chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc
20
rad
π
tại nơi
gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Lấy π
2
= 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị
trí có li độ góc
3
40
rad
π
A.
1
3
s
B. 3 s C.
1
2
s
D.
32s
Câu 2: Tại nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn chiều dài
dao động điều hòa với chu
2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5
thì con lắc dao động với chu kì là
A. 1,42 s. B. 2,00 s. C. 3,14 s. D. 0,71 s.
Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α
0
. Lấy mốc thế năng vị trí cân bằng. vị
trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng
A.
0
2
α
±
. B.
0
3
α
±
. C.
0
3
α
±
. D.
0
2
α
±
.
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 2 N/m, vật nhỏ khối lượng 80 g, dao động trên mặt phẳng
nm ngang, hệ s ma sát trưt gia vt mt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một
đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
.Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được bằng:
A. 0,30 m/s B. 0,25m/s C. 0,50m/s D. 0,36m/s
Câu 5: Một ống y có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến
10 (A) trong khoảng thời gian 0,1 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời
gian đó là:
A. 30 (V). B. 40 (V). C. 20 (V). D. 10 (V).
Câu 6: Tại mặt nước, hai ngun kết hợp được đặt A B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng
tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đon AB, hai phần t nước dao đng với
biên độ cực đại vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngn nhất 10 mm. Điểm C vị trí cân bằng của
phần tử mặt nước sao cho AC
BC. Phn tử nước C dao động với biên độ cực đại. Khong cách BC
lớn nhất bằng
A. 37,6 mm. B. 67,6 mm. C. 64,0 mm. D. 68,5 mm.
Câu 7: Một nguồn âm phát sóng cầu đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ của môi trường. Hai điểm M N
nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm, trên cùng 1 phương truyền âm có mức cường độ âm lần lượt là 30 (dB)
và 10 (dB). Nếu di chuyển nguồn phát âm đến vị trí M thì mức cường độ âm tại N khi đó là
A. 12 B. 7 C. 9 D. 11
Câu 8: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng.
Cường độ của dòng điện đó là
A. 12 (A) B. 48 (A) C. 0,2 (A) D. 1/12 (A)
Câu 9: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian. B. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
C. Gia tốc cùa vật luôn giảm dần theo thời gian. D. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.
Câu 10: Dao động điều hòa là
A. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian.
C. chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng.
D. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.
VnDoc.com
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 11: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng
pha với tần số 28 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng 21cm, 25cm. Sóng có
biên độ cực tiểu. Giữa M đường trung trực của AB ba y cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên
mặt nước là
A. 32 cm/s B. 37 cm/s C. 28 cm/s D. 0,57 cm/s
Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 g và lò xo độ cứng 100 N/m, (lấy
2
π
= 10). Chu kì dao động con
lắc là
A. T = 0,1 s. B. T = 0,3 s. C. T = 0,2 s. D. T = 0,4 s.
Câu 13: Một vật dao động có phương trình x = 2cos(2πt π/6) cm. Li độ của vật ti thời điểm t = 0,25 (s)
A. 1 cm. B. 0,5 cm. C. 1,5 cm. D. 1 cm.
Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4πt (t tính bằng s). Tính từ t=0,
khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là
A. 0,125s. B. 0,167s. C. 0,083s. D. 0,104s.
Câu 15: Một khung dây N vòng nằm trong từ trường đều cảm ứng từ B, các đường sức hợp với mặt
phẳng khung dây góc α. Từ thông qua khung dây là
A.
cosNBS
φα
=
B.
sinNBS
φα
=
C.
sin
BS
φα
=
D.
cosBS
φα
=
Câu 16: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt 0,02πx) (u x tính bằng cm, t
tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
A. 50 cm/s. B. 100 cm/s. C. 150 cm/s. D. 200 cm/s.
Câu 17: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn
định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây là
A. v = 12 m/s. B. v = 60 m/s. C. v = 15 m/s. D. v = 150 m/s.
Câu 18: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ 40
W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là
A. 80 W B. 160 W C. 20 W D. 10 W
Câu 19: Một con lắc xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g, xo độ cứng 10 N/m, hệ số ma
sát giữa vật mặt phẳng ngang 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí xo dãn 10 cm. Sau đó thả nhẹ để
con lắc dao động tắt dần. Lấy
2
10g ms=
. Trong thời gian kể từ lúc thả cho tới khi tốc độ của vật bắt
đầu giảm thì công của lực đàn hồi bằng
A.
20 mJ
B.
48 mJ
C.
50 mJ
D.
42 mJ
Câu 20: Một con lắc xo dao động điều hòa với chiều dài cực đại cc tiu ln lưt là 20 cm và 30 cm
khi đó biên độ dao động điều hòa là
A. 50 cm B. 25 cm C. 10 cm D. 5 cm
Câu 21: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng dao động là 1 J và lực đàn
hồi cực đại 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q đầu cố định của xo, khoảng thời gian
ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực o của xo có độ lớn
53
N 0,1 s. Quãng đường
lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s gần với giá trị nào nhất
A. 10 cm. B. 50 cm. C. 30 cm. D. 90 cm.
Câu 22: Một con lắc xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500 g xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc
dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó
3
m/s
2
. Cơ năng của con lắc là
A. 0,05 J. B. 0,04 J. C. 0,01 J. D. 0,02 J.
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có
A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
D. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 24: Mt vt đưc cân bằng dưới tác dng ca ba lc trong đó hai lực có độ lớn 8 N 4 N. Lc th
ba không thể độ lớn bằng
VnDoc.com
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
A. 4 N. B. 5 N. C. 3 N. D. 6 N.
Câu 25: Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào dưới đây
A. thời gian quay một vòng không đổi B. quỹ đạo tròn động lượng không đổi.
C. số vòng quay được trong một giây không đổi D. quỹ đạo tròn động năng không đổi
Câu 26: Rơi tự do là chuyển động
A. thẳng nhanh dần đều.
B. thẳng chậm dần đều.
C. thẳng đều.
D. thẳng với gia tốc không đổi tại mọi nơi trên mặt đất g = 9,8 m/s
2
.
Câu 27: Điu kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được vi nhau là hai sóng phải xuất phát t hai
nguồn dao động
A. cùng pha ban đầu và cùng biên độ
B. cùng tần số, cùng phương và hiệu số pha không đổi theo thời gian
C. ng tần số, cùng phương
D. cùng biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 28: Một vật nặng 100 g chuyển động thẳng đều với động năng 0,2 J thì động lượng là
A. 0,4 kgm/s B. 0,1 kgm/s C. 0,5 kgm/s D. 0,2 kgm/s
Câu 29: Hai dao động đều hòa cùng phương, cùng tần số biên độ lần lượt 8cm, 15cm lệch pha
nhau
2
π
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng
A. 7 cm. B. 11 cm. C. 17 cm. D. 23 cm.
Câu 30: Một vật thực hiện đổng thời 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình
11
2
cos( )
3
xA t
π
ω
= +
;
22
cosxA t
ω
=
;
23
2
cos( )
3
xA t
π
ω
=
Tại thời điểm t
1
các li độ có giá trị
1 23
10 , 40 , 20x cm x cm x cm=−= =
. Tại thời điểm
21
4
T
tt= +
các giá trị li độ lần lượt là
12
10 3 , 0x cm x cm=−=
. Xác định li dộ dao động tổng hợp ở thời điểm
32
4
T
tt= +
A. -10cm B. 10
3
cm C. -10
3
cm D. 10 cm
Câu 31: Một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng đặt song song, ch điện với nhau có hiệu điện
thế 100 V. Biết khoảng cách giữa hai bản là 10 cm thì cường độ điện trường là
A. 1100 (V/m). B. 1000 (V/m). C. 10 (V/m). D. 90 (V/m).
Câu 32: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong
nước.
B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang
Câu 33: Phát biểu về bản chất dòng điện trong các môi trường dưới đây phát biểu nào đúng?
A. Bản chất dòng điện trong chất khí gồm ion dương, ion âm và electron
B. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của ion dương và ion âm
theo cùng chiều nhau
C. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời của electron ngược chiều điện trường và
ion dương cùng chiều điện trường
D. Dòng điện trng kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron cùng chiều điện trường
Câu 34: Trong một thí nghiệm về giao thoa song nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A B dao
động theo phương trình u
A
= u
B
= acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm
phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất 2 cm. Tốc độ truyền sóng
A. 25 cm/s. B. 100 cm/s. C. 75 cm/s. D. 50 cm/s.
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lực phục hồi luôn hướng vào vị trí lò xo không biến dạng.
B. Lực đàn hồi lò xo hướng vào vị trí cân bằng.
VnDoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
2 827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm