Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 12

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 12
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Vt Lí
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát 
Câu 1: Đon mạch điện xoay chiu AB ch cha mt trong các phn tử: đin tr thun, cun dây hoc t điện.
Khi đặt hiệu điện thế
0
()u U cos t
6

lên hai đầu A B thì ng đin trong mch biu thc
0
()i I cos t
3

, vi
00
UI 0
. Đon mch AB cha
A. đin tr thun. B. cun dây không thun cm.
C. cun dây thun cm. D. t điện.
Câu 2: Hai hạt nhân đồng v là hai ht nhân có
A. cùng s tron và khác số nuclôn. B. cùng s nuclôn và khác s prôtôn.
C. cùng s prôtôn và khác s nơtron. D. cùng s tron và khác số prôtôn.
Câu 3: Mt mạch đin xoay chiu gm R, L, C ni tiếp nhau. Vi Cm kháng
L
Z
dung kháng
C
Z
.Nếu điện
áp giữa hai đầu đon mch là
t cường độ dòng đin trong mch

 


0
i I cos t (A)
2
. Mạch đin có
A.
LC
B.
LC
ZZ
C.
LC
ZZ
D.
LC
Câu 4: Để tăng độ cao ca âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải
A. gảy đàn mạnh hơn. B. gy đàn nh hơn.
C. làm chùng dây đàn hơn. D. o căng dây đànn.
Câu 5: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang đin tích có độ lớn như nhau khi đưa chúng lại gần nhau t
chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra mt khoảng nhỏ thì chúng?
A. Không tương tác nhau. B. Hút nhau.
C. Có thể hút hoặc đẩy nhau. D. Đẩy nhau.
Câu 6: Nguyên nhân gây ra điện tr ca kim loi là do s va chm ca
A. các ion dương ở các nút mng vi nhau. B. các electron với các ion dương ở các nút mng.
C. các ion âm các nút mng vi nhau. D. các electron vi nhau.
Câu 7: Mt vật dao động điu hòa với phương trình
2
x A t
T
cos



(t tính bng s). Thi gian ngn nhất để
trạng thái dao động được lp lại như cũ là
A. li độ
x
. B. biên độ
A
. C. chu k
T
. D. pha ban đầu
.
Câu 8: Mt con lc lò xo gm vt có khi lưng m và lò xo độ cng k đang dao động điu hòa. Ti mt thi
điểm nào đó chất đim có gia tc a, vn tc v, li độ x thì giá tr ca lc kéo v
A.
2
1
2
F kx
. B.
F kx
. C.
2
1
2
F mv
. D.
F ma
.
Câu 9: Chn phát biểu đúng? Hạt nhân X bn vững hơn hạt nhân Y là vì
A. đ ht khi ca X lớn hơn của Y B. độ ht khi ca X nh hơn của Y
C. ng lượng liên kết ca X lớn hơn của Y D. năng lượng liên kết riêng ca X lớn hơn của Y
Câu 10: Các tia sáng đơn sắc màu đỏ, vàng, lc và tím truyền trong nước vi tc đ ln lượt là
d
v
,
v
v
,
l
v
t
v
.
Kết lun nào sau đây là đúng?
A.
d v t
.v v v v
l
B.
t v d
.v v v v
l
C.
d v t
.v v v v
l
D.
t v o
.v v v v
l
Câu 11: Theo thuyết lượng t ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay vi tốc độ c = 3.10
8
m/s dc theo các tia sáng.
B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc kc nhau t mang năng lưng khác nhau.
C. Năng lượng ca mt phôtôn không đổi khi truyn trong chân không.
D. Phôtôn tn ti trong c trng thái đứng yên và trng thái chuyển động
Câu 12: Si y mềm PQ đầu Q c định. Mt sóng ti truyn t P đến Q t b phn x. Sóng phn x
sóng ti ti đim Q ln
A. cùng pha. B. ngược pha. C. lch pha
.
2
D. lch pha
.
3
Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình
11
x Acos t
22
x Acos t
vi
A0
. Đ biên độ dao động tng hp cũng bằng
A
t
21
 
có th bng
A.
0
. B.
. C.
2
. D.
2
3
.
Câu 14: Con lắc đơn chiu dài
l
dao động điều hòa với biên độ cong
0
s
, tn s góc
pha ban đầu
.
Phương trình dao động ca con lc là
A.
0
cos( )s s t


. B.
0
cos( )s s t

. C.
0
cos( )s ls t


. D.
2
0
cos( )s s t

.
Câu 15: Đặt đin áp
0
u U cos t V
o hai đầu đon mch gm đin tr thun R và cun cm thuần có độ t
cm L mc ni tiếp. H s công sut của đoạn mch
A.
22
.
()
R
RL
B.
.
L
R
C.
22
.
()
L
RL
D.
.
R
L
Câu 16: Khi động cơ không đồng b ba pha hoạt động ổn định t tc độ góc ca rôto
A. lớn hơn tc độ góc ca t trường.
B. có th lớn hơn hoặc bng tốc độ góc ca t trường, tùy thuc ti.
C. bng tc độ góc ca t trường.
D. nh hơn tốc độ góc ca t trường.
Câu 17: Mt nguồn điện có suất điện động
E
đin tr trong
r
được mc ni tiếp vi điện tr
R
thành mch
kín, cường độ dòng đin trong mch là
I
. Hiu điện thế hai đầu mạch ngoài xác đnh bi biu thc
A.
..
N
U E I r
B.
.( ).
N
U I R r
C.
..
N
U I r
D.
..
N
U E I r
Câu 18: Sóng đin t được s dng trong truyn nh v tinh và truyền thông ngoài vũ tr
A. sóng trung. B. sóng ngn. C. sóng cc ngn. D. sóng dài.
Câu 19: Một đám nguyên t hiđrô đang hng thái kích tch êlectron chuyển động trên qu đạo dng N.
Khi êlectron chuyn v các qu đạo dng bên trong t quang ph vch phát x của đám nguyên t đó bao
nhiêu vch?
A. 3. B. 1. C. 6. D. 4.
Câu 20: Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi vi tc độ không đổi, khi tăng tn s sóng lên 2 ln thì
c sóng s
A. tăng 2 lần. B. tăng 1,5 lần. C. không đổi. D. gim 2 ln.
Câu 21: Trong máy quang ph lăng kính, hệ lăng kính tác dng
A. tán sc ánh sáng. B. nhiu x ánh sáng.
C. tăng cường độ chùm ng. D. giao thoa ánh sáng
Câu 22: Tiến hành tnghim Y-âng v giao thoa ánh sáng vi ánh sáng đơn sắc c ng 0,59 m.
Khong cách gia hai khe 1 mm, khong cách t mt phng chứa hai khe đến màn quan sát là 200 cm. Trên
màn quan sát, tính t n sáng trung tâm, ti v trí cách vân sáng trung tâm 0,767 cm
A. vân sáng bc 6. B. vân ti th 7. C. vân sáng bc 7. D. vân ti th 6.
Câu 23: Cho đon mch gồm điện tr thun
R 40
, t đin
3
10
CF
6
và cun dây thun cm
1
LH
mc ni tiếp. Đin áp hai đầu mch
u 120cos 100 t (V)
3




. Biu thức cường độ dòng đin trong
mch
A.
i 3cos 100 t
12




. B.
i 1,5 2 cos 100 t
12




.
C.
i 3 2 cos 100 t
4




. D.
i 1,5 2 cos 100 t
4




.
Câu 24: Mt ng dây dài 20 cm, 1200 vòng dây đặt trong không k. Đ ln cm ng t bên trong ng dây
3
75.10
T. Cường độ dòng đin chy trong ng dây
A. 5 A B. 9,9 A C. 15 A D. 20 A
Câu 25: Mạch dao động
LC
tưởng đang hoạt động, đin tích cực đại ca t đin
6
0
q 12.10 C
và cường
độ dòng điện cực đại trong mch là
0
I 2 mA
. Tính t thời điểm điện tích trên t là
0
q
, khong thi gian
ngn nhất để ờng độ dòng đin trong mạch có độ ln bng
0
I3
2
ln th 2024 bng
.
A.
6,076 s
. B.
6,079s
. C.
6,077 s
. D.
6,067 s
.
Câu 26: Trong t nghim Yng v giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc
1
và
2
. Trên màn quan sát, gia hai vân sáng gn nht màu ging màu n trung tâm 4 vân sáng ca bc x
bước sóng
1
và 7 vân sáng ca bc x bước sóng
2
. T s
12
/

bng
A.
5/8
B.
4/ 7
C.
8/5
D.
7/ 4
Câu 27: Cho phn ng ht nhân
2 6 4 4
1 3 2 2
H Li He He.
Biết khi lưng ca các hạt đơteri, liti, heli trong phn
ng trên ln lưt 2,0136u; 6,01702u; 4,0015u;
2
1u 931,5MeV c
. Coi khi lượng ca nguyên t bng khi
ng ht nhân của nó. Năng lượng ta ra khi 1g heli được to thành theo phn ng trên là
A. 3,1.10
11
J. B. 4,2.10
10
J. C. 2,1.10
10
J. D. 6,2.10
11
J.
Câu 28: Mt con lc đơn có chiều dài y treo 100 cm dao đng tại i g =
2
(m/s
2
). Ban đu kéo vt khi
phương thẳng đứng mt góc
0
ri th nh. Chn gc thi gian lúc vt bắt đầu dao động t phương trình li đ
dài ca vt
s =10 cos(πt) cm
. Biên độ góc ca con lc là
A. 10 cm. B. 0,1 rad. C. 0,1
0
. D. 10
0
.
Câu 29: Mt si y i hai đầu c định. Trên dây đang sóng dừng vi
8
bng ng. Sóng truyn trên
dây có bước sóng
10cm
. Giá tr ca
A.
120cm
. B.
20cm
. C.
80cm
. D.
40cm
.
Câu 30: Nguyên t hidro đang trạng thái bản, được kích thích qu đạo dừng tăng lên 9 lần. Tính
c sóng ca bc x ng lượng ln nht khi e tr v t trng thái kích thích trên. Biết năng lượng ca mc
th n là
2
13,6
n
E eV
n
A. 0,013
m
B. 0,657
m
C. 0,121
m
D.
0,103 m
Câu 31: T nghim giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng cùng biên độ,
cùng pha và cùng tn s được đặt tại hai điểm
A
B
. Sóng truyn trên mặt nước với bước ng
6,6AB
.
C
là một điểm trên mặt nước thuộc đường trung trc ca
AB
sao cho trên đon
CA
(không tính
C
) ít nht một đim dao động với biên độ cực đại và đng pha vi hai ngun. Khong cách ngn nht gia
C
với đon
AB
có giá tr gn nht vi giá tr nào sau đây ?
A.
1,15
B.
1,45
C.
1,35
D.
1,25
Câu 32: Đặt đin áp xoay chiều 100 V 25 Hz vào hai đầu đoạn mch mc ni tiếp gm cuộn y đin tr
thuần r, độ t cm L t điện đin dung
1
10
C
mF. Biết đin áp giữa hai đầu cun dây sớm pha hơn
dòng điện trong mch c
6
đin áp hiu dng giữa hai đầu cun y gp hai lần đin áp hiu dng gia
hai đầu t đin. Công sut tiêu th trên toàn mch là
A.
50 2 . W
B.
100 3
.
3
W
C.
25 2 . W
D.
50 3
.
3
W
Câu 33: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trthuần R = o hai
cực của nguồn đin một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r = thì trong mạch có dòng đin
không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp đin cho mt tđiện điện dung C = 1 µF. Khi điện tích
trên tụ đin đạt giá trcực đại, ngắt tđin khỏi nguồn rồi nối tđiện với cuộn cảm thuần L thành mt mạch
dạo động thì trong mạch có dao động điện từ t do với tần số góc
6
10
rad/s và cường độ dòng đin cực đại bằng
I
0
. Tỷ số I/I
0
bằng

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Vật lí - Đề 12

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 12 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có ma trận, đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được biên soạn bám sát với đề minh họa 2024 của Bộ Giáo dục. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm