Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 10

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 10
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Vt Lí
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1: Một sónghình sin có tần số góc ω lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ và
tốc độ v. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A.
.
2 v
B.
2
v

C.
2v
.
D.
2v
.
Câu 2: Tia α có bản chất là
A. dòng hạt pôzitron. B. dòng hạt electron.
C. sóng điện từ. D. dòng hạt
4
2
He
.
Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ góc
0,16cos( t )(rad).

Biên độ góc của con lắc là
A. 0,08 rad. B. 0,16 rad. C. 0,23 rad. D. 0,32 rad.
Câu 4: Trong miền ánh sáng khả kiến, ánh sáng màu vàng có bước sóng nằm trong khoảng từ
A. 570 pm đến 600 pm. B. 570 nm đến 600 nm.
C. 570 μm đến 600 μm. D. 570 mm đến 600 mm.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng phát ra hai sóng bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa tại các điểm hiệu
dường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới đó bằng
A.
B.
1
2 k voi k 0; 1; 2;
4



C.
D.
1
2 k voi k 0; 1; 2;
2



Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều tần số f vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử R, L, C mắc
nối tiếp thì trong mạch có cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây là đúng
A.
22
4 f LC.
B.
22
1
4f
LC
C.
2 f LC.
D.
1
2.f
LC
Câu 7: Hiện tượng ánh sáng thích hợp làm bậc các electron ra khỏi mặt kim loại được gọi là
A. hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. hiện tượng quang điện trong.
C. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 8: Giá trị cực đại của điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U bằng
A. U
2
. B.
3U
. C.
5U
. D.
4U
Câu 9: Chọn phát biểu đúng. Tia X có bước sóng
A. lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
B. lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
C. lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. lớn hơn bước sóng của tia gamma.
Câu 10: Những sóng âm có tần số lớn hơn 20 kHz được gọi
A. siêu âm. B. hạ âm. C. âm thanh. D. tạp âm.
Câu 11: Giả sử hai hạt nhân X và Y độ hụt khối bằng nhau; số nuclon của hạt nhân X lớn hơn
số nuclon của hạt nhân Y thì
A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
B. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
C. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Y lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X.
D. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
Câu 12: Một hạt điện tích q
0
chuyển động với vận tốc
v
trong một từ trường đều cảm ứng
từ
B
. Biết
v
hợp với
B
một góc α. Độ lớn lực Lo-ren- tác dụng lên q
0
A.
0
f q Bvsin .
B.
0
f q Bvcos .
C.
0
f q Bvtan .
D.
0
f q Bvcot
Câu 13: Đâu không phải là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính?
A. Ống chuẩn trực. B. Hệ tán sắc. C. Mạch biến điệu. D. Buồng tối.
Câu 14: Một con lắc xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m xo độ cứng k
đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng là
A.
0
k
.
mg

B.
0
mk
.
g

C.
0
gk
m

D.
0
mg
.
k

Câu 15: Biến điệu sóng điện từ là
A. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.
B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.
C. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.
D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa vi phương trình li độ
cos( )( , , 0)x A t A
. Đại
lượng φ được gọi là
A. tần số góc của dao động. B. li độ của dao động.
C. pha ban đầu của dao động. D. chu kì của dao động.
Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều
0
u U cos t
3




vào hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện
trong mạch biểu thức
0
i I cos t .
6




Đoạn mạch AB thể chứa các phần tử mắc nối tiếp
nào sau đây?
A. Điện trở thuần và tụ điện. B. Hai điện trở thuần.
C. Cuộn dây không thuần cảm. D. Tụ điện và cuộn dây thuần cảm.
Câu 18: Phần cảm của một y phát điện xoay chiều gồm p cặp cực quay với tốc độ n vòng/s.
Khi đó, suất điện động trong phần ứng biến thiên tuần hoàn với tần số
A.
f 2np
B.
np
f
2
C.
np
f
4
D.
np
f
4
Câu 19: Trong một môi trường hằng số điện môi ε hai điện tích điểm q
1
q
2
đặt cách
nhau một khoảng bằng r. Độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích đó bằng
A.
12
2
qq
k
r
B.
12
qq
k.
r
C.
12
2
qq
k
r
D.
12
2
qq
k
r
Câu 20: Một mạch dao động tưởng gồm tụ điện điện dung C = 5.10
-6
F cuộn dây thuần
cảm có độ tự cảm L = 5 mH. Lấy π
2
= 10. Chu kì dao động điện tự do trong mạch bằng
A. 5.10
-3
s. B. 10
-3
s. C. 10
-4
s. D. 5.10
-4
s.
Câu 21: Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang sóng dừng bước sóng λ= 26cm.
Chiều dài của sợi dây không thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 13 cm. B. 26 cm. C. 39 cm. D. 54 cm.
Câu 22: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tBo. Gọi r
0
bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo
dừng của nguyên tử tăng tỉ lệ với bình phương các số nguyên liên tiếp. Quỹ đạo K có bán kính r
0
.
Gọi r
1
và r
2
lần lượt là bán kính của các quỹ đạo dừng N và L. Giá trị của r
1
-
r
2
A.
0
16r
B.
0
5r
C.
0
12r
D.
0
9r
Câu 23: Một con lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng k = 40 N/m vật nặng khối lượng m =
300 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi giá tốc trọng trường g = 10 m/s
2
.
Biết rằng tại vị trí cao nhất thì lực đàn hồi tác dụng lên con lắc bằng không. Biên độ dao động
của con lắc
A. 6,0 cm. B. 4,5 cm. C. 7,5 cm. D. 5,0 cm.
Câu 24: Trong chân không, bước sóng của tia UVC nằm trong khoảng 100 nm đến 290 nm. Biết
tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.10
8
m/s. Đâu là một tần số của tia UVC?
A. 2.10
15
Hz. B. 6.10
15
Hz. C. 4.10
15
Hz. D. 9.10
14
Hz.
Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều
u 40 5cos(250t)(V)
(t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở R = 20Ω mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,04H thì cường độ hiệu
dụng trong mạch bằng
A.
2 5 A.
B.
22A
. C.
23A
D.
10
A.
Câu 26: Phần lớn năng lượng giải phóng trong các phản ứng phân hạch là do
A. động năng của các nơtron phát ra. B. động năng các mảnh.
C. năng lượng các phôtôn của tia gamma. D. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.
Câu 27: Chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc bước sóng λ
1
, λ
2
, λ
3
, λ
4
1
> λ
2
> λ
3
> λ
4
) vào một
tấm kẽm giới hạn quang điện λ
0
= 0,35 μm. Để không bức xạ o gây ra được hiện tượng
quang điện ở kẽm thì điều kiện cần phải
A.
λ
1
> 0,35 μm . B.
λ
2
> 0,35 μm . C.
λ
3
> 0,35 μm . D.
λ
4
> 0,35 μm .
Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ=
500nm. Trên màn, tại điểm M hiệu đường đi của hai ánh sáng từ hai khe bằng 3,5 μm. Giữa
M và vân sáng trung tâm O quan sát được số vân tối là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 29: Để đo chiết suất n của một chất lỏng trong suốt X, một bạn đã chiếu chùm sáng laze hẹp
vào một cái bể (có chứa chất lỏng X) với góc tới i, sau đó tiến hành đo góc khúc xạ r. Thay đổi
góc tới i để thu được góc khúc xạ r khác nhau. Hình bên là đồ thị mô tả mối quan hệ giữa sini
sinr. Biết độ chia nhỏ nhất trên các trục của đthị giá trị bằng nhau. Giá trị trung bình của n
thu được trong thí nghiệm trên là
A. 1,33. B. 1,50. C. 1,25. D. 1,62.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Vật lí - Đề 10

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 10 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được biên soạn bám sát đề minh họa 2024 môn Lý. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm