Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 5

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 5
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Vt
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiu vào hai đu đoạn mch đin tr thun cun cm thun mc ni tiếp. So
với đin áp giữa hai đầu cun cm, đin áp gia hai đầu điện tr:
A. tr pha
2
. B. cùng pha. C. ngưc pha. D. sm pha
2
.
Câu 2: Mt ht nhân
65
30
Zn
có s nuclôn không mang đin là
A. 30. B. 65. C. 60. D. 35.
Câu 3: Đặt đin áp xoay chiều o hai đu đoạn mch gồm điện tr R, cun cm thun t đin mc ni
tiếp thì cm kháng dung kng của đoạn mch ln t
L
Z
C
Z
, tng tr toàn mạch Z. Đ lch
pha
của điện áp giữa hai đầu đoạn mch so với cường đ dòng điện trong đoạn mch tha mãn công thc
nào sau đây?
A.
LC
R
tan
ZZ

. B.
LC
ZZ
tan
R

. C.
LC
Z
ZZ
sin

. D.
LC
ZZ
cos
R

.
Câu 4: Tc độ truyn âm nh nhất trong môi trưng nào sau đây?
A. Thép. B. c bin
30 C
. C. Thy tinh. D. Không khí
0C
.
Câu 5: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
A. V mùa đông lưc dính rt nhiu vào tóc khi chải đầu.
B. Chim thưng xù lông vào mùa rét.
C. Ôtô ch nhiên liệu thưng th mt si dây xích kéo lê trên mặt đưng.
D. Sét giữa các đám mây.
Câu 6: Cho hai điện tích đln không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa
chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường:
A. chân không. B. nước nguyên chất. C. không khí ở điều kiện chuẩn. D. dầu hỏa.
Câu 7: Mt vật dao động điều hòa với phương trình
x Acos t
(t tính bng s). Góc pha của dao đng
có biu thc
A.
t
. B.
. C.
t
. D.
cos t
.
Câu 8: Mt con lc lò xo gm xo nh có đ cng 4k vt nh có khối lượng m. Kích tch cho con lc
dao động điu hòa. Tn s f ca con lắc được tính bng ng thứco sau đây?
A.
1m
f
2k
. B.
1k
f
2m
. C.
1k
f
m
. D.
k
f
m
.
Câu 9: Ht nhân nào sau đây bền vng nht?
A.
235
92
U
. B.
4
2
He
. C.
40
20
Ca
. D.
58
28
Ni
.
Câu 10: Khi nghiêng các đĩa CD i ánh sáng mt tri, ta thy xut hin c màu sc s như màu cầu
vồng. Đó là kết qu ca hiện tưng:
A. Giao thoa ánh sáng. B. Khúc x ánh sáng. C. Phn x ánh sáng. D. n sc ánh sáng.
Câu 11: Chọn câu đúng. Thuyết sóng ánh sáng
A. có th gii thích được định lut v gii hạn quang đin.
B. có th giải thích được định lut v ờng đ dòng quang đin bão hoà.
C. có th gii thích được định lut v động năng ban đu cực đại của electron quang điện.
D. c ba đáp án đều không đúng.
Câu 12: Những đặc điểm nào sau đây không thuộc về sóng dừng:
1/ Sóng có các nútcác bụng cố định trong không gian.
2/ Ứng dụng của sóng dng là c định vn tốc truyền sóng trên dây.
3/ Điều kiện đcó sóng dừng khi hai đầu dây nút chiều dài dây phải bằng n lần bước ng với n s
nút sóng.
4/ Khong cách gia hai bng sóng bng na ln bước sóng.
A. 1và 2 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 2 và 4
Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình
1 1 1
x A cos t
và
2 2 2
x A cos t
vi
1
A0
2
A0
. Khi
21
2n 1
vi
n 0, 1, 2,
, tbiên đ dao
động tng hp là
A.
21
AA
. B.
22
12
AA
. C.
21
AA
. D.
22
12
AA
.
Câu 14: Ti một nơi gia tc trọng tng g, mt con lắc đơn chiu i đang dao đng điu a vi
tn s f. Công thc nào sau đây đúng?
A.
f
g
. B.
f 2
g

. C.
g
f 2
. D.
1g
f
2
.
Câu 15: Công suất đin tiêu th ca một đoạn mch đin xoay chiu hình sin
P
. Đơn vị nào sau đây
không phải đơn vị ca
P
?
A. kVA. B. kWh. C. J/s. D. MW.
Câu 16: Điu o sau đây là sai khi nói v y phát đin mt pha?
A. Rôto có thphn cm hoc phn ng.
B. Phn quay gi là rôto, phn đng yên gi là stato.
C. Phn cm to ra t trưng, phn ng to ra suất điện đng.
D. Phn cm tạo ra dòng đin, phn ng to ra t trưng.
Câu 17: B ngun gm bn ngun đin mt chiu ging nhau, mi ngun có sut điện động
E.
B ngun
đưc ghép thành hai hàng, ming có hai ngun ghép ni tiếp. Suất điện đng ca b ngun là
A.
b
0,25EE
. B.
b
4EE
. C.
b
2EE
. D.
b
0,5EE
.
Câu 18: Trong sơ đồ khi ca mt máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có b phn nào sau đây?
A. Micrô. B. Mch chn sóng. C. Mch biến điệu. D. Mch khuếch đại.
Câu 19: Khi chiếu bc x c sóng
0,52 m
o mt cht thì chất này phát quang. c sóng ca ánh
sáng phát quang không th nhn giá tr o sau đây?
A.
0,60 m
. B.
0,55 m
. C.
0,40 m
. D.
0,58 m
.
Câu 20: Khi nói v ng cơ hình sin, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. ớc sóng là quãng đưng mà ng truyền được trong mt chu kì.
B. Chu kì của sóng là chu kì dao đng ca mt phn t của môi trưng có sóng truyn qua.
C. Biên độ của ng là biên đ dao động ca phn t của môi trưng có sóng truyn qua.
D. c sóng là khong cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyn sóng.
Câu 21: Chn câu sai. Tia t ngoi
A. không tác dng lên kính nh. B. ch thích mt s cht phát quang.
C. m iôn a không khí. D. gây ra nhng phn ng quang hóa.
Câu 22: Quang ph do ánh sáng Mt Trời phát ra thu được trên Trái Đt là
A. quang ph vch phát x. B. quang ph liên tc.
C. quang ph vch hp th. D. ging quang ph ca cc than hng gây ra.
Câu 23: Đặt đin áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mch gm cun cm thun t đin mc ni tiếp. Biết
cm kháng của đoạn mch lớn hơn dung kháng của đoạn mch. So với cưng đ dòng điện trong đoạn mch
thì điện áp giữa hai đầu t đin
A. sm pha
2
. B. sm pha
4
. C. tr pha
2
. D. trê
̂
pha
4
.
Câu 24: Một đoạn dây dn thng dài 20cm, được đt trong t trường đều đ ln cm ng t 0,04T.
Biết đoạn dây dn vuông góc với các đưng sc từ. Khi cho dòng điện không đổi ờng đ 5A chy qua
dây dn thì lc t tác dng lên đoạn dây có độ ln là
A. 0,04 N. B. 0,004 N. C. 4 N. D. 0,4 N.
Câu 25: Mạch dao đng ca máy thu vô tuyến đin cun cm L=25H. Đ thu đưc sóng vô tuyến
c sóng 100m thì đin dung ca t đin phi giá tr là:
A. 112,6pF. B. 1,126nF. C. 1,126.10
-10
F D. 1,126pF.
Câu 26: Trong tnghim Y-âng v giao thoa với ánh sáng đơn sc có bước sóng
0,50 m
, khong ch
gia hai khe hp là
1,0 mm
, khong cách t hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Tn màn, khong cách gia
hai vân ti liên tiếp là
A. 3,0 mm. B. 0,75 mm. C. 2,0 mm. D. 0,33 mm.
Câu 27: Tính năng lưng liên kết riêng ca ht nhân
10
4
Be
. Biết khối lượng ca ht nhân
10
4
Be
m
Be
= 10,0113u, của prôton và nơtron là m
p
=1,007276 u và m
n
= 1,008665 u; 1 u = 931,5 MeV/c
2
:
A. 6,5 MeV. B. 7,45 MeV. C. 12,34 MeV. D. 7,45 J.
Câu 28: Mt con lc đơn dao động điều hòa tại nơi có
2
g 9,87 m/s
vi chu k
2 s.
Chiu dài con lc là
A. 0,5 m. B. 2,0 m. C. 1,0 m. D. 1,6 m.
Câu 29: Mt sợi dây đàn hi dài , căng ngang có hai đu c định. Trên y đang có sóng dng vi hai
bng sóng. Biết khong cách gia hai bng sóng liên tiếp là
12,0 cm
. Giá tr ca
A. 32,0 cm. B. 16,0 cm. C. 24,0 cm. D. 8,00 cm.
Câu 30: t nguyên t hiđrô theo mẫu nguyên t Bo, qu đạo dng K bán kính
11
0
r 5,3 10 m

. Qu
đạo dng có bán kính
11
47,7.10 m
là qu đạo dng
A. N. B. P. C. O. D. M.
Câu 31: Mt sóng hình sin truyn theo phương Ox từ ngun O vi tn s 20Hz, tc đ truyn sóng nm
trong khong t 0,7m/s đến 1m/s. Gọi A, B hai đim nm trên Ox, cùng mt phía so vi O và cách nhau
10cm. Hai phn t môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha vi nhau. c sóng là:
A. 10 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 9 cm.
Câu 32: Đt điện áp xoay chiu
0
u=U cos2πft
(V) (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi tn số 20 Hz thì ng suất tiêu thụ của đoạn
mạch là 20W, khi tn s40 Hz thì công suất tiêu th của đoạn mạch là 32W. Khi tần số là 60 Hz thì công suất
tiêu th của đon mạch :
A. 48W. B. 44W. C. 36W. D. 64W.
Câu 33: Mt mch dao động LC tưởng gm cun cm thuần đ t cm 50 mH t điện có điện dung
C. Trong mch đang có dao động đin t t do với cường độ dòng đin i = 0,12cos2000t (i tính bng A, t
tính bng s). thời đim ờng đ dòng đin trong mch bng mt nửa ờng đ hiu dng thiu
đin thế gia hai bn t có đ ln bng
A.
12 3
V. B.
5 14
V. C.
62
V. D.
3 14
V
Câu 34: Đặt đin áp
u 300 2cos 100 t V
3



(t tính bng
s)
vào hai đầu đoạn mch gm đin tr, cun
cm thuần có đ t cm L t điện có điện dung
100
F
mc ni tiếp. Biết cường đ dòng điện trong đoạn
mch có biu thc
i 2cos 100 t A.
6



Giá tr ca L
A.
2,5
H
. B.
4
H
. C.
2
H
. D.
3
H
.
Câu 35: Mt vt khối lượng m = 100g, dao động điu hòa theo
phương trình dạng x = Acos(ωt + φ). Biết đồ th lc kéo v thi gian
13
6
7
6
-2.10
-2
-4.10
-2
4.10
-2
t
(
s
)
F
(
N
)

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Vật lí - Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 5 được VnDoc.com tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được xây dựng bám sát đề minh họa Vật lí 2024 của Bộ Giáo dục. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm