Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 7

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 7
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Vt Lí
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1: Đặt đin áp xoay chiều vào hai đầu đon mch ch t đin. So với đin áp giữa hai đầu đoạn
mch, cường độ dòng điện trong đoạn mch
A. tr pha
2
. B. cùng pha. C. ngược pha. D. sm pha
2
.
Câu 2: Mt ht nhân
7
47
10
Ag
có s nuclôn bng
A. 107. B. 47. C. 154. D. 60.
Câu 3: Đặt đin áp xoay chiều vào hai đầu đon mch gm điện tr R, cun cm thun ni tiếp thì cm
kháng của đon mch
L
Z
. Đ lch pha
của đin áp giữa hai đầu đon mch so với cường độ dòng điện
trong đoạn mch tha mãn công thức nào sau đây?
A.
. B.
L
Z
tan
R

. C.
L
R
tan
Z

. D.
L
Z
tan
R

.
Câu 4: Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường
A. khí, chân không B. lng, chân không C. rn, chân không D. khí, lng, rn
Câu 5: Theo thuyết electron
A. Vt nhiễm điện dương là vật thiếu electron, vt nhiễm điện âm vật dư electron
B. Vt nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên t nhiu hay ít.
C. Vt nhiễm điện âm là vt ch có các đin tích âm.
D. Vt nhiễm điện dương là vật chicác đin tích dương.
Câu 6: H quang điện được ng dụng trong trưng hợp nào sau đây?
A. M đin. B. Hàn điện. C. Điu chế hóa cht. D. Bugi ca xe máy.
Câu 7: Mt vật dao động điu hòa với phương trình
x Acos t
(t tính bằng s). Đại lượng
A.Tn s góc. B. Tn s . C. góc quét.. D. Chu kì.
Câu 8: Mt con lc lò xo gm lò xo nh độ cng k vt nh có khối lượng m. Kích thích cho con lc
dao đng điu hòa. Chu kì ca T con lắc được tính bng công thức nào sau đây?
A.
m
T 2
k

. B.
k
T 2
m

. C.
m
T
k
. D.
k
T
m
.
Câu 9: Gi
X P n
m , ,mm
lần lượt là khi lượng ca ht nhân
A
Z
X
, prôtôn và nơtron. Độ ht khi ca ht nhân
A
Z
X
được xác đnh bng công thức nào sau đây?
A.
x p n
.m Zmp (A Z)m m
. B.
p n X
(A Z)m m . m Zm
.
C.
p n X
(A Z)m m . m Zm
D.
X p n
.m Zmp (A Z)m m
.
Câu 10: Chiếu mt chùm ánhng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có u sc
khác nhau. Đó là hiện tượ̉ng
A. phn x ánh sáng. B. tán sc ánhng. C. nhiu x ánh sáng. D. giao thoa ánhng.
Câu 11: Mt ánh sáng đơn sắc lan truyn trong chân không vi bước sóng
. Biết
h
là hng s Plăng,
c
tc độ ánh sáng trong chân không. Lượng t năng lượng
ca ánh sáng này được xác đnh theo công thc
o dưới đây?
A.
c
h
. B.
hc
. C.
h
c
. D.
hc
.
Câu 12: Khisóng dừng trên dây đàn hồi, khong cách gia hai nút sóng liên tiếp bng
A. mt nửa bước sóng. B. mt bước sóng. C. hai lần bước sóng. D. mt phần bước
sóng.
Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình
1 1 1
x A cos t
2 2 2
x A cos t
vi
1
A0
2
A0
. Khi
21
2n
vi
n 0, 1, 2,
, thì hai dao động này
A. lch pha nhau
6
. B. lch pha nhau
3
. C. cùng pha nhau. D. ngược pha nhau.
Câu 14: Ti mt nơi gia tc trng trường g, mt con lắc đơn chiều i đang dao động điu a vi
chu kì
T
, tn s f và tn s góc ω. Công thức nào sau đây là sai?
A.
T 2
g

. B.
g
T 2
. C.
1g
f
2
. D.
g

.
Câu 15: Cho đoạn mch gm đin tr thun
R
, t điện
C
và cun dây thun cm
L
mc ni tiếp. Điện áp
hai đầu mch
2 cos( )u U t


và dòng đin trong mch
2 cos( )i I t
. Biu thức nào sau đây về tính
công sut tiêu th của đoạn mạch là không đúng?
A.
cos( )P UI
. B.
2
2
cos ( )
U
P
R
. C.
2
cos( )U
P
R
. D.
2
P RI
.
Câu 16: Nếu máy phát điện xoay chiu có
p
cp cc, roto quay vi tc đ góc
n
vòng/giây t tn s dòng
đin phát ra là
A.
2.f np
B.
.
2
np
f
C.
.
60
np
f
D.
.f np
Câu 17: B ngun gm ba nguồn điện mt chiu ging nhau ghép ni tiếp, mi ngun suất điện động
E.
Suất đin động ca b ngun là
A.
b
E
.
3
E
. B.
b
EE
. C.
b
3EE
. D.
b
0,5EE
.
Câu 18: Trong sơ đồ khi ca mt máy thu thanh đơn giản không b phậno sau đây?
A. Mch biến điệu. B. Mch tách sóng. C. Anten thu. D. Loa.
Câu 19: Khi chiếu bc x bước ng
0,45 m
vào mt cht t chất này phát quang. Bước sóng ca ánh
sáng phát quang không th nhn giá tr nào sau đây?
A.
0,40 m
. B.
0,55 m
. C.
0,50 m
. D.
0,60 m
.
Câu 20: Một sóng cơ hình sin có tn s f lan truyn trong một môi trưng vi tc độ v. Bước sóng ca sóng
này
A.
v
2f

B.
vf
C.
v.2 f
D.
v
f

Câu 21: Trong chân không, mt bc x đin t có bước sóng
1,0 m

. Bc x này là
A. tia hng ngoi. B. tia t ngoi. C. tia X. D. ánh sáng nhìn thy.
Câu 22: Trên màn nh ca máy quang ph xut hin các vạch màu đỏ, lam, chàm, tím nm riêng l trên nn
ti. Đó là quang phổ nào sau đây?
A. Chưa đủ điu kin xác định. B. Quang ph hp th.
C. Quang ph liên tc. D. Quang ph vch phát x.
Câu 23: Đặt đin áp xoay chiều vào hai đầu đon mch gm cun cm thun và t đin mc ni tiếp. Biết
cm kháng của đon mch nh n dung kháng của đon mch. So với cường độ dòng điện trong đoạn mch
t đin áp giữa hai đầu đon mch
A. sm pha
2
. B. sm pha
4
. C. tr pha
2
. D. trê
̂
pha
4
.
Câu 24: Một hạt mang đin chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng qu đạo của hạt vuông góc vi
đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v
1
= 1,8.10
6
m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là 2.10
-6
N.
Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc v
2
= 4,5.10
7
m/s thì lc Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn bằng bao
nhiêu?
A. 2.10
-5
N B. 5.10
-5
N C. 4.10
-5
N D. 3.10
-5
N
Câu 25: Mạch dao động đin t gm cun cm thuần có độ t cm
1
,mH
và t đin có điện dung
4
nF
.
Tn s dao động riêng ca mch bng
A.
6
5 .10 Hz.
B.
5
5 .10 Hz.
C.
5
2,5.10 Hz.
D.
6
2,5.10 Hz.
Câu 26: Trong t nghim Y-âng v giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước ng
0,60 m
, khong cách
gia hai khe hp
1,0 mm
, khong cách t hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, khong cách gia
hai vân sáng liên tiếp là
A. 4,0 mm. B. 0,9 mm. C. 1,0 mm. D. 0,6 mm.
Câu 27: Cho khối lượng ca ht proton
1,0073
p
m
u, ca ht notron là
1,0087
n
mu
ca ht nhân
4
2
He
4,0015um
2
1uc 931,5MeV.
. Năng lượng liên kết ca ht nhân
4
2
He
A.
28,41MeV
. B.
27,55 MeV
. C.
29,81MeV
. D.
27,81MeV
.
Câu 28: Mt con lắc đơn có chiều dài
1 m
dao động điều hòa tại nơi có gia tc trọng trường
2
10 m /sg
.
Ly
2
10
. Tn s dao động ca con lc là
A.
1
2
Hz B.
Hz
. C.
2 Hz
. D.
1
Hz
.
Câu 29: Mt sợi dây đàn dài 60 cm, căng giữa hai điểm c định, khi dây đàn dao động vi tn s f = 50 Hz
t trên dây sóng dng vi 4 bng sóng. Vn tc truyn sóng trên dây
A. 10 m/s. B. 5 m/s. C. 25 m/s. D. 15 m/s.
Câu 30: Trong nguyên t hiđrô, bán kính Bo
11
0
r 5,3.10 m,
. mt trng thái kích tch ca nguyên t
hiđrô, electron chuyển động trên qu đạo dng có bán kính là r = 4,77.10
10
m. Qu đạo đó có tên gọi là qu
đạo dng
A. L. B. O. C. N. D. M.
Câu 31: Tại hai điểm A và B trên mặt nước dao đng cùng tn s 16 Hz, cùng pha, cùng biên độ. Điểm M
trên mặt nước dao đng với biên độ cực đại vi MA = 30cm, MB = 25,5cm, gia M trung trc ca AB có
haiy cực đại khác t vn tc truyn sóng trên mặt nước là
A. v = 36 cm/s. B. v = 24 cm/s. C. v = 20,6 cm/s. D. v = 28,8 cm/s.
Câu 32: Đặt điện áp u =
50 2 ( )u cos t
(V) (
thay đổi được) vào hai đầu đon mch mc ni tiếp gm
cun cm thuần độ t cảm L, đin tr R t điện đin dung C, vi CR
2
< 2L. Khi
1
100
rad/s t điện áp hiu dng giữa hai đầu t điện đạt cực đại
maxC
U
. Khi
2
120
rad/s t điện áp gia
hai đầu cun cảm đạt cực đại. Giá tr ca
maxC
U
gn giá tr nào nhất sau đây?
A. 100 V. B. 71 V. C. 90 V. D. 173 V.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Vật lí - Đề 7

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 7 được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm