Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 9

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 9
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Vt Lí
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 1. n áp u = U
2
cos100u mn tr thu n qua
n tr:
A.
U
i 2 cos(100 t)(A).
R

B.
U
i 2 cos(100 t)(A).
2R

C.
U
i 2 cos(100 t )(A).
R2
D.
U
i cos(100 t)(A).
R

Câu 2. 

A. 13  B. 13 prôton và 27 
C. 13  D. 13 27 prôton.
Câu 3. n áp xoay chin mch gn tr R, t n ni tip thì dung kháng
cn mch là
C
Z
 lch pha
cn áp gin mch so vi c n
n mch tha mãn công th
A.
C
R
tan
Z
. B.
C
Z
tan
R

. C.
C
R
tan
Z

. D.
C
Z
tan
R

.
Câu 4. Âm có tn s lc gi
A. h âm và tai c. B. h c.
C. c. D. c (âm thanh).
Câu 5. 
ng r là:
A.
9
2
Q
E 9.10 .
r
B.
9
2
Q
E 9.10 .
r

C.
9
Q
E 9.10 .
r
D.
9
Q
E 9.10 .
r

Câu 6. 
A.  B. Electron 
C.  D. 
Câu 7. sai 
A. 
 B. 

C.  D. 

Câu 8. Mt con lu hòa vi chu kì T = 0,5 s, khng ca qu nng
gm 400
,
(ly
2
 cng ca lò xo là:
A. k = 0,156 N/m. B. k = 32 N/m. C. k = 64 N/m. D. k = 6400 N/m.
Câu 9. 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 10. Khi nói v ánh sáng, phát bisai?
A. Ánh sáng trng là hn hp ca nhic có màu bin thiên liên tc t  n tím.
B. c không b tán s
C. Chit sut ca chi vc kc nhau u bng nhau.
D. Chit sut ca chi vc kc nhau t khác nhau.
Câu 11. Khi nói v thuyng t ánh sáng, phát bikhông 
A. c to thành bi các ht gi là các phôtôn.
B. Khi nguyên t phát x hoc hp th ánh sáng t chúng phát ra hay hp th phôtôn.
C. Các phôtôn có th tn ti trong trng thái chuyng yên.
D. Mi phôtôn ánhng mang mnh t l vi tn s ca ánh sáng.
Câu 12. Trong quá trình truyn sóng, khi gp vt cn t sóng b phn x. Tm phn x t sóng ti
sóng phn x s
A. luônng pha. B. không cùng loi. C. cùng chu k. D. c pha.
Câu 13. 
1 1 1
x A cos t
2 2 2
x A cos t
vi
1
A0
2
A0
. Khi
21
2n
vi
n 0, 1, 2,
ng
này
A. lch pha nhau
6
. B. lch pha nhau
3
. C. cùng pha nhau. D. c pha nhau.
Câu 14. Ti mc trng g, mt con lu dài u hòa
vi chu kì
T
, tn s f và tn s . Công th
A.
g

. B.
T 2
g

. C.
1g
f
2
. D.
g

.
Câu 15. 
0
u U .cos2 f.t V


f = f
1
 
1


A. P. B. 2P. C. P/2. D.
P2
.
Câu 16. Gi là s vòng ca cup và th cp ca mt máy bing. Nu mc hai
u ca cun áp hiu dng . n áp hiu dng giu cun th cp s
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Ghép
3
pin ging nhau ni tip mi pinsung
1,5 V
n tr trong
1 Ω.
Sun
n tr trong ca b pin
A.
4,5 V
3.
B.
4,5 V
1
.
3
C.
1,5 V
3.
D.
4,5 V
1
.
3
Câu 18.  khi ca mt máy phát thanh vô tuyn không b ph
A. mch tách sóng. B. mn t cao tn.
C. mch khui. D. mch biu.
Câu 19. 

A.  B.  C. hóa - phát quang. D. quang - phát quang.
Câu 20. Mc lan truyi
0 1 2k , , ..
.Khong cách d
gim trên cùng mng lch pha nhau góc
21k
A. d = (2k +1)
4
B. d = (2k +1)
2
C.  D. 
Câu 21. ng d s dng tia hng ngoi ?
A. Dùng cho các thit b u khin t ng.
B. Cha b
C. Quan sát, chp 
D. Si m.
Câu 22. Ngu
n ph
t quang ph vch phát x l
A. các vt th lng nhi thp b kích thích
B.  áp sut thp b kích thích
C. các vt th khí áp sut bng áp sut khí quyn
D. các vt rn nhi cao
Câu 23. 
0
u U cos2 ft, 
0
U


0
ff

0
f
A.
2
.
LC
B.
2
.
LC
C.
1
.
LC
D.
1
.
2 LC
Câu 24. 

bi
n thiên c


A. 8V B. 2V C. 16V D. 4V
Câu 25. 
 

A.
3
2.10 rad/s
B.
4
5.10 rad/s
C.
2
2.10 rad/s
D.
3
5.10 rad/s
Câu 26. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vc sóng
0,60 m
, khong cách
gia hai khe hp là
1,0 mm
, khong cách t n màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, khong cách
gia hai vân sáng liên tip
A. 1,2 mm. B. 0,90 mm. C. 0,4 mm. D. 0,60 mm.
Câu 27. Bit khng ct nhân
16
8
O
lt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u
= 931,5 MeV/c
2
ng liên kt ca ht nhân
16
8
O
xp x bng
A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV. D. 190,81 MeV.
Câu 28. Mt hc sinh dùng b t nghim con l làm thí nghi ln gia tc trng
g
ti phòng t nghim Vt cng. Hc sinh chn chiu dài con lc là
55 cm
, cho con lc dao
ng v góc nh 
10
o
ng trong thi gian
14,925 s
. B qua lc cn
ca không khí. Giá tr ca g gn nht vi giá tr 
A. 9.
2
748 m /s
. B.
2
9,785 m /s
. C.
2
9,812 m / s
. D.
2
9,782 m / s
.
Câu 29.   

A. 10 Hz B. 15 Hz C. 20 Hz D. 25 Hz
Câu 30. Theo mu nguyên t Bo, bán kính qu o ca êlectron trong nguyên t  . Khi
êlectron chuyn t qu o v qu o t bán kính qu o gim bt
A. . B. . C. . D. .
Câu 31. Trên mt thoáng ca mt cht lng có hai ngu
c
ng pha, phát ra hai sóng kt hp vc sóng 1cm. Gi Q là mm nng thng qua B,
vuông góc vi AB cách B m ng v ci t z có giá tr ln nht và nh
nht lt là
A. 4cm và 0,55cm. B. 6 cm và 1,25cm. C. 8,75cm và 1,25cm. D. 4cm 1,25cm.
Câu 32. Cho mn mch gm cun cm thun tr R mc ni tip. Nu mu
n mch mn áp xoay chiu
u 100cos 100 t 0,25
n trong mch có biu thc
i 2cos 100 t
#A. Giá tr ca R và L là

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Vật lí - Đề 9

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Vật lí bám sát đề minh họa - Đề 9 được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhiều đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm