Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN I
(Đề thi gồm 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: TOÁN 12 (Ngày thi 28/12/2018)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1:
Cho hàm số
y fx
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ dưới. Hỏi hàm số đó bao nhiêu
điểm cực trị?
x
y
O
1
1
A.
B.
C.
D.
2.
Câu 2:
Cho tứ diện
ABCD
,,AB AC AD
đôi một vuông góc,
4, 5, 3.
AB cm AC cm AD cm= = =
Thể tích
khối tứ diện
ABCD
bằng
A.
3
15 .cm
B.
3
10 .cm
C.
3
60 .cm
D.
3
20 .cm
Câu 3:
Cho hàm số
y fx
xác định, liên tục trên
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A.
Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;1 .−∞
B.
Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;1−∞
.
C.
Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
0; .+∞
D.
Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
3; . +∞
Câu 4:
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
A.
2
2
x
y
x

B.
2
2
x
y
x
C.
2
2
x
y
x

D.
2
2
x
y
x

Câu 5:
Cho hình lăng trụ đứng
.'' 'ABC A B C
có đáy là tam giác đều cạnh
,a
'AB
tạo với mặt phẳng đáy
góc
60 .
Thể tích khối lăng trụ
.'' 'ABC A B C
bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
.
4
a
C.
3
3
.
4
a
D.
3
3
.
8
a
Câu 6:
Biết phương trình
53
21 1
log 2log
2
2
xx
x
x

+
=



có một nghiệm dạng
2xab= +
trong đó
,ab
là các số nguyên. Tính
2ab+
.
A.
3.
B.
8.
C.
4.
D.
5.
Câu 7:
Cho số dương
a
,mn
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
..
m n mn
aa a
=
B.
. ( ).
m n mn
aa a=
C.
..
m n mn
aa a
+
=
D.
..
m n mn
aa a=
Câu 8:
Số nghiệm của phương trình
2
2 75
21
xx−+
=
là:
A.
B.
C.
D.
2.
Câu 9:
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình thang cân với đáy
2, ,AB a AD BC CD a= = = =
mặt bên
Mã đề 313
SAB
là tam giác cân đỉnh
S
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
.ABCD
Biết
khoảng cách từ
A
tới mặt phẳng
( )
SBC
bằng
2 15
,
5
a
tính theo
a
thể tích
V
của khối chóp
..S ABCD
A.
3
33
.
4
V
a
=
B.
3
3
.
4
a
V=
C.
3
53
.
4
V
a
=
D.
3
23
.
8
V
a
=
Câu 10:
Gọi
,,Rlh
lần lượt là bán kính đáy, độ dài đường sinh, chiều cao của hình nón
( )
.N
Diện tích xung
quanh
xq
S
của hình nón là
A.
.
xq
S Rh
π
=
B.
2.
xq
S Rh
π
=
C.
2.
xq
S Rl
π
=
D.
.
xq
S Rl
π
=
Câu 11:
Tìm điểm cực đại
0
x
của hàm số
3
31yx x
.
A.
0
2.x
B.
0
1.x
C.
0
1.x 
D.
0
3.x
Câu 12:
Hàm số
3
2
3 52
3
x
y xx= +−
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(5; ).
+∞
B.
( )
;1 .−∞
C.
(
)
2;3 .
D.
( )
1; 5 .
Câu 13:
Biết rằng hàm số
32
3 9 28fx x x x
đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn
0; 4
tại
0
x
. Tính
0
2018.Px
A.
2021.P
B.
2018.P
C.
2019.
P
D.
3.P
Câu 14:
Cho hàm số
432
f x ax bx cx dx e 
0
a
. Biết rằng hàm số
fx
đạo hàm
'fx
và hàm số
'y fx
có đồ thị như hình vẽ dưới. Khi đó mệnh đề nào sau đây sai?
x
y
1
4
-
1
O
-2
A.
Hàm số
fx
nghịch biến trên khoảng
( )
1;1 .
B.
Hàm số
fx
đồng biến trên khoảng
0;
.
C.
Hàm số
fx
đồng biến trên khoảng
2;1
.
D.
Hàm số
fx
nghịch biến trên khoảng
;2
.
Câu 15:
Cho khối lăng trụ
.'' 'ABC A B C
có thể tích bằng
3
72 .cm
Gọi
M
là trung điểm của đoạn thẳng
'.BB
Tính thể tích khối tứ diện
.ABCM
A.
3
36 .cm
B.
3
18 .cm
C.
3
24 .
cm
D.
3
12 .cm
Câu 16:
Đường cong trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
x
-1
O
y
1
-1
1
A.
42
2 4 1.y xx
B.
42
2 1.yx x
C.
42
4 1.yx x
D.
42
2 1.yx x
Câu 17:
Một cái cốc hình trụ có bán kính đáy là
2cm
, chiều cao
20cm
. Trong cốc đang có một ít nước,
khoảng cách giữa đáy cốc và mặt nước là
12cm
(Hình vẽ). Một con quạ muốn uống được nước trong
cốc thì mặt nước phải cách miệng cốc không quá
6cm
. Con quạ thông minh mổ những viên bi đá
hình cầu có bán kính
0,6cm
thả vào cốc nước để mực nước dâng lên. Để uống được nước thì con quạ
cần thả vào cốc ít nhất bao nhiêu viên bi?
A.
29.
B.
30.
C.
28.
D.
27.
Câu 18:
Giả sử
(
)
, , , a, 1
a
m ab b
b
+
=−∈ =
giá trị thực của tham số
m
để đường thẳng
:3dy x m
cắt
đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
C
tại hai điểm phân biệt
,AB
sao cho trọng tâm tam giác
OAB
thuộc
đường thẳng
: 2 20xy 
, với
O
là gốc tọa độ. Tính
2.ab+
A.
B.
C.
D.
21.
Câu 19:
Phương trình
( )
( )
2
2 5 log 3 0
x
x −=
có hai nghiệm
12
,xx
(với
12
xx<
). Tính giá trị của biểu thức
12
3
Kx x= +
.
A.
3
32 log 2.
K = +
B.
2
18 log 5.K = +
C.
2
24 log 5.K = +
D.
2
32 log 3.K = +
Câu 20:
Cho
(1) 1, ( ) ( ) ( )
f fm n fm fn mn= += + +
với mọi
*
,
mn N
. Tính giá trị của biểu thức
(96) (69) 241
log
2
ff
T
−−

=


.
A.
B.
C.
D.
4.
Câu 21:
Tính giá trị của biểu thức
( )
(
)
(
)
2018 2017
2019
4 2 3 .1 3
13
P
+−
=
+
.
A.
2017
2.P =
B.
1.
P =
C.
2019
2.P =
D.
2018
2.P =
Câu 22:
Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn
( )
;Or
( )
'; .Or
Khoảng cách giữa hai đáy là
' 3.
OO r=
Một hình nón có đỉnh là
O
và có đáy là hình tròn
( )
'; .Or
Gọi
1
S
là diện tích xung quanh của hình trụ
2
S
là diện tích xung quanh của hình nón. Tính tỉ số
1
2
.
S
S
A.
1
2
2
.
3
S
S
=
B.
1
2
2 3.
S
S
=
C.
1
2
2.
S
S
=
D.
1
2
3.
S
S
=
Câu 23:
Anh Nam mi ra tng và đi làm vi mc lương khởi điểm 6 triệu đồng/1tháng. Anh muốn dành
một khoản tiền tiết kiệm bằng ch trích ra 20% lương hàng tháng gửi vào ngân hàng theo hình thứ
c
lãi kép vi lãi suất 0,5%/ tháng. Hỏi sau một năm, số tiền tiết kiệm ca anh Nam gần nhất vi s
nào
sau đây?
A.
B.
C.
D.
15 876 000 đồng.
Câu 24:
Biết rằng đồ thị hàm số
32
4 51yx x x 
cắt đồ thị hàm số
1y
tại hai điểm phân biệt
A
B
.
Tính độ dài đoạn thẳng
.AB
A.
2.AB
B.
3.AB
C.
2 2.AB
D.
1.AB
Câu 25:
Cho khối chóp có thể tích bằng
3
32cm
và diện tích đáy bằng
2
16 .cm
Chiều cao của khối chóp đó là
A.
4.cm
B.
6.cm
C.
3.cm
D.
2.cm
Câu 26:
Giải phương trình
3
log 1 2.x
A.
10.x =
B.
11.x =
C.
8.x =
D.
7.x =

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 556
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm