Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II- MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài:90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho phương trình:
32
sin 3sin 2 0x xm +− =
. bao nhiêu g trị ngun của
m
để phương
trình có nghiệm:
A. 3. B. 1. C. 5. D. 4.
Câu 2: Cho hàm số
(
)
y fx=
liên tục có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
( )
y fx=
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0; +∞
B.
( )
;2−∞
C.
( )
2; 0
D.
( )
3; 1
Câu 3: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tâm đối xứng là điểm
?
A.
22
1
x
y
x
=
. B.
32
26 1y x xx= ++
.
C.
23
24
x
y
x
=
+
. D.
32
26 1y x xx= + +−
.
Câu 4: Biết rằng phương trình:
2
33
log ( 2)log 3 1 0xm xm + + −=
có hai nghiệm phân biệt
12
;xx
thỏa mãn
12
27
xx =
. Khi đó tổng
( )
12
xx+
bằng:
A. 6. B.
34
3
. C. 12. D.
1
3
.
Câu 5: Cho hàm số
32
y ax bx cx d= + ++
với
0a
hai hoành độ cực trị
1x =
3x =
. Tập hợp
tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
(
) ( )
fx fm=
có đúng ba nghiệm phân biệt là:
A.
( )
( )
( )
1; 3ff
. B.
( )
0; 4
. C.
( )
1; 3
. D.
( ) { }
0; 4 \ 1; 3
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho điểm
( )
1; 1; 2A
và mặt phẳng
( )
:2 1 0
P xyz ++=
. Mặt
phẳng
( )
Q
đi qua điểm
A
song song với
( )
P
. Phương trình mặt phẳng
( )
Q
là:
A.
2 50xyz+−=
. B.
20xyz−+=
. C.
20xyz++−=
. D.
2 10xyz+ +=
.
MÃ ĐỀ 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 7: tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của
10m ≥−
sao cho đồ thị hàm số
( )
2
2
1
11
xx
y
xmx
+−
=
+− +
đúng một tiệm cận đứng?
A.
11
. B.
10
. C.
12
. D.
9
.
Câu 8: Cho hàm số
3
32yx x
=−+
đồ thị
( )
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
( )
C
tại giao điểm
của
( )
C
với trục tung.
A.
21yx=−+
. B.
21yx= +
. C.
32yx=
. D.
32
yx=−−
.
Câu 9: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
4
mặt phẳng. B.
1
mặt phẳng. C.
2
mặt phẳng. D.
3
mặt phẳng.
Câu 10: Hàm số
.
x
y xe
=
có đạo hàm là:
A.
'
x
y xe=
. B.
(
)
'1
x
yxe= +
. C.
'2
x
ye=
. D.
'
x
ye
=
.
Câu 11: Cho bất phương trình:
( )
1
2
log 1 2
x
≥−
. Số nghiệm nguyên của bất phương trình là:
A. 3. B. Vô số. C. 5. D. 4.
Câu 12: Cho cấp số cộng
( )
n
u
5
15u =
;
20
60u =
. Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:
A.
20
250S =
. B.
20
200S =
. C.
20
200S =
. D.
20
25S =
.
Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
y
x
=
+
trên đoạn
[ ]
0;3
là:
A.
[ ]
0; 3
1
min
2
x
y
=
. B.
[ ]
0; 3
min 3
x
y
=
. C.
[ ]
0; 3
min 1
x
y
=
. D.
[ ]
0; 3
min 1
x
y
=
.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
yz
cho hai mặt phẳng
( )
:2 1 0
P x my z+ +=
( ) ( )
: 3 2 3 20
Qx y m z+ + + −=
. Giá trị của
m
để
( ) ( )
PQ
là:
A.
1m =
. B.
1m =
. C.
0m =
. D.
2
m =
.
Câu 15: Cho hàm số
(
)
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 4
đthị hàm số
( )
y fx
=
như hình bên.
Hỏi hàm số
( )
( )
2
1gx f x= +
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
( )
1;1
. B.
( )
0;1
. C.
( )
1; 4
. D.
( )
3;4
.
Câu 16: Tính thể tích
V
của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh
2a
và chiều cao là
3a
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A.
3
4.
Va=
B.
3
2.Va=
C.
3
12 .Va=
D.
3
4
.
3
Va
π
=
Câu 17: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông,
SA
vuông góc với đáy, mặt bên
(
)
SCD
hợp với đáy một góc bằng
60°
,
M
trung điểm của
BC
. Biết thể tích khối chóp
.S ABCD
bng
3
3
3
a
.
Khoảng cách từ
M
đến mặt phẳng
( )
SCD
bằng:
A.
3
6
a
. B.
3a
. C.
3
4
a
. D.
3
2
a
.
Câu 18: Thể tích khối bát diện đều cạnh
a
là:
A.
3
2
6
a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
2a
.
Câu 19: Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm
hàm số đó.
A.
24
1
x
y
x
−−
=
+
. B.
4
22
x
y
x
=
+
. C.
2
1
x
y
x
=
+
. D.
23
1
x
y
x
−+
=
+
.
Câu 20: Trong các dãy số
( )
n
u
sau đây; hãy chọn dãy số giảm:
A.
( )
( )
121
n
n
n
u =−+
. B.
2
1
n
n
u
n
+
=
. C.
sin
n
un=
. D.
1
n
un n= +−
.
Câu 21: Cho phương trình:
32 2
23
2 2 30
x x xm x x
x xm
+−+ +
+ +=
. Tập các giá trị
m
để phương trình có 3
nghiệm phân biệt dạng
( )
;ab
. Tổng
(
)
2ab
+
bằng:
A. 1. B. 0. C.
2
. D. 2.
Câu 22: Hệ số của số hạng chứa
7
x
trong khai triển nhị thức
12
2
x
xx



(với
0x >
) là:
A. 376. B.
264
. C. 264. D. 260.
Câu 23: Số nghiệm của phương trình:
2
log 3log 2 4
x
x +=
là:
A. 0. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 24: Cho hàm số
( ) ( )
32
1 5 33ym x x m x= ++ +
. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để hàm
số
( )
y fx=
có đúng
3
điểm cực trị?
A.
5
. B.
3
. C.
4
. D.
0
.
Câu 25: Một đội xây dựng gồm 3 sư, 7 công nhân. bao nhiêu cách lập từ đó một tổ công tác 5
người gồm 1 kĩ sư làm tổ trưởng, 1 công nhân làm tổ phó và 3 công nhân làm tổ viên:.

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm