Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 2

Trang 1/6- Mã đề thi 312
Họ, tên thí sinh:………………………………...Lớp:……SBD…………………….
Câu 1: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( 2; ) 
. B.
( ;2)
.
C.
( 2;3)
. D.
(3; )
Câu 2: Cho hàm số
4 2
(a,b,c R)
y ax bx c
, đồ thị như hình
vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:
A.2. B.1.
C.0. D.3.
Câu 3: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có cả tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A.
2
1.y x x
B.
1
.
2 1
x
y
x
C.
2018
y x
. D.
2
2
x
y
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
2018
x
y . B.
3
x
y
. C.
x
y . D.
x
y e
.
Câu 5: Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ bên?
A.11. B.10. C.12. D. 9.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hàm số logarit
y log
a
x
(0 1)
a
có tập xác định là khoảng (0;+
).
B.Đồ thị hàm số mũ
x
y a
(0 1)
a
nhận trục Ox làm tiệm cận ngang.
C. Hàm số mũ
x
y a
(0 1)
a
có tập xác định là khoảng (0;+
).
D. Hàm số mũ
x
y a
và hàm số logarit
y log
a
x
đồng biến khi cơ số a >1.
Câu 7:
Đường cong trong nh v bên là đồ thị của hàm số o trong các phương án A, B, C, D i đây ?
A.
1
1
x
y
x
. B.
2 1
1
x
y
x
C.
2
1
x
y
x
D.
3
1
x
y
x
Câu 8: Thể tích của khối cầu bán kính R bằng:
A.
3
4
3
R
. B.
3
4
R
. C.
3
2
R
. D.
3
3
4
R
.
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN.
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II - KHỐI 12.
NĂM HỌC 2018- 2019.
Môn thi: TOÁN.
Ngày thi 20 tháng 12 năm 2018.
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Mã đề 312
O
x
y
2
1
Trang 2/6- Mã đề thi 312
Câu 9: Cho số thực a dương m, n
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
m n m
a a
B.
.
m
m n
n
a
a
a
C.
D.
.
m n m
a a n
Câu 10: Tìm m để đường thẳng
1y mx
cắt đồ thị
1
1
x
y
x
tại 2 điểm phân biệt thuộc hai nhánh đồ thị.
A.
;0
m 
. B.
1
; \ 0
4
m

. C.
0;m

. D.
0
m
.
Câu 11: Gọi
x
2018 dx F x C
, với C là hằng số. Khi đó hàm số
F x
bằng:
A.
x
2018 ln 2018
. B.
x 1
2018
x 1
. C.
x 1
x.2018
ln 2018
. D.
x
2018
ln 2018
.
Câu 12: Cho hình lập phương
' ' ' '
.
ABCD A B C D
.Góc giữa hai mặt phẳng
ABCD
ACC A
bằng:
A.
60 .
B.
45 .
C.
90
o
. D.
30 .
Câu 13: Phương trình
2x 1
5 125
có nghiệm là:
A.
x
5
2
. B.
x
3
2
. C.
x
3. D.
x
1.
Câu 14: Tìm tập xác định D của của hàm số
3 1
log 3
x
y
x
.
A.
1
0; \
3

D
. B.
1
;
3

D
. C.
0;

D
. D.
1
;
3

D
.
Câu 15: Một hình lăng trụ đứng tam giác các cạnh 9,3,4,3,4,5,9,5,9. Thể tích của khối lăng trụ này
bằng bao nhiêu?
A. 46. B. 50. C. Không tính được. D. 54.
Câu 16: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ bằng véctơ
OC
có điểm đầu và điểm
cuối là đỉnh của lục giác bằng :
A. 4. B. 2. C. 3. D. 6.
Câu 17: Thể tích của khối lập phương cạnh 2a bằng:
A.
8a
. B.
3
8a
. C.
3
a
. D.
3
6a
.
Câu 18: Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp 12A không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề
phủ định của mệnh đề này là :
A. Không có học sinh nào trong lớp 12A chấp hành luật giao thông.
B. Mọi học sinh trong lớp 12A đều chấp hành luật giao thông.
C. Có một học sinh trong lớp 12A chấp hành luật giao thông.
D. Mọi học sinh trong lớp 12A không chấp hành luật giao thông.
Câu 19: Cho hàm số
f x
có đạo hàm
 
2 3
f ' x x 1 x 1 2 x .
Hàm số
f x
đồng biến trên
khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?
A.
1;1
. B.
1;2
. C.
; 1
. D.
2;

.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ dưới
đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương
trình
cos
f x m
có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng
;
2 2
là:
A.
2;0
. B.
2;0
.
C.
2;0
. D.Tập rỗng.
Trang 3/6- Mã đề thi 312
Câu 21: Cho hàm số
( )y f x
bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho bao nhiêu
đường tiệm cận?
A.1. B.3.
C.2. D.4.
Câu 22: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên đoạn
2;4
và có đồ thị như hình vẽ bên.
Số nghiệm thực của phương trình
3 ( ) 4 0f x
trên đoạn
2;4
là:
A.1. B.0.
C.2. D.3.
Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm số
3
1
f x x
x
A.
2
2
1
3
f x dx x C
x
. B.
4
ln
4
x
f x dx x C
.
C.
2
2
1
3
f x dx x C
x
. D.
4
ln
4
x
f x dx x C
.
Câu 24: Cho hàm số
1
x m
y
x
(m tham số thực) thoả mãn
1;2
1;2
16
min max
3
y y
. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
0
m
. B.
4
m
. C.
0 2
m
. D.
2 4
m
.
Câu 25: Khi một quả bóng được đá lên, sđạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng qu đạo của
quả bóng một cung parabol trong mặt phẳng, với hệ tọa độ
Oth
, trong đó
t
thời gian (tính
bằng giây ) kể từ khi quả bóng được đá lên;
h
độ cao ( tính bằng mét ) của quả bóng. Giả thiết
rằng quả bóng được đá lên tđộ cao
1,2m
sau một giây thì đạt độ cao
8,5m
; sau hai giây
độ cao
6m
. Hãy tìm công thức hàm số bậc hai biểu thị quỹ đạo của quả bóng theo thời gian
t
trong tình huống trên.
A.
2
4,9 12,2 1,2
h t t . B.
2
4,9 12,2 1, 2
h t t .
C.
2
4,9 12,2 1,2
h t t . D.
2
4,9 12,2 1,2
h t t .
Câu 26: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
16
3
a
. C.
3
4a
. D.
3
16a
.
Câu 27:
Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau.
Đồ thị hàm số
2017 2018
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.2. B.5. C.3. D.4.
Câu 28: Biết phương trình
2
2log 3log 2 7
x
x
có hai nghiệm thực
1 2
x x
.Tính giá trị của biểu thức
2
1
x
T x

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm