Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2

Trang 1/4 - 201

TỔ HÓA HỌC
ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài : 90 Phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 50 câu)
(Đề thi 04 trang)
 : ...............................................................  : ...................

Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56;
Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.
(Thí sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
Câu 1: 
A. KOH B. NaOH C. Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
Câu 2: 
A. 
B. 
C. HCl.
D. 
Câu 3: 
2

2

2

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 4: sau: (1) H
2
NCH
2
COOCH
3
; (2) H
2
NCH
2
COOH;
(3) HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH; (4) ClH
3
NCH
2
COOH.   

A. (2), (3), (4) B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4)
Câu 5:  - NH
2


A. C
5
H
12
N
2
O
2
B. C
6
H
14
N
2
O
2
C. C
5
H
10
N
2
O
2
D. C
4
H
10
N
2
O
2
Câu 6: 
2
H
2
, C
3
H
8
, C
2
H
6
, C
4
H
6

2


2


2

A. 8,96. B. 6,72. C. 7,84. D. 10,08.
Câu 7: không đúng?
A. 
B. k-CONH- -amino axit.
C. Amino axit t -
D.  2 gc -amino axit.
Câu 8: 
A. polipropilen. B. polietilen. C. polistiren. D. poli(vinyl clorua).
Câu 9: 
2
CO
3

1

2

1

2
CO
3

2


1

A. 
1
 B. 
1

C. 
1
 D. 
1

Mã đề 201
Trang 2/4 - 201
Câu 10: 
  
SO
2

A. pH
X
= pH
Y
B. pH
X
> pH
Y
C. pH
X
< pH
Y
D. pH
X
= 2.pH
Y
Câu 11: 
2

A. 
A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH > 7 D. pH = lg(10
14
/x) = 14 + lgx
Câu 12: Cho 2,58 
3

NH
3

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 13: 
3
, Na
2
SO
4
, NaCl, NaClO, NaHSO
4

2
CO
3

 
A. 4 B. 3 C. 5 D. 7
Câu 14:
2
O
3


2
SO
4

H
2

2

A. 21,40 B. 22,75 C. 29,40 D. 29,43
Câu 15:   -Gly-Ala-
-Gly-Ala, 7,5  
A. 34,8 gam. B. 41,1 gam. C. 42,16 gam. D. 43,8 gam.
Câu 16:  : X
dpnc

A. NaCl, Na
2
SO
4
B. NaCl, NaNO
3
C. NaCl, NaOH D. NaOH, NaHCO
3
Câu 17:  
3
trong NH
3
A. Metan. B. Etilen. C. Benzen. D. Propin.
Câu 18:  
4
H
9
NO
2
. Cho
mL   
 
2

13,75.  
A. 15,55 B. 13,75. C. 9,75 D. 11,55
Câu 19: 
3
)
2
. i
 ?
A.  B.  C.  D. pH = 7
Câu 20: 
A. CaSO
4
. B. CaSO
4
.2H
2
O. C. CaSO
4
.H
2
O. D. MgSO
4
.7H
2
O.
Câu 21: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 22: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 23: 


A. CH
2

3
OH. B. CH
3

2
H
5
OH
C. C
2
H
5

3
OH. D. CH
2

2
H
5
OH.
Câu 24: 
A. CH
3
COOCH
2
CH
3
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
C. HCOOCH
3
D. CH
3
COOCH
3
.
Trang 3/4 - 201
Câu 25: 
3


A. Na
2
CO
3
, Na
2
SO
4
, CH
3
COONa B. Na
2
S, NaHCO
3
, NaI.
C. Na
2
CO
3
, Na
2
S, Na
3
PO
4
D. Na
2
CO
3
, Na
2
S, NaHCO
3
Câu 26: 
2+
0,004M; Mg
2+

-

-
3

mL 
2
CO
3

 ?
A. 60 mL B. 20 mL C. 80 mL. D. 40 mL
Câu 27:mL dun
2
(SO
4
)
3



A.  B.  C.  D. 
Câu 28: Este X c
4
H
8
O
2


1
. Khi cho 1 mol Z
1

AgNO
3

3

A. metyl propionat. B. etyl axetat. C. n-propyl fomat. D. isopropyl fomat.
Câu 29: không 
2
SO
4

A. -6,6; polietilen.
B. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna.
C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.
D. polietilen; cao su buna; polistiren.
Câu 30: -
A. CH
2
=CH-COOCH
3

2
N-[CH
2
]
6
-COOH.
B. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3

2
N-[CH
2
]
6
-COOH.
C. CH
3
-COO-CH=CH
2

2
N-[CH
2
]
5
-COOH.
D. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3

2
N-[CH
2
]
5
-COOH.
Câu 31: không 
A. 
B. 
C. ns
2
.
D. 
Câu 32: 
A. Al(OH)
3
<Mg(OH)
2
<NaOH < KOH B. Al(OH)
3
< Mg(OH)
2
< KOH < NaOH
C. Mg(OH)
2
<Al(OH)
3
< KOH < NaOH D. Mg(OH)
2
< Al(OH)
3
< NaOH < KOH
Câu 33:  
 
2

2

mL 

2
SO
4

2

200 mL 
2

A. 0,3 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,25
Câu 34: 
3

3
)
2

28,5
3

4



2
O, N
2
, CO
2

2
(
2


2
gn nht 
A. 6,5. B. 7,0. C. 7,5. D. 8,0.
Câu 35: 


 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm