Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 10

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ
MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 10
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Hóa Hc
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Câu 41: Chất nào sau đây là muối axit?
A. NaNO
3
. B. KHSO
4
. C. KCl. D. Na
2
SO
4
.
Câu 42: Oxit nào sau đây tác dụng vi H
2
O to hn hp axit?
A. SO
2
. B. CrO
3
. C. P
2
O
5
. D. SO
3
.
Câu 43: Cho các cht có công thc cu to:
CH
2
OH
(1)
CH
3
OH
(2)
OH
(3)
Cht nào không thuc loi phenol?
A. (1) và (3). B. (1). C. (3). D. (2).
Câu 44: Kim loi nào sau đây tác dụng được vi dung dch H
2
SO
4
loãng ngui?
A. Ag. B. Cu. C. Al. D. Pt.
Câu 45: Ion nào sau đây tính oxi hóa mạnh nht?
A. Ca
2+
. B. Zn
2+
. C. Fe
2+
. D. Ag
+
.
Câu 46: Thy phân tristearin trong dung dch KOH, thu được mui có công thc là
A. C
17
H
35
COOK. B. C
15
H
31
COOK.
C. C
17
H
33
COOK. D. C
17
H
31
COOK.
Câu 47: Este metyl acrylat có công thc là
A. CH
2
=CHCOOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
.
C. HCOOC
2
H
5
. D. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
.
Câu 48: Kim loi nào sau đây là kim loi kim?
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.
Câu 49: X mt cht khí rất độc, gây ngt do kết hp vi hng cu to ra hp cht bn, làm hng cu mt kh
năng vận chuyển oxi đến các tế bào. Y là khí gây ra mưa axit (là hiện tượng mưa độ pH dưới 5,6, gây tác hi rt
lớn đến con người và môi trường sng). Hai khí X và Y lần lượt là
A. CO và SO
2
. B. CO và CO
2
. C. CO
2
NO
2
. D. CO
2
và SO
2
Câu 50: Alanin có công thc là
A. H
2
N-CH
2
CH
2
COOH. B. C
6
H
5
-NH
2
.
C. H
2
N-CH
2
-COOH. D. CH
3
CH(NH
2
)-COOH.
Câu 51: Kim loi nào sau đây phản ng vi dung dch H
2
SO
4
loãng?
A. Zn. B. Au. C. Ag. D. Cu.
Câu 52: Kim loi nào sau đây có thể tác dng với nước điu kiện thường?
A. Be. B. Ba. C. Zn. D. Fe.
Câu 53: Nung nóng Fe(OH)
3
đến khi lượng không đổi, thu được cht rn là
A. Fe
3
O
4
. B. Fe. C. FeO. D. Fe
2
O
3
.
Câu 54: Các năm gần đây, t l người mc và t vong vì bệnh ung thư tăng cao chủ yếu là do ăn các thực phm
cha fomon (dung dch nước của fomanđehit). Một s s sn xut thc phm không an toàn đã dùng
fomon để bo qun bún, ph. Công thc hóa hc của fomanđehit là
A. CH
3
CHO. B. CH
3
OH.
C. HCHO. D. CH
3
COOH.
Câu 55: Tên gi ca polime công thức cho dưới đây là
N
H
[CH
2
]
6
N
H
C
O
[CH
2
]
4
C
O
n
A. tơ nilon-6. B. tơ nilon-7. C. tơ nilon-6,6. D. tơ olon.
Câu 56: S liên kết peptit trong phân t Gly-Ala-Ala-Gly
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 57: Chất nào sau đây làm qu tím hóa xanh?
A. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. B. CH
3
NH
2
.
C. NaCl. D. C
2
H
5
OH.
Câu 58: Chất nào sau đây không phn ng được vi dung dch NaOH?
A. Al
2
O
3
. B. Al. C. Al(OH)
3
. D. NaAlO
2
.
Câu 59: Kim loi nào sau đây là thành phần ca hp kim siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không?
A. Na. B. Li. C. Ca. D. Mg.
Câu 60: điu kin thích hp, kim loại o sau đây b S oxi hóa lên mc oxi hóa +3?
A. Ag. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dch
được dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
B. Khi đốt cháy Fe trong khí
2
Cl
thì
Fe
b ăn mòn điện hóa.
C. Trong công nghip, kim loi Na được sn xut bằng cách điện phân dung dch
NaOH
.
D. Kim loi W nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loi Cu.
Câu 62: Cho sơ đồ sau:
OHCO
22
X
Y
4
NaHSO
Z
2
Ba(OH)
T
Y
X
Các cht X và Z tương ứng là
A. Na
2
CO
3
và Na
2
SO
4
. B. Na
2
CO
3
và NaOH. C. NaOH và Na
2
SO
4
. D. Na
2
SO
3
và Na
2
SO
4
.
Câu 63: X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không b oxi hóa bi AgNO
3
/NH
3
. Khi thy phân hoàn toàn X hoc
Y trong môi trường axit đều thu được mt cht hu cơ Z duy nht. X, Y lần lượt là:
A. Saccarozơ và fructozơ. B. Xenlulozơ glucozơ.
C. Tinh bột và saccarozơ. D. Tinh bột và xenlulozơ.
Câu 64: Metyl butyratmột este có mùi táo. Khi đun nóng 17,6 gam axit butyric
(C
3
H
7
COOH) và 4,8 g ancol metylic vi xúc tác H
2
SO
4
đặc, thu được m gam metyl butyrat.
Biết hiu sut phn ứng đạt 80%. Giá tr ca m
A. 18,15. B. 12,24.
C. 16,32. D. 19,12.
Câu 65: Cho 1,82 gam Cr phn ng hết vi dung dch H
2
SO
4
loãng (dư), đun nóng, thu đưc V ml k
2
H
(đktc). Giá tr ca V là
A. 784. B. 1176. C. 336. D. 672.
Câu 66: Trong công nghiệp, saccarozơ nguyên liệu để thy phân thành glucozơ fructodùng trong
thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 36 kg glucozơ cần thy phân m kg saccarozơ với hiu sut phn ng
65%. Giá tr ca m
A. 115,65. B. 44,46. C. 105,23. D. 114,00.
Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được được 4,48 lít CO
2
1,12 lít N
2
. Các th tích khí đo
(đktc). Công thc ca X là
A. C
2
H
5
NH
2
. B. C
4
H
9
NH
2
. C. C
3
H
7
NH
2
. D. CH
3
NH
2
.
Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amilozơ có cấu trúc mch phân nhánh.
B. Poliacrilonitrin được điều chế bng phn ng trùng nng.
C. Poli(vinyl clorua) được điu chế bng phn ng cng HCl vào etilen.
D. Polibutađien được dùng để sn xut cao su buna.
Câu 69: Cho lung H
2
qua ng s đựng m gam Fe
2
O
3
nung nóng mt thời gian thu được 1,44 gam H
2
O hn
hp X ch cha các oxit. Cho toàn b X vào dung dch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho NaOH vào Y
thy xut hin 37,94 gam kết ta. Giá tr ca m là?
A. 27,60. B. 28,80. C. 25,60. D. 30,40.
Câu 70: Hấp thụ hoàn toàn khí CO
2
o dung dch Ca(OH)
2
xM, khối lượng kết tủa tạo ra phụ thuộc vào thể
tích khí CO
2
(đktc) được biểu din bằng đồ thị sau:
Giá trị của a (gam) là
A. 8. B. 11. C. 10. D. 5.
Câu 71: Tiến hành các t nghim sau:
(a) Sc t t khí CO
2
đến dư vào dung dch Ba(OH)
2
.
(b) Sc t t khí CO
2
đến dư vào dung dch KAlO
2
.
(c) Cho t t dung dch Ba(OH)
2
đến dư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
(d) Cho t t dung dch NaOH đến dư vào dung dch Cr
2
(SO
4
)
3
.
Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, s thí nghim to kết tủa sau đó kết ta tan hết là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Tơ nilon-6,6 có th điu chế bng phn ng trùng hp hoặc trùng ngưng.
(b) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính phương tiện giao thông.
(c) Amin rt độc trong thuốc có tên nicotin.
(d) Nhỏ dung dịch I
2
vào lát cắt của củ khoai lang t xuất hiện màu xanh tím.
(e) Thực hiện phảnng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit
(f) Sau khi lưu hóa cao su chịu nhiệt và đàn hồi tốt hơn.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 73: Tiến hành t nghiệm sau đây:
- Bước 1: Cho vào 2 ống nghiệm (đánh dấu ống (1), ng (2)) mi ng khoảng 5 ml dung dịch H
2
SO
4
loãng và
cho vào ming nghiệm một mẩu kẽm.
- Bước 2: Nhỏ thêm 2-3 git dung dịch CuSO
4
vào ống (1), nhthêm 2 - 3 giọt dung dịch MgSO
4
vào ống (2).
Cho các phát biểu sau:
(a) c 1, c 2 ng nghim xy ra hiện tượng ăn mòn hóa học, lượng khí thoát ra t mi ng nghiệm đều
như nhau.
(b) Có thể thay dung dch H
2
SO
4
loãng bằng dung dch HCl lng.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa - Đề 10

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 10 được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được biên soạn bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa học của Bộ Giáo dục. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm