Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa liên trường THPT Nghệ An

Trang 1/4 - Mã đề thi 201
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi 04 trang)
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi Thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:..............................................................SBD: .............................
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Cr = 52; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.
Câu 41: Thủy phân 34,2 gam saccarovới hiệu suất a%, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X tác dụng với
lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 34,56 gam
Ag. Giá trị của a là
A. 81%. B. 60%. C. 75%. D. 80%.
Câu 42: Kim loi khối lưng riêng nhỏ nhất là
A. Li. B. Hg. C. Cs. D. Os.
Câu 43: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của sắt?
A. Có tính nhiễm từ. B. Kim loi nặng, khó nóng chảy.
C. Màu nâu, dẻo, dễ rèn. D. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
Câu 44: Kim loại nào sau đây thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dch (bằng điện cực
graphit)?
A. Cu. B. Na. C. Al. D. Mg.
Câu 45: Quặng pirit sắt ở nhiều nơi trên đất nước ta, vai trò lớn trong ngành công nghiệp. Trữ lượng c
nước ta khoảng 10 triệu tấn. Thành phần chính của pirit sắt là
A. FeCO
3
. B. FeS
2
. C. Fe
3
O
4
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 46: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ y nguy hiểm cho sự phát triển cả về trí tuệ
thể chất con người. các làng nghề tái chế ắc quy , nhiu người bị ung thư, tr em chậm phát triển t tuệ,
còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X
A. St. B. Magie. C. Chì. D. Đồng.
Câu 47: Trong phân tử amin không chứa nguyên tố
A. hiđrô. B. cacbon. C. oxi. D. nitơ.
Câu 48: Trong phân tetyl fomat, số nguyên tử cacbon
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 49: Axit oleic là axit béo có nhiều trong dầu ô liu, dầu macca. Công thức của axit oleic là
A. CH
3
COOH. B. C
17
H
33
COOH.
C. C
15
H
31
COOH. D. C
3
H
5
(OH)
3
.
Câu 50: Nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. CuCl
2
nguội. B. NaOH đặc, nguội. C. HNO
3
đặc, nguội. D. HCl đặc, nguội.
Câu 51: Số liên kết pi (π) trong phân tử andehit fomic
A. 2 B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m (gam) hỗn hợp X (gồm BaCO
3
, CaCO
3
, MgCO
3
) vào dung dịch HCl thu
được 0,2 mol khí CO
2
. Mặt khác, nung nóng hoàn toàn m (gam) hỗn hợp X đến khối lượng không đổi thu
được 0,56m (gam) chất rắn. Giá trị của m là
A. 20,0. B. 15,5. C. 25,0. D. 12,5.
Câu 53: Kali tác dụng với chất nào sau đây sinh ra K
2
O?
A. KOH. B. Na
2
O. C. O
2
. D. H
2
O.
Câu 54: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử và lực liên kết phân tử lớn
B. Polietilen, poli(vinyl clorua) đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Tinh bột và xenlulozo đều thuộc nhóm polime thiên nhiên.
D. Len, tơ tằmm bền với nhiệt nhưng bền trong môi trường axit và kiềm.
Câu 55: Hóa chất nào sau đây dẫn được điện?
A. Dd saccarozo (C
12
H
22
O
11
) B. Dd K
2
SO
4
.
C. NaCl rắn, khan. D. Xăng.
Mã đề thi: 201
Trang 2/4 - Mã đề thi 201
Câu 56: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Độ ngọt của saccarozơ cao hơn glucozơ nhưng kém hơn fructozơ.
B. Trong dung dịch, saccarozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)
2
, tạo phức màu xanh lam.
C. Amilopectin và xenlulozơ là hai polisaccarit đồng phân của nhau.
D. Khi thủy phân hoàn toàn saccarozơ (xúc tác H
+
, t
0
) thu được 2 loại monosaccarit.
Câu 57: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm kim loi kim th?
A. Zn. B. Na. C. Ca. D. Fe.
Câu 58: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dch
NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là
A. 0,55 mol. B. 0,50 mol. C. 0,35 mol. D. 0,65 mol.
Câu 59: Criolit (còn gi băng thạch) được s dng trong quá trình sn xut Nhôm. Công thc phân t ca
Criolit là
A. Na
3
AlF
6
. B. K
2
O.Al
2
O
3
.6 SiO
2
. C. NaAlO
2
. D. Al
2
O
3
. 3H
2
O.
Câu 60: Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 3 mol natri oleat.
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Pn tử X có 3 liên kết π.
B. Ở điều kiện thường X là chất lng.
C. Công thức phân tử chất X là C
57
H
104
O
6
.
D. 1 mol X làm mất màu ti đa 3 mol Br
2
trong dung dịch.
Câu 61: Hòa tan hoàn toàn hợp chất X vào dung dch H
2
SO
4
loãng (dư) thu được dung dch Y. Dung dịch Y
có thể hòa tan kim loại Cu và làm nhạt màu dung dịch KMnO
4
. Công thức của X có thể là
A. FeCl
2.
B. Fe(OH)
2
. C. Fe(OH)
3
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 62: Trong phân tử chất nào sau đây chứa nhóm ( COOH)?
A. Metylamin. B. Etylamin C. Phenylamin. D. Alanin.
Câu 63: Trong các kim loại Na, Al, Fe, Cu. Kim loi có tính khử mạnh nhất là
A. Fe. B. Al. C. Na. D. Cu.
Câu 64: Cho thanh kim loi Cu vào dung dch chất o sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học?
A. FeCl
3
. B. ZnCl
2
. C. CuSO
4
. D. MgCl
2
.
Câu 65: Sục tta (mol) khí gồm CO
2
o 500ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi thực hiện thí nghiệm thu
được dung dịch chứa 7,16 gam hỗn hợp 2 muối. Giá trị của a là
A. 0,05. B. 0,08. C. 0,06. D. 0,10.
Câu 66: Xenlulo(C
6
H
10
O
5
)
n
thành phần chính để tạo nên lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của y
cối. Mỗi gốc C
6
H
10
O
5
trong phân tử xenlulozơ có bao nhiêu nhóm OH ?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 67: Trong quá trình t nghiệm, có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để làm khô khí amoniac (NH
3
)?
A. CuSO
4
khan. B. dd H
2
SO
4
đặc. C. P
2
O
5
. D. CaO.
Câu 68: Một đoạn mạch của polime Y cấu tạo như sau: CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
–. Tên của
polime Y
A. Poliacrilonitrin. B. Poli(metyl metacrylat).
C. Polietilen. D. Poli(vinyl clorua).
Câu 69: Trong phòng t nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
Bước 1: Cho 1ml ancol etylic, 1ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70
0
C.
Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit clohidric đặc.
(b) Để tăng tốc độ của phản ứng nên đun i hn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm đtăng hiệu suất phản ng.
(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch NaOH bão hòa.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 70: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Anilin phản ứng với dung dch HCl, ly muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được
anilin.
Trang 3/4 - Mã đề thi 201
B. Axit axetic phản ng với dung dịch NaOH, lấy dung dch muối vừa tạo ra cho tác dụng với kCO
2
li
thu được axit axetic.
C. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, ly muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được
phenol.
D. Dung dch natri phenolat phản ứng với khí CO
2
, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dch NaOH
lại thu được natri phenolat.
Câu 71: Thủy phân hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp gồm este X đơn chức este Y hai chức đều mạch hở (đều
chỉ chứa chức este duy nhất) bằng dung dch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa một ancol Z duy nhất và
hỗn hợp T. Hỗn hợp T gồm hai muối đều no không tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn lượng Z trên cần vừa
đủ 1,344 t (đktc) khí O
2
thu được CO
2
1,08 gam nước. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng T trên thu
được hỗn hợp sản phẩm gồm H
2
O; 1,456 t (đktc) khí CO
2
và 1,59 gam Na
2
CO
3
. Phần trăm khối lượng este X
có trong hỗn hợp ban đầu có giá trị lớn nhất
A. 38,93%. B. 39,38%. C. 55,44%. D. 44,55%.
Câu 72: Hòa tan hoàn toàn m (gam) hn hp NaCl và
CuSO
4
vào nước, thu được dung dch X. Tiến nh đin
phân X với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện
cường đ không đổi. Tng s mol khí thu được trên
c hai điện cc (n) ph thuc vào thời gian điện phân (t)
được mô t nđồ th bên (đồ th gp khúc tại c đim
M, N, kết thúc điện phân ti thời điểm b giây). Gi s
hiu suất đin phân là 100%, b qua s bayi của
c.
Cho các kết luận liên quan đến bài toán gm:
(1) Giá tr của m là 23,64.
(2) Tỉ số b/a có giá trị bằng 3.
(3) Tại thời điểm 2a (giây), thế tích khí thu được tại anot là 1,344 t.
(4) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,12 gam Al
2
O
3
.
(5) Giá tr của x là 0,18.
Số kết luận đúng là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 73: Tiến hành các t nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO
4
(b) Đin phân dung dịch Cu(NO
3
)
2
bằng điện cực trơ.
(c) Nung nóng hỗn hợp Al Fe
2
O
3
trong điều kiện không có không khí.
(d) Đốt cháy HgS trong khí O
2
.
(e) Đin phân Al
2
O
3
nóng chảy bằng điện cực graphit (than c).
(g) Thổi k CO dư qua MgO đun nóng
Số thí nghiệm tạo thành kim loại là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 74: Cho 67,95 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở gồm X, Y, Z (trong đó M
X
< M
Y
< M
Z
) với s
mol lần lượt x, y, z. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO
2
smol
nhiều hơn H
2
O 0,225 mol. Đun nóng 67,95 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hn hợp T gồm
hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng 72,15 gam hn hợp gồm 2 muối của 2 axit có mch không
phân nhánh. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 36,75 gam. ng thức phân tZ
% số mol của este Z trong X
A. C
7
H
8
O
4
14,29%. B. C
7
H
8
O
4
17,22%.
C. C
5
H
8
O
4
và 42,86%. D. C
5
H
8
O
4
và 46,22%.
Câu 75: Trên bao một loại phân bón NPK ghi độ dinh dưỡng 20 20 15. Để cung cấp 136,00 kg
nitơ; 15,50 kg photpho 33,50 kg kali cho 10000 m² đất trồng thì người nông n cần trộn đồng thời phân
NPK (ở trên) với đạm urê (độ dinh dưỡng 46%) và phân kali (độ dinh dưỡng 60%). Cho rằng mỗi m
2
đất
trồng đều được bón với lượng phân như nhau. Vậy, nếu người nông dân sử dụng 125,67 kg phân bón vừa trộn
trên thì diện tích đất trồng được bón phân
A. 2500 m². B. 5000 m². C. 4000 m². D. 3000 m².
Câu 76: Một số loại máy đo nồng độ cồn trong hơi thở dựa trên phản ứng của etanol (cồn: C
2
H
5
OH) có trong
hơi thở với hợp chất K
2
Cr
2
O
7
trong môi trường H
2
SO
4
loãng. Phản ứng (chưa được cân bằng) như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa liên trường THPT Nghệ An

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia với đầy đủ các môn thi được VnDoc biên soạn và đăng tải trong chuyên mục này.

Mời bạn đọc cùng tải về file ZIP để xem đầy đủ nội dung nhé

Đánh giá bài viết
1 134
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm