Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh

1/4 - Mã đề 201
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
(Đề có 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2023-2024
Bài thi: Khoa học tự nhiên
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên hc sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
* Cho biết nguyên t khi của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.
* Các thể tích k đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Cho kim loi Cu tác dụng với dung dch HNO
3
(đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây?
A. Cu(OH)
2
. B. CuO. C. Cu(NO
3
)
2
. D. Cu(NO
2
)
2
.
Câu 42. Quả chuối xanh chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là
A. tinh bt. B. fructo. C. glucozơ. D. xenlulozơ.
Câu 43. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cao su lưu hóa có tính đàn him hơn cao su thường.
B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.
C. nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Tơ poliamit kém bền trong môi trường kiềm.
Câu 44. Trong cùng điều kin, ion kim loi nào sau đây có tính oxi hóa mnh nhất?
A. Cu
2+
. B. Fe
2+
. C. Na
+
. D. Ag
+
.
Câu 45. ng thức phân tử của axit axetic
A. C
2
H
4
O. B. C
2
H
4
O
2
. C. C
2
H
6
O. D. CH
2
O.
Câu 46. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C
17
H
33
COONa và
C
3
H
5
(OH)
3
. Công thức của X là
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 47. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?
A. CH
4
và CH
2
=CH
2
. B. CH≡C-CH
3
và CH
2
=C=CH
2
.
C. CH
2
=CH
2
CH
2
=CH-CH
3
. D. CH
2
=CH-CH
3
và CH≡C-CH
3
.
Câu 48. Phân tử nitơ có công thức cấu tạo là
A. N N. B. N N. C. NN. D. N = N.
Câu 49. Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau
đây là tác nhân chính gây ra mưa axit?
A. O
3
. B. SO
2
. C. CO
2
. D. CH
4
.
Câu 50. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?
A. Etyl axetat. B. Alanin. C. Etylamin. D. Phenol.
Câu 51. Cho các chất: CH
3
NH
2
, CH
3
NHCH
3
, C
6
H
5
NH
2
(anilin), NH
3
. Chất có lực bazơ yếu nhất trong
dãy trên là
A. NH
3
. B. C
6
H
5
NH
2
. C. CH
3
NH
2
. D. CH
3
NHCH
3
.
Câu 52. Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. CH
2
=CH – CH=CH
2
. B. CH
2
=CH – Cl.
C. CH
2
=CH – CH
3
. D. CH
2
=CH
2
.
Mã đề 201
2/4 - Mã đề 201
Câu 53. Khi đun nóng chất X (C
3
H
6
O
2
) với dung dch NaOH, thu được CH
3
COONa. Công thức cấu
to của X là
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. HCOOC
2
H
5
. D. HCOOCH
3
.
Câu 54. Chất nào sau đây muối trung hòa?
A. HCl. B. KHSO
4
. C. NaHCO
3
. D. NaCl.
Câu 55. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. KOH. B. HCl. C. KCl. D. H
2
SO
4
.
Câu 56. Dung dch cht nào sau đây tác dụng được vi dung dch NaOH?
A. KNO
3
. B. HCl. C. Ba(OH)
2
. D. NaCl.
Câu 57. Chất X có công thức cấu tạo CH
2
=CHCOOCH
3
. Tên gọi của X là
A. propyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl acrylat. D. metyl axetat.
Câu 58. Trong y học dung dịch glucozơ được dùng làm dịch truyn cho những bệnh nhân suy nhược
cơ thể. Biết 1 gam glucozơ cung cấp 15,5 kJ năng lượng. Năng lượng được cung cấp bởi glucozơ trong
1 chai chứa 500 gam dung dịch glucozơ 10% là
A. 430 kJ. B. 500 kJ. C. 1395 kJ. D. 775 kJ.
Câu 59. Chất nào sau đây chứa nguyên tnitơ trong phân tử?
A. Saccaro. B. Alanin. C. Etyl fomat. D. Tristearin.
Câu 60. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 9,2 gam
glixerol và 91,2 gam muối. Giá trị của m
A. 92,4. B. 96,4. C. 88,4. D. 89,0.
Câu 61. Cho 4,2 gam Fe tác dng hết vi dung dch CuSO
4
dư, thu được m gam kim loi Cu. Giá tr
ca m là
A. 4,8. B. 4,2. C. 2,1. D. 2,4.
Câu 62. Cho m gam etanol tác dụng với Na (dư) thu được 2,24 t khí H
2
. Giá trị của m
A. 9,2. B. 13,8. C. 18,4. D. 4,6.
Câu 63. Chất nào sau đây metylamin?
A. C
6
H
5
NH
2
. B. CH
3
NH
2
. C. C
2
H
5
NH
2.
D. CH
3
NHCH
3
.
Câu 64. Cho các chất sau: valin, etylamin, anilin, Ala-Gly-Ala, axit aminoaxetic. bao nhiêu chất
tác dụng được với dung dịch HCl?
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 65. Cho Fe(OH)
3
phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
A. Fe
2
(SO
4
)
3
. B. Fe
2
S
3
. C. FeSO
4
. D. FeSO
3
.
Câu 66. cùng điều kin, kim loi nào sau đây nhiệt độ nóng chy cao nhất?
A. Cr. B. W. C. Ag. D. Hg.
Câu 67. điều kiện thường, chất tồn tại ở trạng thái rắn
A. etyl axetat. B. tristearin. C. etanol. D. metylamin.
Câu 68. Cho axit metacrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm
32% về khối lượng. Công thức của X
A. C
2
H
5
OH. B. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
.
C. CH
2
=CH-COOC
2
H
5
. D. CH
3
OH.
Câu 69. Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
24,5% thu
được dung dch muối sunfat trung hoà nồng độ 33,33% (dung dịch X). Làm lạnh dung dịch X thy
15,625 gam chất rắn Y tách ra, phần dung dch bão hòa nồng độ 22,54% (dung dịch Z). Công
thức của chất rắn Y là
A. CuSO
4
.5H
2
O. B. MgSO
4
.7H
2
O. C. MgSO
4
.4H
2
O. D. CuSO
4
.2H
2
O.
3/4 - Mã đề 201
Câu 70. Hỗn hợp X gồm metan, propen, isopren. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X cần vừa đủ 18,48 t
O
2
. Mặt khác, a mol X phản ứng ti đa với 300 ml dung dch Br
2
1M. Giá trị của a là
A. 0,90. B. 0,60. C. 0,75. D. 0,45.
Câu 71. Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X Y (M
X
< M
Y
; X mch hở). Thủy phân hoàn toàn E
cần dùng 0,46 mol NaOH thu được hỗn hợp Z gồm ba muối, trong đó một muối F (biết M
F
<150;
phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong F là 12,307%) và hn hợp T gồm hai ancol no, mch hở.
Cho T tác dụng hoàn toàn vi Na dư, thu được 0,11 mol H
2
. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na
2
CO
3
,
H
2
O và 0,95 mol CO
2
. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ 2,05 mol O
2
. Phần trăm khối lượng
Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 80%. B. 85%. C. 83%. D. 77%.
Câu 72. Cho 17,8 gam alanin vào 400 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa
đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dch Y. cạn Y, thu được m gam chất rắn khan.
Giá trị của m
A. 22,35. B. 33,90. C. 53,95. D. 41,10.
Câu 73. Thực hiện các t nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
(a) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
.
(b) Cho dung dch NaHCO
3
vào dung dch BaCl
2
.
(c) Sục khí CO
2
đếnvào dung dch Ca(OH)
2
.
(d) Cho kim loại Na vào dung dch CuSO
4
.
Sau khi các phản ứng kết thúc, s thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 74. Cho các phát biểu sau:
(a) nhiệt độ thường CH
3
COOC
2
H
5
là cht lng.
(b) Oxi hóa glucozơ bằng H
2
(xúc tác Ni, t
o
) thu được sobitol.
(c) Ala – Gly – Gly có phản ứng màu biure.
(d) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.
(e) Muối phenyl amoniclorua tan tốt trong nước.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 75. Cho sơ đồ các phản ứng sau theo đúng t lệ mol:
(1) E + 2NaOH
0
t
¾¾¾¾¾®
X + Y+ Z. (3) X + HCl
¾¾¾¾®
F + NaCl.
(2) Y + HCl
¾¾¾¾®
T + NaCl. (4) F + C
2
H
4
(OH)
2
G + H
2
O.
Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bng số nguyên tử oxi;
M
E
<160; M
X
< M
Y
Cho các phát biểu sau:
(a) Có 2 công thức cấu tạo của E thoả mãn sơ đồ trên.
(b) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H
2
.
(c) Nhiệt độ sôi của F caon nhiệt độ sôi của C
2
H
5
OH.
(d) G là hợp chất hữu cơ đa chức.
(e) Từ Z có thể điều chế trực tiếp được axit axetic.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 1 môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia với đầy đủ các môn thi được VnDoc biên soạn và đăng tải trong chuyên mục này.

Đánh giá bài viết
1 191
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm