Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 5

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ
MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 5
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Hóa Hc
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41:(NB) Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tinh bột. B. Poli(vinyl clorua). C. Xenlulozơ. D. Tơ visco.
Câu 42:(NB) Ở nhiệt đcao, Crom tác dụng với Cl
2
thu được sản phẩm
A. CrCl
3
. B. CrCl
2
. C. Cr
2
O
3
. D.Cr
2
S
3
.
Câu 43:(NB) Tro thực vật được sử dụng như một loại phân bón cung cấp nguyên tkali cho cây trông
do chứa muối kali cacbonat. Công thức của kali cacbonat là
A. KHCO
3
. B. KCl. C. NaCl. D. K
2
CO
3
.
Câu 44:(VD) Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat?
A. C
2
H
5
COOC
2
H
5
. B. CH
3
COOC
3
H
7
. C. CH
3
COOCH
3
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 45:(TH) Kim loi Al tác dụng với dung dịch HCl, thu được khí H
2
và dung dch chứa chất tan X.
X là ?
A. Al. B. AlCl
3
. C. Al
2
O
3
. D. Al(OH)
3
.
Câu 46:(NB) Chất o sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO
3
?
A. HCl. B. K
3
PO
4
. C. KBr. D. HNO
3
.
Câu 47:(NB) Amino axit o sau đây trong phân tử có mt nhóm COOH và hai nhóm NH
2
?
A. Axit glutamic. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Lysin.
Câu 48:(NB) Chất o sau đây thuộc loi đisaccarit?
A. Glucozơ. B.Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Fructozơ.
Câu 49:(NB) FeO tác dụng với chất nào sau đây sinh ra Fe
2
(SO
4
)
3
?
A. H
2
SO
4
loãng. B. S. C. H
2
SO
4
đặc, nóng. D. Na
2
SO
4
.
Câu 50:(NB) Kim loại nào sau đây không tác dụng được vi dung dịch H
2
SO
4
loãng?
A. Cu. B. Al. C. Zn. D. Mg.
Câu 51:(NB) Trước đây người ta hay sử dụng chất này để nh phở trắng dai hơn, tuy nhiên rất
độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là
A. Băng phiến. B. Axetanđehit (hay anđehit axetic).
C. Axeton. D. Fomon.
Câu 52:(TH) Thí nghim nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?
A. Nhúng thanh Zn vào dung dch hn hp gm H
2
SO
4
và CuSO
4
.
B. Nhúng thanh Zn vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
C. Để đinh sắt (làm bng thép cacbon) trong không khí m.
D. Nhúng thanh st (làm bng thép cacbon) vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
Câu 53:(NB) Chất o sau đây phản ứng với Na sinh ra khí H
2
?
A. CH
3
CHO. B. C
2
H
5
OH. C. HCHO. D. C
3
H
8
.
Câu 54:(NB) Trong phản ứng của kim loại Mg với k O
2
, mt nguyên t Mg nhường bao nhiêu
electron?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 55:(TH) Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư?
A. MgO. B. FeO. C. Fe
2
O
3
. D. Al
2
O
3
.
Câu 56:(NB) Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất (nặng nhất)?
A. Os. B. Cs. C. Na. D. Li.
Câu 57:(NB) Khi đun i mẫu nước tính cứng toàn phn đễn khi phản ứng hoàn toàn ta thu được
dung dịch X. Phát biểu đúng về X là
A. Có tính cứng toàn phn. B. tính cứng vĩnh cửu.
C. Có tính cứng tạm thời . D. Nước mm.
Câu 58:(NB) Khi điều chế nhôm để hnhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp xuống 900
0
C người ta hòa tan
Al
2
O
3
trong quặng nào sau đây?
A. boxit. B. mica. C. đất sét. D. criolit.
Câu 59:(NB) Hợp chất (CH
3
)
3
N có tên là
A. đimetylamin. B. etylmetylamin. C. propylamin. D. trimetylamin.
Câu 60:(NB) Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit oleic là
A. 31. B. 36. C. 33. D. 34.
Câu 61:(TH) Htan oxit sắt to dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch X. Trong các phát
biểu sau, phát biểu sai
A. Dung dch X làm mất màu thuốc tím.
B. Dung dch X không thể hoà tan Cu.
C. Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí kết tủa sẽ tăng khối lượng.
D. Dung dch X tác dụng với dung dch AgNO
3
.
Câu 62:(VD) Thủy phân 180 kg bột gạo (chứa 50% tỉnh bột) với hiệu suất 80%. Khối lượng glucozơ
thu được là
A. 80 kg B. 240 kg. C. 160 kg. D. 162 kg.
Câu 63:(VD) Oxi hóa hoàn toàn 23,14 gam tristearin cần vừa đủ b mol O
2
. Giá trị của b là
A. 6,357. B. 4,238. C. 2,119. D. 4,224.
Câu 64:(TH) Phát biểu nào sau đây Sai?
A. Dung dch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)
2
cho dung dchmàu xanh lam.
B. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không nhánh.
C. Trong môi trường kim glucozơ chuyển hóa tnh fructozơ.
D. Nhỏ vài git dung dịch I
2
vào mặt cắt củ khoai lang thấyu xanh tím.
Câu 65:(TH) Cho bốn chất rắn riêng biệt sau: NaNO
3
, KCl, Na
3
PO
4
, HCl. Số chất rắn tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO
3
thu được kết tủa là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 66:(VD) Nung 6 gam hỗn hợp Al Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các
oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H
2
SO
4
1M (loãng). Giá tr của V là
A. 200. B. 150. C. 300. D. 400.
Câu 67:(VD) Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở X trong khí oxi dư, thu được khí N
2
;
0,6 mol khí CO
2
và 1,05 mol H
2
O. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
7
N. B. C
4
H
11
N. C. CH
5
N. D. C
3
H
9
N.
Câu 68:(TH) Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
B. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
C. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.
D. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.
Câu 69:(VD) Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO
3
(loãng, dư), thu được V t khí NO
(sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là
A. 2,24. B. 1,12. C. 4,48. D. 3,36.
Câu 70:(VD) Một este X có công thức phân tử C
5
H
8
O
4
. Thủy phân X trong dung dịch NaOH lng, đun
nóng, thu được sản phẩm gồm muối Y, muối Z (Y Z cùng hai nguyên tcacbon) mt ancol.
Công thức của X là
A. CH
3
COOCH
2
COOCH
3
. B. HCOOCH
2
CH
2
CH
2
OOCH.
C. HCOOCH
2
CH
2
OOCCH
3
. D. HCOOCH
2
CH
2
COOC
2
H
5
.
Câu 71:(VDC) Cho sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
E+ 2NaOH
X+Y+Z
X+HCl
F + NaCl
Y+ HCl
T + NaCl
Biết: E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu no, mạch hở (
Z F T
M M M
). Trong phân tử E chỉ chứa
nhóm chức este và có s nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất F không có phản ứng tráng bạc.
(b) Từ chất Z có thể điều chế trực tiếp được CH
3
COOH bằng 1 phản ứng.
(c) Chất E có hai công thức cấu tạo thỏa mãn sơ đồ trên.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của C
2
H
5
OH.
(e) Cho 1 mol chất T phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được 1 mol H
2
.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 72:(VD) Với vườn nhãn trưởng thành, cứ 100 kg quả tươi được thu
hoạch cần trả lại cho đất 2 kg nitơ, 436,6 gam photpho, 1,66 kg kali. Trong
mt vụ thu hoạch, nhà vườn đã thu hoạch được 3,5 tấn quả tươi ng hết
175 kg phân NPK (độ dinh dưỡng ghi trên bao x-y-z), 76,1 kg đạm urê
(độ dinh dưỡng 46%) 63,4 kg phân kali (độ dinh dưỡng 69%) để
lại cho đất. Các tạp chất trong phân bón không chứa các nguyên tố N, P, K.
Giá trị x, y, z ln lượt là
A. 20, 20, 15. B. 18, 15, 15. C. 20, 20, 20. D. 10, 20, 15.
Câu 73:(VD) Tiến hành t nghiệm với dung dch của từng muối X, Y, Z ta thấy các hiện tượng được
ghi trong bảng sau:
Mẫu thử
Hiện tượng
X hoặc Y
Đều có khí CO
2
thoát ra
Y hoặc Z
Đều có chất kết tủa xuất hin
X
chất khí thoát ra
Z
kết tủa
Biết rằng: M
X
+ M
Z
= 249; M
X
+ M
Y
= 225; M
Y
+ M
Z
= 316. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. X và Y bị phân hy khi đun nóng.
B. X không có phản ứng với dung dch BaCl
2
, đun nóng.
C. Cho Z dư tác dụng vi FeCl
2
thu được kim loại.
D. Y có trong thành phần nước cứng toàn phần.
Câu 74:(VDC) : Hòa tan hết 11,02 gam hỗn hợp X gồn FeCO
3
, Fe(NO
3
)
2
, Al vào dung dch Y chứa
KNO
3
0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z 2,688 t kT (đktc) gồm CO
2
, H
2
, NO (có t lmol
tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 0,45 mol NaOH. Nếu cho Z tác dụng với
dung dịch AgNO
3
tthu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn NO sản
phẩm khử duy nhất của N
+5
trong các quá trình trên. Giá trị của m
A. 63,88. B. 59,02 C. 64,96 D. 68,74.
Câu 75:(VDC) Hỗn hợp E gồm este đa chức X (mạch hở) este đơn chức Y. Thủy phân hoàn toàn m
gam E bằng lượng vừa đủ dung dịch KOH 14,56%. cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp
rắn khan T gồm ba muối N, P, Q (M
N
< M
P
< M
Q
< 135) và 134,92 gam chất lng Z. Đốt cháy hoàn toàn
T cần vừa đủ 1,415 mol O
2
, thu được 0,195 mol K
2
CO
3
, 1,235 mol CO
2
0,435 mol H
2
O. Phần trăm
khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 61. B. 40. C. 39. D. 37.
Câu 76:(TH) Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kin thường, chất béo (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
ở trạng thái lng.
(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.
(c) Nhỏ vài git dung dịch I
2
vào hồ tinh bột, xuất hiện màu xanh tím.
(d) Có hai đồng phân amin bậc II ứng với công thức phân tử C
3
H
9
N.
(e) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa - Đề 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 5 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm