Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 6

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ
MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 6
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Hóa Hc
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41:(NB) Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?
A. CH
2
=CH-CN. B. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
.
C. CH
3
COO-CH=CH
2
. D. CH
2
=CH-CH=CH
2
.
Câu 42:(NB) Chất o sau đây tính oxi hóa mnh?
A. CrCl
2
. B. CrO
3
. C. NaCrO
2
. D. Cr
2
O
3
.
Câu 43:(NB) Muối ăn là gia vị không thể thiếu trong chế biến thực phẩm.ng thức của muối ăn
A. KCl. B. KHCO
3
. C. NaCl. D. NaHCO
3
.
Câu 44:(VD) phòng hóa hoàn toàn este X (C
5
H
10
O
2
) mch h trong dung dch NaOH, thu được hn
hp gm mui natri propionat và ancol Y. Tên gi ca Y là
A. ancol propylic. B. ancol etylic. C. glixerol. D. ancol metylic.
Câu 45:(TH) Khi đốt, bt nhôm cháy sáng trong không khí vi ngn la sáng chói, ta nhiu nhit và
to ra cht rn X màu trng. Cht X là
A. Al(NO
3
)
3
. B. Al
2
O
3
. C. Al(OH)
3
. D. AlCl
3
.
Câu 46:(NB) Trong các loi phân bón nguyên chất sau: NH
4
Cl, (NH
2
)
2
CO, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
NO
3
; loại
phân bón có hàm lượng đạm cao nhất là
A. (NH
4
)
2
SO
4
. B. NH
4
Cl. C. (NH
2
)
2
CO. D. NH
4
NO
3
.
Câu 47:(NB) Số nguyên tử hidro của etylamin
A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.
Câu 48:(NB) Glucozơ (C
6
H
12
O
6
) có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ. nhất là trong quả
chín. Trong phân tử glucozơ có bao nhiêu nhóm OH?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 49:(NB) Kim loại Fe bị ăn mòn khi tiếp xúc khí X. Khí X có thlà
A. Cl
2
. B. N
2
. C. H
2
. D. CO.
Câu 50:(NB) Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeSO
4
?
A. Ag. B. Mg. C. Cu. D. Fe.
Câu 51:(NB) Mưa axit là một hiện tượng y ra nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường, đặt ra
những thách thức nghiêm trọng trong bảo vệ duy trì sự cân bằng sinh thái. Chất nào sau đây là mt
trong những chất gây nên hiện tượng mưa axit?
A. N
2
. B. CO. C. SO
2
. D. CH
4
.
Câu 52:(TH) Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Nhúng dây Cu vào dung dịch Fe(NO
3
)
3
. B. Nung nóng NaCl ở nhiệt độ cao.
C. Cho 1 viên Zn vào dung dịch Sn(NO
3
)
2
. D. Nhúng dây Fe o dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Câu 53:(NB) Số liên kết pi (π) trong phân tử axetilen
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 54:(NB) Kim loại nào sau đây là kim loi kiềm thổ?
A. K. B. Ba. C. Na. D. Ni.
Câu 55:(TH) Kết luận nào sau đây về nhôm (Al) là chính xác?
A. Al có tính lưỡng tính. B. Al số oxi hóa +3 trong các hợp chất.
C. Al thuộc nhóm IA, chu kì 3. D. Al ở ô thứ 27 trong bảng tuần hoàn.
Câu 56:(NB) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất
A. Hg. B. Li. C. W. D. Os.
Câu 57:(NB) Khi nung CaCO
3
nhiệt độ khoảng 1000°C, thu được chất rắn E thường dùng để khử
chua đất trong nông nghiệp. Chất E là
A. Ca. B. CaC
2
. C. CO
2
. D. CaO.
Câu 58:(NB) Nhôm được sản xuất từ quặng boxit. Công thức quặng boxit là
A. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. B. Al
2
O
3
.2H
2
O.
C. Al(NO
3
)
3
.9H
2
O. D. Al(NO
3
)
3
.6H
2
O.
Câu 59:(NB) Chấto sau đây thuộc loi tripeptit?
A. Gly-Ala. B. Gly-Ala-Ala. C. Ala-Gly-Gly-Ala. D. Glu.
Câu 60:(NB) Xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH thu được C
3
H
5
(OH)
3
A. C
17
H
33
COONa. B. C
17
H
31
COONa. C. C
17
H
35
COONa. D. C
15
H
31
COONa.
Câu 61:(TH) Hòa tan hoàn toàn hợp chất X vào dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư) thu được dung dịch Y.
Dung dịch Y có thể hòa tan kim loại Cu và làm nhạt màu dung dịch KMnO
4
. Công thức của X có thể là
A. FeCl
3
. B. FeO. C. Fe(OH)
3
. D. Fe(OH)
2
.
Câu 62:(VD) Đun nóng 150 gam dung dch glucovới lượng dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được
12,96 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là
A. 20,8%. B. 3,6%. C. 14,4%. D. 7,2%.
Câu 63:(VD) Hiđro hóa hoàn toàn m gam axit oleic cần vừa đủ 0,014 mol H
2
. Giá trị của m
A. 17,68. B. 15,792. C. 7,896. D. 3,948.
Câu 64:(TH) Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Saccarozơ có thể phản ứng với dung dch nước Brom.
B. Amilozơ và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch không phân nhánh.
C. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột (xúc tác H
+
, t°) thu được 1 loi monosaccarit.
D. Độ ngọt của saccarozơ cao hơn glucozơ nhưng kém hơn fructozơ.
Câu 65:(TH) Cho 4 dung dịch riêng biệt: Fe(NO
3
)
2
, FeCl
3
, HCl NaOH. Số dung dch khả năng
phảnng được với kim loi Ba to kết tủa là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 66:(VD) Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Zn, Al) bằng lượng vừa đủ dung dch
HCl thu được dung dịch Y chứa 36,45 gam muối. Cho dung dch AgNO
3
vào dung dch Y thu được
m gam kết tủa. Giá trị m
A. 120,54. B. 100,45. C. 75,60. D. 83,35.
Câu 67:(VD) Cho 0,25 mol lysin vào 175 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch X. Cho dung
dịch HClvào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl tham gia phản ứng là
A. 0,50 mol. B. 0,65 mol. C. 0,35 mol. D. 0,85 mol.
Câu 68:(TH) Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nilon-6,6; tơ nitron, poli(metyl metacrylat) đều thuộc loi poliamit.
B. Tơ visco, tơ axetat đều thuộc loi tơ nhân tạo.
C. Các polime đều có phân tử khối lớn và không có nhiệt độ nóng chảy c đnh.
D. Polietilen, poli(vinyl clorua) đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
Câu 69:(VD) Cho 2,24 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO
3
0,2M và Cu(NO
3
)
2
0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dch X m gam chất rắn Y. Giá trị của m
A. 2,16. B. 4,08. C. 0,64. D. 2,80.
Câu 70:(VD) Cho đồ chuyn hóa sau:
0
0
2
O (Cu,t
KOH,t
3 6 2 3
X(C H O ) Ancol Y CH CHO 
)
Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ trên là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 71:(VDC) Phân tích nguyên tố trong phân tử este mạch hở X cho kết quả phần trăm khối lượng
cacbon, hiđro, oxi ln lượt là 50,00%; 5,55%; 44,45%. Biết X có phân tử khối bằng 144. Từ X thực hiện
sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH (t°) → X
1
+ X
2
+ X
3
(2) X
1
+ HCl → X
4
+ NaCl
(3) X
2
+ HCl → X
5
+ NaCl
(4) X
3
+ 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O (t°) → X
6
+ 2NH
4
NO
3
+ 2Ag
(5) X
6
+ HCl → X
4
+ NH
4
Cl
Biết X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
và X
6
là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tên gọi của X
4
là axit propionic.
B. X
5
là hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Nhiệt độ sôi của X
3
cao hơn nhiệt độ sôi của etanol.
D. Trong X
2
, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
Câu 72:(VD) Một số loại máy đo nng độ cồn trong hơi thở dựa trên phn ứng của etanol (cồn:
C
2
H
5
OH) trong hơi thvới hợp chất K
2
Cr
2
O
7
trong môi trường H
2
SO
4
loãng. Phản ứng (chưa được
cân bằng) như sau:
C
2
H
5
OH + K
2
Cr
2
O
7
+ H
2
SO
4
→ CH
3
COOH + Cr
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
Bảng sau (trích từ nghị định 123/2021/NĐ-CP) đưa ra mức độ phạt người đi xe máy tham gia
giao thông có sử dụng cồn.
Mức đ vi
phạm
≤ 0,25 mg cồn / 1 lít khí thở
> 0,4 mg cồn / 1 lít khí thở
Xe máy
2.000.000 - 3.000.000 đng
6.000.000- 8.000.000 đồng
Một mẫu hơi thở của một người đi xe máy khi tham gia giao thông có thể tích
112,5 ml được thổi vào thiết bị Breathalyzer phản ứng hết 2,0 ml dung dch K
2
Cr
2
O
7
nồng độ 0,056 mg/ml trong môi trường H
2
SO
4
50% nồng độ ion Ag
+
ổn định 0,25
mg/ml. Biết rằng phản ng xảy ra hoàn toàn. Hãy tính xem người này vi phạm pháp
luật với mức đóng phạt là bao nhiêu?
A. Vi phạm, phạt 6 triệu đến 8 triệu đồng.
B. Vi phạm, phạt 4 triệu đến 5 triệu đồng.
C. Không vi phạm.
D. Vi phạm, phạt 2 triệu đến 3 triệu đồng.
Câu 73:(VD) : Thuốc muối Nabica tính kiềm, vị mặn được làm tnatri bicacbonat. Muối Nabica
còn các tên gọi khác như: baking soda, cooking soda hoặc ít phổ biến n bread soda. Loại thuốc
này được sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, giảm táo bón. Thêm vào đó, nó còn cải thiện được
tình trạng hôi miệng và giúp cơ thể thải độc.
Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử khối của Nabica là 106.
(b) Khi uống Nabica, NaHCO
3
tác dụng với axit axetic trong dạ dày làm giảm triệu chứng đau dạ
y.
(c) NaHCO
3
còn được sử dụng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm.
(d) Có thể điều chế Na bằng phương pháp điện phân nóng chảy NaHCO
3
.
(e) Dung dịch NaHCO
3
môi trường kiềm yếu.
Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 74:(VDC) Hòa tan hết 12,8 gam hn hp X gm Fe, Mg, Fe
x
O
y
, Mg(OH)
2
MgCO
3
vào dung
dch cha 0,34 mol H
2
SO
4
(loãng) 0,06 mol KNO
3
, thu được dung dch Y ch cha 44,2 gam các
mui sunfat trung hòa 2,94 gam hn hp kZ gm NO, CO
2
H
2
. Cho Y phn ng vừa đủ vi
dung dịch NaOH, thu được 19,41 gam kết ta. Mt khác, hòa tan hết 12,8 gam X trong dung dch HCl

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa - Đề 6

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 6 được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Hóa. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm