Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 4

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ
MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 4
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Môn thi: Hóa Hc
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
* Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba =
137.
* Các th ch khí đều đo điu kin tiêu chun, gi thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Etyl propionat là este có mùi thơm của da. Công thc ca etyl propionat
A. HCOOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 42: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chy cao nht?
A. W. B. Al. C. Na. D. Fe.
Câu 43: Kim loi Fe không phn ng vi cht nào sau đây trong dung dịch?
A. CuSO
4
. B. MgCl
2
. C. FeCl
3
. D. AgNO
3
.
Câu 44: Phân t polime nào sau đây chỉ cha hai nguyên t C và H?
A. Poli(vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin.
C. Poli(vinyl axetat). D. Polietilen.
Câu 45: Kim loi không phn ng vi dung dch H
2
SO
4
loãng là
A. Mg B. Fe. C. Al. D. Ag.
Câu 46: Không th điều chế kim loại nào sau đây bằng phương pháp thủy luyn?
A. Mg B. Fe. C. Zn. D. Cu.
Câu 47: Công thc hóa hc của natri đicromat là
A. Na
2
Cr
2
O
7
. B. NaCrO
2
. C. Na
2
CrO
4
. D. Na
2
SO
4
.
u 48: Cht béo là trieste ca glixerol vi axit béo. Triolein có công thc cu to thu gn là
A. C
3
H
5
(OOCC
17
H
35
)
3
. B. C
3
H
5
(OOCC
15
H
31
)
3
.
C. C
3
H
5
(OOCC
17
H
33
)
3
. D. C
3
H
5
(OOCC
17
H
31
)
3
.
Câu 49: Kim loại nào sau đây có tính khử mnh nht?
A. Zn. B. Ag. C. Al. D. K
Câu 50: Hp cht C
2
H
5
NH
2
có tên gi
A. Đietylamin. B. Etylamin. C. Propylamin. D. Metylamin.
Câu 51: S liên kết peptit trong phân t Gly-Ala-Ala-Gly
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 52: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
A. Ba(OH)
2
. B. NaOH. C. HCl. D. Na
2
CO
3
.
Câu 53: Kim loại nào sau đây là kim loại kim th?
A. Ag. B. Ca. C. Zn. D. Na.
Câu 54: Loi polime có cha nguyên t halogen
A. PE. B. PVC. C. cao su buna. D. tơ olon.
Câu 55: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là
CH
2
CH
CN
n
A. tơ nilon-6. B. tơ nilon-7. C. tơ nilon-6,6. D. tơ olon.
Câu 56: điều kin thích hp, kim loi Al không phn ng vi chất nào sau đây?
A. MgO. B. Fe
3
O
4
. C. CuO. D. Cr
2
O
3
.
Câu 57: Gần đây, nhiều trường hp t vong do ung phải rượu gi được pha chế t cn công
nghip. Mt trong nhng hp chất độc hi trong cn công nghip chính metanol (CH
3
OH). Metanol
thuộc đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankan B. Ancol. C. Anđehit. D. Axit cacboxylic.
Câu 58: Hp cht M
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.12H
2
O được gi là phèn chua nếu M là kim loi nào?
A. Na. B. Li. C. K. D. Ag.
Câu 59: Canxi cacbonat được dùng sn xut vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức ca canxi cacbonat
A. CaCl
2
. B. Ca(OH)
2
. C. CaCO
3
. D. CaO.
Câu 60: Xác định cht X thỏa mãn sơ đồ sau:
2 3 2 2
Al O X (dd) NaAlO H O 
A. NaOH. B. Na
2
CO
3
. C. NaCl. D. NaHSO
4
.
Câu 61: Mt s loi khu trang y tế cha cht bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là
A. Đá vôi. B. Muối ăn.
C. Thch cao. D. Than hot tính.
Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói v triolein?
A. công thc (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. B. Là cht lng điều kiện thường.
C. Không tham gia phn ng vi H
2
(Ni, t
0
). D. 3 liên kết pi trong phân t.
Câu 63: Nhit phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO
3
thu được m gam Na
2
CO
3
. Giá tr ca m là
A. 21,2. B. 10,6. C. 13,2. D. 12,4.
Câu 64: Lên men dung dch chứa 300 gam glucozơ thu đưc 92 gam ancol etylic. Hiu sut quá trình
lên men to thành ancol etylic là
A. 60%. B. 40%. C. 54%. D. 80%.
Câu 65: Cho m gam phenyl axetat tác dng vừa đủ vi 200 ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng thu
được m
1
gam mui. Giá tr ca m và m
1
lần lượt là
A. 20,4 và 31,8. B. 22,5 và 31,8. C. 13,6 và 19,8. D. 22,5 và 43,2.
Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bng phn ng trùng hp.
B. Trùng hp axit ε-amino caproic thu được policaproamit.
C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bng phn ng trùng hp.
D. Polietilen được điều chế bng phn ứng trùng ngưng.
Câu 67: Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam bt Fe vào dung dch H
2
SO
4
loãng dư thu được V lít (đktc) khí.
Giá tr ca V
A. 1,12. B. 2,40 C. 2,24. D. 3,36.
Câu 68: Cho các cht: NH
4
HCO
3
, NaOH, AgNO
3
, Cu, FeO. S cht tác dụng được vi dung dch HCl
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 69: Hoà tan oxit st t (Fe
3
O
4
) vào dung dch H
2
SO
4
loãng thu được dung dch X. Trong các
phát biu sau, phát biu sai là:
A. Dung dch X làm nht màu thuc tím KMnO
4
.
B. Dung dch X không th hoà tan Cu.
C. Dung dch X có th tác dụng được vi dung dch bazo NaOH.
D. Dung dch X cha c mui Fe (II) và mui Fe (III).
Câu 70: Cho 9 gam một amin đơn chức X tác dng vừa đủ với axit HCl thu được 16,3 gam mui. S
đồng phân ca X
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 71: Cho các pt biu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đu thu được gluco.
(b) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu đưc glixerol.
(c) poliamit m bền trong dung dch axit dung dịch kiềm.
(d) Muối mononatri glutamat được ng dụng làm chính (bột ngọt).
(e) Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 5 C. 3. D. 4.
Câu 72: Cho các phương trình hóa học sau (theo đúng tỉ l mol):
(1) A + H
2
O → 2D (3) D + E → NaCl + H
2
O
(2) 2D + CO
2
→ G + H
2
O (4) G + E → R + NaCl
Biết rng A, D, E, G, R là kí hiu ca các cht khác nhau. Công thc ca D và R là
A. KOH và K
2
CO
3
. B. NaOH và CO
2
. C. NaOH và NaHCO
3
. D. KOH và KHCO
3
.
Câu 73: Cho các phát biu sau:
(a) Supephotphat đơn thuc loại phân đạm có thành phn gm Ca(H
2
PO
4
)
2
và CaSO
4
.
(b) Cho Na vào dung dch CuSO
4
, sau phn ứng thu được kết ta màu xanh lam.
(c) Dung dịch thu được sau khi điện phân dung dch CuSO
4
làm qum chuyn xanh.
(d) Hn hp Na, Ba, Al
2
O
3
(t l 1 : 2 : 3) tan hoàn toàn trong nước dư.
(e) Cho FeCl
2
tác dng vi dung dch AgNO
3
dư thu được kết ta gm hai cht.
S phát biểu đúng là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 74: Axetilen cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì axetilen và được sử dụng để hàn, cắt
kim loại. Khi đốt cháy hết 1 mol axetilen thì tỏa ra một lượng nhiệt 1255,82 kJ. Một người thợ cần
cắt một tấm thép dày 5 mm với diện tích x m
2
cần dùng hết 112 lít khí axetilen (ở đktc). Biết rằng công
suất của ngọn lửa đèn khi cắt tấm thép trên đạt 75 J/cm
2
giả s75% lượng nhiệt tỏa ra khi đốt
axetilen phục vụ cho việc cắt tấm thép. Giá trị của x là
A. 4,3241. B. 6,2791. C. 3,3333. D. 5,6783.
Câu 75: Cho m gam tinh th mui T công thc M
2
CO
3
.10H
2
O tác dng va đủ vi dung dch BaCl
2
5%, thu được kết ta X dung dch Y ch cha mt cht tan. Nồng đ cht tan trong dung dch Y
3,4805%. Công thc phân t ca mui T
A. Na
2
CO
3
.10H
2
O. B. K
2
CO
3
.10H
2
O.
C. Li
2
CO
3
.10H
2
O. D. (NH
4
)
2
CO
3
.10H
2
O.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa - Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 4 được VnDoc.com tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Đề thi được biên soạn bám sát với đề minh họa môn Hóa học 2024 của Bộ Giáo dục. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm đề thi các môn tại mục Thi THPT Quốc gia nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm