Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I. NĂM HỌC 2018 - 2019
Đề thi môn: Hóa học
Thời gian làm i 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)
đề thi: 108
SBD: ………………… H tên thí
sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam CH
3
COOCH
3
bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m
A. 3,2. B. 6,8. C. 11,4. D. 8,2.
Câu 2: Công thức cấu tạo của đietyl amin
A. C
2
H
5
NHC
2
H
5
. B. CH
3
NHCH
3
. C. CH
3
NHC
2
H
5
. D. (C
2
H
5
)
2
CHNH
2
.
Câu 3: Este nào sau đây có công thức phân tử C
4
H
6
O
2
?
A. metyl acrylat. B. metyl propionat. C. etyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 4: Cho 4,05 gam Al tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được V lít khí H
2
đktc.
Giá trị của V
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,05. D. 5,04.
Câu 5: Cho 8,9 gam alanin phản ng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ng, khối lượng muối
thu được
A. 11,1 gam. B. 9,7 gam. C. 16,65 gam. D. 12,32 gam.
Câu 6: Chất nào ới đây không tham gia phản ứng tráng gương?
A. Glucozơ. B. Etanal. C. Etyl fomat. D. Anilin.
Câu 7: Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom mạch hở, chứa a liên kết π
A. C
n
H
2n+2-2a
Br
2
. B. C
n
H
2n-2a
Br
2
. C. C
n
H
2n-2-2a
Br
2
. D. C
n
H
2n+2+2a
Br
2
.
Câu 8: Công thức phân tử của anilin
A. C
6
H
8
N. B. C
3
H
6
O
2
N. C. C
6
H
7
N. D. C
3
H
7
O
2
N.
Câu 9: Dung dịch của chất nào sau đây làm đổi u quỳ tím?
A. Alanin. B. Anilin. C. Phenol. D. Metylamin.
Câu 10: Hai chất nào sau đây đồng phân của nhau?
A. Etylen glicol glixerol. B. Glucozơ fructozơ.
C. Tinh bột xenlulozơ. D. Ancol etylic axit fomic.
Câu 11: Chất nào ới đây không bị nhiệt phân hủy?
A. AgNO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. KHCO
3
. D. CaCO
3
.
Câu 12: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở
A. C
n
H
2n-4
O
2
(n > 2). B. C
n
H
2
nO
2
(n > 2). C. C
n
H
2n
O
2
(n 2). D. C
n
H
2n-2
O
2
(n 3).
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Dung dịch saccarozơ dùng làm thuốc tăng lực cho người già trẻ em.
C. Glucozơ fructozơ đều nhóm −CH=O trong phân tử.
D. Amilozơ cấu trúc mạch không phân nhánh.
Câu 14: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z T. Kết quả thí nghiệm được ghi
bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
Y
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu đỏ
Z
Dung dịch AgNO
3
/NH
3
đun
nóng
Tạo kết tủa Ag
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
T, X
Nước Br
2
Kết tủa trắng
Z
Cu(OH)
2
Tạo dung dịch màu xanh lam
X
Dung dịch HCl
Tạo dung dịch đông nhất,
trong suốt
Các chất X, Y, Z, T lần lượt
A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic. B. Anilin, axit glutamic, glucozơ, phenol.
C. Lysin, axit glutamic, glucozơ, anilin. D. Phenol, lysin, glucozơ, anilin.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 2,95 gam C
3
H
9
N trong 0,27 mol O
2
thu được a mol hỗn hợp X gồm
khí i. Biết sản phẩm cháy gồm CO
2
; H
2
O N
2
. Giá trị của a
A. 0,4000. B. 0,4325. C. 0,4075. D. 0,3825.
Câu 16: Cho dung dịch AgNO
3
tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo thành kết tủa T màu
vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng thấy kết tủa tan. Chất X
A. NH
4
Cl. B. KBr. C. (NH
4
)
3
PO
4
. D. KCl.
Câu 17: Thủy phân hoàn toàn este thuần chức X (C
7
H
12
O
4
) bằng NaOH, thu được một muối
một ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của X thể
A. HCOO−C
3
H
6
−OOCC
2
H
5
. B. C
2
H
5
OOC−CH
2
−COOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COO−C
2
H
4
−COOCH
3
. D. CH
3
COO−C
3
H
6
−OOCCH
3
.
Câu 18: Cho các chất sau: (NH
4
)
2
SO
4
; CH
3
COONH
4
; H
2
N-CH
2
-COOH; HCOOCH
3
; C
6
H
5
ONa;
CH
2
=CHCOOH; NaHCO
3
; Al(OH)
3
; (NH
4
)
2
CO
3
. Số chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl,
vừa tác dụng với dung dịch KOH
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 19: Cho các kim loại các dung dịch: Al, Cu, Fe(NO
3
)
2
, HNO
3
loãng, HCl, AgNO
3
tác
dụng với nhau từng đôi một. Số cặp chất xảy ra phản ứng
A. 10. B. 9. C. 11. D. 8.
Câu 20: Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH
3
COOH, HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOCH
3
, CH
3
COOC
2
H
5
thu
được 1,68 lít hơi X (ở 136,5
o
C và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp X trên thì
thu được m gam H
2
O. Giá trị của m là
A. 2,25. B. 3,6. C. 2,7. D. 4,5.
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp X gồm CH
3
COOH HOOC-COOH thu được số
mol CO
2
lớn hơn số mol H
2
O 0,06 mol. Nếu cho 12,6 gam X c dụng với dung dịch NaOH
vừa đủ thì thu được m gam muối. Giá trị của m
A. 17,88. B. 15,24. C. 13,92. D. 22,2.
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO; NH
4
HCO
3
; KHCO
3
(có tỉ lệ mol tương ứng lần
lượt 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung
dịch Y chứa
A. K
2
CO
3
. B. KHCO
3
(NH
4
)
2
CO
3
.
C. KHCO
3
. D. KHCO
3
Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 23: Hòa tan một muối X vào nước được dung dịch A. Biết:
- Nh dung dịch NaOH vào A, thu được kết tủa xanh;
- Nhỏ dung dịch BaCl
2
vào A, thu được kết tủa trắng. Kết tủa y không tan trong axit
HNO
3
. Muối X
A. MgSO
4
. B. CuSO
4
. C. Cu(NO
3
)
2
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 24: Cho một lượng bột Fe tác dụng với dung dịch HNO
3
, khuấy đều sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với:
dung dịch HCl, đun nóng; dung dịch AgNO
3
; dung dịch NaOH, bột Cu. Số trường hợp xảy ra
phản ứng hóa học
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 25: Cho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong số các dung dịch sau: Na
2
CO
3
; Ca(HCO
3
)
2
; NH
4
NO
2
; NH
4
Cl. mấy dung dịch thỏa
mãn tính chất của dung dịch X?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 26: Cho dãy các chất: triolein, metyl acrylat, xenlulozơ, protein, metyl amin. Số chất bị thủy
phân trong môi trường kiềm khi đun nóng
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 27: Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa HCl Al
2
(SO
4
)
3
, kết quả đồ thị
như sau:
Nếu rót vào dung dịch X trên 500 ml dung dịch Ba(OH)
2
2M. Khối ợng kết tủa thu được
A. 208,55 gam. B. 174,75 gam. C. 229,35 gam. D. 276,15 gam.
Câu 28: Thủy phân 10 gam este đơn chức, mạch hở A trong 140ml dung dịch NaOH 1M đun
nóng rồi cạn thu được 11 gam chất rắn m gam ancol B. Đun nóng m gam B với H
2
SO
4
đặc
170
o
C thu được 1,68 lít olefin (ở đktc) với hiệu suất 75%. Tên gọi của A
A. etyl acrylat. B. etyl axetat. C. vinyl axetat. D. vinyl propionat.
Câu 29: Nhận định o sau đây đúng?
A. Các chất công thức phân tử C
2
H
4
O
2
đều tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Phản ứng tráng bạc thể phân biệt được mantozơ saccarozơ.
C. Ch anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Cho a mol anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc thì luôn thu được 2a mol Ag.
Câu 30: Cho 0,1 mol P
2
O
5
vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được sau phản ứng
gồm các chất
A. H
3
PO
4
, KH
2
PO
4
. B. K
2
HPO
4
, KH
2
PO
4
. C. K
3
PO
4
, KOH. D. K
3
PO
4
, K
2
HPO
4
.
Câu 31: Một bình kín A chứa các chất sau: axetilen, vinylaxetilen, hiđro (1,1 mol) một ít bột
niken (trong đó tỉ lệ số mol axetilen vinylaxetilen 1:1). Nung nóng bình một thời gian, thu
được hỗn hợp khí B tỉ khối so với H
2
bằng 245/12. Khí B phản ứng vừa đủ với AgNO
3
(trong
dung dịch NH
3
), thu được 0,6 mol hỗn hợp kết tủa X 13,44 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Biết hỗn
hợp khí Y tỉ khối so với heli bằng 127/12 hỗn hợp Y phản ứng tối đa với 0,5 mol Br
2
trong
dung dịch. Khối lượng kết tủa X gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 72 gam. B. 104 gam. C. 120 gam. D. 130 gam.
Câu 32: Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp
gồm NaNO
3
NaHSO
4
thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối 4,48 lít (ở
đktc) hỗn hợp khí B gồm N
2
O và H
2
. Khí B tỷ khối so với H
2
bằng 11,5. Giá trị của m
A. 228,4. B. 132,7. C. 212,35. D. 240,1.
Câu 33: Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO
3
, Fe
3
O
4
, Fe(NO
3
)
2
Mg tan hoàn toàn trong
dung dịch chứa 1,8 mol KHSO
4
loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm