Đề thi khảo sát Toán 12 năm học 2018 - 2019 trường THPT Minh Châu - Hưng Yên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT MINH CHÂU
ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 12
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút( không k thi gian phát đề)
(Đề gm 6 trang, 50 câu trc nghim)
Mã đề thi 001
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD………
Câu 1: Cho hàm số
21
1
x
y
x
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
1;.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng

;1

1;
.
D. Hàm số nghịch biến trên
.
Câu 2: Khối mười hai mặt đều thuộc loại đa diện đều nào?
A.
4;3
. B.
3; 4
. C.
3; 3
. D.
5;3
.
Câu 3: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?
A.
2
23,1
n
un n
.
B.
3, 1
n
n
un
.
C. 1, 1
n
unn. D.
25,1
n
unn
Câu 4: Tìm giá trị cực tiểu
CT
y của hàm số
32
3.yx x
A.
0
CT
y
. B.
4
CT
y 
. C.
2
CT
y 
. D.
2
CT
y
.
Câu 5: Nếu hàm số ()yfx đạo m tại
0
x
thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm
00
;
M
xfx
A.
00
()yfxxx fx

.
B.
00
()yfxxx fx

.
C.
00 0
yfxxx fx

.
D.
00 0
yfxxx fx

Câu 6: Hàm số
32
394yx x x đạt cực đại tại
1
x
và cực tiểu tại
2
x
. Tính tích

12
.
x
x
.
A. –207. B. 0. C. 161. D. –302.
Câu 7: Hàm số y =
42
1
32
4
xx
có đạo hàm trên
bằng
A.
3
1
'6
4
y
xx
. B.
3
'6yx x. C.
3
'6yxx . D.
53
1
'2
20
y
xx x
.
Câu8:Nghiệm của phương trình
1
cos
2
x =-
A.
2
2
3
x
k
p
p= + . B.
6
x
k
p
p= + . C. 2
3
x
k
p
p= + . D. 2
6
x
k
p
p= + .
Câu 9:
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
A.
21
2
x
y
x
. B.
32
23yx x . C.
1
2
x
y
x
. D.
32
23101yx x x.
Câu 10: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
A
BC
tam giác đều cạnh
a
. Biết
SA ABC và 3SA a . Tính
thể tích khối chóp
.S ABC
.
A.
4
a
. B.
3
2
a
. C.
3
4
a
.
D.
3
3
4
a
.
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
5yx
x

trên khoảng
0;  bằng bao nhiêu?
A. 0. B. –1. C. – 3. D. –2.
Câu 12: Đồ thị hàm số
2
2
1
2
x
y
x
x
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 13: Cho
A
BC vi các cnh ,,
A
BcACbBCa. Gọi ,,
R
rS lần lượt bán kính đường tròn ngoại
tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác
A
BC
. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A.
4
abc
S
R
. B.
sin
a
R
A
.
C.
1
sin
2
SabC
. D.
222
2cosabc ab C
.
Câu 14: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
67
x
y
x
x

là:
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 15: Hình chóp
.S ABC
có đáy
A
BC
là tam giác vuông tại
,
B
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Số các
mặt của tứ diện
SABC
là tam giác vuông là
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 16: Cho hình chóp
.SABCD
đáy
A
BCD
là hình vuông cạnh
a
. Biết thtích của khối chóp
.SABCD
3
3
3
a
. Tính đường cao của khối chóp đó.
A.
23
3
a
B. 33a . C.
3
3
a
. D. 3a .
Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
25yx x với
1; 3x
A.
8
. B. 4 . C.
10
. D.
7
.
Câu 18: Gọi
,ab
lần lượt là tổng các cạnh và tổng các mặt của hình chóp tứ gc. Tính hiệu
ab
.
A. 7. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 19: Cho hàm số

yfx có đạo hàm liên tục trên
và đồ thị hàm số
yf'x
như hình vẽ bên.
Số điểm cực trị của hàm số

y f x 2017 2018x 2019
là.
A.
3
B. 4 C. 1 D. 2
Câu 20:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
Câu 21: Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như sau:
2
2
+
-
2
+
-
y
y'
x
A.
23
2
x
y
x

B.
4
2
x
y
x
.
C.
23
.
2
x
y
x
D.
27
2
x
y
x
.
Câu 22: Phương trình
22
4
481 3 481 10xx
hai nghiệm
,
. Khi đó tổng
thuộc đoạn nào
sau đây?
A.
5; 1 .
B.
10; 6 .
C.

2;5 .
D.

1;1 .
Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC (2;1), ( 1;2), (3;0)AB C . Tứ giác
A
BCE hình bình
hành khi tọa độ
E
là cặp số nào sau đây?
A. (6; 1) . B. (0;1) . C. (1; 6) . D. (6;1) .
Câu 24: Cho tập S có 20 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của S.
A.
3
20
A
. B.
3
20
C
. C.
60
. D.
3
20
.
Câu 25: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi
hàm số đó là hàm số nào?
A.
3
31yx x. B.
2
1yxx .
C.
42
1yx x
.
D.
3
31yx x
.
Câu 26: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng
sẽ tăng lên bao nhiêu lần?
A. 8 lần. B. 4 lần. C. 6 lần. D. 2 lần
Câu 27: 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi
một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy
3bông hồng có đủ ba màu.
A.319. B. 3014. C.310. D.
Câu 28:
Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P
xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng
A.
1
12
.
B.
16
33
.
C.
10
33
.
D.
2
11
Câu 29: Cho hàm số
yfx
tập c định
và
0
lim , lim
xx
fx y fx
 

. Tìm kết luận đúng
trong các kết luận sau.
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
0
xy
.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng
0
yy
.
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có cả tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.
Câu 30: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
A.
42
21yx x
. B.
42
21yx x
. C.
42
21yx x
. D.
42
241yx x
Câu 31: Cho 0a . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
2
7( 9)
9
aa
P
aa

bằng
A.
251
3
.
B. 2 7 . C.
253
3
.
D.
253
6
Câu 32: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
3611yx x x
tại giao điểm của đồ thị với trục
tung.
A. 6 11.yx B. 6 11. yx
C. 6 11 yx 6 1 yx. D. 6 11yx 6 1yx.
Câu 33: Giới hạn
2
53 3
lim
2(3 2)
nna
nb
+
=
+
(vi ,ab là các số nguyên dương
a
b
phân số tối giản). Tính
.Tab=+
A.
21.T
B.
11.T
C.
7.T
D.
9.T
Câu 34: Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác vuông cân tại
B
, 2
A
Ca . Cạnh
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy
SA a
. Mặt phẳng
()
đi qua
A
G
(
G
trọng tâm tam giác
SBC
) song song với
BC
ct

Đề thi khảo sát Toán 12 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi khảo sát Toán 12 năm học 2018 - 2019 trường THPT Minh Châu - Hưng Yên, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm