Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Đăk Nông

Trang 1/4 - Mã đề thi 134
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Học kì I_Năm học 2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: GIẢI TÍCH 12_CƠ BẢN - BÀI 1
Thi gian: 45 phút (25 câu trc nghim)
Mã đề thi 134
Họ, tên thí sinh:……………….………………………………Số báo danh:……...……………
Câu 1: Cho hàm số
()
yfx=
xác đnh trên
{}
\0
,
liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như sau:
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao
cho phương trình
()
f
xm=
có đúng hai nghiệm.
A.
1m £-
,
2.m =
B.
2.m £
C.
1m <-
,
2.m =
D.
2.m <
Câu 2: Hàm số
4
21yx
đồng biến trên khoảng nào?
A.

0;
B.
1
;
2




C.




1
;
2
D.
;0
Câu 3: Cho bảng biến thiên sau đây
là đồ thị của hàm số nào?
A.
21
1
x
y
x
B.
21
1
x
y
x
C.
23
1
x
y
x
D.
2
1
x
y
x
Câu 4: Bảng biến thiên sau bảng biến thiên của
hàm số nào?
A.
.13
23
xxy
B.
.13
23
xxy
C.
.13
23
xxy
D.
.13
23
xxy
Câu 5: Cho hàm số
()
yfx=
xác định và liên tục trên
{}
\1-
, có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
1y =-
và tiệm cận ngang
2.x =-
B. Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận.
C. Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
1x =-
và tiệm cận ngang
2.y =-
Câu 6: Cho hàm số
()yfx
. Hàm số
'( )yfx
có đồ thị như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
x
'y
y
1-
+
+
2-
2-
2
x
y
y
'
0
1
1-
-
-
+
0
--
+∞
-∞
3
+
--
+∞
-1
-∞
0
0
2
0
y
y'
x
Trang 2/4 - Mã đề thi 134
A. Đồ thị hàm số
()
x
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
B. Đồ thị hàm số
()yfx
có hai điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số
()yfx
có ba điểm cực trị.
D. Đồ thị hàm số
()
x
có một điểm cực trị.
Câu 7: Tìm giá trthực của tham sa để hàm số
()
32
3
f
xxxa=- - +
giá trị nhỏ nhất trên đoạn
[
]
1;1-
bằng 0.
A. a = 2. B. a = 6. C. a = 0. D. a = 4.
Câu 8: Chom s
32
231yxx
đồ thị

C
như hình vẽ. Dùng đồ thị

C
suy ra tất cả giá trị tham số
m
để phương trình
32
2320xxm
1
có ba
nghiệm phân biệt
A.
1
0
2
m
. B.
10m
.
C.
01m
. D.
10m
.
Câu 9: Cho hàm số
1
1
x
y
x
. Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng

;1
1; 
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
1\
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1 1; 
.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
;1
1; 
.
Câu 10: Cho hàm số
()
yfx=
xác định, liên tục trên
và
có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.
D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
Câu 11: Gi
d
đường thẳng đi qua
()
1; 0A
hệ số góc
m
. Tìm tất cả các giá trị thực của
tham số
m
để
d
cắt đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
+
=
-
()
C
tại hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh của đồ thị.
2
2
-1
O
Trang 3/4 - Mã đề thi 134
A.
0.m <
B.
01.m
C.
0.m ¹
D.
0.m >
Câu 12: Số giao điểm của đồ thị hàm số


2
332 yx x x
với trục
Ox
A. 1. B. 3
C. 0. D. 2.
Câu 13: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
4yx x
B.
24
4xxy
C.
42
4yx x
D.
42
4yx x
Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
42
41yx x
tại điểm

1; 2B
A.
42yx
. B.
46yx
.
C.
42yx
. D.
46yx
.
Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của
m
để hàm số
42
121ymx m x m
có 3 điểm cực trị ?
A.
1
0
m
m

B.
1m 
C.
10m
D.
1m 
Câu 16: Cho hàm s
f
x
xác định trên
đồ thị hàm số
yfx
đường cong trong
hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số
f
x
đồng biến trên khoảng
2;1
.
B. Hàm số
f
x
đồng biến trên khoảng

1; 2
.
C. Hàm số
f
x
nghịch biến trên khoảng
0; 2
.
D. Hàm số
f
x
nghịch biến trên khoảng
1; 1
.
Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số
31
3
x
y
x
trên
0; 2
A.
5
. B.
5
.
C.
1
3
. D.
1
3
.
Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm số nào có 2 cực trị?
A. y = x
4
+ x
2
– 1 B. y = x
3
– 3x
2
– 3x – 1
C. y = –x
4
– 4x
2
+ 1 D. y = – x
4
+ 4x
2
+ 1
Câu 19: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
; 
?
A. y = x
4
+ 2x
2
+1 B. y = x
3
+2x
2
x +1
C. y = x
3
+ 3x
2
+ 1 D. y = x
3
+3x
2
+ 3x + 1
Câu 20: Đồ thị hàm số
2
2
16
16
x
y
x
-
=
-
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 21: Tìm tham số m để phương trình
3
35 10xxm
có 3 nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Đăk Nông, nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm