Đề KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên lần 1

Môn toan - Mã đề 095 Trang 1
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT YÊN MỸ
(
K
hôn
g
k thi
g
ian
p
hát
đ
)
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN 12
Thi gian làm bài : 90 phút
Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh :
Câu 1:
Biết rng đ th hàm s
21x
y
x
đồ thị hàm số
2
1yx x
cắt nhau tại hai điểm, kí hiệu
11 2 2
;,;
x
yxy là tọa độ của hai điểm đó. Tìm
12
yy
.
A.
12
0yy. B.
12
2yy. C.
12
6yy. D.
12
4yy.
Câu 2: Cho hàm số
yfx xác định, liên tục trên
3
1;
2



và có đồ
thị đường cong như hình vẽ. Giá trị lớn nhất M giá trị nhỏ nhất
m của hàm số
f
x trên
3
1;
2



là:
A.
4, 1Mm
. B.
4, 1Mm
.
C.
7
,1
2
Mm
. D.
7
,1
2
Mm
.
Câu 3: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A.
42
241yx x. B.
2
2
1yx.C.
32
695yx x x . D.
42
34yx x .
Câu 4: Cho hàm số yf(x)
x
lim f (x) 3

x
lim f (x) 3


. Khẳng định nào sau đây khẳng
định đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = - 3.
B.
Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C.
Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D.
Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = - 3.
Câu 5: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
21
1
x
y
x
là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên
\1R
. B. Hàm số luôn đồng biến trên

;1

1;
.
C. Hàm số luôn nghịch biến trên
;1
1;
D. Hàm số luôn đồng biến trên
\1R
.
Câu 6: Gi V là th tích ca khi lập phương
.' ' ' ',
A
BCD A B C D
V’ thể tích khối tứ diện
'.
A
ABD
Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. V = 4V’ B. V = 8V’ C. V= 6V’ D. V=2V’
4
2
2
-1
y
1
4
3
2
-1
O
x
Mã đề 238
Môn toan - Mã đề 095 Trang 2
Câu 7: Đ th ca hàm s
432
y3x 4x 6x 12x1
đt cc tiu ti
11
M(x ;y )
. Khi đó giá trị của
tổng
11
xy
bằng:
A. 7. B. -11. C. - 13. D. 6.
Câu 8: Phương trình
42
83
x
xm có bốn nghiệm phân biệt khi:
A.
13 3.m
B.
3.m
C.
13m 
. D.
13 3.m
Câu 9: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A.
. B. . C. . D. .
Câu 10: Hàm số
32
31yx x
đồng biến trên khoảng:
A.
0; 2
. B.

;1
. C. R. D.
;0 , 2; 
.
Câu 11: Cho hai điểm
(2;3)M
(2;5)N
. Đường thẳng
M
N
có một vectơ chỉ phương là:
A.
(4;2).u
B.
(4; 2).u 
C.
(4;2).u 
D.
(2;4).u 
Câu 12: Hàm số
42
yx4x1
nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây
A.

3;0
;

2;
. B.

2; 2
. C. (2; ) . D.

2;0 ; 2;
.
Câu 13: Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên bốn lần và giảm chiều cao đi 2 lần thì thể
tích của khối chóp mới sẽ
A. Tăng lên tám lần B. Không thay đổi C. Giảm đi hai lần D. Tăng lên hai lần
Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
ycosx
3




B. ysinx C. y1sinx D. y sinx+cosx
Câu 15: Tập xác định của hàm số
x1
y
x1
là:
A.
R\ 1
.
B.
R\ 1
.
C.
R\ 1
.
D.

1; 
.
Câu 16: Phương trình tiếp tuyến của hàm số
x1
y
x2
tại điểm có hoành độ bằng -3 là:
A.
y3x5
B.
y3x13
C.
y3x13
D.
y3x5
Câu 17:
Cho hàm số
42
23yx x . Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A.
[0;2]
[0;2]
max 3, min 2yy
. B.
[- 2;0]
[-2;0]
max 11, min 3yy
. C.
[0;1]
[0;1]
max 2, min 0yy
. D.
[0;2]
[0;2]
max 11, min 2yy
.
Câu 18: Tập xác định của hàm số
1cos
sin 1
x
y
x
A.
\
2



k
B.
\ k
C.
\2 k
D.
\2
2



k
Câu 19: Cho hàm số
x1
y
x2
. Đồ thị hàm số có phương trình đường tiệm cận ngang là
4
2
-
2
-2
2
-2
2
O
24
3xxy
24
2xxy
24
4xxy
24
3
4
1
xxy
Môn toan - Mã đề 095 Trang 3
A. x + 2 = 0. B.
y1;x 2
. C.
y1
. D.
y2
.
Câu 20: Hàm số
32
yx 3x 2
đạt cực trị tại các điểm:
A.
x1
. B. x = 0, x = 2. C.
x2
. D.
x0,x1
.
Câu 21: Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 9 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 22: Tìm ảnh của đường tròn

22
(): 2 1 4Cx y
qua phép tịnh tiến theo vectơ
1; 2v
.
A.

22
134xy
. B.

22
139xy
.
C.

22
314xy
. D.

22
314xy
.
Câu 23: Trong không gian , hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ?
A. 5 B. 4 C. 2 D. Vô số
Câu 24: Cho bảng biến thiên hàm số : y =
2
3
x
x
, phát biểu nào sau đây là đúng :
x -
2 +
y
--- ---
y
a
-
+
b
A. a là
lim
x
y

B. b là
lim
x
y

C. b là
1
lim
x
y
D. a là
lim
x
y

Câu 25: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. B. C. D.
Câu 26: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại
A. B. m = 2 C. D. Không tồn tại m
Câu 27: Khối lập phương thuộc loại khối đa diện đều nào?
A.

3;3
. B.

3;4
. C.

4;3
. D.

3;5
.
Câu 28: Cho hàm số

2
223
khi 2
1
+1 khi 2
x
x
fx
x
xx

. Khi đó,

22ff
bằng:
A. 6 B. 4 C.
5
3
D.
8
3
Câu 29: Diện tích một mặt của một hình lập phương là 9. Thể tích khối lập phương đó là
A. 729. B. 81 C. 27 D. 9
Câu 30: Tìm số nghiệm của phương trình
2
3sin 2x cos2x 1 0, x 0;4

2
x2x
khix 2
fx
x2
mx 4 khi x 2

x2.
m3
m2

Đề KSCL Toán lớp 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên lần 1, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 394
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm