Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Trung Giã - Hà Nội

Trang 1/4 - Mã đề thi 121
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
Năm học 2018 - 2019
(Đề thi có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 12
Môn: Toán giải tích chương I.
Thi gian làm bài: 45 phút, không k thi gian phát đề.
Họ, tên thí sinh..................................................................... Mã đề thi 121
Số báo danh..........................................................................
Câu 1: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?
A.
2x 2
y
x2
. B.
2
x2x2
y
1x

. C.
2
2x 3
y
2x
. D.
1x
y
12x
.
Câu 2: Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số

42
ymx m3x 2m1
có ba điểm cực trị
A.
5.
B.
1.
C.
3.
D.
2.
Câu 3: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A.
42
31yx x
. B.
42
31yx x
. C.
42
21yx x
. D.
42
21yx x
.
Câu 4: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị
A.
42
y2x 4x 1
. B.
42
yx 2x 1
. C.
42
yx 2x 1
. D.
42
y2x4x1
.
Câu 5: GTLN của hàm số
42
yx3x1
trên [0; 2] là
A.
y3
. B.
y
13
4
. C.
y1
. D.
y29
.
Câu 6: Số điểm chung của hai đồ thị hàm số
42
48yx x
2
2yx
A.
0.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 7: Cho hàm số
5
2
x
y
x

. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng

;2

2; 
.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng

;2

2;
.
C. Hàm số nghịch biến trên

\2
.
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng

;2

2;
.
Trang 2/4 - Mã đề thi 121
Câu 8: Tìm phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
31
2
x
y
x
.
A.
2.x 
B.
2x
. C.
2y
. D.
3y
.
Câu 9: Bảng biến thiên ở bên là của hàm số nào?
A.
1
2
x
y
x
. B.
21
1
x
y
x
. C.
3
2
x
y
x
. D.
1
2
x
y
x
.
Câu 10: Cho hàm số
1
xm
y
x
(với
m
là tham số thực) thỏa mãn

2;4
min 3.y
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
34.m
B.
13.m
C.
1.m 
D.
4.m
Câu 11: Cho hàm số

yfx
liên tục trên
đạo hàm


22
132fx x x x

. Hỏi hàm số

yfx
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 12: Gọi
I
là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị hàm số
23
2
x
y
x
. Tìm tọa độ của
.I
A.

2; 2I
. B.
3
2;
2
I




. C.

1; 2I
. D.

2;1I
.
Câu 13: Cho hàm số
42
17
84
yx x
đồ thị

.C
Tiếp tuyến của

C
tại
A
hoành độ
1
A
x
cắt

C
tại
hai điểm phân biệt

11 2 2
;, ;Mxy Nx y
(
,MN
khác
A
). Tính
12
xx
.
A.
2
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 14: bao nhiêu giá trị thực của tham số
m
để hệ phương trình
242 2
222 22
25
xxxyyy
xy y m


có 4 nghiệm phân biệt?
A.
2.
B.
0.
C.
1.
D. vô số.
Câu 15: Cho hàm số
32
1yax bx cx
có bảng xét dấu như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
0, 0.bc
B.
0, 0.bc
C.
0, 0.bc
D.
0, 0.bc
Trang 3/4 - Mã đề thi 121
Câu 16: Cho đồ thị hàm số
42
yax bx c
như hình bên. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để
phương trình
42
ax bx c m
có 6 nghiệm phân biệt?
A. 6. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 17: Biết đồ thị hàm số với đường thẳng cắt nhau tại 3 điểm . Độ
dài đoạn thẳng
BC
bằng
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 18: Cho hàm số

32
yfx axbxcxd
có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình

3fx
bao
nhiêu nghiệm thực ?
A. 6. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 19: Gọi
M
,
m
lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm s
32
3yx x
trên đoạn

2;1
. Tính giá
trị của
TMm
.
A.
20T 
. B.
2T
. C.
24T 
. D.
4T 
.
Câu 20: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
32
1
+9 ,
2
stt
với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc
chất điểm bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường chất điểm đi được trong thời gian đó. Hỏi trong
khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm đạt được bằng bao
nhiêu?
A. 30 (m/s). B. 54 (m/s). C. 400 (m/s). D. 216 (m/s).
Câu 21: Đồ thị hàm số
2
5
68
x
y
xx

có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
32
31yx x
41yx
0;1 , ,ABC
533
20 15
517

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 chương 1 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 một cách nhanh và chính xác, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Trung Giã - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm