Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
KIỂM TRA 45 PHÚT - NĂM HỌC 2018 -
2019
MÔN HÓA HỌC 12A
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề 30 câu)
đề 001
(Đề có 3 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127;
N=14; P=31; C=12; Na=23; K=39; Ba=137; Ca=40;
Câu 1: Hiđro a hoàn toàn m gam triolein (xúc c Ni, t
o
) cần V lít H
2
(đktc) được chất o T.
phòng hóa toàn bộ T bằng KOH thu được 5,52 gam glixerol. Biết các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Giá trị V
A. 1,344. B. 2,688. C. 4,032 D. 5,376.
Câu 2: Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat sai?
A. Công thức cấu tạo : CH
3
COOCH=CH
2
.
B. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được muối anđehit.
C. Vinyl axetat m nhạt màu dung dịch nước brom.
D. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được axi axetic ancol vinylic.
Câu 3: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit cơ, thu được sản phẩm
A. fructozơ B. saccarozơ C. tinh bột. D. glucozơ
Câu 4: Đun nóng 12g axit axetic với lượng ancol etylic ( H
2
SO
4
đặc làm chất xúc tác) thu
được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 75% B. 62,5% C. 50% D. 55%
Câu 5: Nhỏ dung dịch iot lên mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím. Quả chuối
xanh chứa chất o sau đây?
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng về chất béo :
(1) Chất béo trieste của glixerol với axit béo.
(2) Chất béo rắn thường không tan trong nước nặng hơn nước.
(3) Dầu thực vật một loại chất béo trong đó chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(4) Các loại dầu thực vật dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung
dịch axit.
(5) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm khi đun ng
A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (3), (5).
C. (1), (3), (4). D. (1), (3), (5).
Câu 7: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức axit cacboxylic
không no, một liên kết đôi C=C, đơn chức
A. C
n
H
2
n
O
2
. B. C
n
H
2
n
+2
O
2
. C. C
n
H
2
n-
2
O
2
. D. C
n
H
2
n
+1
O
2
.
Câu 8: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl acrylat, triolein, fructozơ. Số chất trong dãy
tham gia phản với H
2
(xt: Ni) là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 9: Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít dung dịch
axit nitric 65% (d = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. V gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 20. B. 18. C. 29. D. 30.
Câu 10: Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa
thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột
glucozơ
ancol. Tính thể tích ancol etylic 46
o
thu
được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn 80%, khối ợng riêng của
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C
2
H
5
OH 0,8 g/ml.
A. 8 lít. B. 4 lít. C. 6 lít. D. 10 lít.
Câu 11: Khi phòng hoá tristearin bằng NaOH ta thu được sản phẩm
A. C
15
H
31
COONa glixerol. B. C
15
H
31
COOH glixerol.
C. C
17
H
35
COOH glixerol. D. C
17
H
35
COONa glixerol.
Câu 12: Glucozơ fructozơ đều
A. công thức phân tử C
6
H
10
O
5
. B. phản ứng tráng bạc.
C. nhóm –CH=O trong phân tử. D. thuộc loại đisaccarit.
Câu 13: Cho chất X vào dung dịch AgNO
3
/NH
3
, đun nóng, không thấy xảy ra phản ng tráng
gương. Chất X thể chất nào trong các chất dưới đây ?
A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Axetanđehit. D. Saccarozơ.
Câu 14: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. K sinh ra cho vào ớc vôi trong
thu được 60 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m
A. 112,5 gam. B. 60,0 gam. C. 56,25 gam. D. 90,0 gam.
Câu 15: Dãy các chất đều khả năng tham gia phản ng thủy phân trong dung dịch H
2
SO
4
, đun
nóng :
A. glucozơ, tinh bột xenlulozơ. B. saccarozơ, tinh bột xenlulozơ.
C. fructozơ, saccarozơ tinh bột. D. glucozơ, saccarozơ và fructozơ
Câu 16: Cho các phát biểu sau đây:
(a) Dung dịch glucozơ không u, vị ngọt.
(b) Dung dịch glucozơ m mất u nước Br
2
ngay nhiệt độ thường.
(c) Điều chế glucozơ người ta thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ với xúc tác axit
hoặc enzim.
(d) Trong t nhiên, glucozơ có nhiều trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong nho chín.
(e) Độ ngọt của mật ong chủ yếu do glucozơ gây ra.
Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 17: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO
2
A. CH
3
COOH. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
CHO. D. HCOOH.
Câu 18: Chất nào sau đây không phải este ?
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
3
H
5
(OOCCH
3
)
3
. C. HCOOCH
3
. D. C
2
H
5
OC
2
H
5
.
Câu 19: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. cạn X thu được a gam chất rắn khan.
Giá trị của a :
A. 12,2 gam. B. 23,8 gam C. 19,8 gam. D. 16,2 gam.
Câu 20: Đun ng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m
A. 21,6. B. 32,4. C. 16,2. D. 10,8.
Câu 21: Cho chất X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y
công thức phân tử C
2
H
3
O
2
Na. Công thức của X
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. HCOOC
3
H
7
.
C. HCOOC
3
H
5
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 22:
Chất X công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH
3
. Tên gọi của X là:
A.
etyl axetat.
B. etyl fomat. C. metyl fomat. D.
metyl axetat.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23: Khi b ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung
nhanh năng ợng. Chất trong dịch truyền tác dụng trên
A. Mantozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Glucozơ.
Câu 24: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết qu được ghi bảng sau:
Mẫu thử
Hiện tượng
X
Tạo dung dịch màu xanh
lam
Y
Tạo dung dịch màu xanh
lam
Z
Tạo kết tủa Ag
T
màu xanh tím
Các chất X, Y, Z, T lần ợt là:
A. Saccarozơ, tristearin, vinyl axetat, hồ tinh bột.
B. tristearin, vinyl axetat, hồ tinh bột, saccarozo.
C. Saccaro , Vinyl axetat, hồ tinh bột , tristearin,.
D. Saccarozơ, vinyl axetat, tristearin, hồ tinh bột .
Câu 25: phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được khối lượng phòng là :
A. 18,38 gam. B. 18,24 gam. C. 17,80 gam. D. 16,68 gam.
Câu 26: Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO
2
(đktc) 3,6 gam H
2
O. Biết E phản
ứng tráng gương với dung dịch AgNO
3
/NH
3
. Vậy công thức cấu tạo của E :
A. HCOOC
2
H
5
. B. HCOOCH
3
.
C. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
. D. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
Câu 27: Đốt cháy một lượng este no, đơn chức E, cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO
2
.
CTPT của este y :
A. C
5
H
10
O
2
. B. C
2
H
4
O
2
. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
3
H
6
O
2
.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. dạng mạch hở, phân tử glucozơ 4 nhóm OH liền kề.
B. Phân tử triolein axit oleic đều chứa số chẵn nguyên tử cacbon.
C. Saccarozơ bị a đen khi tiếp xúc với dung dịch H
2
SO
4
đặc.
D. Axit axetic nhiệt độ sôi thấp hơn metyl fomat.
Câu 29: Thủy phân 37 gam este ng công thức phân tử C
3
H
6
O
2
bằng dung dịch NaOH dư.
Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z. Đun nóng Y
với H
2
SO
4
đặc 140
o
C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối ợng muối trong Z
A. 42,2 gam. B. 40,0 gam C. 34,2 gam. D. 38,2 gam.
Câu 30: Cho các chất sau : CH
3
OH (1) ; CH
3
COOH (2) ; HCOOC
2
H
5
(3). Th tự nhiệt độ sôi
giảm dần :
A. (3) ; (1) ; (2). B. (2) ; (3) ; (1). C. (2) ; (1) ; (3). D. (1) ; (2) ; (3).
------ HẾT ------

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm