Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: Hóa học
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm 4 trang.
———————
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba =137.
Câu 1: Este Vinyl axetat công thức
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 2: Dãy các chất đều phản ứng thủy phân trong môi trường axit
A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ. B. tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
C. tinh bột, glucozơ, xenlulozơ. D. saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ.
Câu 3: Cho phản ứng hóa học sau: Cu + HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
Hệ số (là số tối giản nhất) của HNO
3
sau khi cân bằng phản ứng hóa học trên
A. 2. B. 8. C. 4. D. 6.
Câu 4: Chất béo
A. trieste của axit o glixerol. B. trieste của axit hữu glixerol.
C. hợp chất hữu chứa C, H, N, O. D. este của axit béo ancol đa chức.
Câu 5: Cho các chất: HCHO, HCOOH, C
2
H
2
, CH
3
COOH, CH
3
COOCH=CH
2
, HCOOCH
3
. Số chất
thuộc loại este
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6: Axit HCl HNO
3
đều phản ứng được với
A. Ag. B. Na
2
CO
3
Ag. C. Na
2
CO
3
. D. Cu.
Câu 7: Nhóm tất cả c chất đều tác dụng được với H
2
O khi mặt chất xúc tác trong điều kiện thích
hợp
A. C
2
H
6
, CH
3
COOCH
3
, tinh bột. B. saccarozơ, CH
3
COOCH
3
, benzen.
C. tinh bột, C
2
H
4
, C
2
H
2
. D. C
2
H
4
, CH
4
, C
2
H
2
.
Câu 8: Đốt cháy hoàn a mol axit hữu X thu được 2a mol CO
2
. Mặt khác, để trung hòa a mol X cần
dùng 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X
A. HOOC-CH
2
-CH
2
-COOH. B. C
2
H
5
COOH.
C. HOOC-COOH. D. CH
3
COOH.
Câu 9: S đồng phân cấu tạo este ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 10: Nguyên tố Clo có số oxi hóa +7 trong hợp chất
A. HClO
3
. B. HClO
2
. C. HClO
4
. D. HClO.
Câu 11: Các ion thể cùng tồn tại trong một dung dịch
A. H
+
; Na
+
; Ca
2+
; OH
-
. B. Na
+
; Cl
-
; OH
-
; Mg
2+
.
C. Al
3+
; H
+
; Ag
+
; Cl
-
. D. H
+
; NO
3
-
; Cl
-
; Ca
2+
.
Câu 12: Tính chất hóa học bản của NH
3
A. tính bazơ yếu tính oxi hóa. B. tính bazơ yếu tính khử.
C. tính bazơ mạnh tính khử. D. tính bazơ mạnh tính oxi hóa.
Câu 13: Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức
A. ancol. B. axit cacboxylic. C. anđehit. D. amin.
Câu 14: Chất khả năng tham gia phản ứng tráng gương là
A. CH
3
OH. B. CH
3
CHO. C. CH
3
COOH. D. C
2
H
5
OH.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt
A. electron, proton nơtron B. electron proton.
C. proton nơtron. D. electron nơtron.
Câu 16: Etilen công thức phân tử
A. C
2
H
2
. B. CH
4
. C. C
2
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ mantozơ thấy thu được 1,8
mol CO
2
1,7 mol H
2
O. Giá trị của a
A. 5,22. B. 52,2. C. 25,2. D. 2,52.
Câu 18: Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 4,48 t (đktc) khí Cl
2
. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì
khối lượng muối thu được
A. 127 gam. B. 163,5 gam. C. 12,7 gam. D. 16,25 gam.
Câu 19: Cho dãy các chất: C
6
H
5
OH (phenol); C
6
H
5
NH
2
(anilin); H
2
NCH
2
COOH; CH
3
CH
2
COOH;
CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 20: Phát biểu o sau đây đúng?
A. Xenlulozơ cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
C. Saccarozơ làm mất màu dung dịch nước Br
2
.
D. Amilopectin cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 21: Cho 12,1 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Zn tan hết trong dung dịch HCl (vừa đủ) thấy
thoát ra 4,48 lít khí H
2
(đktc). cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng
A. 24,6 gam. B. 26,3 gam. C. 19,2 gam. D. 22,8 gam.
Câu 22: Hai chất nào sau đây đều khả năng tác dụng với dung dịch NaOH loãng?
A. CH
3
NH
3
Cl H
2
NCH
2
COONa.
B. CH
3
NH
3
Cl CH
3
NH
2
.
C. ClH
3
NCH
2
COOC
2
H
5
H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
.
D. CH
3
NH
2
H
2
NCH
2
COOH.
Câu 23: Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1,2M
thì thu được 18,504 gam muối. Giá trị của V
A. 0,8. B. 0,08. C. 0,04. D. 0,4.
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO
3
rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015
mol N
2
O 0,01 mol NO (phản ứng không tạo NH
4
NO
3
). Giá trị của m
A. 1,35. B. 13,5. C. 0,81. D. 8,1.
Câu 25: Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M H
2
SO
4
0,05M với 300 ml dung dịch
Ba(OH)
2
aM thu được m gam kết tủa dung dịch pH = 13. Giá trị của a m
A. 0,3 104,85. B. 0,3 23,3. C. 0,15 104,85. D. 0,15 23,3.
Câu 26: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột xenlulozơ
A. được tạo nên từ nhiều phân t saccarozơ. B. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.
C. được tạo nên từ nhiều phân t glucozơ. D. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.
Câu 27: Khi tiến hành cracking 22,4 lít (đktc) khí C
4
H
10
thu được hỗn hợp X gồm CH
4
, C
2
H
6
, C
2
H
4
,
C
3
H
6
, C
4
H
8
, H
2
C
4
H
10
dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được x gam CO
2
y gam H
2
O. Giá
trị của x y lần lượt là
A. 176 gam 90 gam. B. 176 gam 180 gam.
C. 44 gam 18 gam. D. 44 gam 72 gam.
Câu 28: Một hỗn hợp gồm anđehit acrylic một anđehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam
hỗn hợp trên cần vừa hết 2,296 lít O
2
(đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch
Ca(OH)
2
dư, thu được 8,5 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
A. HCHO. B. C
2
H
5
CHO. C. C
3
H
5
CHO. D. CH
3
CHO.
Câu 29: Cho các amin: C
6
H
5
NH
2
; (CH
3
)
2
NH; C
2
H
5
NH
2
; CH
3
NHC
2
H
5
; (CH
3
)
3
N; (C
2
H
5
)
2
NH. Số
amin bậc 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 7,576 gam hỗn hợp các este thuần chức bằng O
2
dư, sau khi kết thúc
phản ứng thấy thu được 0,25 mol H
2
O CO
2
. Đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung
dịch nước vôi trong thấy m gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, khi cho 7,576 gam hỗn hợp este
này tham gia phản ứng với NaOH t thấy 0,1 mol NaOH phản ứng. Giá trị của m
A. 3,23 gam. B. 33,2 gam. C. 23,3 gam. D. 32,3 gam.
Câu 31: Cho đồ chuyển hóa:
. Các chất Y T thể lần
lượt
A. Fe
3
O
4
, NaNO
3
. B. Fe, AgNO
3
. C. Fe
2
O
3
, HNO
3
. D. Fe, Cu(NO
3
)
2
.
Câu 32: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit đơn chức một ancol đơn chức thu được este E.
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần 0,45 mol O
2
, thu được 0,4 mol CO
2
x mol H
2
O. Giá trị của x
A. 0,4. B. 0,45. C. 0,3. D. 0,35.
Câu 33: Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit gluconic.
(b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hóa đen trong H
2
SO
4
đậm đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 34: Hỗn hợp X gồm N
2
H
2
tỉ khối hơi so với H
2
3,6. Cho hỗn hợp X vào bình kín với
xúc tác thích hợp rồi thực hiện phản ứng tổng hợp NH
3
thấy thu được hỗn hợp Y gồm N
2
, H
2
NH
3
.
Biết tỉ khối hơi của Y so với H
2
bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH
3
trong phản ứng trên
A. 30%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất béo X thu được CO
2
H
2
O hơn kém nhau 0,6 mol.
Thể tích dung dịch Br
2
0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,03 mol chất béo X
A. 120 ml. B. 240 ml. C. 360 ml. D. 160 ml.
Câu 36: X, Y hai axit no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau (M
Y
> M
X
); Z ancol 2
chức; T este thuần chức tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng
0,725 mol O
2
thu được lượng CO
2
nhiều hơn H
2
O 16,74 gam. Mặt khác 0,15 mol E tác dụng vừa
đủ với 0,17 mol NaOH thu được dung dịch G một ancol có tỉ khối so với H
2
31. Phần trăm khối
lượng của Y trong hỗn hợp E
A. 14,32%. B. 13,58%. C. 11,25%. D. 25,52%.
Câu 37: Hơp chất hữu X có công thức phân tử C
2
H
10
N
4
O
6
. Cho 18,6 gam X tác dụng với 250 ml
dung dịch NaOH 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. cạn Y thu
được hơi chứa một chất hữu duy nhất làm xanh giấy quỳ ẩm đồng thời thu được a gam chất
rắn. Giá trị a
A. 21 gam. B. 19 gam. C. 15 gam. D. 17 gam.
Câu 38: Cho đồ phản ứng sau:
Este X (C
6
H
10
O
4
) + 2NaOH X
1
+ X
2
+ X
3
X
2
+ X
3
C
3
H
8
O + H
2
O.
Nhận định sai
A. X hai đồng phân cấu tạo.
B.
Từ X
1
th điều chế CH
4
bằng một phản ứng.
C. X không phản ứng với H
2
không có phản ứng tráng gương.
D.
Trong X chứa số nhóm –CH
2
bằng số nhóm –CH
3
.
Câu 39: Cho c chất sau: etyl amin, đimetyl amin, anilin amoniac. Thứ tự ứng với tính bazơ tăng
dần

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 774
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm