Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2018 - 2019
Đề thi gồm 04 trang, 40 câu
Môn thi : Hóa học
Thời gian làm bài : 50 phút
đề thi 012
Họ tên t sinh : ………………………………………………… SBD : ………………….
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Fe = 56, S = 32, Se = 79, Mn = 55, Zn = 65, Cu = 64, Ag = 108; Ni = 59,
Na = 23, K = 39, Ca = 40, Ba = 137, Mg = 24; Sr = 88; Cl = 35,5; Br = 80; Cd = 112, Si = 28
Câu 1: Chất khí nào sau đây nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit
A. CO
2
B. N
2
. C. O
2
D. SO
2
Câu 2: Hòa tan 104,25g hỗn hợp NaCl NaI vào nước. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. Nung chất
rắn thu được đến khối lượng không đổi, chất rắn còng lại nặng 58,5g. Thành phần % khối lượng hỗn hợp
hai muối ban đầu
A. 29,5; 70,5 B. 28,06; 71,94 C. 65; 35 D. 50; 50
Câu 3: Cho các phản ng sau:
(a) Cu + HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
(b) Cl
2
+ Ca(OH)
2
CaOCl
2
+ H
2
O.
(c) CaCO
3
CaO + CO
2
.
(d) NO
2
+ NaOH NaNO
2
+ NaNO
3
+ H
2
O.
(e) Fe
3
O
4
+ HCl FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O.
(f) AlCl
3
+ Na
2
CO
3
+ H
2
O Al(OH)
3
+ CO
2
+ NaCl. Số phản ứng oxi hóa khử
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 4: Cho 4 gam hỗn hợp bột Mg Fe tác dụng với dung dịch HCl thấy 0,2 gam khí thoát ra.
Khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là
A. 10,5g B. 15,5g C. 11,1g D. 1,55g
Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
A. Cho S vào nước. B. Sục khí Cl
2
vào H
2
O
C. Dẫn khí F
2
vào nước D. Cho Br
2
vào H
2
O
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn chất rắn X trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thì số mol khí thoát ra gấp 1,5
lần số mol X đã phản ứng. X thể ứng với dãy các chất nào sau đây?
A. Fe
3
O
4
, FeCO
3
FeSO
3
. B. Fe, Fe
3
O
4
FeS.
C. FeO, FeCO
3
FeSO
4
. D. Fe, FeCO
3
FeSO
3
.
Câu 7: X nguyên tố thuộc nhóm VIA, chu kỳ 3. Nguyên tố X
A. P. B. O. C. S D. F.
Câu 8: Để thu được 3,36 lit O
2
(đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn một lượng tinh thể KClO
3
.5H
2
O
A. 12,25g B. 21,25g C. 31,875g D. 63,75g
Câu 9: Khí CO
2
lẫn khí HCl. Hóa chất dùng để loại bỏ khí HCl
A. nước vôi trong. B. dung dịch Na
2
CO
3
.
C. dung dịch NaHCO
3
. D. dung dịch NaOH.
Câu 10: Cho các phản ng sau: (1) NH
3
+ CuO (2) Si + NaOH (đặc) + H
2
O
(3) Ca
3
(PO
4
)
2
+ SiO
2
+ C (4) 2Mg + SiO
2
(5) NaHCO
3
+ NaHSO
4
Số phản ứng có sự tạo thành đơn chất
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 11: Phân lân loại phân bón hóa học chứa nguyên tố
A. Nitơ. B. Phôtpho. C. Kali. D. Đồng.
Câu 12: Khí X oxit của nitơ. điều kiện thường, X có màu nâu đỏ. Công thức của X
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. NO. B. NO
2
. C. N
2
O. D. N
2
O
5
.
Câu 13: Cho dãy các chất sau: P, Mg, CuO, Na
2
CO
3
, Fe
3
O
4
. Số chất trong dãy khử được HNO
3
trong
dung dịch HNO
3
đặc, đun nóng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 14: Anken X công thức cấu tạo: CH
3
-CH
2
-C(CH
3
)=CH-CH
3
.Tên của X
A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en.
C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.
Câu 15: Dung dịch A: 0,1mol M
2+
; 0,2 mol Al
3+
; 0,3 mol SO
4
2-
còn lại Cl
-
. Khi cạn dung dịch A
thu được 47,7 gam rắn. Kim loại M
A. Fe. B. Al. C. Cu. D. Mg.
Câu 16: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H
2
. Nung nóng X với xúc tác Ni, sau một thời
gian, thu được hỗn hợp Y tỉ khối so với H
2
bằng 10. Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn
toàn thì khối lượng brom đã phản ứng
A. 8 gam. B. 16 gam. C. 20 gam. D. 24 gam.
Câu 17: Dung dịch pH < 7 là
A. HNO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. NaCl. D. NH
3
.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon X không no, mạch hở cần dùng 0,5 mol khí O
2
, thu
được sản phẩm cháy gồm CO
2
H
2
O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng với AgNO
3
trong dung dịch
NH
3
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 14,7. B. 16,1. C. 15,9. D. 25,4.
Câu 19: Khi nung 54,2 g hỗn hợp muối nitrat của kali natri thu được 6,72 lit khí (đktc). Thành phần %
khối lượng của hỗn hợp muối
A. 52,73% NaNO
3
47,27% KNO
3
B. 72,73% NaNO
3
27,27% KNO
3
C. 62,73% NaNO
3
37,27% KNO
3
D. 62,73% KNO
3
37,27% NaNO
3
Câu 20: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối
lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,05 0,1. B. 0,1 0,05. C. 0,12 0,03. D. 0,03 0,12.
Câu 21: Benzyl axetat este mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzyl axetat
A. C
8
H
8
O
2
. B. C
7
H
6
O
2
. C. C
9
H
10
O
2
. D. C
9
H
8
O
2
.
Câu 22: Amino axit X tác dụng với NaOH H
2
SO
4
loãng đều theo tỉ lệ mol 1 : 1. X thể là
A. Lysin. B. Alanin. C. Glutamic. D. Glyxin.
Câu 23: o sau đây thuộc loại thiên nhiên?
A. visco. B. tằm. C. nitron. D. Lapsan.
Câu 24: Phát biểu đúng
A. Hợp chất nhóm OH- trong phân tử gọi ancol.
B. nitron, nilon-6,6 đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ đều thu được fructozơ.
D. Chất béo không tan trong nước.
Câu 25: Chất có phản ứng màu biure là
A. Protein. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Chất béo.
Câu 26: Este X hai chức, mạch hở công thức phân t C
6
H
6
O
4
không tham gia phản ng tráng bạc.
X được tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)
2
điều kiện thường; khi
đun Y với H
2
SO
4
đặc 170
o
C không tạo ra anken. Nhận xét đúng
A. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
D. Chất Z có số nguyên tử H bằng số nguyên tử O.
Câu 27: Hỗn hợp X gồm etylamin glyxin. Cho 12 gam X tác dụng với HCl dư, thu được 19,3 gam
muối. Mặt khác, cho 12 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m
A. 5,82. B. 7,76. C. 9,70. D. 11,64.
Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol saccarozơ thì thu được x mol glucozơ. Giá trị của x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 0,2. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,15.
Câu 29: Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H
2
SO
4
0,5M vào 150 ml dung dịch Na
2
CO
3
1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V
A. 1,68 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 2,24 lít
Câu 30: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO
4
. (2) Cho NaOH vào dung dịch HNO
3
.
(3) Sục khí O
3
vào dung dịch KI. (4) Cho bột Cu vào dung dịch AgNO
3
.
(5) Cho BaCl
2
vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
. (6) Cho bột Fe o dung dịch CuSO
4
.
(7) Sục khí Cl
2
vào dung dịch FeSO
4
. Số thí nghiệm sự thay đổi màu sắc của dung dịch là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 31: Este X hai chức, mạch hở công thức phân tử C
5
H
8
O
4
. X phản ứng tráng gương. Thủy phân
hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp gồm ba chất hữu cơ, trong đó hai chất hữu đơn
chức. Số công thức cấu tạo của X
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 32: Cho biết một số thông tin về tính chất của các hợp chất hữu X, Y, Z T như sau:
X
Y
Z
Trạng thái nhiệt độ thường (25
0
C)
lỏng
rắn
rắn
Tác dụng với nước brom
+
+
-
Tác dụng với Cu(OH)
2
nhiệt độ thường
-
+
+
Tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng
+
-
-
Dấu (+): phản ứng; Dấu (-): không phản ứng.
Các chất X, Y, Z T tương ứng
A. Triolein, Glucozơ, Xenlulozơ Tristearin.
B. Tripanmitin, Saccarozơ, Fructozơ Triolein.
C. Triolein, Glucozơ, Fructozơ Tristearin.
D. Tristearin, Glucozơ, Saccarozơ Triolein.
Câu 33: Cho 14,7 gam axit glutamic vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được dung dịch X. Để tác
dụng hết với chất tan trong X cần dùng V ml dung dịch HCl 1M H
2
SO
4
0,5M. Giá trị của V
A. 100. B. 200. C. 300. D. 400.
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 15,5 gam hỗn hơp X gồm lysin, alanin, glyxin cần dùng vừa đủ 16,24 lít khí
O
2
(đkc), sau đó cho sản phẩm cháy (gồm CO
2
, H
2
O N
2
) o dung dịch nước vôi trong dư, thu được 55
gam kết tủa. Mặt khác, cho 15,5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ) thì khối lượng
muối thu được là
A. 18,35. B. 18,80. C. 16,40. D. 19,10.
Câu 35: Cho các phát biểu sau:
(a) điều kiện thường, các amino axit đều các chất rắn kết tinh.
(b) Thuốc thử nước brom thể phân biệt glucozơ fructozơ.
(c) Thủy phân hoàn toàn hemoglobin trong máu, thu được một trong các sản phẩm α-amino axit.
(d) điều kiện thích hợp, hiđro hóa hoàn toàn triolein thu được tristearin.
(e) Trong cây xanh, tinh bột xenlulozơ được tổng hợp bằng phản ứng quang hợp.
(f) visco là một loại polime bán tổng hợp.
Số phát biểu đúng
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 36: Sục CO
2
vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)
2
KOH ta quan sát hiện tượng đồ thị hình bên
(số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x
A. 0,12 mol B. 0,11 mol C. 0,13 mol D. 0,10 mol

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm