Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 1

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI
THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 01
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán 12
( Đề gồm 6 trang)
Thời gian:
90 phút (Không kể thời gian phát
đề)
Mã đề thi 601
Câu 1.
t gọn biểu thức
1
8
2
.P x x
(
với
0x
).
A.
5
16
.x
B.
5
8
.x
C.
1
16
.x
D.
4
.x
Câu 2. Với a,b là hai số thực khác 0 tùy ý,
2 4
ln( )a
b
bằng:
A.
2ln 4
ln .a b
B.
4ln 2
ln .a b
C.
2ln 4
ln .a b
D.
4(ln ln ).a
b
Câu 3. Cho
đường thẳng
. Xét
một đường thẳng l cắt
tại một
điểm. Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l
khi quay quanh đường thẳng
được gọi
A. hình trụ B. hình nón. C. mặt trụ. D. mặt nón.
Câu 4. Cho khối chóp S.ABCD đáy ABCD nh vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy cạnh
bên SB tạo với mặt phẳng đáy góc
45
o
. Th
ể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A.
3
2
3
a
. B.
3
2
6
a
. C.
3
3
a
. D.
3
a
.
Câu 5. Cho hàm số
( )y f x
liên t
ục trên đoạn
3;4
đồ thị
như hình vẽ bên.
Gọi Mm lần lượt là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã
cho trên đoạn
3;4
. Tí
nh
M m
.
A. 1. B. 5.
C. 8. D. 7
.
Câu 6. Cho hàm số
( )y f x
có đồ
thị như hình vẽ bên. Hàm số đã
cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(0; ).
B.
( 4; ).

C.
( 1; ).

D.
2;0 .
Câu
7. S
ố nghiệm thực của phương trình
2
3
log ( 3
9) 2x x
bằng:
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số mặt.
B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh gấp đôi số mặt.
C. Số đỉnh của một hình đa diện bất kỳ luôn lớn hơn hoặc bằng 4.
D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt.
Câu 9. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
3u
và công sai
2d
. Giá trị của
7
u
bằng:
A. 15. B. 17. C. 19. D. 13.
Câu 10. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a diện tích toàn phần bằng
2
3 a
. Độ dài đường sinh l của hình
nón bằng:
A.
2l a
. B.
l a
. C.
4l a
. D.
3l a
.
Câu 11.
Cho hàm số
( )y f
x
bảng biến thiên như sau:
Hàm số đạt cực đại tại điểm
0
x
bằng:
A.
3.
B.
4.
C. 1. D. 0
.
Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
2 3.y x
x
B.
4 2
2 3.y x x
C.
2
3.y x
D.
4 2
2 3.y x
x
Câu
13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
x
y
1
O
e
1
A.
ln .y x
B.
.
x
y e
C.
ln .y
x
D.
.
x
y e
Câu 14.
Cho khối tứ diện đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích khối tứ diện đã cho bằng:
A.
3
2 2
3
a
. B.
3
2
12
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
2
6
a
.
Câu 15. Mặt cầu bán kính a có diện tích bằng:
A.
2
4
3
a
. B.
2
a
. C.
2
4 a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 16.
Cho khối lăng trABC. A’B’C’ diện tích đáy ABC bằng S và chiều cao bằng h. Thể tích của khối lăng
trụ đã cho bằng:
A.
2 .S h
. B.
1
.
3
S h
. C.
2
.
3
S h
. D.
.S h
.
Câu 17. Tp hp c điểm M trong kng gian ch đu đưng thẳng
c định mt khoảng R không đổi
0R
là:
A. hai đường thẳng song song. B. một mặt cầu.
C. một mặt nón. D. một mặt trụ.
Câu 18. Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 10. B. 6. C. 8. D. 12.
Câu 19. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số
1
2 3
x
y
x
tại điểm
có hoành độ
0
1x
có hệ
số góc bằng:
A.
1
.
5
B. 5. C.
1
.
5
D.
5.
Câu 20. V
ới kn là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
, mệnh
đề nào dưới đây đúng?
A.
!
k
n
A n
B.
!
.
( )!
k
n
n
A
n k
C.
!
.
!( )!
k
n
n
A
k n k
D.
!
.
!
k
n
n
A
k
Câu 21. Cho
hàm số
( )y f x
liên tụ
c trên
và có
bảng biến thiên như hình vẽ.
Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
cos 2 2
1 0f x m
có nghiệm thuộc
khoảng
;
3 4
là:
A.
1 1
; .
4 2
B.
2 2 1
; .
4
4
C.
1
0; .
2
D.
1
0; .
2
Câu 22. Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm M thuộc (C) tung độ là số nguyên dương sao
cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 3 lần khoảng cách tM đến tiệm cận ngang của đồ thị (C).
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.
Câu 23. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
5
log (6
5 ) 1
x
x
bằng:
A. 1 B. 0
. C. 6. D. 2
.
Câu 24. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình
( ) 4f x
bằng:
A. 2. B. 1
. C. 4. D. 3.

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm