Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh lần 1

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN HỌC
Thời gian làm bài : 90 Phút
(Đề có 6 trang, 50 câu)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 51: Cho hàm số
( )
42
0y ax bx c a=++
có đồ th như hình bên.
y chn mệnh đề đúng.
A.
0, 0, 0.
abc<>=
B.
0, 0, 0.abc><=
C.
0, 0, 0.abc<<=
D.
0, 0, 0.abc><>
Câu 52: Mt khi chóp có chiu cao
, diện tích đáy
2
2a
thì có thể tích bằng
A.
3
2.a
B.
3
18 .a
C.
D.
3
6.a
Câu 53: Đường tim cận đứng, đường tim cn ngang của đồ th m s
21
1
x
y
x
=
lần lượt có
phương tình là
A.
1, 2.xy= =
B.
1, 2.yx=−=
C.
1, 2.
yx= =
D.
1, 2.xy=−=
Câu 54: Cho cấp s cng
( )
n
u
1
2u =
, công sai
3d =
. Ta có
4
u
bằng
A.
9.
B.
8.
C.
14.
D.
11.
Câu 55: Cho hàm số bậc ba
( )
y fx=
có đồ th như hình vẽ bên.
Giá trị cc tiu của hàm số đã cho bằng:
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
0.
Câu 56: Phương trình
32
x
=
có nghim là
A.
2
log 3.x =
B.
3
2.x =
C.
3
log 2.x =
D.
2
.
3
x =
Câu 57: Vi
,kn
là hai số nguyên dương thõa mãn
kn
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
.
!
k
n
n
A
k
=
B.
( )
!
.
!
k
n
n
A
nk
=
C.
( )
!!
.
!
k
n
knk
A
n
=
D.
( )
!
.
!!
k
n
n
A
knk
=
Câu 58: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
sin
x
fx e x= +
A.
cos .
x
e xC−+
B.
1
cos .
x
xe x C
++
C.
+cos .
x
e xC+
D.
1
1
cos .
1
x
e xC
x
+
++
+
Câu 59: Cho hàm số
( )
21x
fx e
+
=
. Ta có
( )
'1f
bằng:
A.
3
.e
B.
2
.e
C.
3
2.e
D.
2.e
Câu 60: Trong không gian với h tọa độ
Oxyz
cho hai điểm
( ) ( )
1;1; 0 , 1; 3; 2AB
. Gọi
I
là trung
điểm đoạn thng
AB
. Ta có tọa độ ca
I
Mã đề 101
A.
( )
0; 4; 2 .
B.
(
)
2; 2; 2 .
C.
( )
2; 2; 2 .−−−
D.
( )
0; 2;1 .
Câu 61: Vi s ơng
a
tùy ý, ta có
(
) ( )
ln 6 ln 2aa
bằng
A.
(
)
ln 4 .
a
B.
(
)
2
ln 12 .
a
C.
4ln .a
D.
ln 3.
Câu 62: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
4
log .yx
π
=
B.
log .
yx
π
=
C.
5
.
2
x
y

=



D.
2.
x
y
=
Câu 63: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ
bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
3; . +∞
B.
( )
;0 .
−∞
C.
( )
0;1 .
D.
( )
;1 .−∞
Câu 64: Mt khi tr có chiều cao bằng
2a
, bán kính
thì
có th tích bằng
A.
3
18 .a
π
B.
3
12 .a
π
C.
3
2.a
π
D.
3
6.a
π
Câu 65: Tập xác đnh của hàm số
( )
3
2yx
=
A.
{ }
\2.
B.
[
)
2; .+∞
C.
.
D.
( )
2; .+∞
Câu 66: Cho hình chóp
.
S ABC
( )
SA ABC
,
2SA AB a
= =
, tam giác
ABC
vuông tại
B
(tham khảo hình bên). Khoảng cách từ
A
đến mt
phng
( )
SBC
bằng
A.
2.a
B.
.a
C.
23
.
3
a
D.
42
.
7
a
Câu 67: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 3
và có đồ th như
hình vẽ bên. Gọi
,Mm
lần lượt là giá trị ln nhất và giá trị nh nht ca hàm
s đã cho trên đoạn
[ ]
1; 3
. Ta có
Mm
bằng
A.
3
B.
4
C.
5
D.
1
Câu 68: Cho khối hp ch nht
.'' ' 'ABCD A B C D
có diện tích các mặt
, '', ''ABCD ABB A ADD A
ln
lượt bằng
222
18 , 21 ,42 .cm cm cm
Th tích khi chóp
'.A BCD
bằng
A.
3
21 .cm
B.
3
42 .cm
C.
3
126 .cm
D.
3
189 .cm
Câu 69: Trong không gian với h tọa độ
Oxyz
cho hai điểm
( )
1;1; 2A
,
( )
1; 3; 4B
. Mt cầu đường
kính
AB
có phương trình là
A.
( ) ( )
22
2
2 3 3.xy z++++=
B.
( ) ( )
22
2
2 3 3.xy z
+−+−=
C.
( ) ( )
22
2
2 3 3.xy z++++=
D.
( ) ( )
22
2
2 3 3.xy z+−+−=
-3
1
+
-
+
-
+
0
0
+
2
0
-
y
y'
x
S
C
B
A
Câu 70: Họ nguyên hàm của hàm số
( ) ( )
2 1 lnfx x x= +
A.
(
)
2
2
ln .
2
x
x x x xC
+ −+
B.
( )
22
ln .x x xx xC+ −+
C.
(
)
2
2
ln .
2
x
x x x xC+ − +−
D.
( )
22
ln .
xxxxxC+ ++
Câu 71: Hàm số
( )
2
log 2
y xx=
có đạo hàm là
A.
2
1
'.
2
y
xx
=
B.
( )
2
22
'.
2 ln10
x
y
xx
=
C.
2
22
'.
2
x
y
xx
=
D.
(
)
2
2 2 ln10
'.
2
x
y
xx
=
Câu 72: Cho hình nón có bán kính và độ dài đường sinh ln lượt là
3 ,5aa
. Th tích khối nón đã
cho là
A.
3
18 .a
π
B.
3
12 .a
π
C.
3
24 .a
π
D.
3
36 .
a
π
Câu 73: Tọa độ đim cực đại của đồ th m s
32
3 91yx x x
= −+
A.
(
)
1; 10
B.
( )
3; 26
C.
( )
1; 6
D.
( )
3; 26
−−
Câu 74: Cho các hàm số
log , ,
xx
a
y xy b y c
= = =
có đồ th như hình bên.
Chọn khẳng định đúng.
A.
.bca
>>
B.
.
abc
>>
C.
.bac>>
D.
.
cba>>
Câu 75: Tp nghim của bất phương trình
( ) ( )
13
3
log 1 log 11 2 0xx−+
A.
(
]
1; 4 .S =
B.
(
]
;4 .S = −∞
C.
11
4; .
2
S

=

D.
(
)
1; 4 .
S =
Câu 76: Tổng các nghiệm của phương trình
2
2
log .log 18
xx=
bằng:
A.
37
.
6
B.
8.
C.
65
.
8
D.
63
.
8
Câu 77: Trong không gian với h tọa độ
Oxyz
cho tam giác
ABC
trọng tâm
G
. Biết
( )
0; 2;1A
,
( )
1; 1; 2 ,B
( )
1;1;1G
. Khi đó điểm
C
có ta đ
A.
( )
2; 2; 4 .
B.
( )
2;0; 2 .
C.
( )
2;3;2.−−
D.
( )
2; 2; 0 .
Câu 78: Hàm số nào sau đây có đồ th hình bên?
A.
1
.
1
x
y
x
=
+
B.
1
.
x
y
x
=
C.
1
.
1
x
y
x
+
=
D.
.
1
x
y
x
=
Câu 79: Cho
,ab
là các s dương
( )
1a
. Ta có
( )
log
a
ab
bằng

Đề thi thử môn Toán 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm