Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 1

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THCS THPT
LƯƠNG THẾ VINH - HÀ NỘI
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUC GIA, LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------
Mã đề thi: 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Cl = 35,5.
Câu 1: Để khử hoàn toàn 12 gam CuO cần vừa đủ V lít NH
3
ở đktc. Giá trị của V là ?
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
ở đktc vào 100 ml dung dịch Ca(OH)
2
1M thu được m gam kết
tủa. Giá trị của m là ?
A. 7,5 B. 15 C. 10 D. 5
Câu 3: Cacbon không tác dụng với chất nào sau đây ?
A. Ca B. HNO
3
C. NaOH D. H
2
Câu 4: Andehit nào sau đây khi tráng gương hoàn toàn mà 1 mol andehit sinh ra 4 mol Ag ?
A. CH
3
CHO B. C
6
H
5
CHO C. HCHO D. CH
2
=CH-CHO
Câu 5: Để thu được 22,9 gam axit picric cần m gam phenol. Giá trị của m ? Biết hiệu suất phản ứng
đạt 94%.
A. 9,4 gam B. 15 gam C. 12 gam D. 10 gam
Câu 6: Hóa chất nào sau đây không phản ứng với SO
2
?
A. Nước brom B. Dung dịch NaOH C. Khí H
2
S D. Khí HCl
Câu 7: Để trung hòa 100ml dung dịch HCl 1M cần V lít dung dịch Ba(OH)
2
0,5M. Giá trị của V là ?
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,05 D. 0,15
Câu 8: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử ?
A. CH
2
=CH
2
+ HCl C
2
H
5
Cl
B. 2NaHCO
3
0
t

Na
2
CO
3
+ CO
2
+ H
2
O
C. Cl
2
+ Ca(OH)
2 sữa
CaOCl
2
+ H
2
O
D. 3Cl
2
+ 6KOH
0
t

5KCl + KClO
3
+ 3H
2
O
Câu 9: Hiđrocacbon nào sau đây tạo kết tủa màu vàng khi tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
?
A. CH
3
-CH
3
B. CH
2
=CH
2
C. CH
3
-CC-CH
3
D. CH
3
-CCH
Câu 10: Ancol nào sau đây có khả năng tạo phức với Cu(OH)
2
?
A. C
3
H
7
OH B. HOCH
2
CH
2
CH
2
OH C. C
3
H
5
(OH)
3
D. CH
3
OH
Câu 11: Trong số các chất sau: Glucozơ, metanol, etanol, etanal, butan, eten, etin. bao nhiêu chất
bằng tối đa hai phản ứng có thể điều chế được axit etanoic ?
A. 5 B. 4 C. 7 D. 6
Câu 12: Dung dịch (đặc) nào sau đây khi tiếp xúc với dung dịch NH
3
đặc sẽ tạo thành khói trắng ?
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch AgNO
3
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch AlCl
3
Câu 13: Polime nào sau đây khi đốt cháy cho số mol CO
2
bằng số mol nước ?
A. PE B. Cao su Buna C. PVC D. Tơ nilon-6
Câu 14: Kim loại nào sau dẫn điện tốt nhất ?
A. Cu B. Ag C. Au D. Al
Câu 15: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?
A. NaHCO
3
B. Zn(OH)
2
C. Al
2
O
3
D. AlCl
3
Câu 16: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ?
A. Anilin B. Amoniac C. Đimetylamin D. Etyl amin
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 17: Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường.
Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất.
A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa
B. Đo nhiệt độ của nước sôi
C. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất
D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.
Câu 18: Có các thí nghiệm sau:
(a) Dẫn khí NH
3
vào dung dịch AlCl
3
(b) Dẫn khí etilen vào dung dịch thuốc tím
(c) Trộn lẫn dung dịch NaOH với dung dịch Ca(HCO
3
)
2
(d) Dẫn khí CO
2
cho tới dư vào dung dịch Ba(OH)
2
.
(e) Dẫn khí SO
2
vào dung dịch H
2
S
(f) Cho mẩu K (dư) vào dung dịch ZnCl
2
(g) Cho axit photphoric vào dung dịch nước vôi trong dư
Có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa khi kết thúc các phản ứng ?
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 19: Có các nhận xét sau:
(a) Amino axit là chất rắn vị hơi ngọt
(b) Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)
2
(c) Protein đơn giản là những protein chỉ được tạo thành từ các gốc α-aminoaxit
(d) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các aminoaxit là liên kết peptit.
Có bao nhiêu nhận xét đúng ?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 20: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit ?
A. Tinh bột B. Xenlulozơ C. Saccarozơ D. Glucozơ
Câu 21: Axit nào sau đây là axit béo ?
A. Axit stearic B. Axit benzoic C. Axit oxalic D. axit fomic
Câu 22: Chất X có công thức phân tử C
9
H
16
O
4
. Khi cho X tác dụng với NaOH dư thu được một muối mà
từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng để sản xuất nilon-6,6. Số công thức cấu tạo thoả mãn X
là ?
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 23: Chất nào sau đây là este no, đơn chức, mạch hở ?
A. HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOC
6
H
5
C. CH
3
COOCH=CH
2
D. (HCOO)
2
C
2
H
4
Câu 24: Ion Mg
2+
có cấu hình electron là 1s
2
2s
2
2p
6
. Vị trí của Mg trong bảng hệ thống tuần hoàn là ?
A. ô thứ 10, chu kỳ 2, nhóm IIA B. ô thứ 10, chu kỳ 2, nhóm VIIIA
C. ô thứ 12, chu kỳ 2, nhóm IIA D. ô thứ 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
Câu 25: Phenol (C
6
H
5
OH) không phản ứng với chất nào sau đây ?
A. NaCl B. Dung dịch brom C. NaOH D. Na
Câu 26: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit ?
A. HI < HBr < HCl < HF B. HF < HCl < HBr < HI
C. HI < HF < HCl < HBr D. HCl < HBr < HF < HI
Câu 27: Có các nhận xét sau:
(a) Kim loại mạnh luôn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối của nó
(b) Những kim loại như Na, K, Ba, Ca chỉ có thể điều chế bằng cách điện phân nóng chảy
(c) Tráng Sn lên sắt để sắt không bị ăn mòn phương pháp bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện
hóa.
(d) Các kim loại kiềm có cùng kiểu cấu trúc mạng tinh thể
(e) Hầu hết các hợp chất của kim loại kiềm đều tan tốt trong nước
(f) Các muối của kim loại kiềm đều có môi trường trung tính
(g) Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa
Có bao nhiêu nhận xét đúng ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Đèn
cồn
Bình cầu
có nhánh
Nhiệt kế
Bình hứng
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 28: Khi cho 0,3 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc
thì lượng NaOH phản ứng là 24 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu thu được là 59,4 gam. Số đồng
phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là ?
A. 6. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 29: Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn chức một ancol no hai chức đều mạch hở. Cho m gam X
tác dụng với Na thu được 0,07 gam khí. Đốt cháy m gam X thu được 0,1 mol CO
2
2,7 gam nước.
Giá trị của m là ?
A. 4,56 B. 2,62 C. 4,3 D. 1,68
Câu 30: Có các phát biểu sau:
(a) Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol
(b) Phản ứng tổng hợp este xảy ra chậm và thuận nghịch.
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.
(d)
Cao su Buna–S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
(e) H
2
SO
4
đặc chỉ đóng vai trò chất hút nước trong phản ứng tổng hợp este
(f) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau
(g)
Protein dạng sợi dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo
(h)
Amilozơ và amilopectin đều có các liên kết α-1,4-glicozit
Có mấy phát biểu sai ?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 31: Hỗn hợp M gồm aminoaxit: H
2
NR(COOH)
x
axit: C
n
H
2n + 1
COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,25
mol M thu được 13,44 lít CO
2
(đktc) và 12,15 gam H
2
O. Mặt khác, cho 0,2 mol M phản ứng vừa đvới
dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là
A. 0,16 mol. B. 0,12 mol. C. 0,14 mol. D. 0,1 mol.
Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu oxit sắt bằng hỗn hợp dung dịch chứa
NaNO
3
0,35 mol HCl, thu được dung dịch Y và 1,344 lít hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 20/6.
Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch Y trên thì thu thêm được 0,28 lít NO đktc 51,575 gam kết
tủa. Nếu lấy 61 gam hỗn hợp X thì thể điều chế tối đa 53 gam kim loại. Phát biểu nào sau đây đúng ?
(biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N
+5
trong toàn bộ bài toán).
A. Trong dung dịch Y số mol Fe
2+
gấp 2 lần số mol Fe
3+
.
B. Khối lượng của các ion kim loại trong dung dịch Y là 8,72 gam.
C. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là 52,46%.
D. Dung dịch Y có pH > 7.
Câu 33:
Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl
3
(điện cực trơ, ng ngăn). Đồ thị nào sau
đây biểu diễn gần đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của
muối) ?
pH pH pH pH
Thời gian Thời gian Thời gian Thời gian
A. B. C. D.
Câu 34: Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
TN1. Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào 150ml dung dịch Na
2
CO
3
1M thu được V
1
lít khí CO
2
TN2. Cho từ từ 150ml dung dịch Na
2
CO
3
1M vào 200ml dung dịch HCl 1M thu được V
2
lít khí CO
2
Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ của V
1
và V
2
A. V
1
= 0,25V
2
B. V
1
= 1,5V
2
C. V
1
= V
2
D. V
1
= 0,5V
2
Câu 35: Cho m gam hô
̃
n hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và e ste đơn chức X tác dụng vừa đủ với
dung dịch NaOH, thu được hô
̃
n hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất . Đốt cháy hoàn toàn Z cần
vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T
tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lit khí (đktc); Biết để đốt cháýt m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2.
Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất với.
A. 66%. B. 71%. C. 62%. D. 65%.

Đề thi thử môn Hóa học 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm