Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019
TRƯỜNG THPT SÀO NAM MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài 50 phút
Cho Cu=64; Fe=56; K=39; Al=27; C=12; H=1; O=16; N=14; Cl=35,5; Ag=108;
Ba=137; S=32; Mg=24; Na=23
Câu 41: Để trung hòa 4,5 gam một amin đơn chức X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 1M. Công
thức phân tử của X
A. C
2
H
7
N. B. C
2
H
5
N. C. CH
5
N. D. C
3
H
9
N.
Câu 42: Nhỏ dung dịch nước brôm o dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa màu trắng?
A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Benzen.
Câu 43: Chất nào sau đây đồng phân với glucozơ?
A. Tinh bột. B. Saccarozơ. C. Xenlulozơ. D. Fructozơ.
Câu 44: Đun nóng 20 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO
3
/dd NH
3
với hiệu suất 80%, thu được
6,48 gam bạc. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ
A. 21,6 %. B. 33,57 %. C. 27 %. D. 33,75 %.
Câu 45: Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
A. Cu. B. Ag. C. Au. D. Al.
Câu 46: Để chứng minh tính chất lưỡng tính của Glyxin, ta cho Glyxin tác dụng với
A. HCl, NaOH. B. HCl, CH
3
OH. C. HCl, NaCl. D. NaOH, NaCl.
Câu 47: Cho 200ml dung dịch KOH xM vào 100ml dung dịch AlCl
3
2M, sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được 11,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của x
A. 6,5. B. 4,5. C. 3,25. D. 2,25.
Câu 48: Cho đồ phản ứng sau: Tinh bột
X
Y
CH
3
COOH. Hai chất X, Y lần lượt
A. glucozơ etanal. B. glucozơ etanol. C. fructozơ etanol. D. saccarozơ etanol.
Câu 49: Dãy nào sau đây chứa các ion không cùng tồn tại đồng thời trong một dung dịch?
A. K
+
, Zn
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
. B. Ba
2+
, Mg
2+
, NO
3
-
, Cl
-
.
C. NH
4
+
, Na
+
, CO
3
2-
,Br
-
. D. Ag
+
, Al
3+
, PO
4
3-
, Cl
-
.
Câu 50: Cho nh vẽ tả qúa trình xác định C H trong hợp chất hữu cơ.
Hãy cho biết vai trò của CuSO
4
(khan) sự biến đổi của trong thí nghiệm.
A. Xác định C màu CuSO
4
từ màu xanh sang màu trắng.
B. Xác định C màu CuSO
4
từ màu trắng sang màu xanh.
C. Xác định H màu CuSO
4
từ màu trắng sang màu xanh.
D. Xác định H màu CuSO
4
từ màu xanh sang màu trắng.
Câu 51: Kim loại Cu không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. ZnCl
2
. B. AgNO
3
. C. HNO
3
. D. FeCl
3
.
Câu 52: Tính chất hóa học chung của kim loại
A. Tính bazơ. B. Tính oxi hóa. C. Tính khử. D. Tính axit.
đề thi 201
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 53: Chất E được dùng làm dung môi pha chế dược phẩm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động
đốt trong. Việt Nam đã tiến hành pha E vào xăng truyền thống với tỉ l 5% để được xăng E5. Chất E
A. Etanol. B. Saccarozơ. C. Axetilen. D. Metan.
Câu 54: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Zn. B. Fe. C. Ag. D. Na.
Câu 55: Cho dãy các chất sau: H
2
NCH
2
COOH , C
6
H
5
NH
3
Cl , C
2
H
5
NH
2
, CH
3
COOC
2
H
5
. Số chất trong
dãy phản ứng với dung dịch NaOH
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 56: Cho 6,4 gam Cu 5,6 gam Fe tác dụng với lượng dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được V lít khí H
2
(đktc). Giá trị của V
A. 5,6 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lit. D. 3,36 t.
Câu 57: Chất nào sau đây hợp chất tạp chức?
A. C
2
H
5
OH. B. H
2
NCH
2
COOH. C. CH
2
(COOCH
3
)
2
. D. CH
3
COOH .
Câu 58: Công thức của etyl axetat
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 59: Loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
A. nilon-6,6. B. nitron. C. nilon-7. D. visco.
Câu 60: Thành phần chính của thuốc nổ không khói xenlulozơ trinitrat. Công thức của Xenlulozơ
trinitrat
A. [C
6
H
7
O
2
(NO
2
)
3
]
n
. B. [C
6
H
7
O
3
(ONO
2
)
2
]
n
. C. [C
6
H
7
O
3
(ONO
2
)
3
]
n
. D. [C
6
H
7
O
2
(ONO
2
)
3
]
n
.
Câu 61: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y bằng dung dịch NaOH, thu
được 151,2 gam hỗn hợp các muối natri của Glyxin, Alanin Valin. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m
gam hỗn hợp X,Y trên cần 107,52 lít khí O
2
(đktc), thu được 64,8 gam H
2
O V lít CO
2
(đktc). Điều
khẳng định nào sau đây đúng?
A. Giá trị của m 102,4. B. Số mol của hỗn hợp E 1,4.
C. Giá trị của V 56. D. X Gly-Ala; Y Gly
2
-Val.
Câu 62: Hòa tan hết a gam Ba trong 200ml dung dịch Y gồm H
2
SO
4
1M MgSO
4
1M, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, m gam kết tủa 6,72 lit khí (đktc). Giá tr của m là
A. 99. B. 81,5. C. 104,8. D. 75,7.
Câu 63: Sục V lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)
2
KOH, kết quả t nghiệm
được biểu diễn bằng đồ thị sau:
Khi kết tủa đạt cực đại, thì V giá trị lớn nhất
A. 5,152 B. 5,376 C. 4,48 D. 6,72
Câu 64: Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl
2
, Cu Fe(NO
3
)
2
vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M,
sau phản ứng thu được dung dịch Y khí NO (đktc). Cho từ từ dung dịch chứa AgNO
3
1M vào Y đến
khi các phản ứng xảy ra hoàn thấy đã dùng 870 ml, thu được m gam kết tủa thoát ra 0,672 lít khí NO
( đktc). Biết NO sản phẩm khử duy nhất của N
+5
trong cả quá trình. Xác định giá trị của m ?
A. 116,68. B. 126,34. C. 123,78. D. 137,22.
Câu 65: Cho các phát biểu sau:
(1) Các este đơn chức bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo ra muối ancol.
(2) Fructozo phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân t fructozo nhóm chức CHO.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(3) Trong peptit mạch hở tạo bởi n gốc α-aminoaxit n-1 liên kết peptit.
(4) Các polime sử dụng làm đều tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng.
Số câu phát biểu đúng
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn a mol X trieste của glixerol 2 axit cacboxylic đơn chức, thu được b mol
CO
2
c mol H
2
O, biết b-c =4a . Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H
2
(đktc) thu được 36,9 gam Y . Nếu
đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 81 gam. B. 36,6 .gam C. 16,2 gam. D. 40,5 gam.
Câu 67: Cho 35,2 gam hỗn hợp X gồm phenyl fomat, propyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat, etyl
phenyl oxalat tác dụng với lượng dung dịch NaOH, 0,4 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được
dung dịch chứa m gam muối 10,4 gam hỗn hợp ancol Y. Cho 10,4 gam Y tác dụng hết với Na, thu
được 2,24 lít H
2
(đktc). Giá trị của m
A. 37,2. B. 40,8. C. 41,0. D. 39,0.
Câu 68:
Hỗn hợp X chứa Na
2
O, NH
4
Cl, NaHCO
3
BaCl
2
số mol mỗi chất đều bằng nhau.
Cho hỗn hợp X o H
2
O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
A.
NaCl, NaOH.
B.
NaCl.
C. NaCl, NaOH, BaCl
2
. D. NaCl, NaHCO
3
, NH
4
Cl, BaCl
2
.
Câu 69: Cho các đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
Cho biết: X este công thức phân tử C
10
H
10
O
4
; X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
, X
6
các hợp chất hữu
khác nhau. Phân t khối của X
6
A. 146. B. 104. C. 118. D. 132.
Câu 70: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở; hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế
tiếp nhau trong dãy đồng đẳng một đieste tạo bởi axit hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu
được 7,26 gam CO
2
2,7 gam H
2
O. Mặt khác, đun nóng a gam X trên với 80ml dung dịch NaOH 1M,
sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH
thu được dung dịch Y. cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan, đồng thời thu được 896ml hỗn
hợp ancol (đktc) có tỉ khối i so với H
2
19,5. Giá trị của m gần nhất với giá tr nào sau đây?
A. 5,770. B. 5,750. C. 5,755. D. 5,84.
Câu 71: Chất hữu X mạch hở công thức phân tử C
8
H
12
O
4
thỏa đồ các phản ứng sau
(a) X + 2NaOH
0
t

Y + Z + T. (b) X + H
2
0
,Ni t

E.
(c) E + 2NaOH
0
t

2Y + T. (d) Y + HCl

NaCl + F.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tổng số nguyên tử hidro trong 2 phân tử T, F 10.
B. Từ Z thể điều chế T theo đồ: Z hidrocacbon A T.
C. Đốt cháy cùng số mol Y, Z, T thu được cùng số mol H
2
O.
D. Đun nóng Y với vôi tôi xút thu được 1 chất khí là thành phần chính của khí thiên nhiên.
Câu 72: Thủy phân este mạch hở X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
, thu được cả 2 sản phẩm đều phản
ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 73: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic. Trong các
chất trên, số chất vừa khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả năng phản ứng với Cu(OH)
2
điều kiện thường
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Đề thi thử môn Hóa học 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 522
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm