Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 1

301:CBCBBDADCBACACCDCDDABACABDACCCABBDDCBDCC)
Mã#đề:#132 Trang#1#/#4
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NGH AN
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 1 NĂM 2019
TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 1
Bài thi: KHTN. Môn thi: HÓA HC
Thi gian làm bài 50 phút, không k thi gian phát đề
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. Các th tích khí
đều đo điu kin tiêu chun (0
o
C, 1 atm). B qua s hòa tan ca cht khí trong nước.
Hãy chn mt phương án tr li đúng nht cho mi câu.
Câu 41: Cht nào sau đây thuc loi polisaccarit?
A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Fructozơ.
Câu 42: Poli vinyl clorua (PVC) được điu chế t phn ng trùng hp cht nào sau đây?
A. CH
2
=CH-CH
3
. B. CH
2
=CHCl. C. CH
2
=CH
2
. D. CH
3
-CH
3
.
Câu 43: Cho dung dch NaOH vào dung dch cht X, thu được kết ta màu trng xanh, để ngoài không khí
chuyn sang màu nâu đỏ. Cht X là
A. FeCl
3
. B. MgCl
2
. C. FeCl
2
. D. CuCl
2
.
Câu 44: Benzyl axetat là este có mùi thơm ca hoa nhài. Công thc ca benzyl axetat là
A. C
6
H
5
CH
2
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
. C. CH
3
COOC
6
H
5
. D. C
6
H
5
COOCH
3
.
Câu 45: Kim loi nào sau đây là kim loi kim th?
A. Fe. B. Ca. C. Na. D. Al.
Câu 46: Cht bt X màu đỏ, được quét lên phía ngoài ca v bao diêm. Cht X là
A. đá vôi. B. lưu hunh. C. kali nitrat. D. photpho.
Câu 47: Kim loi nào sau đây có th điu chế được bng cách dùng CO kh oxit ca nó?
A. Fe. B. Ca. C. Al. D. Na.
Câu 48: Kim loi Mg không tác dng được vi cht nào sau đây nhit độ thường?
A. FeCl
2
. B. HCl. C. H
2
O. D. NaOH.
Câu 49: Công thc ca thch cao sng là
A. CaSO
4
. B. CaCO
3
. C. CaSO
4
.2H
2
O D. CaCl
2
.
Câu 50: Lysin có công thc phân t
A. C
2
H
5
NO
2
. B. C
6
H
14
O
2
N
2
. C. C
5
H
9
NO
4
D. C
6
H
12
N
2
O
4
.
Câu 51: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?
A. Cr
2
O
3
. B. Fe
2
O
3
. C. CrO
3
. D. FeO.
Câu 52: điu kin thường, kim loi nào sau đây có khi lượng riêng bé nht?
A. Na. B. Al. C. Li. D. Os.
Câu 53: Cho m gam mt amin đơn chc tác dng va đ vi 100ml dung dch HCl 1M thu được 8,15 gam
mui. Công thc phân t ca amin là
A. C
2
H
7
N. B. C
4
H
9
N. C. C
2
H
5
N. D. C
4
H
11
N.
Câu 54: Phn ng nào sau đây có phương trình ion rút gn là H
+
+ OH
-
H
2
O?
A. KOH + HF KF + H
2
O. B. H
3
PO
4
+ 3NaOH Na
3
PO
4
+ 3H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ 2HNO
3
Ba(NO
3
)
2
+ 2H
2
O. D. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O.
Câu 55: Người ta thu khí X sau khi điu chế như hình v bên dưới.
Trong các khí: N
2
, Cl
2
, SO
2
, NO
2
, s cht tho mãn là
đề 132
301:CBCBBDADCBACACCDCDDABACABDACCCABBDDCBDCC)
Mã#đề:#132# # Trang#2#/#4#
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 56: Cho m gam glucozơ tráng bc hoàn toàn được 32,4 gam Ag. Hiu sut phn ng 100%. Giá tr m
bng
A. 16,2. B. 18,0. C. 13,5. D. 27,0.
Câu 57: T CO
2
H
2
O, dưới tác dng ca dip lc, phn ng quang hp to thành cht X. Thu phân X
trong môi trường axit to thành cht Y. Cht Y lên men to thành cht Z và CO
2
. X và Z là
A. saccarozơ, glucozơ. B. xenlulozơ, glucozơ. C. tinh bt , etanol. D. tinh bt,glucozơ.
Câu 58: Vt liu polime dùng để bn si “len” để đan áo rét là
A. polistiren. B. polibutadien. C. polietilen. D. poliacrilonitrin.
Câu 59: Cho các cht sau: Al
2
O
3
, Fe, Cr(OH)
3
, Cr
2
O
3
, Na
2
O. S cht tan được trong dung dch NaOH loãng
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 60: Cho các cht sau: phenyl amoniclorua, anilin, metyl axetat, natri axetat. S cht phn ng được vi
dung dch NaOH là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 61: Cho t t đến hết 350 ml dung dch NaOH 2M vào 200 ml dung dch AlCl
3
1M, sau khi các phn
ng xy ra hoàn toàn thu được m gam kết ta. Giá tr ca m là
A. 12,4. B. 7,8. C. 15,6. D. 3,9.
Câu 62: Cho m gam Fe tác dng vi oxi thu được 23,2 gam Fe
3
O
4
. Giá tr ca m là
A. 16,8. B. 11,2. C. 8,4. D. 5,6.
Câu 63: Tiến hành các thí nghim sau:
(a) Đốt Mg trong oxi.
(b) Để vt bng gang trong không khí m.
(c) Nhúng thanh đồng vào dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
có nh vài git dung dch FeSO
4
.
(d) Qun si dây đồng và si dây nhôm ri nhúng vào dung dch NaCl.
Trong các thí nghim trên, s thí nghim có xy ra ăn mòn đin hóa hc là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 64: Thy phân este mch h X có công thc phân t C
4
H
8
O
2
, thu được ancol Y. Oxi hoá Y thu được sn
phm có kh năng tráng bc. S công thc cu to phù hp ca X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 65: Thc hin các thí nghim sau:
(a) Nhit phân AgNO
3
.
(b) Cho CO dư qua Fe
2
O
3
nung nóng đến phn ng hoàn toàn.
(c) Đin phân dung dch MgCl
2
.
(d) Cho Mg vào lượng dư dung dch FeCl
3
.
(e) Cho dung dch Fe(NO
3
)
2
vào dung dch AgNO
3
dư.
(g) Cho đinh st vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
Sau khi các phn ng xy ra, s thí nghim sinh ra kim loi là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 66: Este X mch h công thc phân t C
5
H
8
O
4
. phòng hóa hoàn toàn X bng dung dch NaOH,
thu được hai cht hu cơ Y, Z. Biết Y tác dng vi Cu(OH)
2
to dung dch màu xanh lam và Z có kh năng
tráng bc. Phát biu nào sau đây sai?
A. n
Z
= 2n
Y
. B. Đốt cháy 1 mol Z thu được 0,5 mol CO
2
.
C. X có kh năng tham gia phn ng tráng bc. D. X có hai công thc cu to phù hp.
Câu 67: Thc hin thí nghim theo th t:
- Cho vài git phenolphtalein vào 3 ng nghim cha nước được đánh s th t.
- Cho vào ng nghim th nht 1 mu Na nh.
- Cho vào ng nghim th hai 1 mu Mg.
- Cho vào ng nghim th ba mt mu nhôm (nhôm lá).
Để yên mt thi gian ri ln lượt đun nóng các ng nghim. Phát biu nào sau đây là đúng
A. Sau khi đun nóng, có 2 ng nghim chuyn sang màu hng
B. Chng nghim th nht dung dch có màu hng sau khi đun nóng.
C. Trước khi đun nóng, không có ng nghim nào có màu hng.
301:CBCBBDADCBACACCDCDDABACABDACCCABBDDCBDCC)
Mã#đề:#132# # Trang#3#/#4#
D. ng nghim th 3 trước khi đun nóng không hin tượng gì, sau khi đun nóng dung dch chuyn màu
hng.
Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol hn hp X gm axit acrylic, vinyl acrylat, axit axetic, metyl axetat (trong
đó s mol vinyl acrylat bng tng s mol axit axetic và metylaxetat) cn va đ V lít O
2
, thu được hn hp Y
gm CO
2
và 30,6 gam nước. Dn Y qua dung dch cha 2 mol Ca(OH)
2
đến phn ng hoàn toàn được m gam
kết ta. Giá tr ca V và m là
A. 57,12 và 200. B. 52,64 và 200. C. 57,12 và 160. D. 52,64 và 160.
Câu 69: Cho các phát biu sau:
(a) Sc khí NH
3
ti dư vào dung dch AlCl
3
, thu được kết ta trng.
(b) Nh dung dch Ba(OH)
2
vào dung dch (NH
4
)
2
SO
4
đun nóng nh thu được kết ta trng và có khí thoát ra.
(c) Dung dch Ca(OH)
2
va đủ làm mm được nước cng toàn phn.
(d) Thch cao khan dùng để nn tượng, bó bt khi gãy xương.
(e) Xesi được ng dng trong chế to tế bào quang đin.
S phát biu đúng là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 70: Cho sơ đồ phn ng (theo đúng t l)
HCOOH
24
HSO
⎯⎯
X + Y
X + Z
0
,txt
⎯⎯
T
T + HO-CH
2
-CH
2
-OH
0
,txt
⎯⎯
←⎯
G + H
2
O.
Trong các cht X, Y, Z, T, G, s cht va tác dng được vi Na, va tác dng vi NaOH là
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 71: Cho các phát biu sau:
(a) V bánh mì khi ăn s ngt hơn rut bánh mì.
(b) Có th phân bit len (lông cu) và “len” (tơ nitron) bng cách đốt.
(c) Để hn chế v tanh ca cá, khi nu canh cá người ta nu vi các loi có v chua như me, su, khế
(d) Thành phn ch yếu ca khí biogas là metan.
(e) Tơ tm là mt loi protein đơn gin.
(g) Du m để lâu trong không khí b ôi thiu do liên kết đôi C=C b oxi hoá bi oxi không khí..
S phát biu đúng là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 72: Dung dch X gm K
2
HPO
4
1M và NaH
2
PO
4
1M. Dung dch Y gm Na
3
PO
4
1M và NaOH 1M. Cho
100 ml dung dch X vào 200 ml dung dch Y, thu được dung dch E. Cô cn cn thn dung dch E thu được m
gam cht rn khan. Biết các phn ng xy ra hoàn toàn. Giá tr ca m là
A. 81,0. B. 66,6. C. 64,8. D. 63,4.
Câu 73: Cho t t dung dch H
2
SO
4
vào dung dch X cha Ba(AlO
2
)
2
và BaCl
2
. Khi lưng kết ta to ra (m
gam) ph thuc vào s mol axit (n mol) như đồ th.
Giá tr ca x là
A. 42,75. B. 37,55. C. 40,15. D. 19,45.
Câu 74: Đin phân dung dch X cha Cu(NO
3
)
2
NaCl vi đin cc trơ thy th tích khí thoát ra c 2 đin
cc (V lít) và thi gian đin phân (t giây) ph thuc nhau như trên đồ th.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 784
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm