Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/3 - Mã đề thi 135
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019
TỔ BỘ MÔN: TỰ NHIÊN Môn: Hoá Học, Lớp 12
******** Thời gian làm bài: 50 phút
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch
A. HCl. B. HNO
3
loãng.
C. H
2
SO
4
loãng. D. KOH.
Câu 2: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử Fe
2+
và sự oxi hóa Cu. B. sự khử Fe
2+
và sự khử Cu
2+
.
C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu
2+
.
Câu 3: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO
3
)
2
giải phóng kim loại Cu là
A. Fe và Au. B. Al và Fe. C. Al và Ag. D. Fe và Ag.
Câu 4: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H
2
(ở đktc). Giá trị của m là
A. 1,35. B. 2,70. C. 5,40. D. 4,05.
Câu 5: Este A được điều chế từ
-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5.
Công thức cấu tạo của A là:
A. H
2
NCH
2
COOCH
3
. B. H
2
NCH
2
CH(NH
2
)COOCH
3
.
C. H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH D. CH
3
CH(NH
2
)COOCH
3
.
Câu 6: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe
3
O
4
, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO
ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:
A. 39g B. 38g C. 24g D. 42g
Câu 7: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol Fe
2
(SO
4
)
3
0,1 mol CuSO
4
. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z có khối lượng (m + 3,2) gam. Giá trị của m là
A. 6,00 B. 4,80 C. 0,96 D. 1,92
Câu 8: Axit aminoaxetic (H
2
NCH
2
COOH) tác dụng được với dung dịch
A. NaNO
3
. B. Na
2
SO
4
. C. NaOH. D. NaCl.
Câu 9: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối
khan thu được là
A. 14,96 gam. B. 27,2 gam. C. 13,6 gam. D. 20,7 gam.
Câu 10: Công thức cấu tạo của polietilen là:
A. (-CH
2
-CH
2
-)n. B. (-CH
2
-CH=CH-CH
2
-)n
C. (-CF
2
-CF
2
-)n D. (-CH
2
-CHCl-)n
Câu 11:
Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là:
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này thể thu được bao nhiêu tripeptit nào chứa
phenylalanin (Phe)?
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Câu 12: Chất nào dưới đây không phải là polime?
A. Amilozơ B. Xenlulozơ C. thủy tinh hữu cơ D. Lipit
Câu 13: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:
A. tằm B. Tơ visco C. Tơ nilon-6,6 D. Tơ capron
Câu 14: Cho các polime sau: (-CH
2
CH
2
-)
n
; (- CH
2
- CH=CH- CH
2
-)
n
; (- NH-CH
2
-CO-)
n
Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là
A. CH
2
=CH
2
, CH
2
=CH-CH= CH
2
, NH
2
- CH
2
- COOH.
B. CH
2
=CH
2
, CH
3
- CH=CH-CH
3
, NH
2
- CH
2
- CH
2
- COOH.
C. CH
2
=CHCl, CH
3
-CH=CH-CH
3
, CH
3
- CH(NH
2
)- COOH.
D. CH
2
=CH
2
, CH
3
- CH=C= CH
2
, NH
2
- CH
2
- COOH.
Câu 15: 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M. cạn dung dịch sau
phản ứng được 1,835 gam muối khan. Khối lượng phân tử của A là
Mã đề thi 135
Trang 2/3 - Mã đề thi 135
A. 89. B. 103. C. 147. D. 117.
Câu 16: Cho phản ứng: aAl + bHNO
3

cAl(NO
3
)
3
+ dNO + eH
2
O.
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 6. B. 5. C. 4. D. 7.
Câu 17: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở tỉ lệ mol tương ứng 1:1:3. Thủy phân hoàn toàn m
gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit
trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là
A. 18,47 B. 18,29 C. 19,19 D. 18,83
Câu 18: Tri peptit là hợp chất
A. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.
B. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.
C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.
D. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit
Câu 19: Cho hỗn hợp A gồm Cu Mg vào dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí (đkc) không màu
một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng để hoà tan chất rắn B thu được 2,24 lít khí
SO
2
(đkc). Khối lượng hỗn hợp A ban đầu là:
A. 12,4 gam. B. 6,4 gam. C. 6,0 gam. D. 8,0 gam.
Câu 20: Khối lượng của một đoạn nilon 6,6 27346 đvC một đoạn mạch capron 17176 đvC.
Số lượng mắt xích trong đoạn mạch của 2 polime nêu trên lần lượt là?
A. 113 và 152 B. 121 và 114 C. 121 và 152 D. 113 và 114
Câu 21: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm.
Câu 22: C 5,668 g cao su buna -S phản ng va hết vi 3,462 g brom trong CCl
4
. Tỉ lệ mắt ch butađien và
stiren trong cao su buna-S là:
A. 2 : 3. B. 3 : 5 C. 1 : 3. D. 1 : 2.
Câu 23: Tơ nilon–6,6 thuộc loại:
A. tơ bán tổng hợp. B. tơ tổng hợp C. Tơ nhân tạo. D. tơ thiên nhiên.
Câu 24: Chất có tính bazơ là
A. CH
3
COOH. B. CH
3
CHO. C. CH
3
NH
2
. D. C
6
H
5
OH.
Câu 25: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào
A. anilin. B. ancol etylic. C. axit axetic D. benzen.
Câu 26: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. C
6
H
5
NH
2
B. CH
3
NHCH
2
CH
3
C. NH
3
D. CH
3
CH
2
NH
2
Câu 27: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
. Cặp
chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dung dịch FeCl
3
B. dung dịch FeCl
2
và dung dịch CuCl
2
C. Fe và dung dịch CuCl
2
D. Cu và dung dịch FeCl
3
Câu 28: Số đồng phân amin có công thức phân tử C
3
H
9
N là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 29: Ngâm một kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO
3
0,1M. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng
kẽm tăng thêm
A. 0,65 gam. B. 1,51 gam. C. 0,755 gam. D. 1,3 gam.
Câu 30: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO
3
loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy
nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 6,72. B. 4,48. C. 2,24. D. 3,36.
Câu 31: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH
3
CH(NH
2
)COOH ?
A. Alanin. B. Axit 2-aminopropanoic.
C. Axit -aminopropionic. D. Anilin.
Câu 32: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Al. B. Na. C. Mg. D. Fe.
Câu 33: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là
A. axit cacboxylic. B. β-aminoaxit. C. este. D. α-aminoaxit.
Trang 3/3 - Mã đề thi 135
Câu 34: Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84
gam muối khan. Kim loại đó là:
A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.
Câu 35: Trong số các loại sau: tằm, visco, nilon 6,6, axetat, capron, enang, những
loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon 6,6 và tơ capron. B. Tơ visco và tơ axetat.
C. Tơ visco và tơ nilon – 6,6 D. Tơ tằm và tơ enang.
Câu 36: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
A. Lizin (H
2
NCH
2
-[CH
2
]
3
CH(NH
2
)-COOH) B. Axit glutamic (HOOCCH
2
CHNH
2
COOH)
C. Glixin (NH
2
CH
2
-COOH) D. Axit axetic( CH
3
COOH)
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu , Ag trong dung dịch HNO
3
(dư). Kết thúc
phản ứng thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y gồm NO
2
, NO, N
2
O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : 1
dung dịch Z (không chứa muối NH
4
NO
3
). cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m
và số mol HNO
3
đã phản ứng lần lượt là:
A. 205,4 gam và 2,5 mol B. 199,2 gam và 2,4 mol
C. 205,4 gam và 2,4 mol D. 199,2 gam và 2,5 mol
Câu 38: Polime nào có cấu trúc dạng phân nhánh?
A. xenlulozơ B. Cao su lưu hóa C. polietilen D. amilopectin
Câu 39: Cho 5,9 gam propylamin (C
3
H
7
NH
2
) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối
(C
3
H
7
NH
3
Cl) thu được là
A. 9,55 gam. B. 8,10 gam. C. 9,65 gam. D. 8,15 gam.
Câu 40: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. isopren B. Stiren C. Propen D. Toluen
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
-Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16;Si = 28; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108;
Ba = 137;Cd = 112 ; Cr= 52
Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm