Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút, 24 câu trắc nghiệm, 2 bài tự luận
đề thi 101
(Cho: H =1; O =16; N =14; F= 19; Cl =35,5; Br =80; I =127; Na =23; Fe = 56; Zn =65, Cu=64, Al=27,
K=39, Mg=24, Ca=40. Các thể tích khí đo ĐKTC)
Thí sinh không dùng bất tài liệu
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu 8 điểm)
Câu 1:
Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng,
sau phản ứng thu được 1,12 lít H
2
(đktc) dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X
A.
5,83 gam.
B.
7,33 gam.
C.
7,23 gam.
D.
4,83 gam.
Câu 2:
Cho đồ phản ứng: NaCl
X
NaHCO
3
X
A.
Na
2
SO
4
B.
Na
2
CO
3
C.
NaClO
D.
NaOH
Câu 3:
Nhôm bền trong môi trường không khí nước do
A.
Nhôm kim loại kém hoạt động
B.
màng hidroxit Al(OH)
3
bền vững bảo vệ
C.
Nhôm tính thụ động với không khí nước
D.
màng oxit Al
2
O
3
bền vững bảo vệ
Câu 4:
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)
2
0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
. Đồ thị biểu diễn sự phụ
thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)
2
như sau:
Giá trị của V bằng bao nhiêu lít?
A.
2,4 lít.
B.
2,5 lít.
C.
1,7 lít.
D.
2 lít.
Câu 5:
Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A.
nước.
B.
rượu etylic.
C.
phenol lỏng.
D.
dầu hỏa.
Câu 6:
Chất nào sau đây là oxit lưỡng tính
A.
Na
2
O
B.
MgO
C.
Al
2
O
3
D.
AlCl
3
Câu 7:
Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy
A.
Cr
B.
Al
C.
Cu
D.
Fe
Câu 8:
Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na
2
O BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít
khí H
2
(đktc) dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)
2
. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch
Al
2
(SO
4
)
3
0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A.
36,51.
B.
27,96.
C.
29,52.
D.
1,50.
Câu 9:
Chất X kết tủa keo trắng, X vùa tan trong dung dịch NaOH, vừa tan trong dung dịch HCl.X
A.
NaHCO
3
.
B.
Al(OH)
3
.
C.
Mg(OH)
2
.
D.
AlCl
3
.
Câu 10:
Cho từ từ đến dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl
3
thấy có hiện tượng
A.
sủi bọt khí, kết tủa, kết tủa tan dần
B.
kết tủa, kết tủa không tan
C.
kết tủa, kết tủa tan dần đế hết.
D.
chỉ kết tủa
Câu 11:
Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO
4
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam
hỗn hợp kim loại. Giá trị của m
A.
6,4.
B.
6,8.
C.
7,0.
D.
12,4.
Câu 12:
Cho c hợp kim sau để ngoài trời: (a) Zn-Cu ; (b) Zn-Mg ; (c) Zn-Fe ; (d) Zn-Ag. Số hợp kim mà
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trong đó Zn sẽ bị ăn mòn điện hóa trước là
A.
1
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 13:
Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag thì dùng dung dịch nào sau đây?
A.
HCl
B.
HNO
3
đậm đặc
C.
NH
3
D.
Fe(NO
3
)
3
Câu 14:
Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO
3
thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là
A.
Na
2
CO
3
, CO
2
, H
2
O.
B.
NaOH, CO
2
, H
2
O.
C.
Na
2
O, CO
2
, H
2
O.
D.
NaOH, CO
2
, H
2
.
Câu 15:
Câu o sau đây không đúng
A.
Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca
2+
, Mg
2+
B.
Đun sôi nước thể làm mất tính cứng vĩnh cửu.
C.
Dùng phương pháp trao đổi ion để làm giảm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu.
D.
Dùng Na
2
CO
3
( hoặc Na
3
PO
4
)để làm mất tính cứng tạm thời nh cứng vĩnh cửu.
Câu 16:
Tiến nh các thí nghiệm sau
(1).Cho Zn vào dung dịch AgNO
3
; (2).Cho Fe Vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
;
(3).Cho Na vào dung dịch CuSO
4
; (4).Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.
Các thí nghiệm tạo thành kim loại là
A.
(3) (4).
B.
(1) (4).
C.
(1) (2).
D.
(2) (3).
Câu 17:
Cho 5,4 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch NaOH . Tính thể ch khí hidro thu được?
A.
3,36 lít
B.
6,72 lít
C.
4,48 lít
D.
2,24 lít
Câu 18:
Ứng dụng nào sau đây không phải của nhôm:
A.
hàn kim loại
B.
làm thân máy bay, ô
C.
làm dây đẫn điện thay cho đồng
D.
làm dụng cụ nấu ăn
Câu 19:
Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm
A.
quặng boxit.
B.
quặng manhetit.
C.
quặng pirit.
D.
quặng đôlômit.
Câu 20:
Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A.
Na.
B.
Ca.
C.
Al.
D.
Fe.
Câu 21:
Cho c phát biểu sau:
(a)
Sục khí CO
2
tới vào dung dịch NaAlO
2
, thu được kết tủa trắng.
(b)
Nhỏ dung dịch Ba(HCO
3
)
2
vào dung dịch KHSO
4
, thu được kết tủa trắng có khí thoát ra.
(c)
Dung dịch Na
2
CO
3
làm mềm được nước cứng toàn phần.
(d)
Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bột khi y xương.
(e)
Hợp kim liti nhôm siêu nhẹ, được dùng trong thuật hàng
không.
(f) Cho Zn vào dung dịch HCl khí màu nâu đỏ thoát ra.
Số phát biểu đúng là
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
5.
Câu 22:
Cấu hình electron chung lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:
A.
ns
2
np
1
B.
ns
2
C.
ns
2
np
2
D.
ns
1
Câu 23:
Chỉ dùng dung dịch hóa chất nào sau đây để phân biệt 3 chất rắn Mg, Al, Al
2
O
3
A.
HCl
B.
NaCl
C.
CuCl
2
D.
KOH
Câu 24:
Cho hỗn hợp gồm Fe Mg vào dung dịch AgNO
3
, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung
dịch X (gồm hai muối) chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là:
A.
Fe(NO
3
)
3
Mg(NO
3
)
2
.
B.
AgNO
3
Mg(NO
3
)
2
.
C.
Mg(NO
3
)
2
Fe(NO
3
)
2
.
D.
Fe(NO
3
)
2
AgNO
3
.
PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1.(1 điểm) Cho 6,2 gam hỗn hợp gôm 2 kim loại kiềm 2 chu liên tiếp tác dụng hết với nước thu
được 2,24 lít khí hidro dung dịch (X).
a) Viết phương trình phản ng xảy ra tìm 2 kim loại kiềm.
b) Tính thể tích dung dịch H
2
SO
4
1M để trung hòa dung dịch (X).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 2. .(1 điểm) Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M c dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa
thu được 15,6 gam. Viết phương trình phản ứng xảy ra tính V .
---------------HẾT---------------
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đáp án đề 101
1.C 2.D 3.D 4.D 5.D 6.C 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.C 13.D 14.A
15.B 16.B 17.B 18.A 19.A 20.A 21.D 22.B 23.D 24.C
PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1.(1 điểm) Cho 6,2 gam hỗn hợp gôm 2 kim loại kiềm 2 chu liên tiếp tác dụng hết với nước thu được
2,24 lít khí hidro dung dịch (X).
c) Viết phương trình phản ng xảy ra tìm 2 kim loại kiềm.
d) Tính thể tích dung dịch H
2
SO
4
1M để trung hòa dung dịch (X).
Câu 2. .(1 điểm) Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M c dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa
thu được 15,6 gam. Viết phương trình phản ứng xảy ra tính V .
ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ 1
Câu 1
a) -Viết PTPU ( 0,25 điểm)
-Tìm 2 kl (Na, K) (0,25 điểm)
b) -Viết PTPU (0,25 điểm)
-Tính V của dd axit (100ml) (0,25 điểm)
Câu 2
- Số mol Al
3+
= 0,3
- Số mol kết tủa = 0,2
Trường hợp 1: Không pu hòa tan
- Viết PT (0,25 điểm)
- Tính số mol NaOH = 0,6
V = 1,2 lít ( 0,25 điểm)
Trường hợp 2: phan ứng hòa tan
- Viết PT (0,25 điểm)
- Tính số mol NaOH = 1 mol
V = 2 lít ( 0,25 điểm)
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/hoa-hoc-lop-12

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm