Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình

Trang 1/7 - 101
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 12
Năm học: 2018 2019
Môn: TOÁN

........SBD:.....................
Mã đề thi 101
Phn I: Trc nghim (40 câu mỗi câu 0,2 điểm)
Hc sinh kẻ, ghi mã đề và tr li phn trc nghim theo mu sau vào bài làm:
Mã đề:
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
16
21
22
23
24
26
27
28
29
31
33
34
36
Câu 1: Trong không gian vi h t Oxyzm
( )
1;2;3A
và mt phng
( )
: 4 0x y z
+ =
. Vit
t phng
( )
A và song song vi mt phng
( )
.
A.
4 4 0x y z + =
B.
4 4 0x y z + + =
C.
2 2 10 0x y z+ + =
D.
2 2 10 0x y z+ + + =
Câu 2: Tp hm biu din s phc z tha mãn
2 3 7zi + =
A. ng thng. B. Elip. C. ng tròn. D. Hình tròn.
Câu 3: Trong không gian vi h t  Oxyz, cho mt phng
( )
:2 2 3 0P x y z + =
 m
( )
1; 2;13M
. Tính khong cách d t m M n mt phng
( )
P
A.
4
3
d =
. B.
7
3
d =
. C.
10
3
d =
. D.
4
3
d =−
.
Câu 4: Trong không gian vi h t
Oxyz
, cho
( )
;2;1ux=
,
( )
1; 1;2vx=−
ng ca
u
v
.
A.
2x+
B.
32x
C.
32x+
D.
2 x−−
Câu 5: Tích phân
1
0
1
25
dx
x+
bng:
A.
17
log
25
B.
17
ln
25
C.
15
ln
27
D.
4
35
Câu 6: H nguyên hàm ca hàm s
( )
sin3f x x=
là:
A.
1
cos3
3
xC−+
B.
1
cos3
3
xC+
C.
3cos3xC+
D.
3cos3xC−+
Câu 7: Trong không gian vi h t
Oxyz
t phm
( )
1; 2;0A

pháp tuyn
( )
2; 1;3n =−
A.
2 4 0xy =
. B.
2 3 4 0x y z + =
. C.
2 3 0x y z + =
. D.
2 3 4 0x y z + + =
.
Câu 8: Trong không gian vi h trc t
Oxyz
, vi cng th
m
(1;2; 3), (2; 3;1)AB−−
Trang 2/7 - 101
A.
1
2 5 .
32
xt
yt
zt
=+
=−
=
B.
=+
= +
=+
2
3 5 .
14
xt
yt
zt
C.
1
2 5 .
34
xt
yt
zt
=+
=−
=+
D.
3
8 5 .
54
xt
yt
zt
=−
= +
=−
Câu 9: Trong không gian vi h t Oxyzm
( )
M 2; 3;1
ng thng
12
:
2 1 2
x y z
d
++
==
.
Tìm t m
M
i xng vi M qua d.
A.
( )
3; 3;0 .M
B.
( )
1; 3;2 .M
C.
( )
0; 3;3 .M
D.
( )
1; 2;0 .M
−−
Câu 10: Cho hai s phc
1
42zi=−
2
15zi=+
. Tìm s phc
12
z z z=+
.
A.
53zi=+
B.
37zi=−
C.
26zi= +
D.
57zi=−
Câu 11: Gi s mt hình thang cong gii hn b th hàm s
( )
y f x=
, trc Ox ng thng
xa=
xb=
(
ab
) quay xung quanh trc Ox to thành mt khi tròn xoay. Vit công thc tính th
tích V ca kh
A.
( )
2
a
b
V f x dx
=
B.
( )
b
a
V f x dx=
C.
( )
2
b
a
V f x dx
=
D.
( )
2
b
a
V f x dx=
Câu 12: Trong mt phng t Oxy, s phc
72zi=−
m biu di
A.
( )
1
7;2M
B.
( )
2
7; 2M
C.
( )
3
7; 2Mi
D.
( )
4
2;7M
Câu 13: Trong không gian vi h trc t 
Oxyz
      c mt phng
( )
: 1 0+ + =P x y z
?
A.
( )
0;0;1K
B.
( )
0;1;0J
C.
( )
1;0;0I
D.
( )
0;0;0O
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
( )
1
: 2 5 0
2
P x y z + + =
. 
pháp tuyn ca mt phng
( )
P
?
A.
( )
2
1; 2;1n =−
. B.
( )
3
1; 4;2n =−
. C.
( )
1
2; 2;1n =−
. D.
( )
4
2;1;5n =−
.
Câu 15: Trong không gian vi h t 
,Oxyz
cho mt c   
2 2 2
2 6 6 0.x y z x y+ + + =
Tìm t tâm
I
và bán kính
R
ca mt c
A.
( 1;3;0); 16IR−=
B.
(1; 3;0); 16IR−=
C.
( 1;3;0); 4IR−=
D.
(1; 3;0); 4IR−=
Câu 16: Gi
0
z
là nghim phc có phn o âm c
2
6 13 0zz + =
. Tính
0
1.zi+−
A.
25
B.
13
C.
5
D.
13
Câu 17: Cho s phc
67zi=+
. S phc liên hp ca
z
m biu din hình hc là
A.
( )
6; 7−−
B.
( )
6;7
C.
( )
6; 7
D.
( )
6;7
Câu 18: 
zi=

2
0z az b+ + =

( )
,ab
thì
ab+

A.
2
B.
1
C.
1
D.
2
Câu 19: Hình phng gii hn b th hàm s
( )
y f x=
liên tn
;ab
, trc hoành hai
ng thng
xa=
,
xb=
,
( )
ab
có din tích
S
là:
Trang 3/7 - 101
A.
( )
d
b
a
S f x x=
B.
( )
d
b
a
S f x x=
C.
( )
d
b
a
S f x x=
D.
( )
2
d
b
a
S f x x
=
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, tìm t c
6 8 4= + +u i j k
.
A.
( )
3;4;2=u
B.
( )
3;4;2=−u
C.
( )
6;8;4=u
D.
( )
6;8;4=−u
Câu 21: Trong không gian v
i h
to

Oxyz
, vit 
nh ch
nh t c c
a m
t c u c

ng k
nh
AB
v
i
(2;1;0)A
,
(0;1;2)B
.
A.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 4x y z + + =
B.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 2x y z+ + + + + =
C.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 4x y z+ + + + + =
D.
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1) 2x y z + + =
Câu 22: Cho hàm s
Oxy
liên tc trên
R
 th
( )
C
i.
Din tích hình phng gii hn b th
( )
C
, tr ng thng
= 0x
,
= 2x
(ph:
A.
( )
2
0
df x x
B.
( ) ( )
−+

12
01
ddf x x f x x
C.
( ) ( )

12
01
ddf x x f x x
D.
( )
2
0
df x x
Câu 23: Trong không gian vi h t 
Oxyz
, cho mt phng
( )
: 2 3 0P x y z+ + =
 m
( )
1;1;0I
t cu tâm
I
và tip xúc vi
( )
P
là:
A.
( ) ( )
22
2
5
11
6
x y z + + =
. B.
( ) ( )
22
2
25
11
6
x y z + + =
.
C.
( ) ( )
22
2
5
11
6
x y z + + =
. D.
( ) ( )
22
2
25
11
6
x y z+ + + + =
.
Câu 24: Tìm h nguyên hàm ca hàm s
( )
2
1
1
y
x
=
+
A.
( ) ( )
23
12
d
11
xC
xx
=+
++
B.
( )
2
11
d
1
1
xC
x
x
=+
+
+
C.
( )
2
11
d
1
1
xC
x
x
=+
+
+
D.
( ) ( )
23
12
d
11
xC
xx
=+
++
Câu 25: Nghim phc phn 
2
10zz + =
( )
,z a bi a b= +
. Tính
3ab+
.
A.
2
B.
1
C.
2
D.
1
Câu 26: Trong không gian vi h t 
Oxyz
, mt ph    m
( )
2;0;0A
,
( )
0;3;0B
,
( )
0;0;4C

A.
6 4 3 12 0x y z+ + + =
B.
6 4 3 0x y z+ + =
C.
6 4 3 12 0x y z+ + =
D.
6 4 3 24 0x y z+ + =

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm