Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội

Trang 1/5 - Mã đề thi 135
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN - KHỐI 12
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề.
Mã đề thi 135
(Hc sinh không được s dng tài liu)
Họ và tên học sinh:………………………………………..Số báo danh:……………Phòng thi…
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Tìm số phức liên hợp của số phức
2
2019
2
12
i
zi
i




.
A.
1z 
. B.
1zi
. C.
1zi
. D.
zi
.
Câu 2: Cho hai số phức
1
12zi=+
2
23.zi=- Phần ảo của số phức
12
2zz z=-
A. 8i- . B. 8- . C. 8i . D.
8
.
Câu 3: Số phức
z
nào sau đây thỏa mãn 5z
z
là số thuần ảo?
A.
5zi
. B.
5z
. C. 5zi . D.
23zi
.
Câu 4: Xét các số phức
z
thỏa mãn 214zi-+=. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
()
12 5 3wizi=- + là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó là
A.
()
1; 5 .I - B.
()
1; 2 .I -
C.
()
2;32 .I - D.
()
2; 32 .I -
Câu 5: Tính
2019
x
Idx
.
A. 2019
x
IC. B.
2019
ln 2019
x
IC.
C.
1
2019
x
IC
. D. 2019 ln 2019
x
IC.
Câu 6: Cho hai đường thẳng
1
12
: 2 3
34
x
t
dy t
zt



2
34'
: 5 6 '
78'
x
t
dy t
zt



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Đường thẳng
1
d
vuông góc đường thẳng
2
d
. B. Đường thẳng
1
d
song song đường thẳng
2
d
.
C. Đường thẳng
1
d
trùng đường thẳng
2
d
. D. Đường thẳng
1
d
,
2
d
chéo nhau.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho ba điểm
()()
3; 7;1 , 8; 3;8AB
(
)
3; 3; 0 .C Gọi
()
1
S
mặt cầu tâm
A
bán kính bằng
3
và
()
2
S mặt cầu m
B
bán kính bằng
6.
Hi có tất cả bao nhiêu mt
phẳng đi qua
C
và tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt cầu
()()
12
,.SS
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a,

SA ABCD góc giữa SB và
mặt đáy bằng 60
0
. Thể tích của khối chóp S.ABCD là
A.
3
3a B.
3
3
2
a
C.
3
3
3
a
D.
3
4
a
Câu 9: Cho số phức
(, )zabiab
thỏa mãn
2. 3 3ziz i
. Tính giá tr biu thc:
2019 2018
Pa b
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 135
A.
4036 2019
2019
33
5
.
B.
4036 2019
2019
33
5



. C. 2. D. 0.
Câu 10: Nếu đặt
2
3ln 1tx
thì tích phân
2
1
ln
3ln 1
e
x
Idx
xx
trở thành
A.
2
1
1
3
Idt
.
B.
4
1
11
2
Idt
t
.
C.
2
1
2
3
e
Itdt
.
D.
1
11
4
e
t
Idt
t
.
Câu 11: Trong không gian với htọa độ
Oxyz
, cho tam giác
A
BC
có
()
2;0;0A
,
(
)
1; 4; 0B -
,
(
)
0; 2;6C -
mặt phẳng
()
:2 40xyza ++-=. Gọi
()
;;
H
abc hình chiếu vuông góc của trọng tâm tam giác
A
BC lên mặt phẳng
()
a . Tính
abc.
A.
13
3
. B. 5 . C.
3
. D.
0
.
Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
3, 2 1yx x y x bằng
A.
1
6
. B.
1
6
. C.
7
6
. D.
5
.
Câu 13: Cho

2
0
d3Ifxx
. Khi đó

2
0
32d
J
fx x


bằng
A.
7
. B.
5
. C. 11. D.
13
.
Câu 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
1yx
,
5yx
và trục hoành.
A.
16
3
. B.
10
3
. C.
22
3
. D.
41
5
.
Câu 15: Hàm số
32
1
4
yxx
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A.
43
11
16 3
y
xx
. B.
43
1
4
y
xx
. C.
2
3
2
4
y
xx
. D.
2
1
2
4
y
xx
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm

1; 2; 3A
và
3; 2; 1B 
. Tọa độ trung điểm đoạn
thẳng
A
B là điểm
A.
1; 0; 2I
. B.
4;0; 4I
. C.

2; 2; 1I 
. D.
2;0; 2I
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mt phẳng
:410Pxy z
, đường thẳng
113
:
211
x
yz
d


và đim
1; 3; 1A thuộc mặt phẳng

P
. Gọi
đường thẳng đi qua
A
, nằm
trong mặt phẳng
P
cách đường thẳng d một khoảng cách lớn nhất. Gọi

;;1uab
là mt véc tơ
chỉ phương của đường thẳng
. Tính
2
P
ab
.
A. 23ab. B. 20ab. C. 24ab. D. 27ab.
Câu 18: Cho hình chóp
.SABC
có đáy
A
BC
là tam giác đều cnh
.a
Cnh bên
SA
vuông góc với mặt
đáy
()
A
BC
3.SA a= Khoảng cách từ
A
đến mp
()
SBC
bằng
A.
15
.
5
a
B.
3
.
2
a
C.
5
.
5
a
D.
.a
Câu 19: Cho số phức
(, )zabiab
thỏa mãn
24 2zizi
số phức môđun nhỏ
nhất. Tính
P
ab
.
A. 2P . B.
0P
. C. 4P . D.
5P
.
Câu 20: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong
2sinyx
, trục hoành các đường thẳng
0x
,
2
x
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích
V
bằng bao nhiêu?
Trang 3/5 - Mã đề thi 135
A. 1V
. B. 1V
. C.
1V


. D.
1V


.
Câu 21: Cho số phức
z
biểu diễn hình học
điểm
M
hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
32zi
. B.
32zi
. C.
32zi
. D.
32zi
.
Câu 22: Một ô đang chạy với vận tốc
12m/ s
thì ngưi lái đp phanh. T thi đim đó, ô tô chuyn
động chậm dần đều với vận tốc
(
)
(
)
312m/svt t=- +
, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ
lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
A.
18m.
B.
24 m.
C.
0, 24 m.
D.
4 m.
Câu 23: Nguyên hàm của hàm số
3
() .ln
f
xx x
A.
344
11
ln .ln
416
x
xdx x x x C
. B.
344
11
ln .ln
416
x
xdx x x x C
.
C.
3424
11
ln .ln
416
x
xdx x x x C
. D.
343
11
ln .ln
416
x
xdx x x x C
.
Câu 24: Đồ thị hàm số
2
2
4
3
x
y
x
x
-
=
+
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3.
Câu 25: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
3
35yx xlà điểm
A.
(7; 1)P
. B.
(3;1)Q
. C.
(1; 3)M
. D.
(1;7)N
.
Câu 26: Cho hàm số
yfx có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

0;1 . B.

;1 . C.
1;  . D.

1; 0 .
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
123
:
587
xyz
d
--+
==
-
. Vectơ nào dưới
đây là một vectơ chỉ phương của
d
?
A.
()

3
5; 8;7u =-
. B.
()

4
7; 8;5u =-
. C.
()

2
1; 2; 3u =- -
. D.
(
)

1
1; 2; 3u =-
.
Câu 28: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
1
1
yx
x

trên đoạn

0;1
A. 1 B. 1 C.
1
2
D.
3
2
Câu 29: Gi
1
z nghiệm phức phần ảo âm của phương trình
2
230zz
. Tọa độ điểm
M
biu
diễn số phức
1
z
A.
1; 2M  . B.
1; 2M . C.
1; 2M 
. D.

1; 2M .
x

1
0
1

y
0
0
0
y

0
1
0

O
x
y
M
3
2

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 915
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm