Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang

Trang 1/6 - Mã đề 167
S GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LONG THNH
THI HC K II – NĂM HC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LP 12
Thi gian làmi : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Không k thi gian giao đề
Ngày thi: 07/05/2019
(Đề có 6 trang)
H tên : ............................................................... S báo danh : ...................
Câu 1: Trong không gian Oxyz cho
(3;4;5)
a
=-
r
,
(1;1;2)
b
=--
r
thì ta độ ca
nab
=-
rrr
A.
(13;8;7)
-
. B.
(5;8;7)
-
. C.
(13;16;7)
-
. D.
(13;8;23)
--
.
Câu 2: Cho s phc
214
zi
=-
. Phn thc và phn o ca s phc ln lượt là
A.
2;14
i
-
. B.
2;14
-
. C.
14;2
i
.
D.
14;2
-
.
Câu 3: Trong h ta độ
Oxyz
cho phương trình mt phng
():327100
xyz
a
-+-=
thì mt véctơ
pháp tuyến có ta độ là
A.
(3;2;7)
---
. B.
(3;2;7)
-
. C.
(3;2;7)
-
. D.
(3;2;7)
--
.
Câu 4: Gii phương trình
2
10290
zz
-+=
trong tp s phc
£
ta được tp nghim là
A.
{
}
52
Si
=+
. B.
{
}
52
Si
=-
. C.
{
}
52;52
Sii
=-+
. D.
S
.
Câu 5: Trong h ta độ
Oxyz
phương trình mt phng
()
a
đi qua đim
(1;2;3)
A
-
và nhn véctơ
(2;4;5)
n
=-
r
làm véctơ pháp tuyến là
A.
245210
zyz
-++=
. B.
24550
xyz
+-+=
. C.
245210
xyz
+-+=
. D.
245210
xyz
--++=
.
Câu 6: Trong không gian Oxyz, tìm ta độ tâm I ca mt cu
()
S
có phương trình
222
(3)(1)(5)36
xyz
-+-++=
A.
(3;1;5)
I
-
. B.
(3;1;6)
I
. C.
(3;1;5)
I
--
. D.
(3;1;5)
I
.
Câu 7: Cho
()tan
FxxC
=+
là h nguyên hàm ca hàm s
()
fx
. Khng định đúng
A.
()cot
fxx
=
B.
2
1
()
cos
fx
x
=
C.
2
1
()
sin
fx
x
=
D.
2
()1cos
fxx
=+ .
Câu 8: S phc
zabi
=+
mođun là
A.
22
zab
=+
.
B.
22
.
zab
=+
C.
22
.
zab
=- D.
.
zab
=+
Câu 9: Cho s phc
2
13
z
i
=
+
. S phc liên hp ca
z
là
A.
13
22
i
+ . B.
13
i
+ . C.
13
i
- . D.
13
22
i
- .
Câu 10: Cho hai s phc
1
zmni
=+
,
2
zpqi
=+
. Tng ca
12
zz
+
là s phc:
A.
()().
zmpnq
=+++
B.
()()
zmpnqi
=+++
.
C.
()().
zmpnqi
=-+-
D.
()().
zmqnpi
=+++
Mã đề 167
Trang 2/6 - Mã đề 167
Câu 11: Mnh đề nào sau đây đúng
A.
() () ()
òòò
=+
c
b
c
a
b
a
dxxfdxxfdxxf
B.
() () ()
ò
-=
b
a
bFaFdxxf
(
(
)
xF là mt nguyên hàm ca
(
)
xf
C.
()
ò
-
=
a
a
dxxf 0
D.
() ()
0=+
òò
a
b
b
a
dxxfdxxf
Câu 12: Trong không gian Oxyz, m bán nh R ca mt cu
()
S
có phương trình
222
(6)(3)128
xyz+++-=
A.
2
128
R =
. B.
128
R
=
. C.
28
R =
. D.
82
R = .
Câu 13: Cho hàm s
2
()2
fxx
=+
. H nguyên hàm ca hàm s là
A.
()2.
FxxC
=+
B.
3
1
()2.
3
FxxxC
=++
C.
3
1
().
3
FxxC
=+
D.
()22.
FxxC
=++
Câu 14: Tích phân
2
5
1
Ixdx
=
ò
có giá tr là
A.
32
3
B.
16
3
C.
21
2
D.
19
3
Câu 15: Biu thc V để tính th tích vt th tròn xoay to bi khi quay hình phng gii hn bi đồ
th hàm s
sin
yx
=
và các đường thng
0,
3
xx
p
==
, trc hoành, quay quanh trc Ox là
A.
3
2
0
sin
Vxdx
p
=
ò
. B.
3
0
sin
Vxdx
p
=
ò
. C.
3
2
0
sin
Vxdx
p
p
=
ò
. D.
3
0
sin
Vxdx
p
p
=
ò
.
Câu 16: Trong không gian Oxyz cho hai đim
(
)
(
)
1;2;3,0;1;1
AB-
, độ dài đon
AB
bng
A.
6.
B.
8.
C.
12.
D.
10.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
cho đường thng d đi qua
(2;3;5)
A
--
và có véctơ ch phương
(3;5;2)
a
=--
r
thì phương trình tham s ca đường thng d là
A.
23
35
52
xt
yt
zt
=-+
ì
ï
=-
í
ï
=--
î
. B.
32
53
25
xt
yt
zt
=-
ì
ï
=-+
í
ï
=--
î
. C.
23
35
52
xt
yt
zt
=+
ì
ï
í
ï
=+
î
. D.
32
53
25
xt
yt
zt
=-+
ì
ï
=-+
í
ï
=-+
î
.
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
cho đường thng
12
:3
28
xt
dyt
zt
=-
ì
ï
=+
í
ï
=+
î
. Đường thng d vuông vi đường
thng nào sau đây ?
A.
34
52
216
xt
yt
zt
=--
ì
ï
=-+
í
ï
=-+
î
. B.
32
53
25
xt
yt
zt
=-
ì
ï
=-+
í
ï
=--
î
. C.
25
32
5
xt
yt
zt
=-+
ì
ï
=+
í
ï
=-+
î
. D.
1
1
3
2
24
xt
yt
zt
=-
ì
ï
ï
=+
í
ï
=+
ï
î
.
Trang 3/6 - Mã đề 167
Câu 19: m căn bc hai ca s thc âm
64
-
trong tp s phc
£
.
A.
8;8
-
. B.
8
i
. C.
8;8
ii
-
. D.
8
.
Câu 20: Dng
zabi
=+
ca s phc
1
32
z
i
=
+
là s phc nào dưới đây?
A.
32
1313
i
-
B.
32
1313
i
-+
C.
32
1313
i
+
D.
32
1313
i
--
Câu 21: Din tích S ca hình phng gii hn bi đồ th ca hàm s
2
2019
yx=-
và hai đường
thng
3,4
xx
=-=
vi trc hoành được tính bi biu thc
A.
4
2
3
2019
Sxdx
-
=-
ò
. B.
( )
4
2
3
2019
Sxdx
-
=-
ò
. C.
( )
4
2
2
3
2019
Sxdx
-
=-
ò
. D.
3
2
4
2019
Sxdx
-
=-
ò
.
Câu 22: S phc
zabi
=+
. khi đó
zz
-
là s phc:
A.
2
bi
.
B.
22.
abi
-
C.
2.
a
D.
2.
b
Câu 23: Cho
5
(21)
Axdx
=+
ò
. Đặt
21
tx
=+
. Khng định đúng là
A.
5
1
2
Atdt
=
ò
. B.
5
A2.
tdt
=
ò
C.
5
1
(1).
2
Atdt
=+
ò
D.
5
.
Atdt
=
ò
Câu 24: Trong h ta độ
Oxyz
cho phương trình mt phng
():327100
xyz
a
-+-=
. Mt phng
()
a
song song vi mt phng nào có phương trình sau :
A.
32730
xyz
-+-+=
. B.
32750
xyz
---=
.
C.
3270
xyz
---=
. D.
32730
xyz
++-=
.
Câu 25: Cho s phc
12
3;4
zbizci
=+=-
. Phn thc và phn o ca s phc
12
zzz
=-
. ln lượt là
A.
7;.
bc
-
B.
3;4.
cb
+-
C.
3;4
cb
-+
. D.
3;4.
cb
--
Câu 26: Cho s phc
z
tha
2016
1
1
i
z
i
-
æö
=
ç÷
+
èø
. Viết
z
dưới dng
,,zabiab
=
¡
. Khi đó tng
ab
+
giá tr bng bao nhiêu?
A. 2. B. 0. C.
1
-
. D. 1.
Câu 27: Cho s phc
12
;
zabizcdi
=+=+
. Khi đó
;
MN
ln lượt hai đim biu din cho các s
phc
12
;
zz
. Khi dó độ dài véctơ
MN
uuuur
A.
22
()(db).
MNca=+++
uuuur
B.
22
(b)(d).
MNac
=-+-
uuuur
C.
22
()(db).
MNca=---
uuuur
D.
22
()(db)
MNca=-+-
uuuur
.
Câu 28: Cho hai đường thng
12
:23
34
xt
dyt
zt
=+
ì
ï
=+
í
ï
=+
î
34'
':56'
78'
xt
dyt
zt
=+
ì
ï
=+
í
ï
=+
î
Trong các mnh đề sau, mnh đề nào đúng ?
A.
'
dd
^
. B.
'
dd
º
.
C.
//'
dd
. D.
d
'
d
chéo nhau.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 577
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm