Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 -2019
TP. HỒ CHÍ MINH n: TOÁN- Khối 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Trong không gian vi h tọa độ
Oxyz
, cho
1;2;0
A ,
3; 1;1
B ,
1;1;1
C . Tính diện tích
S
của tam giác
ABC
bằng
A.
S
B.
3
S C.
1
2
S
D.
2
S
Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
S
phương trình :
2 2 2
( 2) ( 1) ( 3) 25
x y z
. Tìm tọa độ tâm
I
và bán kính
R
của
S
A.
2,1,3 , 3
I R
B.
2,1, 3 , 25
I R
C.
2,1, 3 , 5
I R
D.
2, 1,3 , 5
I R
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa đ Oxyz, cho
3;4;2
A
,
5;6;2
B ,
10;17; 7
C
. Viết phương
trình mặt cầu tâm
C
bán kính
AB
.
A.
2 2 2
10 17 7 8
x y z
B.
2 2 2
10 17 7 2 2
x y z
C.
2 2 2
10 17 7 8
x y z
D.
2 2 2
10 17 7 8
x y z
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho tam giác
ABC
vi
8;9;2
A ,
3;5;1
B ,
11;10;4
C . Sđo góc
A
của tam giác
ABC
A.
120
B.
30
C.
150
D.
60
Câu 5: Tính tích phân
1
2
3
0
3
1
x
I dx
x
A.
I
2 1 2
B.
I
2 1
C.
I
2 1
D.
I
2 2 1
Câu 6: Trong không gian vi htọa độ
,
Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
( ):( 1) ( 2) ( 3) 9
S x y z
đường
thẳng
6 2 2
: .
3 2 2
x y z
Phương trình mt phẳng
P
đi qua
4;3;4
M , song song vi đường thẳng
và tiếp xúc với mặt cầu
S
A.
2 2 18 0.
x y z
B.
2 2 10 0.
x y z
C.
2 2 19 0.
x y z
D.
2 2 1 0.
x y z
Câu 7: Cho ba điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1) và mặt cầu
2 2 2
(S) : x y z x y z 0
. Điểm D
thuộc mặt cầu (S) sao cho thtích của tứ diện ABCD lớn nhất. Khi đó, khoảng cách từ điểm D đến mặt
phẳng (ABC) bằng:
A.
3
2
B.
3
6
C.
3
3
D.
2 3
3
Câu 8: Cho
2
2
0
sin cos d
I x x x
sin
u x
. Mệnh đnào dưới đây đúng?
A.
1
2
0
d
I u u
B.
1
2
0
d
I u u
C.
0
2
1
d
I u u
D.
1
0
2 d
I u u
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đim
4;9; 3
A
, điểm B đối xng vi điểm A qua
mt phng
Oxz
tọa độ:
A.
4; 9; 3
B
B.
4; 9; 3
B
C.
4; 9;3
B D.
4;9;3
B
đề
132
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho hình phẳng
H
giới hạn bi các đường
1
y x
, trục hoành đường thẳng
4
x
.
Khi tròn xoay tạo thành khi quay
H
quanh trc hoành thể tích
V
bằng bao nhiêu?
A.
7
6
V
B.
9
2
S
C.
7
π
6
V
D.
5
π
3
V
Câu 11: Cho hàm s
y f x
đạo hàm
f x
liên tc trên
0;2
2 3
f
,
2
0
d 3
f x x
. Tính
2
0
. d
x f x x
.
A. 3 B. -3 C. 0 D. 6
Câu 12: Tp hợp điểm biểu diễn số phức
z
tha mãn
z 4 3i 2
là đường tròn tâm
I
, bán kính
R
A.
I(4;3),R 2
B.
I(4; 3),R 4
C.
I( 4;3),R 4
D.
I(4; 3),R 2
Câu 13: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm s
2
y x
và đường thẳng
y 2x 3
có diện tích là:
A.
49
3
B.
29
3
C.
22
3
D.
32
3
Câu 14: Cho số phức
thỏa
(2 1) 4 3
i z i
. Số phức
z
có điểm biểu diễn ?
A.
(2, 1).
M
B.
( 2, 1).
M
C.
(2,1).
M
D.
( 2,1).
M
Câu 15: Cho hàm s
y f x
liên tc trên
và đthị
C
đường cong như hình bên. Diện tích
hình phẳng giới hạn bởi đthị
C
, trc hoành hai đường thẳng
0
x
,
2
x
(phn tô đen) là
A.
2
0
d
f x x
B.
1 2
0 1
d d
f x x f x x
C.
2
0
d
f x x
D.
1 2
0 1
d d
f x x f x x
Câu 16: Cho mặt cầu
2 2 2
: 2 2 4 3 0
S x y z x y z
. Phương trình mặt phẳng
P
đi qua hai
điểm
1;0;1 , 1;1;2
A B
và cắt mặt cầu
S
theo mt đường tròn có bán nh lớn nhất là
A.
4 2 1 0
x y z
B.
4 2 1 0
x y z
C.
4 2 1 0
x y z
D.
4 2 1 0
x y z
Câu 17: Một ô đang chy với vn tốc 20 m/s thì người lái xe phát hin có hàng rào chắn ngang đường
phía trước cách xe 45m (tính từ đầu xe tới ng rào) nên người lái đạp phanh. Tthời điểm đó, xe
chuyn đng chậm dần đều với vận tốc
v(t) 5t 20
(m/s), t thi gian được tính tc người lái
đạp phanh. Hỏi khi xe dừng hn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu mét?
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
2 2
0 0
xsin xdx x cosx cos xdx
2
0
B.
2 2
0 0
xsin xdx xcos x cosxdx
2
0
C.
2 2
0 0
xsin xdx x cos x cosxdx
2
0
D.
2 2
0 0
xsin xdx x cos x cos xdx
2
0
Câu 19: Cho ba điểm
2;1; 1
A
,
1;0;4
B ,
0; 2; 1
C
. Phương trình mặt phng đi qua điểm A
vuông góc với BC là?
A.
x 2y 5z 5 0
B.
x 2y 5z 5 0
C.
2x y 5z 5 0
D.
x 2y 5z 0
x
y
2
2
3
2
1
O
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 20: Cho số phức
z a bi
, số phức
2
z
có phần thc là:
A.
2 2
a b
B.
a b
C.
2 2
a b
D.
a b
Câu 21: Cho hai s phức
z a bi;a,b R
z' a ' b'i;a ',b' R
. Điều kiện giữa a, a’, b, b để
z
z'
z'
0
là một số thực:
A.
aa' bb'
0
B.
ab' a'b
0
C.
ab' a 'b
0
D.
aa' bb'
0
Câu 22: Cho số phức
thỏa
(2 ) 3 5 .
z i z i
Tính môđun của số phức
.
z
A.
| z | 13.
B.
5.
z
C.
| z | 13.
D.
| z | 5.
Câu 23: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x x
2
y = 0 quay quanh trục Ox. Vật thể tròn
xoay sinh ra có thể tích bằng
A.
5
6
B.
15
16
C.
6
5
D.
16
15
Câu 24: Hàm s
2
( )
x
F x e
nguyên hàm của hàm số nào sau đây
A.
2
( ) 2
x
f x xe
B.
2
2
( ) 1
x
f x x e
C.
2
( )
2
x
e
f x
x
D.
2
( )
x
f x e
Câu 25: Tìm nguyên hàm của hàm s
2
3 2
f x x x
A.
3
2
2
2
3 3
x
F x x x C
B.
3
2
2
2
3 3
x
F x x x C
C.
3
2
3
2
3 2
x
F x x x C
D.
2 3
F x x C
Câu 26: Mt nguyên hàm ca hàm s
cos2
y x
A.
1
sin 2
2
x
B.
1
sin2
2
x
C.
2sin 2
x
D.
2sin 2
x
Câu 27: Vị tríơng đối ca hai đường thng
x 1 2t x 1 3t '
d : y 1 3t ; d' : y 2 2t'
z 5 t z 1 2t'
là:
A. cắt nhau B. chéo nhau C. trùng nhau D. song song
Câu 28: Cho hàm s
f x
thỏa mãn
2018 ln2018 cos
x
f x x
0 2
f
. Phát biểu nào sau
đúng?
A.
2018
sin 1
ln2018
x
f x x
B.
2018
sin 1
ln2018
x
f x x
C.
2018 sin 1
x
f x x
D.
2018 sin 1
x
f x x
Câu 29: Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, mặt phẳng
P
qua điểm
(1; 0; 2)
A
và song song với mặt
phẳng
: 2 3 3 0.
x y z có phương trình là:
A.
2 2 0
.
x y z
B.
2 3 0
.
x y z
C.
2 3 1 0
.
x y z
D.
3 0
.
x y z
Câu 30: Điểm đối xứng của
A(1; 1;1)
qua mặt phẳng
( ) : x 2 y 3z 14 0
là:
A.
1;3;7
B.
1; 3;7
C.
1; 3;7
D.
1;3; 7
Câu 31: Nếu
2
1
f x dx 3
3
2
f x dx 4
thì
3
1
f x dx
có giá trị bằng
A. -1 B. 7 C. 1 D. 12

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm