Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/4 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
NĂM HỌC 2017-2018
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 101
Họ và tên thí sinh: ……………………………..……..……………….
Số báo danh: ……………………………..……………..……………..
Câu 1. 
()y f x


()y f x

A.
( 3;4).
B.
( ; 1).
C.
(2; ).
D.
Câu 2. 
Oxyz

(P): 4 3 2 0x y z
. 

()P
A.
1
(0; 4;3)n 
. B.
2
(1;4;3)n
. C.
3
( 1;4; 3)n  
. D.
4
( 4;3; 2)n
.
Câu 3. 
32zi
.
A.
3 2 .zi
B.
3 2 .zi
C.
2 3.zi
D.
2 3.zi  
Câu 4. Tìm
2
1
dx
x
.
A.
2
11
dxC
x
x

. B.
2
11
dxC
x
x
. C.
2
11
d
2
xC
x
x

. D.
2
2
1
d lnx x C
x

.
Câu 5. 
A.
3
5
.C
B.
3
5
.A
C.
3!.
D.
15.
Câu 6. 
( ; , , )O i j k

2; 1;4a 
3b i k
. Tính
.ab
.
A.
. 11.ab
B.
. 13.ab
C.
. 5.ab
D.
. 10.ab
Câu 7. Cho hai hàm s
( ), ( )y f x y g x
liên tn
a;b
nhn giá tr bt k. Din tích ca
hình phng gii hn b th hai hàm s ng thng
,x a x b
c tính theo công thc
A.
( ) ( ) d .
b
a
S f x g x x
B.
g( ) ( ) d .
b
a
S x f x x
C.
( ) ( ) d .
b
a
S f x g x x
D.
( ) ( ) d .
b
a
S f x g x x
Câu 8. 
()y f x
 
()fx


()y f x

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 9. 
V
 
A.
60.V
B.
180.V
C.
50.V
D.
150.V
Câu 10. Cho
a
 
A.
33
2
31
log 3 log .
2
a
a

B.
33
2
3
log 3 2log .a
a

C.
33
2
3
log 1 2log .a
a

D.
33
2
3
log 1 2log .a
a

Câu 11.
21
lim
3
x
x
x


A.
2.
B.
2
.
3
C.
1.
D.
2.
Câu 12. 
V

A.
108 .V
B.
54 .V
C.
36 .V
D.
18 .V
Câu 13. 
sin 1
6
x




.
A.
.
3
x k k
B.
2.
6
x k k
C.
2.
3
x k k
D.
5
2.
6
x k k
Trang 2/4 
Câu 14. 
A.
32
3 1.y x x
B.
32
3 1.y x x
C.
32
3 1.y x x
D.
32
3 1.y x x
Câu 15. 
S

11
22
log ( 3) log 4x
.
A.
(3;7].S
B.
[3;7].S
C.
( ;7].S 
D.
[7; ).S
Câu 16. P         
(3; 1;2)M
    
(4;5; 7)u 
A.
43
5
7 2 .
xt
yt
zt


B.
43
5
7 2 .
xt
yt
zt

C.
34
15
2 7 .
xt
yt
zt

 

D.
34
15
2 7 .
xt
yt
zt

Câu 17. 
23
21
x
y
x

A.
3
.
2
x
B.
1
.
2
x 
C.
1.y
D.
1
.
2
y 
Câu 18. Parabol
2
( ):P y x

42
( ): 3 2C y x x

A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 19. Tích phân
3
0
cos2xdx
bng
A.
3
.
2
B.
3
.
4
C.
3
.
2
D.
3
.
4
Câu 20. 
()y f x

( ) 1fx

A. 0. B. 1.
C. 2. D. 3.
Câu 21. 
2
22
28
x x x

A. 5. B. 5. C. 6. D. 6.
Câu 22. Cho hình chóp
.S ABCD

ABCD
hình vuông,
SA
vuông

()SCD
()ABCD

A.
.SDA
B.
.SCA
C.
.SCB
D.
.ASD
Câu 23. 
z

3 4 5zi


z

I
và bán kính
R

A.
(3; 4), 5.IR
B.
( 3;4), 5.IR
C.
(3; 4), 5.IR
D.
( 3;4), 5.IR
Câu 24. G 
3lny x x

[1; ]e

A.
1
. B.
3 3ln3
. C.
e
. D.
3e
.
Câu 25. 
z

12iz i z i

A. 2. B. 2. C. 6. D. 6.
Câu 26. 
Oxyz

2 2 2
( ):( 3) ( 1) 10S x y z
 nào
 
()S
?
A.
1
( ): 2 2 8 0.P x y z
B.
2
( ): 2 2 8 0.P x y z
C.
3
( ): 2 2 2 0.P x y z
D.
4
( ): 2 2 4 0.P x y z
Câu 27. Cho n 
12
5 5.
nn
CC

a

4
x


2
1
2
n
x
x



.
A.
11520.a
B.
256.a
C.
D.
3360.a
Trang 3/4 
Câu 28. 

A.
17
.
42
B.
5
.
42
C.
25
.
42
D.
10
.
21
Câu 29.                
50.000.000 . L
H ngân hàng là trên,  lãi
 ?
A.  B.  C.  D. 
Câu 30. 
.cos2 . .sin2 .cos2x xdx a x x b x C

,ab
. Tính tích
.ab
.
A.
. B.
1
.
4
ab
. C.
1
.
8
ab
. D.
1
.
4
ab
.
Câu 31. 
()
m
1; 1;2M

Ox


()
?
A.
(0;4; 2).M
B.
(2;2; 4).N
C.
( 2;2;4).P
D.
(0;4;2).Q
Câu 32.

()H
hình ph gii hn bi parabol
2
yx

2yx

V


()H
hoành.
A.
64
15
V
. B.
16
15
V
. C.
20
3
V
. D.
4
3
V
.
Câu 33. 
m

3 2 2
11
(2 3) ( 3 4)
32
y x m x m m x


1x
.
A.
2.m
B.
3.m 
C.

2.m
D.

3m
.
Câu 34.          
m
  
9 2( 1)3 6 3 0
xx
mm
hai

A.
1m
. B.
1
2
m
. C.
1
2
m
. D.
1
1
2
m
.
Câu 35. 
23
2
x
y
x

()C

()C

()C


,AB
22AB

A.
2.
B.
2.
C.
1
.
2
D.
1.
Câu 36.   
Oxyz
, cho  
(1;1;0), B(0; 1;2)A
  

,OA
cùng cách
B

3


A.
1
(1; 1; .1)n
B.
2
(1; 1; .3)n
C.
3
(1 ; .; 1 5)n 
D.
4
(1; 1; .5)n
Câu 37. bao nhiêu 
m

3 2 2
3( 2) 3( 4 ) 1y x m x m m x


(0;1)
?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 38. Cho hình nón
()N

S
, 
O

0
120

qua
S

()N

SAB


AB
SO

xq
S

()N
.
A.
36 3 .
xq
S
B.
27 3 .
xq
S
C.
18 3 .
xq
S
D.
9 3 .
xq
S
Câu 39. Cho hình chóp

ABC

,a
SA

3.SA a
M, N AB, SCCMAN 
A.
3
.
37
a
B.
.
2
a
C.
3 37
.
74
a
D.
.
4
a
Câu 40. 
()y f x
trên
1
1
(2 )
8
12
x
fx
dx
. Tính
2
0
( ) .f x dx
A. 2. B. 4. C. 8. D. 16.

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Chi tiết Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 1. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-3; 4)

B. (-oo; -1)

C. (2; + oo)

D. (-1; 2)

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ, cho mặt phẳng (P) : x - 4 y + 3z - 2 = 0. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là?

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 3. T m số ph c iên h p của số ph c z = 3 + 2i

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 5. Số cách chọn 3 học sinh từ 5 học sinh là?

A. C35.

B. A35.

C. 3!.

D. 15.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm