Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Trang 1/6 -ñề thi 101
S GIÁO DC VÀ ðÀO TO
THANH HÓA
KHO SÁT CHT LƯỢNG LP 12 TRUNG HC PH
THÔNG NĂM HC 2017- 2018
Môn: TOÁN
Ngày kho sát: 14/4/2018
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát ñề.
ðề có 6 trang, gm 50 câu trc nghim.
ñề: 101
H, tên thí sinh:....................................................................................................................
S báo danh:..........................................................................................................................
Câu 1: Hình bát din ñu (tham kho hình v bên) bao
nhiêu mt?
A. 8. B. 9.
C. 6. D. 4.
Câu 2: Trong không gian vi h trc ta ñộ
Oxyz
, cho hai véc tơ
(
)
1; 2;0
a =
(
)
b =
. Khng
ñịnh nào sau ñây là sai?
A.
. 8
ab
=
. B.
(
)
2 2; 4;0
a =
. C.
(
)
1;1; 1 .
a b
+ =
D.
14
b =
.
Câu 3: Cho các hàm s
2018
log
y x
= ,
x
y
e
π
=
,
1
3
log
y x
=
,
5
3
x
y
=
. Trong các hàm s trên bao
nhiêu hàm s nghch biến trên tp xác ñịnh ca hàm s ñó?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 4: Hàm s
4
1
2
x
y
= − +
ñồng biến trên khong nào sau ñây?
A.
(
)
;0
−∞
. B.
(
)
3;4
. C.
(
)
1;
+∞
. D.
(
)
;1
−∞
.
Câu 5: Cho các s thc
0.
a b
< <
Mnh ñề nào sau ñây sai?
A.
ln ln ln .
a
a b
b
=
B.
(
)
( )
1
ln ln ln .
2
ab a b
= +
C.
2
2 2
ln ln( ) ln( ).
a
a b
b
=
D.
2 2 2
ln( ) ln( ) ln( ).
ab a b
= +
Câu 6: S ñường tim cn (ñứng và ngang) ca ñồ th hàm s
2
1
y
x
=
là bao nhiêu?
A. .0 B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7: Tính gii hn
1
2
20184
lim
+
+
n
n
.
A.
.
2
1
B. .4 C. .2 D. .2018
Trang 2/6 -ñề thi 101
Câu 8: ðồ th hình bên ñồ th ca hàm s
nào dưới ñây?
A.
1 2
.
1
x
y
x
=
B.
1 2
.
1
x
y
x
=
C.
1 2
.
1
x
y
x
=
+
D.
3 2
.
1
x
y
x
=
+
-3 -2 -1 1 2
-6
-4
-2
2
x
y
Câu 9: Cho ABhai biến c xung khc. Mnh ñề nào sau ñây ñúng?
A.
.1)()(
=
+
BPAP
B. Hai biến c
A
B
không ñồng thi xy ra .
C. Hai biến c
A
B
ñồng thi xy ra. D.
.1)()(
<
+
BPAP
Câu 10: Mnh ñề nào sau ñây là sai?
A. Nếu
(
)
(
)
d
f x x F x C
= +
thì
(
)
(
)
d
f u u F u C
= +
.
B.
(
)
(
)
d d
kf x x k f x x
=
(
k
là hng s
0
k
).
C. Nếu
(
)
F x
(
)
G x
ñều là nguyên hàm ca hàm s
(
)
f x
thì
(
)
(
)
.
F x G x
=
D.
(
)
(
)
(
)
(
)
1 2 1 2
d d d
f x f x x f x x f x x
+ = +
.
Câu 11: Trong không gian vi h trc ta ñộ
Oxyz
, cho mt phng
(
)
: 2 3 0
P z x
+ =
. Mt véc tơ pháp
tuyến ca
( )
P
A.
(
)
0;1; 2
u
=
. B.
(
)
1; 2;3 .
v =
C.
(
)
2;0; 1
n
=
. D.
(
)
1; 2;0 .
w =
Câu 12: Tínhñun ca s phc .43 iz
+
=
A. .3 B. .5 C. .7 D. .7
Câu 13: Cho hàm s
(
)
y f x
=
liên tc trên
[
]
; .
a b
Din tích hình phng
S
gii hn bi ñường cong
(
)
,
y f x
=
trc hoành và các ñường thng
(
)
,
x a x b a b
= = <
ñược xác ñịnh bi công thc nào sau ñây?
A.
( )
d .
a
b
S f x x
=
B.
( )
d .
b
a
S f x x
=
C.
( )
d .
b
a
S f x x
=
D.
( )
d .
b
a
S f x x
=
Câu 14: Mt phng cha trc ca mt hình nón ct hình nón theo thiết din là
A. mt hình ch nht. B. mt tam giác cân. C. mt ñường elip. D. mt ñường tròn.
Câu 15: Ta xác ñịnh ñược các s
cba ,,
ñể ñồ th hàm s
3 2
y x ax bx c
= + + +
ñi qua ñim
(
)
1;0
ñim cc tr
(
)
2;0
. Tính giá tr biu thc
2 2 2
T a b c
= + +
.
A.
25
. B.
1
. C.
7
. D.
14
.
Câu 16: H nguyên hàm ca hàm s
( ) sin 2
f x x x
=
A.
2
cos2
2
x
x C
+ +
. B.
2
1
cos2
2 2
x
x C
+ +
. C.
2
1
cos2
2
x x C
+ +
. D.
2
1
cos2
2 2
x
x C
+
.
Câu 17: Cho các mnh ñề sau
(I) Hàm s
1
sin
)(
2
+
=
x
x
xf
là hàm s chn.
(II) Hàm s
xxxf cos4sin3)(
+
=
có giá tr ln nht bng 5.
(III) Hàm s
xxf tan)(
=
tun hoàn vi chu kì .2
π
(IV) Hàm s
xxf cos)(
=
ñồng biến trên khong
).;0(
π
Trong các mnh ñề trên có bao nhiêu mnh ñề ñúng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 18: Tìm tt cc giá tr ca tham s
m
ñể hàm s
m
x
mx
y
+
+
=
16
ñồng biến trên khong
).10;0(
A.
).;4(]10;(
+∞
−∞
m
B.
).;4()4;(
+∞
−∞
m
C.
).;4[]10;(
+∞
−∞
m
D.
).;4[]4;(
+∞
−∞
m
O
Trang 3/6 -ñề thi 101
Câu 19: Trong không gian vi h trc ta ñộ
Oxyz
, cho ñim
(
)
1;0; 2
I
mt phng
(
)
P
phương
trình:
2 2 4 0
x y z
+ + =
. Phương trình mt cu
(
)
S
tâm
I
và tiếp xúc vi mt phng
(
)
P
A.
( ) ( )
2 2
2
1 2 9.
x y z
+ + + =
B.
( ) ( )
2 2
2
1 2 3.
x y z
+ + + =
C.
( ) ( )
2 2
2
1 2 3.
x y z
+ + + =
D.
( ) ( )
2 2
2
1 2 9.
x y z
+ + + =
Câu 20: Tìm tt c các giá tr ca tham s
m
ñể hàm s 12
223
++= xmmxxy ñạt cc tiu ti .1
=
x
A.
.3,1
=
=
mm
B. .1
=
m C. .3
=
m D. Không tn ti
.
m
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD ñáy ABCD hình bình hành. Tìm
giao tuyến ca hai mt phng
)(SAD
)(SBC
.
A. ñường thng ñi qua ñỉnh S và tâm O ca ñáy.
B. ñường thng ñi qua ñỉnh S và song song vi ñường thng .BC
C. ñường thng ñi qua ñỉnh S và song song vi ñường thng .AB
D. ñường thng ñi qua ñỉnh S và song song vi ñường thng .BD
C
A
D
B
S
Câu 22: Tp nghim ca bt phương trình
1
3
1 2
log 0
x
x
>
A.
1
; .
3
S
= +∞
B.
1
0; .
3
S
=
C.
1 1
; .
3 2
S
=
D.
1
; .
3
S
=
Câu 23: Gi
T
là tng tt c các nghim ca phương trình
2
1 3
3
log 5log 6 0.
x x
+ =
Tính
.
T
A.
5.
T
=
B.
3.
T
=
C.
36.
T
=
D.
1
.
243
T =
Câu 24: Cho hình lp phương
.
ABCD A B C D
cnh bng
2
a
. Tính khong cách gia hai ñường thng
CC
.
BD
A.
2
.
2
a
B.
2
.
3
a
C.
a
. D.
2
a
.
O
C'
D'
B'
C
B
D
A
A'
Câu 25: Trong không gian vi h trc ta ñộ
Oxyz
, cho hai ñim
(
)
(
)
1;3; 1 , 3; 1;5
A B
. Tìm ta ñộ
ñim
M
tha mãn h thc 3
MA MB
=
.
A.
5 13
; ;1 .
3 3
M
B.
(
)
0;5; 4 .
M
C.
7 1
; ;3 .
3 3
M
D.
(
)
4; 3;8 .
M
Câu 26: Gii ng ñá V-LEAGUE 2018 tt c 14 ñội bóng tham gia, các ñội bóng thi ñấu vòng tròn 2
lượt (tc hai ñội A B bt k thi ñấu vi nhau hai trn, mt trn trên sân ca ñội A, trn còn li trên
sân ca ñội B). Hi gii ñấu có tt c bao nhiêu trn ñấu?
A. 182. B. 91. C. 196. D. 140.
Câu 27: S ñường chéo ca ña giác ñều có 20 cnh là bao nhiêu?
A. 170. B. 190. C. 360. D. 380.
Câu 28: Gi
CBA ,,
ln lượt các ñim biu din ca các s phc izizz 42,4,2
321
+=== trong mt
phng ta ñộ
.
Oxy
Tính din tích tam giác .ABC
A. .8 B. .2 C. .6 D. .4
Câu 29: Cho hàm s
4 2
2
y x mx m
= + +
(vi
m
tham s thc). Tp tt c các giá tr ca tham s
m
ñể
ñồ th hàm s ñã cho ct ñường thng
3
y
= −
ti bn ñim phân bit, trong ñó mt ñim hoành ñộ
l
n hơn
2
còn ba ñim kia hoành ñộ nh hơn
,1
khong
(
)
;
a b
(vi
,a b
,
,
a b
phân s ti
gin). Khi ñó,
15
ab
nhn giá tr nào sau ñây?
A.
63
. B.
63
. C.
95
. D.
95
.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14/04/2018 nhằm giúp kiểm tra tiến độ ôn tập, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm