Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2018 - 2019

Trang 1/6 - Mã đề thi 396
S
GIÁO DC V
À ĐÀO T
O
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THC
KIM TRA KHO SÁT CHT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HC 2018- 2019
MÔN TOÁN - LP 12
Thi gian làm bài: 60 phút;
(49 câu trc nghim)
Mã đề thi 396
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
A. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH: (21 câu, t câu 1 đến câu 21)
Câu 1: Biết
2
2
22
lim
4
x
xa
®
+-
=
-
vi
a
b
là phân s ti gin. Tính
22
.
Tab
=+
A.
257.
T
=
B.
256.
T
=
C.
0.
T
=
D.
17.
T
=
Câu 2: Cho hình chóp .
SABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cnh
a
,
SA
vuông góc vi mt phng
()
ABCD
và
3.
SAa
=
Tính khong ch
d
t đim
A
đến mt phng
().
SBC
A.
310
.
10
a
d =
B.
3
.
4
a
d = C.
10.
da
= D.
322
.
11
a
d =
Câu 3: Cho hàm s
22
1
x
y
x
+
=
-
có đồ th (C) và đim
(1;2).
I
Tiếp tuyến ti mt đim bt k ca (C)
ct các đường thng
1
=
x
và
2
=
y
ln lượt ti
A
và
B
. Tìm giá tr ln nht ca bán kính đường tròn
ni tiếp tam giác
.
IAB
A.
832.
-
B.
422.
-
C.
842.
-
D.
732.
-
Câu 4: Cho hình lăng tr tam giác đều .
ABCABC
¢¢¢
có đáy là tam giác đều cnh
2
a
và
'.
AAa
=
Tính
góc
b
gia hai mt phng
(')
ABC
và
()
ABC
.
A.
0
90.
b
=
B.
0
45.
b
=
C.
0
60.
b
=
D.
0
30.
b
=
Câu 5: Tìm đạo hàm ca hàm s
2
1
.
2
xx
y
x
++
=
-
A.
2
2
43
.
(2)
xx
y
x
--
¢
=
-
B.
2
2
21
.
(2)
xx
y
x
--
¢
=
-
C.
2
2
4
.
(2)
xx
y
x
-
¢
=
-
D.
21.
yx
¢
=+
Câu 6: Tìm vi phân ca hàm s
2
23
yxx
=-+
.
A.
(22).
dyxdx
=-
B.
2
22
.
23
x
dydx
xx
-
=
-+
C.
2
1
.
23
x
dydx
xx
-
=
-+
D.
2
1
.
223
dydx
xx
=
-+
Câu 7: Cho hình chóp .
SABCD
có đáy
ABCD
là hình bình
hành và
SA
vuông góc vi mt phng
()
ABCD
(tham kho
hình v). Đường thng
SA
không vuông góc vi đường
thng nào dưới đây ?
D
A
B
C
S
Trang 2/6 - Mã đề thi 396
A.
.
BC
B.
.
SC
C.
.
AB
D.
.
CD
Câu 8: Tìm
23
lim.
41
x
x
x
®
-
+
A.
.
B.
1
.
2
C.
3.
-
D.
3
.
4
-
Câu 9: Cho hình chóp .
SABC
có đáy
ABC
là tam giác đều cnh
a
,
SA
vuông góc vi mt phng
()
ABC
và
3.
SAa= Tính góc
a
gia đường thng
SC
và mt phng
().
ABC
A.
0
30.
a
=
B.
0
75.
a
=
C.
0
45.
a
=
D.
0
60.
a
=
Câu 10: Tìm đạo hàm ca hàm s
42
23.
yxx
=--
A.
3
44.
yxx
¢
=- B.
3
2.
yxx
¢
=- C.
3
443.
yxx
¢
=--
D.
3
1
.
4
yxx
¢
=-
Câu 11: Cho hàm s
()sin.
=
Tính
()
f
p
¢
.
A.
()1.
f
p
¢
=-
B.
()0.
f
p
¢
=
C.
()0,0174.
f
p
¢
=
D.
()1.
f
p
¢
=
Câu 12: Tìm
42
lim(432).
x
xx
®
-+
A. 4. B.
.
C.
.
D. 2.
Câu 13: Cho
u
r
và
v
r
ln lượt là hai vectơ ch phương ca hai đường thng
a
và
b
, biết góc gia hai
vectơ
r
u
và
r
v
bng
0
120.
Tính góc
j
gia hai đường thng
a
và
.
b
A.
0
120.
j
= B.
0
70.
j
=
C.
0
30.
j
=
D.
0
60.
j
=
Câu 14: Cho hình hp ch nht .
ABCDABCD
¢¢¢¢
có khong
ch t
A
¢
đến mt phng
()
¢¢
ABCD
bng
a
(tham kho hình
v). Tính khong ch
d
t đim
B
¢
đến mt phng
().
¢¢
ABCD
C
D
A
C'
B'
A'
D'
B
A.
2.
=da
B.
2.
=
da
C.
.
2
=
a
d D.
.
=
da
Câu 15: Cho các hàm s
(),()
uuxvvx
==
có đạo hàm ti đim
x
thuc khong xác định. Khng định
nào dưới đây sai ?
A.
2
(()0).
uuvuv
vvx
vv
¢
¢¢
+
æö
=
ç÷
èø
B.
().
uvuv
¢¢¢
+=+
C.
().
uvuvuv
¢¢¢
=+
D.
().
uvuv
¢¢¢
-=-
Câu 16: Cho hình chóp .
SABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cnh
a
,
SA
vuông góc vi mt phng
(),
ABCD
góc gia đường thng
SC
và mt phng
()
ABCD
bng
0
45.
Tính khong ch
d
gia hai
đường thng
SB
và
AC
.
A.
10
.
5
=
a
d
B.
10
.
2
=
a
d
C.
10
.
10
=
a
d
D.
10
.
15
=
a
d
Câu 17: Tìm
32
1
lim(21).
x
xx
®-
-+
A. 0. B. 2. C.
1.
-
D.
2.
-
Câu 18: Hàm s nào dưới đây liên tc trên
¡
?
A.
1
.
1
x
y
x
-
=
+
B.
2
431.
yxx
=-+
C.
tan.
yx
=
D.
2
1.
yx
=-
Trang 3/6 - Mã đề thi 396
Câu 19: Mt vt chuyn động theo quy lut
32
1
6
3
Stt
=-+ vi
t
(giây) là khong thi gian tính t khi
vt bt đầu chuyn động
S
(mét) là quãng đường vt di chuyn được trong khong thi gian đó.
Tính vn tc
v
ca vt ti thi đim
6
t
=
(giây).
A.
27m/s.
v
=
B.
0m/s.
v
=
C.
36m/s.
v
=
D.
72m/s.
v
=
Câu 20: Vi giá tr nào ca tham s
m
thì hàm s
2
32
1
1
231
nÕu
nÕu
xx
x
y
x
mx
ì
--
ï
¹
=
í
-
ï
-=
î
liên tc ti đim
0
1
x
=
?
A.
4.
m
=
B.
7
.
3
m
=
C.
2.
m
=
D.
1.
m
=
Câu 21: Tìm
3
21
lim
x
x
x
®
-
.
A. 2. B. 0. C.
.
D.
.
B. PHN RIÊNG: Thí sinh thuc h nào thì ch làm phn tương ng dưới đây
I. PHN DÀNH CHO H GDPT:(14 câu, t câu 22 đến câu 35)
Câu 22: Cho hàm s
()
yfx
=
có đạo hàm
2
()2,.
fxxx
¢
=
¡
Khng định nào dưới đây đúng ?
A. Hàm s đồng biến trên khong
(;0)
và nghch biến trên khong
(0;).
B. Hàm s nghch biến trên khong
(;0)
và đồng biến trên khong
(0;).
C. Hàm s nghch biến trên khong
(;).
-¥
D. Hàm s đồng biến trên khong
(;).
-¥
Câu 23: Có bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s m để hàm s
32
1
(6)3
3
yxmxmx
=--+-+
nghch
biến trên khong
(;)
-¥
?
A. 4. B. 6. C. Vô s. D. 5.
Câu 24:
Hình đa din trong hình v bên có bao nhiêu mt ?
A. 10. B. 11. C. 8. D. 9.
Câu 25: Tìm giá tr ln nht
M
ca hàm s
32
3
yxx
=- trên đon
[1;4].
A.
4.
=-
M B.
2.
=-
M C.
12.
=-
M D.
16.
=
M
Câu 26: Tìm giá tr ln nht
M
ca hàm s
2
76.
=+-
yxx
A.
4.
=
M B.
7.
=M C.
7.
=
M D.
3.
=
M
Câu 27: Có bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
để hàm s
2
5
x
y
xm
+
=
+
nghch biến trên khong
(10;)
?
A. 2. B. Vô s. C. 3. D. 6.
Câu 28: Tìm giá tr nh nht
m
ca hàm s
2
24.
=-
yx

Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2018 - 2019 là đề khảo sát đầu năm lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề thi môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, GDCD trong đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm